Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Михаил Герџиков

  1. Предговор
  2. Биографски податоци. - Герџиков станува учител во Македонија: принуден да го напушти учителствувањето стапува во четата на Чернопеев. - Герџиков станува комитски војвода. - Неслоги меѓу четите. – Г. во Бугарија. - Вратен во Македонија Г. попусто бара да се добере до парични средства за В. О. - Борба со турска потера.
  3. Г. се зафаќа со агитациона работа. - Борба со Турците кај с. Сборско. - Среќавање со врховистичка чета. - Делчев се оплакува од врховистите. - Г. ја протерува нивната чета, предводувана од Хаљо. - Г. со своите ранети другари пристигнува во Ќустендил. – Разидувања меѓу претставниците на Организацијата. – Парите од аферата мис Стон. -Г. во Виена.
  4. Г. Делчев во обиколка во Одринско. – Мешање од врховистите. – Првиот револт. Одрински конгрес. – Конгресот го раслределува Одринско на револуц. движење во Одринско, агитира и врши организирање по селата. - Расположението на бугарското население. Остер конфликт со еден бугарски чорбаџија. - Г. во Одрин.
  5. Положбата на Организацијата во Одринско. - Недостнг од оружје. - Г. во Софија. - Терористичката теорија на Б. -Советување по допрашување од ЦК дали да има општо востание. - Се прифаќа мислењето за одделни атентати. - Герџиков врши неуспешен обид за атентат на пругата кај с. Черкезќој и Сенекли. – Мачно враќање на четата до с. Велика. - Г. тешко болен.
  6. Не доаѓа до укинување на решението за општо востание. - Герџиков го подготвува вооружувањето. Одрински конгрес во внатрешноста се изјаснува во прилог на востанието. Избор на раководно бојно тело; брзи воени подготовки. - План за терористичка акција во Одрин. - Испраќање на пеколни машини за пругите во Македонија и Одринско. - Експлозија во куќата на Герџиков во Пловдив. - Почетокот на Одринското востание се определува за 5. спроти 6. август. - Инструкции до месните војводи за востанието. - Прашање дали да се нападне гр. Малко Трново. – Решение да се нападнат Инијада и Василико.
  7. Марш кон Василико. Герџиков со чега од 80 мина ги напаѓа касарните во Василико. Турските војници бегаат. Однесувањето на селаните востаници. - Храбриот комита, Русинот Николај. - Турските војници бегаат. - Акцијата во Инијада успешна. Заробени турски заробеници. Грчка делегација од Василико кај Герџиков. - Г. испраќа свој заменик, свечено пречекан во Василико. Силјанов фаќа тројца турски функционери. - Ранетите и заробениците се испраќаат во Бугарија.
  8. Преземените востанички акции успешно извршени во целата област. - Смртта на војводата Кондолов. - Привремено затишје. - Проглас до грчкото население во Одринско. - Нерешителност за акција од другарите од главното борбено тело. - Герџиков принуден за сe да решава и да распоредува самиот. - Турската војска почнува да дејствува офанзивно. - Паника меѓу бугарското население, масовно бегство кон бугарската граница. - Герџиков се труди да ги задржи Турците, додека се повлечат бегалците. - Логор на бегалци кај с. Аланкајрјак. – Шангов пристигнува со чета доброволци. - Жилен крај на востанието.
  9. Герџиков во Софија. – Собрание на македоно-одрински дејци по прашањето за одговорностите за кренатото востание. - Б. Сарафов заминува во странство. Герџиков оди со него. - На станицата во Белграл. - Средби со луѓето од српската влада. - Однесувањето на Сарафов во Виена и Лондон. - Г. негодува против Сарафова.
  10. Спомени на Михаил Герџиков за неговата дејност во Одринско, Цариград 1925 год.

Почеток | <<Назад | Напред>>

granicnik