Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Noord-Oost Friezen in het leger van Napoleon

Personen uit de (vroegere) gemeenten Ameland, Dantumadeel, Kollumerland c.a., Oost- en Westdongeradeel en Schiermonnikoog in de periode 1810-1813 betrokken bij het leger en de marine onder Napoleon.

Het betreft gegevens van mannelijke inwoners uit deze gemeenten die als dienstplichtige, vrijwilliger of plaatsvervanger (nummerwisselaar) op de een of andere manier te maken hebben gehad met het leger en de marine onder Napleon in de periode 1810-1813. Het toenmalige Nederland maakte in deze periode deel uit van het Fanse Keizerrijk. Het betekent niet dat iedere in de lijsten genoemde persoon actief betrokken is geweest bij deze krijgsmacht. Wel opgenomen de manspersonen die zich tegen betaling van een plaatsvervanger of nummerwisselaar hebben voorzien. De mij bekende gegevens worden beschikbaar gesteld onder uitdrukkelijke voorwaarde dat bij publicatie bronvermelding plaats vindt. Aanvullende gegevens voor zover bekend worden als wederdienst bijzonder op prijs gesteld. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat mijn onderzoek zich beperkt tot de periode 1810-1813, de zogenaamde Franse periode.
De namen zijn vermeld in fonetisch-alfabetische volgorde
Voor verdere informatie:
J.A.Paasman,
De Kastanje 12,
Burgum
tel.0511 468177
e-mail: paasman13(at)zonnet(punt)nl
Zijn eigen site met bronnen en diverse brieven van soldaten uit Friesland, vindt u hier.

Zonder familienaam

Abe Jans; maritieme inscriptie Ameland
Bauke Annes, tuinder geb. Oostrum 26.06.1788 wonende te Morra z.v.Anne Abeles en Lijsbet Aukes beiden overleden;
Bauke Johannes dagloner geb.Westergeest 12.10.1783 wonende aldaar, z.v. Johannes Femmes en Aafke Hermanus, beiden overleden;
Binne Alberts, geb. Dantumawoude 12.02.1788 wonende aldaar, z.v.Albert Engberts en Pietje Binnes;
Diederick Hettes geb. Kollum 07.01.1778 z.v. Hette Wigbolds en Grietje Dirks Groen
Dymer Jans, geb. Burum 04.04.1789 wonende aldaar, z.v. Jan Dymers en Trijntje Jans;
Dirk (Thierry) Jans, voerman geb.Veenwouden 30.09.1788 wonende aldaar, z.v. Jan en Sjouke Klazes
Douwe, Foekes, wonende te Metslawier, z.v. Foeke Douwes en Karstje Lourens;
Gerrit Durks, wonende te Dokkum; maritieme inscriptie;
Haye Jans gehuwd met Trijntje Doris Mulder wonende te Dokkum;
Harke Pieters geb.Engwierum 22.02.1788 z.v.Pieter Pieters en Lijsbert Harkes;
Hendrik Jacobs, wonende te Veenwouden; maritieme inscriptie;
Hillebrand Jelles, geb. Ameland 1790 z.v. Jelle en Anske Jans;
Jan Jelles; wonende te Bornwird
Jan Klaassen geb.Dokkum 23.12.1788 z.v.Klaas Rienks en Baukje Lodewijks;
Jan Siedses verver geb.Anjum 02.05.1788 wonende te Dokkum, z.v. Syds Andries en Gijssel Jans;
Jan Wepkes arbeider geb.Anjum 28.10.1787 wonende te Hantumhuizen, z.v. Wepke Jakobs en Antje Jans;
Jasper Hendriks, wonende te Nes (Ameland);
Johannes Tjipkes (Douma ?) geb.Ee 28.02.1788, z.v. Tjipke Johannes en Minke Hendriks;
Cornelis Jacobs, wonende te Anjum;
Marten Klazes, geb.Hiaure 25.04.1781 wonende aldaar, z.v. Klaas Martens en Ytje Martens
Monte Gerlofs wonende op Ameland; maritieme inscriptie;
Murk Wierds, molenaarsknecht geb.Dokkum 27.10.1789 wonende aldaar, z.v. Wierd Aukes en Martje Murks;
Rinse Johannes, geb. 22.12.1778 wonende op Ameland
Roelof Jans wonende op Schiermonnikoog; maritieme inscriptie;
Sierd (Sieds ?) Pieters, geb.1789 loteling kanton Dokkum;
Sikke Johannes geb. Kollum 01.02.1783 wonende te Kollum, z.v. Johannes Gerlofs en Antje Sikkes;
Teunis Jans, geb. 1789 loteling kanton Dokkum;
Tjerk Sakes, geb.Ternaard 12.07.1789 wonende op Ameland, z.v. Sake Ynzes en Grietje Tjerks;
Wiebe Reins mandenmaker geb. Dokkum 29.03.1781, z.v. Rein Wiebes en Susanna Thomasse;
Wieger Lieuwes, geb. 1789 loteling kanton Holwerd;

Met familienaam

Aalsma, Rinse Taekes geb.in 1790 wonende te Nes (W.D.) z.v. Taeke Thijsses Aalsma wonende te Oosternijkerk;
Anjema, Rinze Jans, trekschipper geb. Dokkum 28.02.1789 wonende aldaar, z.v. Jan Paulus Anjema en Rinske Walles van der Werf;
Arnoldus, Tjerk Willems geb. Dokkum 15.09.1776, woonplaats onbekend, z.v. Willem Adisa Arnoldus en Antje Wentje;
Assen, Jan van, ook bekend als Jan Cornelis de Bree, dagloner geb. Dantumawoude 09.11.1789 wonende aldaar, z.v. Cornelis de Bree en Pietje (Petronella) Teunis van As(sen);
Bakker, Abraham Simons geb.Ameland 1790, z.v. Simon Wybrands en Jantje de Roo;
Bakker, Evert Gerlofs geb.Ameland 1790, z.v. Gerlof Everts Bakker en Hinke Dirks;
Bakker, Seye Jacobs geb.Ameland 1790, z.v. Jacob Sijes en Trijntje Nuttes beiden overleden;
Bakker, Wopke Hendriks geb. Ameland 1792, z.v. Hendrik Wopkes en Sytske Teyes;
Banga, Jenne Jans geb. Hantum 18.03.1788 wonende te Bornwird, z.v. Jan Jennes Banga en Aukjen Joukes;
Bedaard, Durk Douwes wonende te Anjum;
Bekker, Philippus Klazes, dagloner geb.1792 wonende te Dokkum, z.v. Klaas Willems, overleden en Dina Hendriks;
Bergmans, Oege Gosses geb.1791 wonende te Holwerd, z.v. Gosse Oeges Bergmans en Gelske Jans;
Besseling, Antoine geb. Dokkum 20.10.1787 z.v. Henri en Helene Muller;
Bijker, Gjelt Hendriks, boer geb.Rinsumageest 18.02.1791 wonende te Blija, z.v. Hendrik Bijker en Antje Roelofs;
Bijland, Doede Jans, boer geb.Oosternijkerk 24.10.1791 wonende te Aalsum, z.v. Jan Jans Bijland en Dieuwke Jans;
Blauw, Jacob Sybrands geb.1793 wonende Dokkum; z.v. Sybrand Jacobs Blauw;
Bleker, Jan Pieters, grutter geb.Dokkum 07.06.1785 wonende aldaar, z.v. Pieter Jacobs, overleden en Hendrikje Christiaans;
