Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Rinsumageest. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.     Huisgezinnen  Inwoners 	Namen		            Ouderdom	Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		    Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek, Isr..= Israeliet; 
                                                                             NB.= tot geen vanbovengenoemde behorende).

	1		1		3	Hesling, Renger Hessels			78		Dantumawoude		weduwnaar		Doopsgezind Rentenier		NB.
						Hesling, Johannes Rengers		42		Dantumawoude		jongmans		Landbouwer			NB.
						Oosterhof, Boukje Ytsens		26		Suameer			jonge dochter		Dienstmeid			NB.

	2		1		5	Halbesma, Halbe Halbes			26		Rinsumageest		gehuwd			Landbouwer			P.
						van Kleffens, Saapke Siedzes		23		Raard			gehuwd			Landbouwersche			P.
						Halbesma, Martje Halbes			6 maand		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Obma, Tjeerd Tjeerds			22		Hallum			jongmans		Dienstknecht			P.
						Boersma, Klaaske Siebes			18		Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid			P.

	3		1		5	Sinnema, Tjebbe Eelzes			62		Miedum			gehuwd			Landbouwer			P.
						Akke Annes Terpstra			61		Jelsum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Sinnema, Gerben Tjebbes*		26		Mildam			jongmans		zonder beroep			P.
						Sinnema, Sytske Tjibbes			18		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Poortinga, Sjoukje Durks		17		Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid			P.
						(* doorgehaald wegens overlijden op den 8 December 1829, red.)

	3a		1		3	Kooistra, Klaas Tammes			56		Sybrandahuis		gehuwd			Kooiboer			P.
						Oegema, Geeske Sikkes			41		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						Posthumus, Akke Johannes		18		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep			P.

	4		1		5	Hoekstra, Corneliske Everts		40		Idaard			weduwe			Landbouwersche			P.
						Hoekstra, Geert Willems			12		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Hoekstra, Jetse Willems			10		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Hoekstra, Syke Willems			17		Roordahuizum		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Hoekstra, Corneliske Willems		15		Roordahuizum		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Kingma, Sas Johannes			21		Janum			jongmans		Dienstknecht			P.

	5		1		9	Reitsma, Klaas Abes			35		Janum			weduwnaar		Landbouwer			P.
						Reitsma, Pier Klazes			13		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Reitsma, Abe Klazes			11		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Reitsma, Wopke Klazes			6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Reitsma, Klaaske Klazes			15		Reitsum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Reitsma, Heebeltje Klazes		8		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Reitsma, Antje Klazes			3		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Westra, Petrus Cornelis			21		Rinsumageest		jongmans		Dienstknecht			P.
						Jellema, Grietje Wiegers		46		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep			P.

	6		1		5	Hoogterp, Sipke Tjeerds			26		Hallum			jongmans		Landbouwer			NB.
						Hoogterp, Jan Tjeerds			24		Hallum			jongmans		Landbouwer			NB.
						Plantinga, Sieds Ruurds			16		Oudkerk			jongmans		Dienstknecht			P.
						van der Schaaf, Joukje Douwes		42		Hardegarijp		jonge dochter		Dienstmeid			P.
						Prins, Ymkje Jans			21		Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid			P.

	7		1		10	Viersen, Jan Jacobs			65		Ligtaard		gehuwd			Landbouwer			P.
						Halbesma, Ytje Johannes			75		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep			NB.
						Viersen, Aukje Jans			37		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			RK.
						Vellinga, Andries Reinders		33		Birdaard		gehuwd			Visscher			RK.
						Viersen, Johanna Jans			35		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Vellinga, Ytske Andries			9		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Vellinga, Yttje Andries			5		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Kingma, Paulus Johannes			25		Jislum			jongmans		Dienstknecht			P.
						Bijlsma, Reinder Paulus			24		Birdaard		jongmans		Dienstknecht			P.
						Akkerman, Wipje Sebrens			23		Rinsumageest		jonge dochter		Dienstmeid			P.

	8		1		5	Mellema, Igle Sibes			54		Jislum			weduwnaar		Landbouwer			P.
						Mellema, Tjitse Siebes			44		Jislum			jongmans		Dienstknecht			P.
						Mellema, Jan Jurjens			10		Jislum			jongmans		zonder beroep			P.
						Mellema, Henke Igles			20		Jislum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Reitsma, Jeltje Hessels			23		Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid			P.

	9		1		9	de Groot, Pieter Piers			34		Raard			gehuwd			Landbouwer			P.
						Bosch, Aaltje Douwes			31		Foudgum			gehuwd			zonder beroep			P.
						de Groot, Antje Pieters			7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						de Groot, Catharina Pieters		2		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						de Groot, Antje Pieters			6 weken		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						de Jong, Durk Sjoerds			21		Blija			jongmans		Dienstknecht			P.
						Pot, Klaas Alberts			15		Wijns			jongmans		Dienstknecht			P.
						Kooistra, Tjitske Ouwes			21		Akkerwoude		jonge dochter		Dienstmeid			P.
						Faber, Sybren Abrahams			10		Ligtaard		jongmans		zonder beroep			P.
	
	10		1		7	van der Woude, Folkert Freerks		71		Suawoude		weduwnaar		Landbouwer			P.
						de Roos, Jacob Jans			41		Rinsumageest		gehuwd			Landbouwer			P.
						van der Woude, Neuntsche Folkerts	37		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						de Roos, 	Folkert Jacobs		15		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						de Roos, Trijntje Jacobs		13		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Koolstra, Pieter Wybrens		21		Oenkerk			jongmans		Dienstknecht			P.
						de Jong, Janke Sjoerds			24		Blija			jonge dochter		Dienstmeid			P.

	11		1		10	Oberman, Teeke Carels			26		Rinsumageest		gehuwd			Schipper			P.
						Groen, Eltje Jacobs			34		Kollum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Oberman, Jacob Teekes			15		Kollum			jongmans		zonder beroep			P.
						Oberman, Carel Teekes			11		Westergeest		jongmans		zonder beroep			P.
						Oberman, Pieter Teekes			3		Janum			jongmans		zonder beroep			P.
						Oberman, Anne Teekes			6 maand		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Oberman, Dieuwke Teekes			14		Kollum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Oberman, Aafke Teekes			13		Kollum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Oberman, Sytske Teekes			7		Janum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Oberman, Lutske Teekes			6		Janum			jonge dochter		zonder beroep			P.

	11a		1		4	van der Ploeg, Freerk Lieuwes		41		Murmerwoude		weduwnaar		Schipper			P.
						van der Ploeg, Cornelis Freerks		12		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Ploeg, Rinske Freerks		9		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.	
						Dijk, Antje Alles			19		Dantumawoude		jonge dochter		Dienstmeid			P.

