Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Јане Сандански

  1. Предговор
  2. Биографски податоци. - Сандански постепено застанува на страната на Внатрешната организација против Врховниот комитет. Револуционерни дружби („кружоци") - Недостиг на средства за да се вооружи населението.
  3. Кај Сандански созрева план да се грабне некој, за кого да се земе значителен откуп. Грабнување на Американката мис Стон и нејзината придружничка, Бугарката госпоѓа Цилка - Долго талкање со грабнатите жени. - Борба со Дончо војвода, што ги преследува. - Г-ѓа Цилка добива девојче; грижите за леунката и детето. - Подолги преговори се прима откупот. - Ослободување на грабнатите.
  4. Се засилува борбата против врховистите. - Сандански со своја чета во внатрешноста агитира против врховистите. - Оружени судири со четите на Врховниот комитет. - Кресненското востание предизвикано од врховистите.
  5. По востанието Сaндaнски продолжува со агитацијa меѓу населението. – Се разгледуваат и судски дела. - Сандански, кој е против идејага за востание, останува здробен од веста дека во Солун се зело рeшение зa востание. - Сандански се објаснува со Делчев по тоа прашање.
  6. Сандански агитира одавде Вардар населението да не востанува. - Борба со турската војсска. - Подготовки за востанието по смртта на Делчев. – Планови за терористички акции. - Заеднички акции со врховистите.
  7. Оружени судрувања со Турците. – Врховистите дејствуваат заедно со внатрешните. - Големи турски загуби. - Напад врз г. Мехомија. - Горење на селата Белица, Обидим и Кремен. - По востанието Сандански се прибира во Бугарија

Почеток | <<Назад | Напред>>

granicnik