Boer, Tomas Aukes de, geb.18.12.1791 wonende op Schiermonnikoog, z.v. Auke Tomas de Boer en Anke Jans;
Boersma, Bauke Jelmers, dagloner geb. Aalsum 20.05.1786 gehuwd met Trijntje Sakes van der Werf, wonende te Aalsum, z.v. Jelmer Douwes Boersma en Aaltje Rienks;
Broersma, Abe Heddes geb. Kollum 17.03.1790 tr.1807 te Kollum met Geertje Minses, wonende aldaar, z.v. Hedde Ebbes Broersma en Jantje Douwes;
Boersma, Jetze Louws Oudwoude 13 3 1788, z.v. Louw Douwes Boersma en Tetje Jans
Broersma, Harmen Karstes, schippersknecht geb.Oudwoude 20.03.1790 wonende te Dantumawoude, z.v. Karst Roelfs Broersma en Janke Binnes;
Boersma, Siebe Jacobs geb.1788 wonende te Ee, z.v. Jacob Ringers Boersma en MinkeLouws;
Boerum, Jan Martens van, geb.Dokkum 17.05.1792 wonende aldaar, z.v. Marten Jans van Boerum, overleden en Rebecca Alberts Aenae,
Bok, Marten Wybes geb.Schiermonnikoog 1788 (?), z.v. Wybe Wybes en Romkje Martens
Bolt, Theodorus geb.1790 wonende te Akkerwoude; z.v. Willem Nicolaas Bolt en Sietske Jans;
Bon(ne)ma, Ringer Gerrits, boer geb.Dantumawoude 05.04.1791 wonende te Bergum, z.v. Gerrit Mients Bon(ne)ma en Geeske Ringers; familienaam wordt op de lotingslijst geschreven als Bouma;
Bontekoe, Allard Hendriks wonende te Dokkum z.v. Hendrik Bontekoe, overleden en Ytje Gleistra;
Boonstra, Fokke Folkerts arbeider geb.Murmerwoude 1784 wonende te Ferwerd, z.v. Folkert Ruurds Boonstra en Jitske Folkerts, overleden;
Bootsma, Pieter Doedes geb.1792 wonende te Holwerd, z.v. Doede Pytters en Lysbet Harmens;
Bos, Evert Alles geb.Dokkum 04.01.1785, z.v.Alle Hermans en Anne Evers Bos; Bosch, Jacob Andries, bediende geb.Akkerwoude 06.05.1775 wonende aldaar, z.v. Andreas Jacobs Bosch en Aafke Jans;
Bosch, Jacob Klazes wonende te Ee, z.v.Klaas Jacobs Bosch;
Bos, Luitje Pieters, arbeider wonende te Paesens;
Bouma, Hendrik Klazes geb.1789 wonende te Driesum, z.v. Klaas Uilkes Bouma, overleden 13.01.1800 en Tijtje Hendriks;
Bouma, Jacob Gerbens, boer geb. Rinsumageest 17.11.1788 wonende te Bergum z.v. Gerben Melles Bouma en Stijntie Jacobs;
Bouma, Jan Hendrik Otte geb.1792; loteling lichting 1812 kanton Holwerd;
Bouma, Jeen Lammerts geb.Murmerwoude 1790 wonende te Rinsumageest, z.v.Lammert Mients, overleden en Antje Jeens Dijkstra; voornaam ook Jan en patronym moeder Jans
Bouma, Tjepke Gerbens geb.1788 wonende te Ee;
Bouma, Uilke Klazes geb.1788 wonende te Driesum, z.v. Klaas Uilkes Bouma en Tijttje Hendriks;
Braak, Jacob Jarigs geb. Metslawier 1791 wonende te Oostrum, z.v. Jarig Gerrits Braak en Fockjen Hanzes;
Braak, Kornelis Andries van der, gehuwd wonende te Oosternijkerk;
Braaksma Johannes Ypes 1790 Engwierum Ype Boodes Braaksma en Eelkje Johannes
Brandes, Louis geb. Dokkum 11.01.1787, z.v. Conrad Brandes en Eve Weylandt;
Bree, Gerrit Cornelis de, dagloner geb.Dantumawoude 07.12.1783 wonende aldaar, z.v. Cornelis de Bree, overleden en Pietje(Petronella) Teunis van As(sen?);
Bree, Jacob Cornelis de, dagloner geb.Dantumawoude 30.10.1791 in 1814 in de gemeente Dantumadeel getrouwd met Trijntje Wiegers van der Ploeg, wonende aldaar, z.v. Cornelis de Bree en Pietje(Petronella) Teunis van As(sen?);
Broersma, Abe Heddes geb. Kollum 17.03.1790 tr.1807 te Kollum met Geertje Minses, wonende aldaar, z.v. Hedde Ebbes Broersma en Jantje Douwes;
Broersma; Bouwe Jans geb.Burum 02.03.1792 wonende te Ee, z.v. Jan Douwes Broersma en Wytske Tjeerds;
Broersma, Harmen Karstes, schippersknecht geb.Oudwoude 20.03.1790 wonende te Dantumawoude, z.v. Karst Roelfs Broersma en Janke Binnes;
Broersma, Hylke Broers, geb. Nes (WD) 02.09.1792 wonend te Kollum, z.v. Broer Lieuwes en Gertje Hessels;
Brouwer, Andries Johannes bakker geb. 23.11.1791 wonend te Metslawier, z.v. Johannes Jans Brouwer en Eelkje Kraamerus;
Bruin, Jean de geb.Dokkum 11.02.1785 z.v. Conrad en AdelaÔde Bruon;
Burg, Tjeerd Tjitzes van der, geb.Oudwoude 04.04.1788, z.v.Tjitse Baukes van der Burg en Trijntje Tjeerds;
Buwalda, Abraham Sakes geb. Ee 12.12.1790 wonende aldaar; z.v. Sake Pieters Buwalda en Baukje Eelkes;
Buwalda, Mintje Ulbes arbeider geb.Engwierum 1789 wonende te Ee z.v.Ulbe Eelkes en Sieuke Mintjes;
Damsma, Geert Hendriks timmermansknecht geb.Dokkum 10.09.1790 wonende aldaar, z.v. Hendrik Geerts Damsma en Hylkje Scheltes;
Dijk, Anne Harrits van, schipper geb. Anjum schipper 25.05.1788 wonende aldaar, z.v. Haryt Bernardus, overleden en Neeltje Eelkes;
Dijk, Jan Harrits van, wonende te Anjum z.v.Haryt Bernardus en Neeltje Eelkes;
Dijk, Harmen Mients van der, geb.Ternaard 05.02.1788 wonende aldaar, z.v.Mient Harmens van der Dijk en Jeltje Hayes;
Dijkema, Bouwe Freerks arbeider geb.Ee 28.02.1784 gehuwd wonende te Niawier, z.v. Freerk Reinders, overleden en Aaltje Joukes;
Dijkema, Jan geb. Dokkum 1792 z.v. Frans Dijkema en Hieke/Mieke van Loo;
Dijksma, Jan Dom. (?) geb. Dokkum, z.v. Kenders (?) en Jaquers (?);
Dijkstra, Andries Pieters wonende te Anjum;
Dijkstra, Dirk Roelofs geb. Kollum 24.09.1789 wonende aldaar, z.v.Roelof Dijkstra en Tjitske Durks Ype; tweeling met Dijkstra, Sjoerd Roelofs; ook geb.datum 23.09.1789;
Dijkstra, Doede Symens arbeider geb.Ternaard 29.10.1791 z.v. Symen Doedes Dijkstra in 1823 wonende te Hantum;
Dijkstra, Douwe Jurjens boerenknecht geb.Metslawier 24.08.1791 wonende aldaar, .z.v. Jurjen Dijkstra en Lisabeth Paulus;
Dijkstra, Femme Annes dagloner geb.Veenwouden 06.09.1792 wonende aldaar, z.v. Anne Folkerts en Roelofke Femmes;
Dijkstra, Gerhardus Brants boerenknecht geb Anjum 27.03.1791 wonende aldaar, z.v. Brant Gerhardus, overleden en Jantje Harmens;
Dijkstra, Germanus Johannes geb. Nijmegen 12.10.1789 wonende te Dokkum, z.v. Lolke Gerbens Dijkstra en Susanna Rebekka de Jong;