	12		1		4	Faber, Anne Klazes			56		Hyum			gehuwd			Trekjager			P.
						Koersma, Yttje Jelles			42		Feinsum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Faber, Jelle Annes			3		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Sjoerds, Johannes			16		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep			P.

	13		1		3	van der Ploeg, Gerben Johannes		35		Ternaard		gehuwd			Dagloner			P.
						Westerhof, Trijntje Nammens		30		Westergeest		gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Ploeg, Froukje Gerbens		3		Janum			jonge dochter		zonder beroep			P.	

	14		1		6	Halbesma, Halbe Johannes		69		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer			P.
						Folkertsma, Anna Johannes		62		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep			P.
						Halbesma, Harke Halbesma		24		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Halbesma, Wicherus Halbes		15		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Poelstra, Bokke Willems			19		Beetgum			jongmans		Dienstknecht			P.
						van der Woude, Menskje Jans		19		Visvliet		jonge dochter		Dienstmeid			P.	

	15		1		3	Feenstra, Lammert Lucas			63		Rinsumageest		gehuwd			Landbouwer			P.
						Durks, Geeltje				75		Driesum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Wiersma, Jan Rinses			16		Rinsumageest		jongmans		Dienstknecht			P.


	16		1		5	Prins, Trijntje Pieters			70		Rinsumageest		weduwe			Landbouwersche			P.
						de Roos, Durk Jans			31		Rinsumageest		weduwnaar		Landbouwer			P.
						Vellinga, Hylke Dirks			24		Ligtaard		jongmans		Dienstknecht			P.
						Rintjema, Tjerk Tjeerds			12		Giekerk			jongmans		zonder beroep			P.
						de Roos, Pietje Jans*			37		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						(*doorgehaald wegens vertrek naar Betterwird in de Grietenij Westdongeradeel).

	17		1		5	van der Weide, Sipke Bouwes		30		Visvliet		gehuwd			Landbouwer			P.
						van Houten, Geertje Cornelis		27		Gerkensklooster		gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Weide, Bouwe Sipkes		2		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Weide, Dieuwke Sipkes		5		Gerkensklooster		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Lampe, Josina Johanna			23		Rinsumageest		jonge dochter		Dienstmeid			P.


	18		1		5	de Roos, Pieter Jans			34		Rinsumageest		gehuwd			Landbouwer			P.
						Feenstra, Trijntje Lammerts		36		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						de Roos, Jan Pieters			6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						de Roos, Trijntje Pieters		13		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						de Roos, Geeltje Pieters		3		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.


	19		1		9	de Rotte, Maurits Calintus 		42		Rinsumageest		gehuwd			Land Eigenaar			RK.
							Franciscus Johannes
						de Rotte, Onesimus Regenerus Hugo	15		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			RK.
						de Rotte, Antonius Wilhelmus		13		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			RK.
						de Rotte, Nicolaas			11		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			RK.
						Talma, Romkje Hessels			25		Rinsumageest		jonge dochter		Dienstmeid			P.
						Talma, Gepke Hessels			19		Rinsumageest		jonge dochter		Dienstmeid			P.
						Talma, Lutske Hessels			13		Rinsumageest		jonge dochter		Dienstmeid			P.
						van der Woude, Dominicus Andries	20		Franeker		jongmans		Dienstknecht			P. 
						van der Heide, Willem			57		Leeuwarden		gehuwd			Tuinman				P.

	20		1		2	Gatsonides, Tjepke Ysbrandts		29		Leeuwarden		jongmans		Onderwijzer der Jeugd		P.
						Gatsonides, Gertje Ysbrandts		30		Leeuwarden		jonge dochter		Huishoudster			P.

	20a		1		4	Boskma, Herre Gerbens			32		Veenwouden		gehuwd			Visscher			P.
						Folkertsma, Fokje Cornelis		33		Harlingen		gehuwd			zonder beroep			P.
						Boskma, Gerben Herres			6		Veenwouden		jongmans		zonder beroep			P.
						Boskma, Trijntje Herres			1		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	21		1		4	Ernst, Lammert Arents			66		Harlingen		gehuwd			Metselaar			RK.
						van der Geest, Menke Lieuwes		52		Witgaard		gehuwd			zonder beroep			RK.
						Ernst, Arnoldus Lammerts		17		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			RK.
						Ernst, Lieuwe Lammerts			13		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			RK.

	21a		1		7	Napjus, Aant Eeltjes			32		Dokkum			gehuwd			Verwer				P.
						Woudma, Berber Aants			28		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Napjus, Eeltje Aants			11		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Napjus, Jan Aants			6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Napjus, Antje Aants			9		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Napjus, Durkje Aants			4		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
	
	22		1		8	Slager, Thomas Wybes			29		Sibrandahuis		gehuwd			Wagenmaker			P.
						Tuinstra, Gertje Reinders		29		Bornwerd		gehuwd			zonder beroep			P.
						Slager, Reinder Thomas			6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Slager, Henke Thomas			5		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Slager, Gertje Thomas			3		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Slager, Neeltje Thomas			9 maand		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Posthuma, Tettje Johannes		16		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Uitterdijk, Jurjen Drewis		22		Rinsumageest		jongmans		Wagenmakersknecht		P.

	23		1		3	Hoekstra, Evert Willems			20		Warga			gehuwd			Timmerknecht			P.
						Brouwer, Anna Sjerps			24		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Brouwer, Akke Sjerps			19		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
	
	23a		1		2	Slager, Wiebe Thomas			59		Wanswerd		gehuwd			Dagloner			P.
						Hoekstra, Lysbert Martens		33		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep			NB.

	24		1		4	Duif, Willem Stemmers			26		Groningen		gehuwd			Daglooner			P.
						Westra, Anke Jans			27		Rinsumageest		gehuwd			Daglonersche			P.
						Duiff, Eildert Willems			3		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Duyff, Anna Geertruid Willems		11 maand	Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	25		1		5	Toonstra, Gerritje Beerns		51		Akkerwoude		weduwe			Daglonersche			P.
						Koolstra, Beern Wiebrens		19		Oenkerk			jongmans		Schoenmakersknecht		P.
						Koolstra, Grietje Wiebrens		11		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Koolstra, Jitske Wiebrens		6		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			p.
						Koolstra, Akke Wiebrens			6		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	25a		1		4	Boskma, Rinske Rienks			42		Rinsumageest		weduwnaar		Dagloner			P.
						Boskma, Gaatske Rienks*			12		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Boskma, Martje Rinzes			8		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Boskma, Rienkje Rinzes			4		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						(*is waarschijnlijk schrijffoutje van de klerk: moet zijn Gaatkse Rinzes, red.)

