Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 10

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09

Det röda Kina blir lite grönare

När Nationella folkkongressen samlades i Peking häromdagen upplystes delegaterna om att bättre miljöskydd och bättre inkomstfördelning står högst på dagordningen.

Kinas premiärminister Wen Jiabao erkände i ett tal i måndags att Kina har misslyckats med att nå målen för effektivare energiförbrukning och minskade utsläpp. Wen underströk att hans land måste använda energin effektivare och mycket snabbt förbättra miljöskyddet, eftersom det är enda sättet att åstadkomma hållbar tillväxt.
I sitt tal inför folkkongressen i Peking utlovade Wen också ökade anslag till utbildning och hälsovård, framför allt till den fattiga befolkningen på landsbygden.
Hans TV-sända anförande, som Nationella folkkongressens möte i Peking, var fattigt på detaljer, men det underströk ämnen som social rättvisa och behovet av att minska inkomstklyftan mellan stad och landsbygd.

Wen har talat om vikten av att skydda miljön förut, men i årets tal betonade han miljöfrågan speciellt och beskrev planer på att lägga ned ”gammaldags” stål- och järnverk och ineffektiva, smutsiga kraftverk. Wen sade att utvecklingen måste uppfylla internationell miljöstandard, och han lovade att Kina ”skall ta kontroll över nedsmutsningen”.
”Vi måste inrikta den ekonomiska tillväxten på energibesparingar, minskad energikonsumtion, miljöskydd och effektivare utnyttjande av marken”, sade Wen till den kommunistiska kongressens delegater.
Svårigheterna med att omforma Kinas snabbt växande ekonomi blev också tydliga i Wens tal. Den ekonomiska tillväxten uppgick till 10,7 procent i fjol, och Wen förutspådde blygsamma åtta procents tillväxt för i år, men han underströk också att sådana prognoser bara är till för att underlätta budgetprocessen. Kina har på senare år överskridit tillväxtprognoserna upprepade gånger, och regeringen kämpar för att dämpa tillväxten.
Wen beskrev allvarliga strukturproblem i ekonomi, men han betonade att ingenting är viktigare än att hålla liv i boomen, som av många experter anses vara en förutsättning för kommunistpartiets fortsatta maktinnehav.

Miljöfrågor och energibesparingar har fått en starkare ställning hos de kinesiska ledarna på senare år i takt med att det blir allt tydligare att den ekonomiska tillväxten sliter hårt på landets resurser och förstör land, luft och vatten. Den senaste femårsplanen föreskriver 20 procents minskad energiförbrukning per BNP-enhet.
Wen erkände att Kina har missat reduceringsmålet redan under femårsplanens första år, men han påpekade också att Kina även har misslyckats med att i fjol reducera de totala miljöfarliga utsläppen med två procent.
Wen skyller bakslagen på att det tar så lång tid att omstrukturera industrin, på den tunga industrins snabba tillväxt och på de lokala regeringarnas oförmåga eller ovilja att respektera miljölagarna.

Wen ägnade inte mycket tid åt den vanligtvis explosiva Taiwanfrågan, och han nämnde bara Kinas omfattande militära satsningar i förbifarten. Han sade ingenting om att den militära budgeten i år utökas med 17,8 procent, men han sade att Folkets befrielsearmé är mitt uppe i förvandlingen till en styrka med kapacitet att utkämpa 2000-talets högteknologiska krig.
Wen uppmanade till fortsatt omstrukturering av bankväsendet och finansinstitutionerna och en anpassning av valutakursen. Han nämnde även handelsfrågor, som orsakar kontroverser med USA. ”Vi måste optimera kombinationen export och import, ändra mönstret i Kinas utrikeshandel och sträva efter en reduktion av vårt extremt stora handelsöverskott”, sade Wen.
Premiärministern utvidgade fjolårets tema att bygga ”en ny socialistisk landsbygd”, som är den förskönande omskrivningen för regeringens försök att sätta fart på den eftersläpande ekonomin på landsorten. Wen sade att inkomstnivåerna har stigit i både städerna och på landsbygden, men han nämnde också att en lång rad problem gör det svårt för vanliga medborgare, framför allt de fattiga på landsbygden.
Wen varnade för att olaglig konfiskering av mark måste stoppas. Han prisade mark- och fastighetsmarknaden som en viktig del av den nationella ekonomin, men han uppmanade samtidigt byggare och entreprenörer, som inriktar sig på expansiva lyxbyggen, att även fokusera på billiga bostäder och att avstå från att exploatera ”bördig jordbruksmark”.
Förr har Wen brukat använda sina tal inför folkkongressen för att kungöra planer på att slopa jordbruksskatten för jordbrukare och göra skolan gratis för elever i de fattigaste regionerna. I år sade han att regeringen kommer att sluta upp med att avkräva undervisningsavgifter från alla elever på landsbygden. Han sade också att regeringen kommer att utvidga ansträngningarna att etablera ett kooperativt hälsovårdssystem på landsbygden och att ett välfärdsprogram för de allra fattigaste skall införas.

Korruptionen har blivit ett uppmärksammat problem de senaste månaderna när president Hu Jintao har beordrat en rikstäckande kampanj mot korruptionen. Många politiska bedömare anser att antikorruptionskampanjen är lika mycket en kampanj mot politiska fiender i regeringen.
Wen upprepade vikten av att offentliganställda, byråkrater och andra statliga företrädare respekterar lagen och inte hemfaller åt ”extravaganser”.
Den två veckor långa sessionen i folkkongressen är vanligtvis bara en ja-sägande samling, som godkänner initiativ, som redan har antagits av toppledningen i Peking. Delegaterna förväntas bl a anta en ny lag om skydd av egendom samt en ny lag som leder till samma skatteregler för utländska och inhemska företag.
Egendomslagen, som har debatterats i flera år, lades på hyllan efter fjolårets kongress, därför att den hade orsakat en ovanlig offentlig debatt om kapitalismens och socialismens respektive meriter. Lagens motståndare varnade för att den skulle ge lagligt skydd åt tjänstemän och partifunktionärer, som på olagligt sätt har lagt beslag på statliga tillgångar. Motståndarna varnade också för att lagen skulle vidga inkomstklyftan ännu mer. Lagens förespråkare framhåller att det är nödvändigt att ha lagligt skydd för privat egendom i ett land som Kina, där man praktiserar marknadsekonomi.
JIM YARDLEY
Peking
© 2007 TEMPUS/The New York Times