Dijkstra, Gosse Ytes geb.Wierum 30.08.1789, z.v. Yte Wynzens en Eva Sjoerds; boer van Wynzen Ytes Dijkstra;
Dijkstra, Gosse Sytzes geb.Anjum 08.04.1792, z.v.Sytze Wiebes Dijkstra en Tettje Gosses
Dijkstra, Jacob Pieters, landbouwer geb. Ee 25.01.1792 wonende aldaar, z.v. Pieter Lieupkes Dijkstra en Tjitske Simons;
Dijkstra, Jan Pieters geb.12.1790 z.v. Pieter Tobias en Antje Jans; loteling lichting 1810 mairie Dantumawoude;
Dijkstra, Johannes Teunis geb.Paesens 01.07.1790. z.v.Teunis Klazes Dijkstra en Trijntje Johannes;
Dijkstra, Minkes Joekes arbeider, gehuwd met Dieuwke Klazes, wonende te Paesens, z.v. Joeke Aukes Dijkstra en Sytske Takes;
Dijkstra, Ruurd Gerbens geb. Hantum 03.11.1790 z.v. Gerben Johannes Dijkstra en Baukjen Ruurds;
Dijkstra, Sybe Jans geb. Wierum 15.09.1792, z.v. Jan Louws en Ymktje Jans;
Dijkstra, Symon Doedes boer geb.Ternaard 29.10.1791 wonende te Nes (WD), z.v. Doede Simons Dijkstra en Rinske Sjoukes;
Dijkstra, Sytse Martens geb. Munnekezijl 16.07.1788 wonende te Burum, z.v. Marten Sytses en Styntje Pieters Luinstra;
Dijkstra, Sjoerd Roelofs glazenmaker-schilder geb.Kollum 23.09.1789 wonende aldaar,. z.v. Roelof Zeilstra en Tietske Durks Ypey; tweelingbroer met Dirk Roelofs Dijkstra;
Dijkstra, Tjeerd Geerts geb.Kollum 24.02.1788 wonende te Buitenpost, z.v. Geert Tjeerds Dijkstra en Sjoukje Jurjens;
Dijkstra, Wynzen Ytes geb. Wierum 20.01.1792 z.v. Yte Wynzens en Eva Sjoerds; broer van Gosse Ytes Dijkstra;
Dirks, Eeuwe Eeuwes wonende te Hollum (Ameland);
Doedens, Sytze Djurres bakker geb.Kollum 16.08.1791 wonende aldaar, z.v. Djurre Yskes Doedens en Antje Sytzes;
Dol, Taeke Aukes dagloner geb.Dokkum 16.12.1787 wonende aldaar, z.v. Auke Taekes Dol en Froukje Mennes;
Douma, Anne Pieters geb. Anjum 11.05.1792 z.v.Pieter Tomas Douma em Hyke Jurjens;
Douwes, Engel Douwes wonende op Ameland
Douwes, Pieter Jans wonende te Anjum, z.v. Jan Douwes en Antje Teedes (?);
Driesum, Meindert Pieters van geb. Driesum 06.1789 wonende aldaar, z.v. Pieter Ringers en Grietje Meinderts;
Edema, Foeke Douwes geb.Oostrum 24.03.1793 wonende te Bornwird tr. 07.11.1813 Eelkje Jielles Dantema ( ook Dantuma), z.v. Douwe Sjoerds Edema en Trijntje Sjoerds;
Eekhoff, Willem geb. Leeuwarden 06.1771 wonende te Dokkum, z.v. Bote Eekhof en Maria Klinkhof;
Eisinga, Jan Idses van, geb.Anjum 1792 wonende aldaar, z.v. Ids Jacobs van Eisinga en Hiltje Jans;
Eisma, Jurjen Jelles boerenknecht geb. Oostrum 18.09.1788 wonende te Ferwerd, z.v. Jelle Jurjens, overleden en Rinske Jans;
Eringa, Sybe Jacobs geb.Oosternijkerk 10.05.1792, z.v. Jacob Sybes, overleden en Jantje Pieters;
Faber, Haebele Douwes grofsmid wonende te Paesens 30.07.1791 wonende aldaar, z.v. Douwe Haebeles Faber en Sietske Joekes;
Faber, Poppe Aukes geb.Dokkum 17.04.1790 wonende aldaar, z.v. Auke Jans Faber en Trijntje Dirks Scheepels; volgens lotelingenlijst 1809 geb.datum 14.01.1788
Vanger, Age Lieuwes vanger, zeevisser, geb. omstr.1777 te Paesens wonende te Moddergat onder Nes (W.D) tr.1797 Antje Douwes; z.v. Lieuwe Ages en Jeltje Gerrits;
Feddema, Jacob Pieters geb.Aalsum 16.02.1792 wonende te Sybrandahuis, z.v. Pieter Jacobs Feddema en Elske Meinderts;
Veen (Veenstra), Freerk Jans van der, dagloner geb.Kollum 21 10 1780 gehuwd en wonende te Kollum; z.v. Jan Alberts, overleden en Aaltje Freerks; ook bekend als Freerk Jans Veenstra;
Veen, Pieter Tjallings van der, boerenknecht geb.Veenwouden 07.1789, z.v. Tjalling Tjipkes van der Veen en Froukje Pieters; ;
Feenkamp, Balling Folkerts geb. Hantum 06.05.1792, z.v. Folkert Klazes Feenkamp en Grietje Pieters;
Feenstra, Jille Johannes geb.Dokkum 1795, z.v.Johannes Tijssen Feenstra en Jeltje Jelles; mairie Dokkum
Veenstra, Jarig Jans geb.1790 wonende te Oudwoude, z.v. Jan Jarigs Veenstra en Jelkje Wybes;
Feenstra, Kornelis Hylkes geb.Hantumhuizen 23.08.1792, z.v. Hylke Klazes Feenstra en Grietje Cornelis;
Veenstra, Teunis Klazes schipper geb.Veenwouden 01.05.1793, z.v. Klaas Teunis Veenstra en Trijntje Doedes Postma;
Feitsma, Enne Jans geb. Kollum 04.10.1789 wonende aldaar, z.v. Jan Jans Feitsma en Antje Eeuwes (Hooghiem);
Velding, Kornelis boerenknecht geb.Ee 12.05.1793 wonende aldaar, z.v. Jacob Velding en Aaltje Jurjens beiden overleden;
Feltema, Hessel Rommerts landbouwer geb.Dokkum 20.05.1789 wonende aldaar, z.v. Rommert Kornelis Feltema en Antje Hessels;
Veldkamp, Lubbert Ennes geb.Dokkum 21.09.1788 wonende aldaar, z.v. Enne Lubberts Veldkamp en Elisabeth Johannes Krijgel;
Vellinga, Ritske Klazes dagloner geb.Akkerwoude 30.09.1783 gehuwd met Doetje Jelgers van der Meer; wonende te Rinsumageest, z.v. KlaasTammes, overleden en Aaltje Wybrens ook geheten Aaltje Clases;
Venekamp, Balling Folkerts geb.Ternaard 06.05.1792 wonende aldaar, z.v. Folkert Klazes Venekamp en Grietje Peeters;
Verstift, Johannes Wilhelmus geb.Ballum (Ameland)
Ferwerda, Dirk Egberts geb.Dokkum 05.1788, z,v.Egbert Kiestra enYtje Jans;
Ferwerda, Cornelis Jacobus koopman gehuwd Midlum 20.08.1788 gehuwd wonende te Kollum en Harlingen, z.v. Jacob Ages Ferwerda, doopsgezind en Grietje Johannes Nieuwhof beiden overleden;
Viersen, Jan Romkes geb. Akkerwoude 1791 wonende te Veenwouden, z.v. Romke Jacobs Viersen en Wytske Tjerks;
Viersen, Pieter Sibes timmerman geb.Dokkum 24.10.1784 wonende aldaar, z.v.Sybe Pieters Viersen en Aukje Harms van der Helm;
Vil, Eltje Jacobs geb.Schiermonnikoog , z.v. Jacob Jans en Trijntje Martens
Visser Freerk Sipkes, visser geb. Nes (W.D.) dp NH aldaar 30.12.1770 z.v. Sipke Freerks;
