<%@ Page Language="VB" %> The Texas Blown Fuel Association

2012 Event Results

Event 1 - Texas Motorplex - Ennis, TX

Event 2 - Texas Nitro Nostalgia - San Antonio, TX

Event 3 - North Star Dragway - Denton, TX

Event 4 - North Star Dragway - Denton, TX

Event 5 - Texas Raceway - Kennedale, TX

Event 6 - North Star Dragway - Denton, TX

Event 7 - Nitro Nationals - Tulsa, OK

Event 8 - Fall Nostalgia Nationals - Denton, TX

2011 Event Results

Event 1 - Thunder Road Raceway - Shreveport, LA

Event 2 - North Star Dragway - Denton, TX

Event 3 - Texas Motorplex Super Chevy - Ennis, TX

Event 4 - North Star Dragway Witko Nationals - Denton, TX

Event 5 - Texas Raceway B.H.R.A. Nationals - Kennedale, TX

Event 6 - Texas Raceway (Sept) - Kennedale, TX

Event 8 - Texas State Championships - San Antonio, TX

2010 Event Results

Event 1 - Ben Bruce Raceway - Evadale, TX

Event 2 - North Star Dragway - Denton, TX

Event 3 - Texas Raceway - Kennedale, TX

Exhibition Event - Ardmore Dragway - Ardmore, OK

Event 4 - Ben Bruce Raceway - Evadale, TX

Event 5 - Texas State Championships - San Antonio, TX