	26		1		5	Kloosterman, Gelt Rinses		47		Rinsumageest		gehuwd			Dagloner			P.
						Lanje, Ditske Foekes			41		Ternaard		gehuwd			zonder beroep			P.
						Kloosterman, Trijntje Gelts		15		Ternaard		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Kloosterman, Rinske Gelts		11		Ternaard		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Kloosterman, Tettje Gelts		9		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	26a		1		4	van der Ploeg, Jan Goffes		59		Ternaard		gehuwd			Dagloner			P.
						Lyzinga, Jitske Wouters			59		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			p.
						van der Ploeg, Ybeltje Jans		25		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Uitterdijk, Albert Hendriks		6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.

	27		1		5	Kuipers, Bettje Sierds			36		Rinsumageest		weduwe			Daglonersche			RK.
						Beekmeyer, Sied Hendriks		10 maand	Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			RK.
						Beekmeyer, Johanna Hendriks		12		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			RK
						Beekmeyer, Anna Christina		7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			RK.
						Beekmeyer, Harmana Hendriks		10 mnd		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			RK.

	27a		1		63*	Kuipers, Janke Arents			63		Harlingen		weduwe			zonder beroep			RK.
						Kuipers, Joeke Sierds			38		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			RK.
						(* klerikale fout: moet zijn 2, red.)
			
	28		1		1	Kooistra, Pier Siedzes			66		Rinsumageest		weduwe*			Dagloner			P.
						(*klerikale fout: moet zijn weduwnaar, red.)

	28a		1		6	Lampe, Johannes Joosten			70		Hessen			gehuwd			Dagloner			P.
						Zwaagman, Annigjen Harmannus		61		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Steenbok, Jan Arjens			44		Ameland			gehuwd			Matroos				P.
						Lampe, Catharina Johannes		33		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Steenbok, Arjen Jans			6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Steenbok, Janna Jans			9		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	29	geen adres

	30		1		5	van der Weide, Hendrik Ebeles		73		Janum			gehuwd			Dagloner			P.
						Willems, Antje				69		Koten			gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Weide, Stijntje Hendriks	39		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Weide, Harmen			12		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Weide, Antje Ydes		1		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	30b		1		4	van der Schaaf, Pieter Tjallings	33		Birdaard		gehuwd			Dagloner			P.
						Kamling, Antje Annes			38		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Schaaf, Janneke Pieters		5		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Schaaf, Leentje Pieters		1 maand		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	31		1		8	Oberman, Christiaan Carels		49		Marssum			gehuwd			Timmerman			P.
						Rintjema, Akke Harmens			47		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Oberman, Carel Christiaans		19		Rinsumageest		jongmans		Timmerknecht			P.
						Oberman, Jan Christiaans		15		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Oberman, Harmen Christiaans		11		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Oberman, Dieuwke Christiaans		21		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Oberman, Ytje Christiaans		17		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Oberman, Jelske Christiaans		6		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	32		1		9	van der Wouden, Johannes Jans		45		Rinsumageest		gehuwd			Dagloner			P.
						Posthuma, Leentje Tades			40		Nes in 			gehuwd			zonder beroep			P.
													Westdongeradeel										 		
						van der Woude, Ysaac Johannes		13		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Woude, Jan Johannes		9		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Woude, Antje Johannes		11		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Woude, Tjettje Johannes		8		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Woude, Janke Johannes		6		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Woude, Taetske Johannes		3		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Woude, Rintje Bastiaans		24		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.

	33		1		4	Huber, Jan Jans				24		Rinsumageest		gehuwd			Linnenwever			RK.
						Zijlstra, Gertje Sybrens		28		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			RK.
						Huber, Elisabeth Jans			2		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			RK.
						Huber, Sjoukje Jans			3 dagen		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			RK.

	34		1		1	Kronenburg, Grietje Jans		66		Akkerwoude		weduwe			Naaister			P.
			
	34a		1		2	van der Ploeg, Grietje Wobbes		32		Driesum			jonge dochter		Inlandsche Kramersche		P.
						van der Ploeg, Gertje			3		Driesum			jonge dochter		zonder beroep			P.

	35		1		4	Baarsma, Aafke Sierds			55		Driesum			weduwe			Winkeliersche			P.
						Baarsma, Sipke Aises			21		Rinsumageest		jongmans		Kantoorbediende			P.
						Baarsma, Wytske Aises			32		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Baarsma, Antje Aises			17		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	36		1		5	Lyzinga, Hendrik Everts			46		Rinsumageest		gehuwd			Schoenmaker			P.
						van der Ploeg, Hiltje Pieters		43		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						Lyzinga, Evert Hindriks			10		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Lyzenga, Jeltje Hindriks		12		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Lyzinga, Martje Hindriks		1		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	37		1		3	Oberman, Matthijs Carels		38		Rinsumageest		gehuwd			Timmerman			P.
						Algra, Grietje Gerks			32		Reitsum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Algra, Trijntje Johannes		74		Jislum			weduwe			zonder beroep			P.

	38		1		4	Swart, Syke Cornelis			36		Bornwird		weduwe			Daglonersche			P.
						Tuinstra, Cornelis Sytses		10		Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep			P.
						Tuinstra, Sjoerd Sytses			7		Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep			P.			
						Tuinstra, Hepke Sytses			4		Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep			P.

	38a		1		4	Vellinga, Ritske Klazes			45		Akkerwoude		gehuwd			Dagloner			P.
						van der Meer, Doedtje Jelgers		47		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						Vellinga, Jacob Ritskes			19		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep			P.
						Vellinga, Meike Ritskes			18		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep			P.

	39		1		6	Venema, Jan Cornelis			57		Groningen		gehuwd			Predikant			P.
						Buschmans, Anthonia Judith		51		Campen			gehuwd			zonder beroep			P.
						Venema, Cornelia			24		Hasselt			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Venema, Maria Elisabeth			13		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Venema, Henriette Louise		7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Posthumus, Aukje			22		Heerenveen		jonge dochter		Dienstmeid			P.

	40		1		3	Fenstra, Lucas Lammerts*		39		Dantumawoude		gehuwd			Winkelier			P.
						Feenstra, Eelkje Haikes			34		Surhuisterveen		gehuwd			zonder beroep			P.
						Feenstra, Geeltje Lucas			7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						(*spelling familienaam met een ‘e’, red.)