Visser, Gerrit Klazes geb.Ameland z.v. Klaas Eeuwes Visser en Martje Piers;
Visser, Jan Bienses geb.1788 wonende te Dantumawoude, z.v. Biense Jans Visser en Wopkjen Fokkes;
Visser, Johannes Sjoukes, tr.Anjum 23.09.1793 Rijnskjen Thijssens, wonende te Anjum, z.v. Sjouke Johannes en Rinske Freerks;
Visser, Leendert Leenderts schippersknecht geb.Rinsumageest 14.08.1789 wonende te Dokkum, z.v. Leendert Leenderts Visser en Lieuwke Pieters;
Visser, Monte Sietses zeevisser geb.1880, gehuwd, wonende te Paesens; z.v. Sytze Montes Visser en Grietje Jans;
Visser, Pieter Jans geb.1788 of 1790 wonende in het kanton Holwerd;
Visser, Sytse Harmens geb.1790 wonende te Paesens z.v. Harmen Sytses, overleden en Lijsbert Menkes;
Visser; Wessel Dirks wonende op Ameland
Visscherman, Jan Jacobs koopmansknecht geb.Kuikhorne 15.09.1789 wonende te Dokkum, z.v. Jacob Jans Visscherman en Joukje Jelkes wonende te Dokkum;
Flierl, Laurentius Harmens bakker geb.Dokkum 10.10.1790 wonende aldaar, z.v. Harmen Flierl en Cobaatje Metz; tr.Haskerland (mairie Joure) 18.02.1816 Catrina Hendriks Wesling;
Foekema, Foeke Johannes geb.1785 wonende Metslawier, z.v. Johannes Foekes Foekema en Antje Jans;
Fokkema, Harmen Cornelis boer geb.Anjum 27.04.1792 wonende te Burum, z.v. Cornelis Joukes en Antje Jans;
Fontein, Ruurd Duierds geb. 1792 wonende te Dokkum; z.v. Duierd Ruurds Fontein, kunstschilder en Maria Jans Kok;
Fopstra, Roel Romkes dagloner geb.Kollum 28.08.1782 gehuwd met Trijntje Berends met 2 kinderen, wonende te Augsbuurt, z.v. Romke Lieuwes en Ytje Roels;
Vries, Douwe Martens de, dienstknecht geb. De Valom 11.1782 wonende te Ee, z.v. Marten Popkes en Rinske Douwes beiden overleden;
Vries, Eelke Roelofs de, geb. Westergeest 06.05.1793 z.v. Roelof Kobus de Vries en Aukjen Eelkes;
Vries, Fedde Reitses Veenstra de, geb.1790 wonende te Burum, z.v. Reitse Hennes de Vries en Aaltje Feddes;
Vries, Folkert Eintes de, geb.Wierum 24.04.1792 z.v. Einte Ruurds en Maaike Jans;
Vries, Geert Johannes de, boerenknecht geb.Morra 24.10.1791 wonende aldaar, z.v. Johannes Geerts de Vries en Jepkjen Tjallings;
Vries, Gosse Pieters de, landbouwer geb.Holwerd 10.06.1792 wonende aldaar, z.v. Pieter Douwes de Vries en Trijntje Gosses;
Vries, Hette Cornelis de, timmerman geb.Engwierum 29.11.1789 wonende te Augustinusga , z.v. Cornelis Hettes, overleden en Janke Harmens de Vries;
Vries, Hinne Hayes de, geb.1793 wonende te Kollum, z.v. Haye Hennes de Vries;
Vries, Henne Reitses de, geb. Kollum 22.07.1788 wonende te Burum z.v. Reitse Hennes de Vries en Aaltje Feddes;
Vries, Jacob Renses de geb.Dokkum 18.10.1786 wonende te Groningen. Z.v. Rense Jans en Janke Jacobs;
Vries, Jetze de, bakker geb.Dokkum 23.08.1791 wonende te Dokkum, z.v. Trijntje Gerhardus Schuringa (Schieringa), vader onbekend;
Vries, Jouke Martens de, geb. 1789 wonende te Dantumawoude, z.v. Marten Joukes, overleden en Dirkje Martens;
Vries, Pieter Klazes de, dagloner geb.Paesens 30.06.1785 wonende aldaar, z.v. Klaas Folkerts, overleden en Trijntje Jans;
Vries, Thijs Ottes de, schippersknecht geb.Rinsumageest 31.03.1792 wonende te Bergum, z.v. Otte Pieters de Vries en Antje Thijsses;
Vriese, Lambertus Jans blauwverver geb.Dokkum 1785 op 10.08.1785 gedoopt te Groningen, wonende te Garijp, z.v. Jan Vriese en Margrietien Rinkenberg;
Vriesinga, Jacob Rykeles boerenknecht geb.Veenwouden 04.1789 wonende te Bergum, z.v. Rykele Pieters, overleden en Gelske Tjeerds;
Gang, Taeke Louwes van der, geb. Nes (W.D.) 02.11.1790 z.v. Louw Jans en Froukje Cornelis;
Gerrekens, Pierre geb. Dokkum 03.01.1792 wonende aldaar, z.v. Henry en Doortje Scherp;
Gerritsen, Gerrit Rinzes geb.1793; loteling kanton Holwerd;
Glasener, Hessel Andries geb.op Ameland z.v. Andries Glasener en Fettje Hessels;
Godschalk Jan Hendriks kastenmaker wonende te Dokkum, vader overleden, moeder Janneke Carpers; broer van Rinze Hendriks Godschalk;
Godschalk, Rinze Hendriks geb.Dokkum 1793 vader overleden, moeder Janneke Carpers hertrouwd met Gerke Steenstra; broer van Jan Hendriks Godschalk;
Gorter, Klaas Gerbens geb.1791, tr.Dokkum 10.04.1814 Janneke Annes van der Werff;
Gorter, Jan Jacobs wonende op Ameland
Graaf, Tjeerd Gelts de, geb. Ternaard 25.11.1790 z.v. Gelt Klazes de Graaf en Grietje Tjeerds;
Grijpstra, Wytze Thijssen boerenknecht geb.Damwoude 05.12.1790 wonende te Lichtaard, z.v. Thijs Wytzes Grijpstra en Akke Sytzes;
Groot, Johannes Piers de geb.1791 wonende te Rinsumageest, z.v. Pier Johannes de Groot en mogelijk Haebeltje Pieters;
Groot, Willem Pieters de, geb. Munster 11.01.1788 wonende te Kollum, z.v. Pieter de Groot en Grijtje Willems;
Haayma, Jacob Jilles geb.Holwerd 03.05.1790, z.v. Jilles Haayma en Ytske Klazes;
Haakma, Sikke Harmanus geb. 1793 wonende te Dokkum; z.v.Harmanus Haakma horlogemaker en Trijntje Fontein;
Haalsma, Hendrik Gerrits geb. Wouterswoude 11 1790 z.v. Gerrit Hendriks Haalsma en Antje Klazes;
Haan, Jan Pieters de geb.Veenwouden 24.04.1788 wonende aldaar, z.v. Pieter Hattums - overleden Aafke Tjeerds;
Haarsma, Jan Jans bediende geb 1793 wonende te Dokkum, z.v. Jan Alberts Haarsma en Maria Rutgersman;
Haas, Cornelis Jacobs de geb. Wanswerd 01.04.1788 wonende te Oostrum, z.v. Jacob Cornelis de Haas en Aafje Doedes;
Halbesma, Johannes Halbes geb.1793 wonende te Rinsumageest, z.v. Halbe Johannes Halbesma en Anna Johannes Folkertsma;
Hansma, Anne Jacobs geb Dokkum 28.01.1788 wonende te Dokkum, z.v. Jacob Hansma en Dieuke Annes;
Heeringa, Eelke Jacobs geb.1793 wonende te Oosternijkerk, z.v. Jacob Eelkes Heeringa en Johanna Gerrits;
