VRIJMETSELARIJ

Er zijn veel redenen om aan te nemen dat de Vrijmetsekarij, ook nog op onze dagen, een grote invloed heeft op de loop van de geschoiedenis. In september 1979 schreef Michel Baroin, gewezen Grootmeester van het Grootoosten van Frankrijk : "Het uur van de Vrijmetselarij is geslagen. Wij hebben al wat we nodig hebben in onze loges, de mensen en de methodes. Indien de vrijmetselarij nergens aanwezig hoeft te zijn, toch moeten de vrijmetselaars overal zijn : in de partijen, in de syndicaten, in de verenigingen, de mutualiteiten."

In maart 1991 verklaarde de Grootmeester van het Grootoosten van Italië : "Over twee jaar zal het licht van de Vrijmetselarij alle landen van het oosten verlichten, en de Kerk vergist zich wanneer zij denkt dat zij er het dogmatisch geloof kan doen herleven."

Naast deze uitspraken is zeer leerrijk het getuigenis van ex-vrijmetselaars zoals J.Marquès Rivière die in 1936 de loge verliet. In zijn boek "La trahison spirituelle de la franc-maçonnerie" schrijft hij o.m.: "Ik verklaar uitdrukkelijk dat de Vrijmetselarij de plaats is waar allerlei sekten hun elementen komen putten; voor hen is het een voorbereidende school." In deze categorie kunnen we dan ook de New Age beweging klasseren. De "religie" die deze aanbiedt is zeer verleidelijk omdat zij een alternatief geeft voor de God die regels heeft durven stellen.

Samen met het gnosticisme bevat de ideologie van de vrijmetselarij ook nog een ander element : het rationalisme dat ook andere namen heeft : liberalisme, subjectivisme.

Op religieus vlak betekent het liberalisme de principiële afwijzing van ieder geloof. De vrijmetselaar J.Schmidt zegt het onomwonden: "De mens die gelooft is niet meer vrij." Vanzelfsprekend verwerpt de Loge elke bovennatuurlijke Openbaring. In de Angelsaksiche landen aanvaarden de meeste vrijmetselaars wel het bestaan van een God maar dan wel een godheid die zich niet inlaat met de mens, die volledig "vrij" blijft.

Op moreel vlak heeft dit "uitschakelen" van God, enorme gevolgen. "De mens is zijn eigen bron en referentiepunt. Hij alleen mag vandaag zeggen wat goed is voor de mens." Dit zijn woorden van M.Baroin, gewezen Grootmeester. Van die volledige "bevrijding van de gewetens" zien we op onze dagen twee zeer duidelijke gevolgen : de uitschakeling van de zwaksten (door abortus ) en de volledige permissiviteit op sexueel gebied. Van die twee "vrijheden" zijn de loges steeds de voorvechters geweest.

In zijn boek : "De la vie avant toute chose" beschrijft Pierre Simon, gewezen Grootmeester van de Grootloge, triomfantelijk zijn "kruistocht" van dertig jaar, die als doel had in Frankrijk de contraceptie en abortus te legaliseren. Deze strijd ging tegen het absoluut karakter van het leven. "Het leven is wat de "cultuur" ervan maakt.... Heel de gemeenschap moet beslissen of het kind mag geboren worden, of het leven of sterven moet.' P.Simon zag wel in dat de publieke opinie in die tijd ( rond 1950 ), nog niet "rijp" was voor zijn theorie. Hij ging dus geleidelijk te werk om zijn opvatting ingang te doen vinden. De herziening van de opvatting over het leven zou geïnduceerd worden door de contraceptie om uiteindelijk te komen tot liberalisering van abortus. Hij beschrijft die tactiek als volgt : "Eens de contraceptie ingeburgerd en door de wet erkend, zou de abortus aan de orde komen. De toekomst gaf ons gelijk. " P.Simon zag klaar het verband in tussen contraceptie en abortus : door de contraceptie immers beschikt de mens vrij over zijn lichaam "als een stuk materie", en dan stelt de abortus geen problemen meer.

Dat de theorieën van de Loge ook de Kerk van Rome zouden infiltreren lag voor de hand.. De acute crisis die thans heerst in de Kerk, is een gevolg van de onverschilligheid tegenover de waarheid. Gelijktijdig met deze onverschilligheid is er tevens een afkeer tegen de Paus gegroeid. De huidige norm van het geloof is niet meer de geopenbaarde waarheid maar een persoonlijk "geloofsaanvoelen",d.i. onze eigen opinie. Het oecumenisme wordt dan ook tegen de letter en de geest van Vaticanum II in, opgevat als een streven naar een "wereldkerk", zonder eenheid van geloof. We staan hier dus zeer dicht bij wat de Loge reeds lang verdedigt ! Zowel in de katechese als in de liturgie wordt God als bron van waarheid uitgeschakeld en vervangen door "de rechten van de mens". In 1973 gaf de vrijmetselaar Jaques Mitterand zijn "La politique des Francs-Maçons" uit waarin hij zijn ontgoocheling uitdrukt over het feit dat het Concilie de pauselijke onfeilbaarheid handhaaft en het democratisch bestuur in de Kerk niet invoert. Het boek van"priester" Devillé : "De laatse dictatuur", sluit volkomen aan bij de standpunten van de Vrijmetselarij.

Verrassend actueel zijn de regels die Vindice, een Italiaanse vrijmetselaar schreef in 1838 : "Wij hebben het zedenbederf in het groot ondernomen, het bederf van het volk door de clerus en van de clerus door ons, het bederf dat er ons zal toe brengen de Kerk te begraven....De beste dolk om de Kerk in het hart te treffen is het bederf."

( Bron : artikel van Prof. M.Magnus )