	41		1		6	Hoekstra, Frans Wiebes			31		Rinsumageest		weduwnaar		Timmerman			P.
						Hoekstra, Albert Wiebes			22		Rinsumageest		jongmans		Verwer				P.
						Hoekstra, Daniel Wiebes			20		Rinsumageest		jongmans		Timmerknecht			P.
						Hoekstra, Sytske Alberts		59		Rinsumageest		weduwe			zonder beroep			P.
						Hoekstra, Akke Wiebes			16		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Hoektra, Antje Franzes			10 maand	Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	42		1		6	Bouma, Sipke Sybrens			31		Hallum			gehuwd			Inlandsche Kramer		P.
						Oegema, Antje Sikkes			33		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						Bouma, Sybren Sipkes			4		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Bouma, Akke Sipkes			11		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Bouma, Fockje Sipkes			8		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Bouma, Willemke Sipkes			11 maand	Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	42a		1		1	Jonker, Lolkje Binderts			61		Oldeboorn		weduwe			Daglonersche			P.
	
	42b		1		1	Napjus, Eeltje Aants			71		Dokkum			gehuwd			Kuiper				P.

	43		1		5	van der Mark, Willem Thomas		34		Rinsumageest		jongmans		Schoenmaker			P.
						van der Mark, Tomas Willems		12		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Mark, Rinse Willems		11		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Mark, Albert Willems		4		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						de Haas, Aafke Doedes			60		Ferwert			weduwe			Dienstmeid			P.

	43a		1		3	Plantinga, Marten Johannes		28		Dantumawoude		gehuwd			Dagloner			P.
						Hoogstra, Antje Watses			21		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Plantinga, Seli Martens			9 maand		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	44		1		8	van der Woude, Roelof Johannes		41		Rinsumageest		gehuwd			Trekschipper			P.
						van der Mark, Antje Thomas		29		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Woude, Rintje Roelofs		11		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Woude, Johannes Roelofs		9		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Woude, Thomas Roelofs		2 maand		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Woude, Antje Roelofs		7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Woude, Grietje Roelofs		5		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Woude, Rinske Roelofs		3		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	44a		1		3	Postuma, Ruurd Jans			74		Itens			gehuwd			Dagloner			P.
						Rutgers, Antje				66		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						Postuma, Yde Ruurds			36		Rinsumageest		jongmans		Dagloner			P.

	45		1		3	Westra, Hessel Tjittes			46		Hantum			gehuwd			Winkelier			P.
						Anjuma, Tjietske Gerbens		59		Anjum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Westra, Tjietske Jans			14		Menaldum		jonge dochter		zonder beroep			P.

	46	geen adres

	47		1		4	van der Meulen, Liefke Daniels		48		Bergum			weduwe			Naaister			P.
						de Graaf, Albert Hendriks		12		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						de Graaf, Antje Hendriks		10		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						de Graaf, Janke Hendriks		4		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	48		1		4	Bakker, Anne Harts			43		Oldehove		gehuwd			Bakker				P.
						Hamstra, Jeltje Geerts			43		Birdaard		gehuwd			zonder beroep			P.
						Bakker, Lammert Annes			16		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Bakker, Geert Annes			12		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.

	49		1		7	Jongsma, Anne Jans			39		Akkerwoude		gehuwd			Grutter				NB.
						Sikkema, Yke Jans			33		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep			NB.
						Jongsma, Jan Annes			12		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep			NB.
						Jongsma, Andries Annes			9		Akkerowude		jongmans		zonder beroep			NB.
						Jongsma Theunis Annes			7		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep			NB.
						Bartels, Johannes Jans			26		Zwolle			jongmans		Gruttersknecht			P.
						Horing, Trijntje Jans			18		Driesum			jonge dochter		Dienstmeid			P.
	
	50		1		5	Bersma, Hendrik Hendriks		40		Holwert			gehuwd			Kastelein			NB.
						Hoekstra, Tjietske Willems		55		Hallum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Bersma, Leendert Hendriks		15		Holwert			jongmans		zonder beroep			P.
						Strikwerda, Janke Jacobs		23		Winsum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Bersma, Willemke Hendriks		7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	51		1		3	de Jongh en Persijn van Nauta,
						Anthony Jacob				37		Leeuwarden		jongmans		Secretaris en Notaris		P.
						van der Hoek, Jacob Takes		21		Surhuisterveen		jongmans		Dienstknecht			P.
						Hulders, Jantje				57		Leeuwarden		jonge dochter		Dienstmeid			P.
	
	52		1		4	de Jong, Willem				65		’s Gravenhage		gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Berg, Grietje			58		Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep			P.
						de Jong, Eeke				29		Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep			P.			
						Haalstra, Houkje			25		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep			P.

	53		geen adres


	54		1		4	Dijkstra, Ruurd Tietes			72		Wierum			gehuwd			Verwer				P.
						van der Wal, Nieske Jans		75		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep			P.
						Dijkstra, Meino Ruurds			48		Rinsumageest		weduwe			zonder beroep			P.
						Beima, Ruurd Feyes			20		Oostermeer		jongmans		Verwersknecht			P.

	55		1		7	van der Ploeg, Lolke Pieters		36		Engwierum		gehuwd			Dagloner			P.
						Wiersma, Trijntje Sjoerds		32		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Ploeg, Pieter Lolkes		6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Ploeg, Albert Lolkes		11 maand	Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Ploeg, Feikje Lolkes		10		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Ploeg, Akke Lolkes		7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Ploeg, Gertje Lolkes		3		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
	
	55a		1		2	Baarsma, Rienk Klazes			36		Rinsumageest		jongmans		Timmerknecht			P.
						Baarsma, Nieske Klazes			34		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	55b		1		3	van der Weide, Ebele Hendriks		36		Rinsumageest		gehuwd			Dagloner			P.
						Wiersma, Willemke Geerts		27		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Weide, Hendrik Ebeles		5		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.

	55c		1		3	Vellinga, Durk Mients			63		Oudkerk			gehuwd			Dagloner			P.
						Dijkstra, Jitske Sjoerds		56		Nes			gehuwd			zonder beroep			P.
						Vellinga, Grietje Durks			13		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	56		geen adres

	57		1		5	Fokkema, Eelkje Oeges			50		Murmerwoude		weduwe			Tolhekpachtster			NB.
						Oosterhof, Roelof Ytsens		21		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep			NB.
						van der Mei, Oege Sipkes		9		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			NB.
						Oosterhof, Roelofke Ytsens		25		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep			NB.
						Oosterhof, Ymkje Ytsens			23		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep			NB.