Heeringa, Lieuwe Gerrits geb. Holwerd 17.07.1791 z.v. Gerrit Heeringa en Tetje Jans Pompstra;
Helfrich, Jan Frederiks schoenmaker geb.Leeuwarden 29.04.1792 wonende te Dokkum, z.v. Fredrick Jacobs Helfrich, wonende te Bolsward en Swopke Dirks Klaaskamp
Helm, Fedde Brants van der, dagloner geb. Anjum 15.09.1784 wonende aldaar, z.v. Brand Feddes, overleden en Trijntje Jans;
Heloma, Klaas kleermaker geb.Kollum 10.09.1785 z.v. Klaas Sjoukes Nauta en Rikje Wibes Kijlstra;
Hermans, Andrť geb. Groningen 01.01.1770 wonende te Kollum, z.v. Henry en Jantje Tuinemans;
Heslinga, Jacob heelmeester geb.Dokkum 03.09.1777 wonende aldaar, z.v. Jacob Heslinga en Jetske Pieters;
Hiemstra, Feike Sytzes geb.Driesum 26.02.1793 z.v. Sytze Bienzes Hiemstra en Tettje Feikes;
Hoefhamer, Melis Pieters grofsmidsknecht geb.1790 of 28.02.1791; gehuwd, wonende te Anjum, z.v. Pieter Klases Hoefhamer en Sieuke NN;
Hoekstra, Egbert Renses Munnekezijl geb.21.02.1789 wonende te Burum, z.v. Rense Egberts Hoekstra en Hinke Feikes;
Hoekstra, Roelof Cornelis geb. Munnekezijl 29.03. 1792 z.v. Cornelis Klazes Hoekstra en Engeltje Roelofs Rosema;
Hoeneveld, Berend wonende te Dokkum; ook genaamd Hannefeld;
Hofker, Gerrit Douwes geb.Wartena 1788, wonende op Ameland, z.v. Douwe Andries en Minke Gerrits;
Hofman, Eelke Jans geb.Janum 10 1791, z.v. Jan Abeles Hofman en Pietje Eelkes;
Holwerda, Jacob Klazes geb. Brantgum 16.02.1792 z.v. Klaas Wiebes Holwerda en Amarinske Jacobs;
Holwerda, Pieter Jans arbeider geb.Holwerd 15.10.1787 wonende aldaar, z.v. Jan Hendriks, , overleden en Antje Yedes;
Holwerda, Thomas Jelles geb.Engwierum 21 9 1788 wonende aldaar, z.v. Jelle Wytzes Holwerda en Aaltje Taekes;
Holwerda, Willem Baukes geb.Ee 31.01.1793 z.v.Bauke Sytzes Holwerda en Aagtje Willems;
Hoogstra, Johannes Baukes geb. Niawier 11.06.1790 z.v. Bauke Douwes Hoogstra en Tijtje Johannes;
Horn, Lubbert Jans van der, geb. Burum 14.08.1793 wonende aldaaar, z.v.Jan Lubberts van der Horn en Sjoukjen Cornelis;
Iedema, Harke Pieters geb. Engwierum 07.03.1787 z.v. Pieter Pieters Iedema en Elisabeth Harkes;
IJsel Frederik, geb.Dokkum 03.04.1789 wonende aldaar, z.v. Jan IJsel en Elisabeth Beer;
Ytsma, Jacob Jans mandemakersknecht geb.Dokkum 06.06.1790 wonende aldaar, z.v. Jan Jacobs Ytsma, overleden en Aldertje Alderts;
Yttema, Julius Dominicus Albertus, geb. Kollum 03.07.1788 wonende aldaar, z.v. Albertus Abraham Ittema en Katarina Bakkerus;
Jager, Dirk Johannes (de), boer geb.Driesum 01.1789 wonende te Twijzel, z.v.Johannes Dirks (de) Jager en Martje Marks, overleden,
Jager, Mark Johannes (de) Driesum 05.05.1790 wonende aldaar, z.v.Johannes Dirks (de) Jager en Martje Marks , overleden;
Jans, Gerbrand Jans wonende te Nes (Ameland);
Jansma, Johannes Sydzes geb. Dantumawoude 08.05.1791 wonende aldaar, z.v. Syds Jelles Jansma en Tieke Klazes;
Jansma, Meindert Douwes geb.1790; loteling kanton Holwerd;
Jas, Lieuwe Gerrits van der, geb. Holwerd 26.01.1792 z.v. Jouke Jaspers van der Jas en Geertje Hendriks;
Jeltema, Tjipke Minzes geb.Jouwswier 30.01.1790 wonende te Ee, z.v.Menze Hanzes Jeltema en Tjitske Jacobs;
Jetzes, Gosse Jetzes geb. Nes (Ameland) 1789;
Jong, Arend Ruurds de, wolkammersknecht geb.Hardegarijp 16.01.1790 wonende te Dokkum, z.v. Ruurd de Jong en Lummichje Arents Steenbergen;
Jong, Eilardus Jans de, wonende te Dokkum
Jong, Jouke Johannes de geb. 1793 wonende te Murmerwoude; z.v. Johannes Jelles de Jong en Trijntje Sytzes;
Jong, Klaas Sybrens de geb.1792 wonende te Holwerd, z.v. Sybren Klazes de Jong en Hiske Rinses;
Jurgensma, Johannes Everts dagloner geb. Dokkum 20.06.1788 wonende te Jelsum, z.v. Evert Lourens, overleden en Akke Johannes Beekmans;
Kablouw, Klaas Pieters geb.1790 wonende te Nes(Ameland), z.v. Pieter Aukes en Antje Klases
Kamminga, Hylke Dirks wolkammer geb.Dokkum 13.01.1785 z.v. Dirk Dirks en Jantje Dirks;
Kamstra, Wybrand R. geb Hantum wonende te Nes (W.D.);
Kat, Jan Gerrits geb.Ameland 1790, z.v. Gerrit Jans Kat en Sytske Johannes;
Katkamp, Evert Alles geb.Dokkum 04.01.1785 wonende aldaar, z.v. Alle Harmens Katkamp en Antje Everts Bos; ook met familienaam Bos;
Katsma, Berend Jans dagloner geb.Burum 07.11.1788 wonende aldaar, z.v. Jan Jans Katsma en Geeske Berends;
Cousijn, Klaas Jans, mr.hoedenmaker geb.1790 wonende te Dokkum;
Keegstra, Klaas Rinzes geb. Burum 30.04.1792 wonende aldaar, z.v. Rinze Hessels Keegstra en Pytje Cornelis;
Kerkstra, Willem Tjeerds boer geb.Engwierum 13.03.1792 wonende aldaar, z.v. Tjeerd Appelonus, overleden en Rinske Willems;
Kijlstra, Freerk Jurks geb.Kollum 29.07.1791 wonende aldaar, z.v. Jurk Gerrits en Aaltje Freerks;
Keimpes, Jacob Klases geb.Ameland 1792, z.v. Klaas Sipkes Keimpes en Trientje Jacobs;
Keyser, Marinus geb.1792 wonende op Ameland
Kiestra, Else Jans geb. Kollum 17.10.1788 wonende te Burum, z.v. Jan Elzes Kiestra en Aaltje Johannes;
Kiestra, Johannes Jans geb. Kollum 23.02.1792 wonende te Burum; 1812 z.v. Jan Elzes Kiestra en Aaltje Johannes;
Klaver, Freerk Minnes geb.1791 wonende te Sybrandahuis, z.v. Minne Freerks Klaver;
Kleistra, Siemon Jans dagloner geb.Anjum 1788 gehuwd met Taetske Ebeles, wonende te Driesum, z.v. Jan Pieters, overleden en Aaltie Siemons;
Kloosterman, Steven Rinzes geb.Bornwird 1788, z.v. Rinse Gelts en Trientje Willems
Kloostra, Klaas Simons, boerenknecht geb.07.05.1791 wonende te Oosternijkerk; z.v. Siemen Klazes Kloostra en Sibbeltje Eeltjes;
Knijff, Godschalk Horatius van, geb. 24.10.1793 wonende te Driesum, z.v. Johannes van Knijff en Anna Clara van Poutsma;
Kollumer, Jurjen Kornelis geb.Ameland 1792, z.v. Kornelis Jurjens en Anke Klazes
