[TABLET VIII]ÉN a-di tap-pu-ha ú-qa-a-ka be-lí dšamaš

................................ šá-qa-a ri-šá-ai

................................... be-lí dšamaš

................................... tap-ta-šar a-... la

5. .................................. it-te-bi ši-kar-šá

.................................. te-bu-u ar-qu-šá

ú-ma-'-ra-an-ni be-lí dšamaš

................................. e-pu-šá-an-ni

.................................. ú-ra-ah-ha-an-ni

10. ................................. šá a-hu-la-ai

.................................. a-hi nâridiqlat

................................. a-tap-pi

................................ na-a-ru

.......................................... -u

15. .........................................................

(small break)

ÉN it-tap-ha dšamaš a-kaš-šad

ú-na-a .............................................

ú-še-li .............................................

e-piš-tú ............................................

20. gallû id- ...........................................

... -šu-lu ..........................................

... -te-ih- .........................................

pa- ..................................................

be- .................................................

25. dé-a ...................................................

dnin- .................................................

za-am-.............................................

šá la .................................................

kal a-ma-tu-šá ..................................

30. li-ra- ................................................

pi- ...................................................

........................................................

(small break)

ÉN un-du fkaššaptu i-bir nâra

................... -u iš-la-a ...................

35. e-piš-ti áš-bat ina ni-bi-ri

............ -šu-uš ka-a-ri

ub-ta-na-'-an-ni ia-ši ana sa-ha-li-ia

li-..................... -ši-ma apqallêmeš šá apsî

.................... -zi ni-me-qí ni-kil-ti dea iq-bu-u la-pan-šá

40. dé-a šar apsî lih-da-a pa-ni-šá

li-sa-hi-ip-ši be-en-na te-šá-a ra-i-ba

li-tir hur-ba-as-sa

..... pu-luh-ta šá i-da-a eli-šá

ana elî salmânimeš-šá misâa qâtâII-ia5

45. i-na riqqukukri šá šadî riqquburâši elli

i-na šamDIL.BAT mu-ul-lil amêli misâa qâtâII-ia5

e-te-lil ana-ku .................. ina elî sêri-šá

kiš-pu-šá lim-lu-u.................sêru

amâtemeš-šá šâru................... lit-bal

50. ù mimma ma-la e-pu-šu li-tur ana šâri

ÉN ultu dsumuqân ina šadî ilsûú da-la-la

ultu kal i-lu-ú a-na na-kas isbîni

áš-bat-ma ummu .................. -šú

áš-bu-ma i-ma-li-ku..... ahu .......

55. at-ti man-nu fkaššaptu šá ia-a-ši u ram-ni-ia

e-piš-tú e-pu-šá kiš-pi ik-ši-pu

kiš-pu-šá lu-u šâru kiš-pu-šá lu-u me-hu-ú

kiš-pu-šá lu-u pu-u lit-tap-ra-šá-du elî-šá

ÉN an-nu-u e-nin-na-ma

60. fkaššaptu nak-rat-an-ni

ù muš-te-piš-tú na-bal-ku-ta-at-an-ni

................................. ina kiš-pi-šá

................................ kaš-šap-tú

................................. ka-su-ti

65. ................................. lib-bi-šá

66. .................................. šipat-ki

67. ................... amât limuttimtim-ki

68. .............................................dé-a

68a. ka- ..........................................

68b. ..... -na a-na ............................

68c. uš-te-pí-lu-ki...........................

68d. dé-a bêl ....................................

69. ù mimma ma-la te-pu-ši

70. li-šam-hir-ki ka-a-ši TU6.ÉN

ÉN pu-u id-bu-ub lim-na-a-ti

pu-u im-ta-lik-si-na-ti

šá kaš-šap-a-ti kiš-pi-ši-na

šá eš-še-ba-a-ti ši-...... -ši-na-ti

75. li-šab-ri-ši-na-ti

li-šal-lu-ši-na-ti

ina ši-pat ......... ZI pû lišânu

na-áš-pa-rat mûši u kal ûmimi

šá .... te-pu-šá-ni ia-a-ši

80. tal..... -pa-ra-ni ana ram-ni-ia

80a. ......... kiš-pi-ku-nu u ku-šá-pi-ku-nu

80b. kîma mêmeš mu-sa-a-ti a-sur-ra-a li-mal-li

81. ÉN e-piš-tu muš-te-piš-tú mu-ri-bat kiš-pi ru-hi-e

81a. ..............-ri mu-................................

81b. ..............napištim ta-bi-kát...............

81c. ....................-ki...............................

81d. ...................SAG.DU.....................

(Break)

82. ...........................-ta-pi-......................

........................... dšamaš ku...............

......................... irsitimtim ai ú-še- ........

85. ana pagri-ki našru u zibu li-in-na-ad-ru

qu-lu hur-ba-šu lim-qu-ut elî-ki

kalbu u kalbatu li-ba-as-si-ru-ki

kalbu u kalbatu li-ba-as-si-ru šêrêmeš-ki

ina qí-bit dé-a dšamaš dmarduk u rubâti dmah TU6.ÉN

90. ÉN at-ta silli at-ta ba-aš-ti

at-ta dšêdi at-ta ga-at-ti

at-ta pa-da-at-ti at-ta du-u-ti

........................... ta...........................

(small break)

e tam-hur kiš-pi e tam-hur ú-pi-ši

95. KI.MINA šag-gaš-tú KI.MINA na-kas napištimtim

KI.MINA ru-'-ut-ta .......-ab-tu

KI.MINA kadibbidâ KI.MINA dipa-lâa

KI.MINA zêru KI.MINA ši-......-pi-ši

limnûtimeš .......................... -ti

100. at-ta ia-ú a-na-ku ku-ú

man-ma-an ai il-mad-ka mimma lim-nu ai ithi-ka

ina qí-bit dé-a dšamaš dmarduk

u frubâti dmah TU6.ÉN

tuppu VIIIkam ma-aq-lu-ú