	58		1		7	Leuhof, Gerrit Bernardus		46		Tongerloo in		gehuwd			Linnenwever			P.
													Munsterland
						de Vries, Tjietske Jans			35		Janum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Leuhof, Johannes Gerrits		4		Jislum zegge 		jongmans		zonder beroep			P.
													Wanswerd
						Leuhof, Jan Gerrits			5 weken		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Leuhof, Thekela Gerrits			13		Jislum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Leuhof, Marta Gerrits			6		Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Leuhof, Eelkje Gerrits			3		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	59		1		4	Lyzenga, Anne Gerrits			29		Rinsumageest		gehuwd			Dagloner			P.
						Bouma, Tietje Lammerts			32		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						Lyzenga, Gerrit Annes			3		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Lyzenga, Lammert Annes			1		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.

	60		1		3	de Vries, Lucas Ruurds			66		Rinsumageest		gehuwd			Timmerman			RK.
						Tite, Trijntje				65		Hitsum			gehuwd			zonder beroep			RK.
						de Vries, Jeltje Lucas			20		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			RK.

	61		1		5	Klaver, Durks Gales			37		Hardegarijp		gehuwd			Timmermans			P.
						Zeininga, Janke Piebes			26		Veenwouden		gehuwd			Naaister			P.
						Klaver, Piebe Durks			22 weken	Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Klaver, Ytje Durks			6		Hardegarijp		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Klaver, Fokje Durks			4		Jislum			jonge dochter		zonder beroep			P.

	62		1		5	van der Ploeg, Klaas Lieuwes		47		Murmerwoude		gehuwd			Koemelker			P.
						Schuring, Akke Ybeles			49		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Ploeg, Lieuwe Klazes		11		Driesum			jongmans		zonder beroep			P.
						van der Ploeg, Jitske Klazes		16		Driesum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Ploeg, Jan Klazes		10		Driesum			jongmans		zonder beroep			P.
		
	63		1		4	Hoogstra, Watse Klazes			70		Akkerwoude		gehuwd			Dagloner			P.
						Hamstra, Baukje Pieters			59		Suawoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						Hoogstra, Pieter Watses			25		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Hoogstra, Klaas Watses			20		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.

	63		1		6	Hoekstra, Hendrik Sakes			53		Rinsumageest		gehuwd			Dagloner			P.
						de Waard, Feikje Theunis		48		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Hoekstra, Durk Hendriks			11		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Hoekstra, Zuster Hendriks		15		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Hoekstra, Loukje Hendriks		7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Faber, Lucas Jans			31		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.

	64		1		2	van der Sjouw, Jan Sikkes		57		Surhuizum		gehuwd			Koemelker			P.
						Leenderts, Durkje			57		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep			P.

	65		1		5	Hesling, Engelbert Joseph		40		Wigbolt			gehuwd			Linnenwever			RK.
						Gevers, Theresia Jurks			52		Dokkum			gehuwd			zonder beroep			RK.
						Pohl, Andries Harmanus			18		Ferwerd			jongmans		zonder beroep			RK.
						Pohl, Jurjen Harmanus			15		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			RK.
						Pohl, Catharina Harmanus		20		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep			RK.

	66		1		4	Bosma, Lucas Rienks			45		Rinsumageest		gehuwd			Grofsmid			P.
						de Jong, Dieuwke Baukes			42		Birdaard		gehuwd			zonder beroep			P.
						Bosma, Hedde Lucas			16		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Bosma, Grietje Lucas			13		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	67		1		4	Lyzinga, Gerrit Wouters			61		Rinsumageest		gehuwd			Schoenmaker			P.
						Koster, Rigtstje Ypes			60		Birdaard		gehuwd			zonder beroep			P.
						Lyzinga, Foppe Gerrits			28		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Lyzinga, Foppe Gerrits			13		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.

	68		1		7	Hoving, Jan Foekes			43		Giekerk			gehuwd			Koemelker			P.
						van der Ploeg, Ymkje Lieuwes		39		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						Hoving, Foeke Jans			12		Janum			jongmans		zonder beroep			P.
						Hoving, Lieuwe Jans			8		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep			P.
						Hoving, Ebe Jans			2		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Hoving, Antje Jans			14		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Hoving, Geeske Jans			5		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	68a		1		3	de Jong, Sjoerd Klazes			54		Ligtaard		gehuwd			Dagloner			P.
						Eekma, Gertje Durks			52		Blija			gehuwd			zonder beroep			NB.
						de Jong, Paulus Sjoerds			11		Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep			P.

	69		1		4	Dauwe, Herman				35		Wetteringen in		gehuwd			Linnenwever			RK.
													Munsterland
						van der Geest, Tjietske Lieuwes		38		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			RK.
						Dauwe, Anna Maria Harmens		4		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			RK.
						Dauwe, Gertje Harmens			2		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			RK.

	70		1		1	Kuipers, Janke Joukes			61		Garijp			jonge dochter		Renteniersche			P.
	
	70a		1		8	Dijkstra, Jan Ruurds			42		Rinsumageest		gehuwd			Verwer				P.
						van der Wal, Akke Gales			45		Garyp			gehuwd			zonder beroep			P.
						Dijkstra, Ruurd Jans			15		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Dijkstra, Tjalling Jans			13		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Dijkstra, Tabe Jans			9		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Dijkstra, Nieske Jans			18		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Dijkstra, Aaltje Jans			2		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Lodewijks, Fokke Johannes		20		Heerenveen		jongmans		Bakkersknecht			P.

	71		1		8	de Vries, Pieter Willems		39		Dronrijp		gehuwd			Winkelier			P.
						de Vries, Grietje Tabes			39		Rijperkerk		gehuwd			zonder beroep			P.
						de Vries, Willem Pieters		15		Stiens			jongmans		zonder beroep			P.
						de Vries, Elisabeth Pieters		17		Rijperkerk		jonge dochter		zonder beroep	`		P.
						de Vries, Janke Pieters			12		Hyum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						de Vries, Rigtstje Pieters		9		Stiens			jonge dochter		zonder beroep			P.
						de Vries, Grietje Pieters		6		Warga			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Boomsma, Bouwe				21		Harlingen		jongmans		Heel & Vroedmeester		NB.

	72		1		3	van Hesen, Jan Pieters			49		Dodeweerdt		gehuwd			Grofsmid			P.
						de Jong, Romkje Sikkes			37		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						van Hesen, Durk Jans			17		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
	
	73		1		2	Heegstra, Jan Jans			51		Bornwird		weduwnaar		Dagloner			P.
						Heegstra, Jantje Jans			21		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	74		1		4	de Vries, Jacob Dirks			40		Rinsumageest		gehuwd			Broodbakker			P.
						Idzardi, Ytje Idzes			41		Wierum			gehuwd			zonder beroep			P.
						de Vries, Durk Jacobs			15		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						de Vries, Ids Jacobs			13		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
		
	75		1		3	Verdenius, Oege Thomas			33		Akkerwoude		gehuwd			Timmerknecht			P.
						de Vries, Grietje Jans			35		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Verdenius, Ymkje Oeges			8		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	75a		1		2	Viersen, Jelke Sytses			79		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Kamling, Sjoukje Pieters		75		Kollum			gehuwd			zonder beroep			P.