Kooy, Jacob Jansen geb.en wonende op Ameland
Kooistra, Ale Boeles kooikersknecht/boerenarbeider geb.Ee 27.05.1791 wonende aldaar, z.v. Boele Tiemens, overleden en Maayke Renzes;
Kooistra, Pieter Eetzes boerenknecht wonende te Engwierum, z.v. Eetze Gerrits Kooistra en Maaike Pieters;
Kooistra, Renze Boeles geb.Bornwird 11.08.1783 wonende te Anjum, z.v. Boele Tiemens, overleden en Maaike Renzes;
Kooistra, Schelte Abes dagloner geb.Nes (Westd.) 20.12.1786 wonende aldaar, z.v. Abe Fokkes,overleden en Antje Jans;
Kooistra, Symen Tymens geb.1788 wonende te Driesum, z.v. Tymen Symens Kooistra en Lysbert Symens;
Koop, Rudmer Wiebes geb. Driesum 10.03.1793 wonende te Westergeest, z.v. Wiebe Rudmers Koop en Tjitske Tjeerds;
Kootstra, Auke Martens geb.1792 wonende te Kollumerzwaag, z.v. Marten Jentes Kootstra en Antje Wytzes;
Kootstra, Gosse Klazes schoenmaker geb.Anjum 28.09.1788 wonende aldaar, z.v. Klaas Geerts Kootstra en Aurelia Gosses;
Kroon, Andries Andries geb.Ameland; verblijfplaats onbekend, z.v. Andries Andries en Neeltje Jacobs, beiden overleden;
Kuiper, Pieter Tijssen geb. Schiermonnikoog 1792 z.v. Thijs Wybes en Tietje Tomas;
Kuipers, Douwe Tjerks geb.1789 wonende te Ternaard, z.v. Tjerk Jacobs Kuipers en Rinske Douwes;
Kuipers, Ette Tjerks geb. 1792 wonende te Ternaard, z.v. Tjerk Jacobs Kuipers en Rinske Douwens;
Kuipers, Ids Hettes geb.1791; loteling kanton Holwerd;
Kuipers, Jan Atzes geb.1793 wonende te Hollum op Ameland; z.v. Atze Jans Kuipers en Martje Riemers;
Laag, Andries Drewis van der , geb.op Ameland 1790, z.v. Drewis Keimpes van der Laag en Neenke Andries;
Laan, Femme Johannes van der, dagloner geb.Westergeest 09.12.1791 wonende te Oudwoude, z.v. Johannes Femmes en Aafke Hermanus, beiden overleden;
Laar, Lambertus Wouters van, bakker geb.Dokkum 24.01.1789 wonende aldaar, z.v. Dokkum Wouter Wouters van Laar, overleden en Pietje Lambertus Huizinga;
Leegstra, Jacob Symons geb.Kollumerzwaag 28.07.1788 wonende te Burum, z.v. Symon Jans Leegstra en Sipkjen Jacobs;
Leegstra, Klaas Jans geb.Kollum 12.07.1775 getrouwd met Martha Willems, wonende te Kollum, z.v. Jan Melles, overleden en Aafke Klazes; geb.datum in doopboek 12.07.1777; ook bekend als Nicolas Jean Meelis;
Lodeizen, Igle Frederik timmermansknecht geb,Dokkum 12 1 1789 gehuwd met Maria Elisabeth Faber, wonende te Dokkum, z.v. August Frederik Lodeizen en Antje Igles Mellema;
Ludema Geert Cornelis geb. Oudwoude 29.12.1792 z.v. Cornelis Geerts Ludema en Sijtje Arjens;
Marcus, Jacob Samuels geb.Dokkum 13.11.1785 z.v.Yzaak en Catrina Wolf;
Meffert, Jacob geb. Harderwijk 06.04.1792 wonende te Dokkum, z.v. Herman Meffert en Sjoerdtje Hansma;
Meyer, Jan Heerkes geb. Burum 02.10.1793 z.v. Heerke Sybrens en Hendrikje Jans;
Meinsma, Bindert Meinderts boerenknecht geb.Anjum 06.03.1791 wonende aldaar, z.v. Meindert Lammerts, overleden en Hendrikje Binderts;
Mellema, Iggele Willems, vellenbloter geb.en wonende te Dokkum, z.v. Willem Igles en Maaike Wiebrens;,
Metz, Oeke geb.Ameland;
Metz, Willem Theunis zeeman geb.Buren (Ameland)19.07.1792 wonende aldaar, z.v. Theunis Cornelis en Trijntje Douwes de Boer;
Meulen, Fokke Wybrens van der, geb.1788 wonende te Dantumawoude, z.v. Wybren Fokkes overleden en Wypkjen Jans;
Meulen, Jelle Wybrens van der, geb.1792 wonende te Dantumawoude; z.v. Wybren Fokkes, overleden en Wypkjen Jans;
Miedema, Bode Bokkes schoenmakersjongen geb.Ternaard 25.03.1792 wonende aldaar, z.v. Bokke Sapes Miedema en Sytske Nannes;
Miedema, Fokke Wybrens pachter geb.Rinsumageest 24.05.1791 wonende aldaar, z.v. Wybren Jurjens Miedema en Jantje Fokkes;
Minnema, Louw Melles boer geb.Ternaard 02.03.1791 wonende aldaar, z.v. Melle Klases Minnema en Sijke Louws;
Mosterman, Cornelis Leenderts geb. Ameland 29.03.1790, z.v.Leendert Jans en Yte Jan;
Muis, Pieter Jans timmerman geb.Dokkum 17.10.1789 wonende aldaar, z.v. Jan Pieters Muis en Aaltje Jans van Hettinga;
Mulder, Harmen Jacobus geb.Holwerd 31.03.1791 z.v. Jacobus Mulder en Aaltje Harmens;
Mulder, Pieter Klazes geb.Leeuwarden 13.08.1790 wonende te Dokkum, z.v. Klaas Jurjens Mulder en Aukje Eeltjes;
Nagtegaal, Cornelis Hendriks geb. Hollum (Ameland) 09.19.12.1789 wonende aldaar, z.v. Hendrik Jansen Nagtegaal en Trijntje Jans;
Nijhuis, Nicolaas pottenbakker geb. Dokkum 14.08.1791 wonende aldaar, z.v. Christiaan Daniels Nijhuis en Johanna Nicolaas Hes;
Noordenbos, Jan Arjens geb.1792 wonende te Holwerd; z.v. Arjen Jans Noordenbos en Trijntje Willems;
Onnes, Remke Remkes geb.Schiermonnikoog 1788 wonende aldaar, z.v. Remke Remkes Onnes en Roelofke Hendriks;
Pausma, Jan Ales kleermaker geb Morra 06.11.1785 wonende te Leeuwarden, z.v. Ale Paulus en Maaike Jans;
Peel, Leendert Pieters van, schoenmaker Dokkum 26.10.1781 wonende aldaar, z.v. Pieter Leenderts van Peel en Aafke Vonk;
Pijnacker, Jacob Jans schoenmaker geb Kollum 02.11.1791 wonende aldaar, z.v. Jan Cornelis Pijnacker en Antje Teunis;
Plantinga, Melle Gerrits geb. 1788 wonende te Murmerwoude;, z.v. Plantinga Gerrit Johannes en Lijsbert Gerrits Plantinga;
Plat, Doede Jenzes geb.1789 loteling kanton Holwerd;
Ploeg, Jan Hendriks van der, boer geb Aalsum 03.08.1791 wonende te Anjum, z.v. Hendrik Jaspers van der Ploeg en Pietje Andries;
Ploeg, Jan Sydzes van der boerenknecht geb 11.03.1788 wonende te Anjum, z.v. Sieds Andries en Gijssel Jans, beiden overleden;
Ploeg, Klaas Rinses van der, dagloner geb Holwerd 06.02.1791 wonende aldaar, z.v.Rinse Rinderts en Pietje Klazes;
Ploegsma, Tibel geb Dokkum 02.10.1781 zoon van Henri en Baatje Albers;
Post, Marten , familienaam ook Pott/Pou ?
Postema, Marten Pieters geb Burum 15.0.1789 wonende aldaar, z.v. Pieter Jacobs of Martens Postema en Folkertje Nannings;
Posthuma, Fokke Fokkes geb Dokkum 08.08.1788 wonende aldaar, z.v. Fokke Tjerks en Hylkjen Hotzes;
Posthumus, Bokke Sakes geb Ternaard;
Posthumus, Geert Cornelis geb Anjum 25.04.1790 wonende aldaar, z.v. Cornelis Willems Posthumus en Grietje Geerts;
Posthumus, Jacob Willems werkman geb Dokkum 02.04.1791 wonende aldaar, vader onbekend, moeder Maaike Draaier;
Posthumus, Sjoerd Klazes geb.Hantumhuizen 09.10.1789 wonende aldaar, z.v. Klaas Ydes Posthumus en Nieske Ulbes;
Posthumus, Sjoerd Sjoerds geb.1792 wonende te Holwerd;
Postma, Ate Feikes arbeider geb Kollum 17.10.1791 wonende te Oudwoude Feike Ates, overleden en Gatske Fokkes;
Postma, Jan Jans geb Waaxens (W.D.) 04.08.1789 wonende aldaar, z.v. Jan Janzen Postma en Sjouke Johannes;
Postmus Jacob W. boerenknecht/matroos geb. Dokkum wonende aldaar,
Postmus, Rienk Pieters geb Akkerwoude 11.11.1764 wonende aldaar, z.v. Pieter en Anna Andries;
Prater, Cornelis Cornelis geb.op Ameland 1790, z.v. Cornelis Pieters en Janette Jans
Radema, Jan Lubberts geb.Munnekezijl 12.09.1790 wonende te Kommerzijl, z.v. Lubbert Jans Radema en Tetje Onnes beiden te Burum;
Radema, Jurjen Everts gardenier geb.Kollumerzwaag 01.06.1792 wonende te Anjum, z.v. Evert Hattums Radema en Mettje Alles;
Riddersma, Roelof Binderts geb.14.09.1791 wonende te Burum, z.v. Bindert Anders Riddersma en Hiltje Tjallings;
Riemersma, Take Aebeles geb.Kollum 04.01.1792 z.v. Aebele Geerts en Lutske Meinderts
Rijpstra, Ruurd Sipkes, wonende te Ternaard, z.v. Sipke Ruurds te Ferwerd
Rijpstra, Sybren Elias geb.Dantumawoude 1793 z.v. Elias Sybes en Aaltie Sweitzes;
Rispens, Rinze Klazes geb.1790 wonende te Burum, z.v. Klaas Rinses Rispens en Akke Hendriks;
Ritzema, Harmanus Rudolphus geb.Kollum 12.01.1783 wonende aldaar, z.v.Rudolphus Harmens Ritzema en Rinske Melles;
Ritsma, Jetze Fokkes geb. Kollum 20.12.1784 wonende aldaar, z.v. Fokke Jetses Ritsma en Aaltje Tjerks;
Roep, Hille Geerts dagloner geb.Ameland 11.10.1792 wonende aldaar z.v. Geert Gerbens en Auke Jans;
Roep, Cornelis Bontjes geb.Ameland 18.08.1792 wonende aldaar, z.v. Bontje Gerbens en Grietje Thomas;
Ruitenschild, Pieter Feites slagersknecht en bakker geb.Dokkum 26.03.1791 wonende aldaar, z.v. Feite Ruitenschild en Fennigje Huizinga, beiden overleden;
Ruiter, Willem Reinders de, zeeman geb.Hollum (Ameland) 16.09.1788 wonende aldaar, z.v. Reinder Willems de Ruiter en Ietske Willems;
Zadelaar, Piebe Lammerts geb.Dokkum 06.01.1791 wonende aldaar, z.v. Lammert Piebes Zadelaar en Imke Freerks;
Zandstra, Jacob Jans, geb. Kollum 26.01.1787 wonende aldaar, z.v. Jan Alberts, overleden en Aaltje Freerks;
Schaafsma, Gerrit Foekes geb. Holwerd 15.11.1793 z.v. Foeke Klazes en Aukje Gerrits;
Schaafsma, Jan Pieters geb. Westergeest 16.02.1791 wonende te Kollumerzwaag, z.v. Pieter Johannes Schaafsma en Geeske Jans;
Schaafstra, Gelt Bodes geb. Ternaard 26.01.1793 z.v. Bodes Jans Schaafstra en Grietje Gelts
Schaap, Jan geb. Aalsum 03.01.1784 z.v. Leonard en Liefke Zwarts
Scheepstra, Andries Klazes boer geb.Bornwird 22.12.1788 wonende te Oostrum, z.v. Klaas Daniels Scheepstra en Doetje Andries, overleden;
Scheffer, Jacobus geb. Dokkum 06.02.1789 wonende aldaar, z.v. Johannes Scheffer en Jansje/Jacoba van Dijk/Vrolick(e) (?);
Scheeringa, Barend schoenmaker geb. Dokkum 12.05 1791 z.v. Isde (?) Scheeringa en Janke des Ors; ook bekend als Berend Schering
Scholtens, Jan Jans arbeider geb.Kollum 07.08.1791 wonende te Burum, z.v. Jan Scholtens en Sytske Sakes Idserda;
Schoorstra, Nanne Jans boerenknecht geb.Ternaard 28.01.1792 wonende aldaar, z.v. Jan Pieters Schoorstra en Sytske Willems
Zeeba, Cornelis Klazes geb. Ameland 1788 wonende aldaar, z.v. Klaas Hiddes Zeeba en Jenke Cornelis;
Zeewen, Jan Jacobs dagloner geb. Nw.Pekela 14.04.1784 wonende te Zwaagwesteinde, z.v. Jacob Jans en Engeltje Geerts, beiden overleden;
Zeilinga, Haike Abrahams geb.1790; loteling kanton Holwerd;
Siegers, Louwe Eeuwes geb. Oudwoude 23.06.1791 wonende te Kollum, z.v. Eeuwe Sygers en Tjettje Klases; ook bekend met de familienaam Hooghiem;
Zijlstra, Reitze Giesberts geb. Oosternijkerk 28.11.1791 wonende aldaar, z.v. Giesbert Beerts Zijlstra en Maaike Reitses;
Zijlstra, Repke Minnes geb. Kollum 04.02.1791 wonende te Burum, z.v. Minne Repkes Zijlstra en Gertje Johannes;
Zijlstra, Wigger Jans geb.Augsbuurt 14.09.1792 z.v. Jan Paulus Zijlstra en Wytske Wiggers;
Sinia, Sjolle Jacobs boerenzoon geb.Morra 26.12.1791 wonende aldaar, z.v.Jacob Sjolles Sinia en Aukje Gerrits Sinia;
Sytzama, Maurits Pico Diederik van, geb.Driesum 02.06.1789 wonende aldaar, z.v. Johannes Galenus van Sytzama en Anna Maria Maclaine;
Sytsma, Douwe DaniŽls gehuwd, wonende te Anjum, z.v. DaniŽl Sytses;
Sytsma, Syds Cornelis geb.1793; loteling kanton Dokkum;
Siccama, Jan Hendriks geb.Oudkerk 30.06.1788 wonende te Oudwoude, z.v. Hendrik Jans Siccama en Aedsge Aedsges Teenstra (Posthuma);
(Sittema), Wietze Gerrits dagloner geb.Rinsumageest 1788 wonende aldaar, z.v. Gerrit Lykeles Sittema en Jeltje Gaatses,
Sjoerdema, Gerben Jans geb.Anjum 26.01.1791 z.v. Jan Lieuwes Sjoerdema en Lijsbert Gerbens;
Sjoerdsma, Jan Tjerks geb. Oosternijkerk 18.11.1788 z.v.Tjerk Wytzes Sjoerdsma en Aaltje Jans;
Sloot, Jan Romkes, geb.1790 wonende Oosternijkerk, z.v. Romke Tyssens Sloot en Trijntje Jans (?);