	76		1		10	Dijkstra, Wieger Uilkes			32		Dantumawoude		gehuwd			Broodbakker			NB.
						Sikkema, Akke Jans			30		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep			NB.
						Dijkstra, Uilke Wiegers			11		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			NB.
						Dijkstra, Jan Wiegers			9		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			NB.
						Dijkstra, Andries Wiegers		5		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			NB.
						Dijkstra, Feikje Wiegers		7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			NB.
						Dijkstra, Akke Wiegers			3		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			NB.
						Dijkstra, Grietje Wiegers		9 maand		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			NB.
						Postma, Ulbe Wiegers			17		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep			NB.
						Dijkstra, Grietje Sakes			18		Murmerwoude		jonge dochter		Dienstmeid			NB.

	77		1		5	Alberda van Ekenstein,
						Takita Adriana Hendrika Omlandika	42		Groningen		gehuwd			zonder beroep			P.
						de Rotte, Tjalling Minne Watze		15		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						de Rotte, Everhardina Johanna Maria	9		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						de Rotte, Maria Albertina		6		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Zijlstra, Fokeltje			44		Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep			P.

	78		1		5	de Vries, Trijntje Jans			56		Kollumerzwaag		weduwe			Koemelkersche			P.
						de Vries, Fecke Jans			31		Rinsumageest		jongmans		Beurtschipper			P.
						de Vries, Jan Jans			21		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Vellinga, Mient Mients			6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						De Vries, Tjietske Jans			25		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	79		1		2	Roorda, Ruurd Ysaacs			65		Rinsumageest		gehuwd			Gardenier			P.
						van der Werf, Trijntje Jans		62		Suawoude		gehuwd			zonder beroep			P.

	79a		1		6	de Vries, Pieter Pieters		28		Dokkum			gehuwd			Schoenmaker			P.
						Heidema, Sjoukje Andries		28		Buitenpost		gehuwd			zonder beroep			P.
						de Vries, Pieter Pieters		1		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep			P.
						de Vries, Albertje Pieters		4		Koten			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Zuidema, Hendrik Meints			8		Oudkerk			jongmans		zonder beroep			P.
						de Vries, Albertje Meints		69		Suameer			weduwe			zonder beroep			P.

	80		1		11	de Roos, Sipke Jans			27		Rinsumageest		gehuwd			Kastelein			P.
						de Vries, Grietje Durks			36		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Steringa, Durk Roelofs			13		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						de Roos, Jan Sipkes			9 maand		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.		
						Steringa, Jitske Roelofs		15		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Steringa, Jantje Roelofs		12		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Steringa, Helena Roelofs		10		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Steringa, Grietje Roelofs		8		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Steringa, Geertruida Roelofs		6		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Steringa, Jacomina roelofs		4		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Heep, Andries Joekes			30		Dokkum			jongmans		Klerk				RK.

	81		1		7	Schotanus, Jacob Johannes		35		Stiens			gehuwd			Kleermaker			P.
						Buursma, Trijntje Tjallings		31		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep			P.
						Schotanus, Johannes Jacobs		4		Birdaard		jongmans		zonder beroep			P.
						Schotanus, Tjalling Jacobs		2		Birdaard		jongmans		zonder beroep			P.
						Schotanus, Aaltje Jacobs		9		Stiens			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Schotanus, Feikje (?) Jacobs*		7		Stiens			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Schotanus, Dieuke Jacobs		5		Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep			P.
						(* onduidelijk door elkaar geschreven: zou ook Hinke of Fanke kunnen zijn, red.)

	81a		1		4	van der Ploeg, Jan Johannes		33		Ternaard		gehuwd			Vleeschhouwer			P.
						Prins, Doedtje Doekes			23		Janum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Van der Ploeg, Doeke Jans		3 maand		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Van der Ploeg, Antje Johannes		19		Ternaard		jonge dochter		zonder beroep			P.

	82		1		3	Stienstra, Martinus Piebes		39		Holwert			gehuwd			Smidsknecht			P.
						van der veen, Janke Durks		45		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep			P.
						Strienstra, Trijntje Cornelis		9		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep			P.

	82a		1		35*	Kloosterman, Minse Rinzes		35		Aalzum			gehuwd			Dagloner			P.
						Kroese, Tyttje Gerrits*			29		Oenkerk			gehuwd			zonder beroep			P.
						Kloosterman, Anne Minses		3		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						(* huisnummer is verschrijving; moet uiteraard zijn: 3; * 
doorgehaald wegens overlijden op 13-12-1829, red.)

	83		1		3	Vrij, Hendrik Pieters			33		Dokkum			gehuwd			Kuiper				P.
						Poelstra, Antje Arjens			28		Kollum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Vrij, Grietje Hendriks			1		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep			P.

	83a		1		4	de Vries, Hedser Ebes			60		Rinsumageest		gehuwd			Beurtschipper			P.
						Wagenaar, Anna Geertruid Jans		48		Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep			P.
						de Vries, Oene Hedzers			17		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						de Vries, Feike Hedzers			12		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.

	84		1		5	Talma, Hessel Meinderts			53		Rinsumageest		gehuwd			Gardenier			P.
						Jonker, Lutske Jans			43		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Talma, Meindert Hessels			22		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Talma, Hendrik Hessels			18		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Talma, Gerben Hessels			15		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
		
	85		1		3	Hoekstra, Sikke Martens			25		Akkerwoude		gehuwd			Dagloner			P.
						Dijkman, Grietje Pieters		18		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Hoekstra, Marten Sikkes			1		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Hoekstra, Aafke Sikkes			5 week		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	85a		1		2	van der Woude, Rintje Jans		38		Rinsumageest		jongmans		Visscher			P.
						Ysaacs, Jantje				81		Amsterdam		weduwe			zonder beroep			P.

	86		1		2	Uitterdijk, Oene Johannes		71		Oudkerk			gehuwd			Uurwerkhersteller		P.
						Baarsma, Fokeltje Rienks		66		Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep			P.
		
	87		1		3	Feenstra, Willem Jans			61		Veenwouden		gehuwd			Gardenier			P.
						Loutenbach, Aaltje Wygers		61		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Koolstra, Janke Wybrens			23		Oenkerk			jonge dochter		zonder beroep			P.