Zondervan, Lieuwe Jans geb.Akkerwoude 01.07.1796 wonende te Dokkum, z.v. Jan en Antje Sjoerds
Sonnema, Jacob Feddes geb. Anjum 19.12.1790 wonende aldaar; z.v. Fedde Adams Sonnema en Seeske Jacobs;
Spriensma, Tjerk Reinders geb.1788 wonende te Raard, z.v. Reinder Freerks Spriensma en Adriaantje Tjerks;
Sprietsma, Johannes Dirks geb.1791 wonende te Dokkum, z.v. Dirk Sprietsma, leerlooier en Antje Anders Clamerus;
Stachouwer, Jan Carels geb. Schiermonnikoog, z.v. Carel Jans Stachouwer en Wijke Willems;
Steegstra, Sjoerd Sjoerds geb.1791 wonende te Hantumhuizen;
Steenstra, Jan Roelofs dagloner geb.Oudwoude 20.01.1791 wonende aldaar, z.v. Roelof Alberts, overleden en Trijntje Jans;
Steringa, Fokke Pieters wagenmakersknecht geb.Ternaard 12.04.1791 wonende Ternaard, z.v. Hendrik (?) Johannes;
Stienstra, Jochum Gerkes arbeider geb.Dokkum 15.07.1788 wonende aldaar, z.v. Gerke Feddes Stienstra en Marijke Jochums;
Stins, Frederik Frederiks timmerman geb.Dokkum 06.06.1790 wonende aldaar, z.v. Frederik Stins, overleden en Aaltje Wesseling;
Stoffels, Reinder Andries dagloner geb.Dokkum 16.03.1782 gehuwd wonende te Dokkum, z.v. Andries Reinders en Aukje Sybes beiden overleden;
Zwaag, Jacob Wybes van der, geb.Zwaagwesteinde 12.1792 z.v. Wybe Hendriks van der Zwaag en Antje Jacobs;
Zwanenburg, Bauke Baukes geb. Holwerd 26.04.1791 z.v. Bauke Baukes Zwanenburg em Sijke Martens
Swart, Volke Hendriks geb.Dokkum 28.06.1789 wonnende aldaar, z.v. Trijntje Sybes, overleden; de vader onbekend;
Zwart, Jan Minnes geb.Nes (Ameland) plm.1783 wonende aldaar, z.v. Minne Hendriks Zwart en Liesbert Wijtjes;
Terpstra, Abel Andries geb. 1789 wonende te Kollum
Terpstra, Rinse Gerrits geb Rinsumageest 07.10.1793 z.v. Gerrit Eelkes Terpstra en Doekje Rinzes;
Tolman, Wyger Klazes werkman geb Kollum 26.11.1791 wonende te Dokkum, z.v. Klaas Tolman, overleden en Jetske Linzes;
Tolsma, Sipke Andries geb 1783 wonende te Dantumawoude, z.v. Andries Eelkes,overleden en Gertje Sipkes;
Tonnema, Jan Robertus geb Dokkum 25.12.1792 z.v. Robertus Jans Tonnema, kanonnier-kustbewaker in de 137e compagnie te Oostmahorn en Antje Jacobs;
Tonnema, Pieter Annes zeepziedersknecht geb Dokkum 30.12.1790 wonende aldaar, z.v. Anne Wybrens Tonnema en Dirkje Pieters;
Toonstra, Johannes Pieters geb.1791 wonende te Dokkum, z.v. Pieter Klazes Toonstra
Toornstra, Fredrik Klazes wolkammer geb Dokkum 05.12 1788 z.v. Klaas Toornstra en Wilhelmina Jacobs;
Tuinstra, Willem Botes geb Kollum 17 1 1790 wonende aldaar, z.v.Bote Willems Tuinstra en Geeske Uilkes;
Wal, Jan Sjoerds van der, boerenknecht geb.Bornwird 30.05.1790 wonende te Nes (WD), z.v. Sjoerd Jans van der Wal en Hiltje Krienes;
Wapstra, Nanning Teekes geb. Warfstermolen 21.10.1789 wonende te Burum, z.v. Fokke Teekes, overleden en Aaltje Nannings Zijlstra;
Warbeling, Henri Ďmarchal' geb.Dokkum 08.03.1788 wonende aldaar, z.v. Michel en Hermana Schuurmans;
Weide, Gerrit Harmens van der, wonende te Ee, z.v. Harmen Sipkes van der Weide en Gerrytje Gerryts;
Weiland, Klaas Aukes geb. Dokkum 17.01. 1811, gehuwd met Sibbeltje Pieters wonende te Dokkum, z.v. Auke Toussaint Weiland en Willemke Klaases;
Werf, Jan Jochems van der, timmerman Dokkum 28.05.1784 wonende aldaar, z.v. Jochem en Menkes Andries;
Werf, Jan Sakes van der, scheepstimmerman geb.Veenwouden 1793 wonende aldaar, z.v. Sake Jans van der Werf en Antje Tjeerds;
Werf, Johannes Doekes van der, dagloner geb. Dokkum;
Werff, Walle Melles van der geb.1792 wonende te Dokkum; z.v. Werff, Melle Walles van der en Janke Tjepkes;
Werkman, Hendrik Fokkes arbeider geb.Kollum 09.06.1792 wonende te Engwierum, z.v. Fokke Ernstes Werkman en Etje Hendriks;
Wester, Marten Ates kuiper geb.Paesens 25.12.1785 wonende aldaar, z.v.Ate Freerks en Geeske Martens;
Westerbaan, Date Harmens geb.1793 wonende te Akkerwoude, z.v. Harmen Dates Westerbaan en Sjoukje Tjibbes Wiersma;
Westra, Eeltje Tjipkes dagloner geb.Veenwouden 12.04.1792 wonende aldaar, z.v. Tjipke Jans Westra en Tjitske Tjeerds wonende te Zwaagwesteinde;
Wiel, Jelle Everts van der geb.1789 geb. Driesum, z.v. Evert Jelles, overleden en Janke Sygers;
Wijnands, Dirk geb. Dokkum 27 3 1789 wonende aldaar, z.v. Dirk Wijnands en Aukje Dirks;
Wijngaarden, Kornelis Ages geb. Dokkum 6 5 1789 wonende wonende te Aalsum, z.v. Age Kornelis Wijngaarden en Antje Hylkes van der Werf;
Wijnsma, Klaas Andries geb. Veenwouden 15.06.1790 wonende aldaar, z.v.Geeske Klazes;
Wiersma, Pieter Scheltes geb. Foudgum 21.12.1790 z.v. Schelte Hendriks Wiersma en Janneke Domenianus;
Wiersma, Tjalling Scheltes geb. Oosternijkerk 17.04.1789 z.v. Schelte Bokkes Wiersma en Minke Tjallings; ook bekend als Tjalling Scheltes Wierstra;
Wierstra, Gerrit Ouwes geb. Niawier 17.01.1789 z.v. Ouwe Sydses en Antje Meinderts;
Wierstra Klaas Douwes boerenknecht geb. 1790 wonende te Anjum, z.v. Douwe Klaazes Wierstra en Wytske Roelofs
Wouda, Gerke Heines geb. Augsbuurt 08.03.1793 z.v. Heine Eintes Wouda en Tietske Jetses
Woude, Johannes Jans van der, dagloner geb.Rinsumageest 26.08.1785 wonende aldaar, z.v. Jan Rintjes van der Woude en Antjes Isaacs; zie voor ouders ook Roelof Johannes van der Woude;
Woude, Nicolas van der, geb. Dokkum 27.05.1786 z.v. Pierre en Anne van der Horst;
Woude, Roelof Johannes van der, geb.Rinsumageest 14.09.1788 wonende aldaar, z.v. Johannes Rintjes van der Woude en Antje Roelofs; zie voor ouders ook Jan Rintjes van der Woude;


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.