	88		1		2	Eisma, Cesar Willems			45		Nes op Ameland		weduwnaar		zonder beroep			P.
						Lyzinga, Trijntje Johannes		50		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	89		1		5	Schonenburg, Jimke Johannes		33		Dantumawoude		gehuwd			Dagloner			P.
						Kamling, Annigje Annes			28		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Schonenburg, Johannes Jimkes*		2		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Schonenburg, Leentje Jimkes		9		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep			P.		
						Schonenburg, Trijntje Jimkes		3		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep			P.
						(*doorgehaald wegens overlijden op 27 november 1829,red.)

	90		1		3	van der Schaaf, Gele Pieters		62		Stiens			gehuwd			Timmerman			P.
						van der Mark, Ybeltje Willems		66		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Schaaf, Sytske Geeles		23		Rinsumageest		jonge dochter		Naaister			P.

	91		1		5	Brouwer, Tjeerd Feikes			53		Surhuisterveen		gehuwd			Winkelier			P.		
						Postmus, Grietje Sjoerds		46		Koten			gehuwd			zonder beroep			P.
						Brouwer, Sjoerd Tjeerds			13		Dokkum			jongmans		zonder beroep			P.
						Brouwer, Harmke Tjeerds			15		Dokkum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Brouwer, Feikje Tjeerds			10		Dokkum			jonge dochter		zonder beroep			P.

	92		1		5	van Breeden, Bendert Lolkes		52		Marrum			gehuwd			Dagloner			P.
						Kamling, Geekse Annes*			52		Oenkerk			gehuwd			zonder beroep			P.
						van Breden, Anne Binderts		13		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van Breden, Anke Binderts		24		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van Breden, Sjoukje Binderts		17		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						(*doorgehaald wegens overlijden op 11 december 1829, red.) 
		
	92a		1		6	Kooistra, Attje Eelkes			36		Koten			weduwe			Daglonersche			P.
						Bersma, Arjen Simens			11		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Bersma, Doede Simens			9		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Bersma, Eelke Simens			6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Bersma, Trijntje Simens			4		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Bersma, Antje Simens			3		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	93		1		5	Kooistra, Hendrik Eelkes		29		Dantumawoude		gehuwd			Timmerknecht			P.
						Vellinga, Antje Durks			29		Ligtaard		gehuwd			zonder beroep			P.
						Kooistra, Jitske Hendriks		7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Kooistra, Antje Hendriks		4		Sibrandahuis		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Sippes, Elisabeth			54		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	94		1		10	Westra, Jan Jans*			59		Lutjegast		gehuwd			Landbouwer			P.
						Viersen, Anna Geertruida Heerkes	50		Wirdum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Westra, Jan Jans			18		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Westra, Duurd Jans			14		Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep			P.
						Westra, Akke Jans			16		Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep			P.
						Westra, Jelske Jans			12		Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Westra, Grietje Jans			11		Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Westra, Aaltje Jans			9		Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Bruinsma, Marius Jelles			59		Leeuwarden		jongmans		Rentenier			P.
						Holtewes, Geert Hendriks		45		Rinsumageest		jongmans		Dagloner			RK.
						(*doorgehaald wegens overlijden op 11 december 1829,red.)

	95		1		3	Wiersma, Wiltje Jans			32		Sybrandahuis		jongmans		Dagloner			P.
						Wiersma, Trijntje Wiltjes		73		Jislum			weduwe			zonder beroep			P.
						Wiersma, Maaike Jans			28		Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep			P.

	96		1		4	de Vries, Pieter Klazes			48		Bergum			gehuwd			Dagloner			P.
						Zwaantjes, Yttje Jans			41		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						de Vries, Klaas Pieters			12		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						de Vries, Jan Pieters			6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
 
	96a		1		5	Akkerman, Sibren Sibrens		48		Rinsumageest		weduwnaar		Gardenier			P.
						Akkerman, Sipke Sibrens			9		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Akkerman, Lutske Sybrens		17		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Akkerman, Martje Sybrens		14		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Akkerman, Trijntje Sybrens		12		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	97		1		3	Postma, Tjipke Brants			44		Wanswerd		gehuwd			Landbouwer			P.
						Veenhuizen, Willemke Hedzers		50		Garijp			gehuwd			zonder beroep			P.
						Beintema, Jan Klazes			15		Janum			jongmans		zonder beroep			P.

	98		1		10	Dijkman, Pieter Roelofs			46		Holwerd			gehuwd			Landbouwer			P.
						van der Bij, Aafke Jans			34		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
						Dijkman, Roelof Pieters			17		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Dijkman, Douwe Pieters			4		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Dijkman, Auke Pieters*			1 week		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Dijkman, Trijntje Pieters		16		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Dijkman, Tjitske Pieters		11		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Dijkman, Janke Pieters			8		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Dijkman, Klaaske Pieters		7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Dijkman, Akke Pieters			1 week		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						(*doorgehaald wegens overlijden op 30 november 1829, red.)

	99		1		8	van Dijk, Bokke Jacobs			53		Akkerwoude		gehuwd			Landbouwer			P.
						Hoekstra, Grietje Gerbens		46		Westergeest		gehuwd			zonder beroep			P.
						van Dijk, Gerben Bokkes			16		Ee			jongmans		zonder beroep			P.
						van Dijk, Rinse Bokkes			13		Ee			jongmans		zonder beroep			P.
						van Dijk, Willem Bokkes			6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
						van Dijk, Sybe Bokkes			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
						van Dijk, Hiltje Bokkes			11		Ee			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Tuinstra, Hendrik Jans			25		Rinsumageest		jonge dochter*		Dienstknecht			P.
						(* schrijffoutje van de klerk: moet uiteraard zijn jongmans, red.)

	
	100		1		7	Tuinstra, Jan Hendriks			52		Rinsumageest		gehuwd			Dagloner			P.
						Schuringa, Yttje Cornelis		51		Nijkerk Prov. 		gehuwd			zonder beroep			P.
													Groningen
						Tuinstra, Cornelis Jans			19		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Tuinstra, Frans Jans			6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Tuinstra, Jeltje Jans			22		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Tuinstra, Tjitske Jans			13		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Postma, Durkje Durks			54		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.


	100a		1		3	de Vries, Grietje Jogchums		52		Rinsumageest		weduwe			Daglonersche			P.
						Linstra, Tytje Harmens			16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Linstra, Jeltje Harmens			13		Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep			P.

	101		1		5	van der Wal, Wybe Jacobs		53		Bergum			gehuwd			Dagloner			NB.
						Visser, Grietje Yskes			28		Heerenveen		gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Wal, Jacob Wybes		9 maand		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			NB.
						van der Wal, Pietje Wybes		6		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			NB.
						van der Wal, Tandertje Wybes		4		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			NB.		 

	102		1		5	van der Wal, Feye Jacobs		45		Zwaagwesteinde		gehuwd			Gardenier			P.
						Kooistra, Trijntje Tammes		46		Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep			P.
						van der Wal, Tamme Feyes		6		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						van der Wal, Sjuttje Feyes		18		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Wal, Pietje Feyes		15		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep			P.

	103		1		3	Feenstra, Jacob Ynzen			57		Bergum			gehuwd			Dagloner			P.
						Feyes, Eelkje				76		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
						Feenstra, Feye Jacobs			27		Akkerwoude		jongmans		Slagter				P.

	104		1		8	Uitterdijk, Klaas Drewis		45		Rinsumageest		gehuwd			Landbouwer			P.
						Visser, Tjietske Rinzes			42		Driesum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Uitterdijk, Drewis Klazes		20		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Uitterdijk, Rinse Klazes		18		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Uitterdijk, Geertje Klazes		15		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Bouma, Gerben Binnes			23		Dantumawoude		jongmans		Dienstknecht			P.
						Uitterdijk, Trijntje Hendriks		13		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van der Mark, Grietje Willems		3		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P. 		

	105		1		5	de Vries, Cornelis Jogchums		48		Rinsumageest		weduwnaar		Dagloner			P.
						de Vries, Jogchum Cornelis		11		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						de Vries, Stijntje Cornelis		14		Miedum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						de Vries, Tytje Cornelis		8		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						de Vries, Sjuttje Cornelis		5		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	105a		1		4	van der Ploeg, Janke Pieters		37		Akkerwoude		weduwe			Daglonersche			P.
						Reder, Johannes Willems			7		Rinsumageest		jongmans		zonder bereop			P.
						Wiersma, Marten Rinses			13		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						de Jong, Froukje Berents		47		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	105b		1		5	Oegema, Janke Sikkes			43		Akkerwoude		weduwe			Daglonersche			P.
						Vriesema, Akke Durks			12		Rinsumageest		jongmans*		zonder beroep			P.
						Vriesema, Ferinis Durks*		7		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Vriesema, Jeltje Durks			4		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						(* schrijffoutje van de klerk: moet zijn jonge dochter; * 
onduidelijk gekras; zou ook ‘Terines’ kunnen zijn, red.)		
	
	106		1		5	Eisma, Arnoldus Willems			45		Ameland			gehuwd			Gardenier			P.
						Velsum, Remelia Pieters			46		Exmorra			gehuwd			zonder bereop			P.
						Eisma, Petrus Arnoldus			15		Franeker		jongmans		zonder beroep			P.
						Eisma, Jan Arnoldus			6		Marum			jongmans		zonder beroep			P.
						Eisma, Pietje Arnoldus			12		Workum			jonge dochter		zonder beroep			P.

	106a		1		3	Hoogstra, Hendrik Klazes		64		Rinsumageest		gehuwd			Dagloner			P.
						Fokkes, Trijntje			62		Beetgum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Koustra, Antje Hendriks			60		Veenwouden		weduwe			zonder beroep			P.

	106b		1		5	Kamstra, Pieter Klazes			51		Rinsumageest		gehuwd			Timmerknecht			P.
						Bouma, Jantje Ottes			41		Hantum			gehuwd			zonder beroep			P.
						Kamstra, Klaas Pieters			13		Hantumhuizen		jongmans		zonder beroep			P.
						Kamstra, Hendrik Pieters		7		Hantumhuizen		jongmans		zonder beroep			P.
						Kamstra, Sjoukje Pieters		10		Ternaard		jonge dochter		zonder beroep			P.

	107		1		4	Bosma, Trijntje Rinzes			58		Akkerwoude		weduwe			Daglonersche			P.
						Bosma, Rinse Andries			21		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep			P.
						Bosma, Ytje Andries			39		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Bosma, Sara Andries			24		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.

	107a		1		5	van Hagen, Willem Jacobs		61		Driesum			gehuwd			Dagloner			P.
						Rienks, Froukje				56		Westergeest		gehuwd			zonder beroep			P.
						van Hagen, Jacob Willems		31		Westergeest		jongmans		Voerman				P.
						van Hagen, Antje Willems		22		Westergeest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						van Hagen, Doedtje Willems		16		Westergeest		jonge dochter		
	108		1		8	de Jong, Akke Sikkes			36		Akkerwoude		weduwe			Koemelkersche			P.
						Visser, Biense Jans			14		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep			P.
						Visser, Sikke Jans			12		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep			P.
						Visser, Wopkje Jans Jans		3		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Visser, Wopkje Jans			9		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Visser, Trijntje Jans			6		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Talma, Jan Lieuwes			26		Murmerwoude		jongmans		Dienstknecht			P.
						Bouwsma, Jitske Durks			19		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid			P.

	109		1		5	Boskma, Gerben Klazes			56		Veenwouden		gehuwd			Veenbaas			P.
						Fenema, Eelkje Franzen			47		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep			P.
						Huizinga, Rinse Johannes		18		Veenwouden		jongmans		zonder beroep			P.
						Boskma, Hyke Gerbens			20		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Van der Berg, Hendrikje Alb		11		Bergum			jonge dochter		zonder beroep			P.

	110		1		18	Wiersma, Thomas Lykles			35		Rinsumageest		gehuwd			Dagloner			P.
						Harms, Jantje Jans			42		Helpman			gehuwd			zonder beroep			P.
						Wiersma, Willem Thomas			10		Grijpskerk		jongmans		zonder beroep			P.
						Wiersma, Lykle Thomas			4		Rinsumageest		jongmans		zonder bereop			P.
						Wiersma, Antje Thomas			13		Visvliet		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Wiersma, Aukje Thomas			8		Visvliet		jonge dochter		zonder beroep			P.
						Wiersma, Trijntje Thomas		6		Doezum			jonge dochter		zonder beroep			P.
						Wiersma, Tjietske Thomas		9 maand		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.


	RECAPITULATIE	

	Totaal aantal inwoners Rinsumageest 1829:	671

	Totaal aantal huizen				142
	Totaal aantal gezinnen				142

	Gehuwde mannen					106
	Gehuwde vrouwen					105
	Weduwnaars					13
	Weduwen						27
	Jongmansen					195
	Jonge dochters					225

	Rooms Katholiek					34
	Protestant					603
	Israeliet					0
	Overig						34			

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.