Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Христо Татарчев

  1. Предговор
  2. Биографски податоци. - Хр. Татарчев во Цариград по завршувањето nа образованието. - Т. назначен за училиштен лекар во Солун. - Бугарите во Солун поделени на две партии. - Мачни сеќавања од детството nа Т. за турски и арнаутски зулуми. - Угнетената, ропска состојба nа народот силно влијае врз Т, вратен соинслирираност од слободољубиви идеи.
    25 јануари 1917г.
  3. Обиколка низ Македонија. - Насекаде борба против централистичките стремежи на Егзархијатa. – Прво запознавање на Т. Со ДамјанГруев. – Истоветност на нивните погледи во однос на потребата да се дејствува за олеснување на народните маки. На средба на шестмината на 23 октомври 1893 год. се формира првата револуционерна група. На втора средба во почетокот на 1894 год. поопределено се разменуваат мислења и се поставаат основите на внатрешната македонска револуционерна организација. - Првиот статут на В.О. Се избира првиот Централен комитет на Организацијата. - Првите членови на Организацијата посветени во делото од Груев.
  4. Првиот револуционерен конгрес nа В.О. во Ресен. -Внатрешен правилник на Организацијата. - Хр. Матов станува член на В.О. - Михаил Сарафов доаѓа за директор нa Солунската гимназијa. - Борбата меѓу двете струи меѓу учителите и граѓаните се засилува. - Конфликт меѓу Татарчев и М. Сарафов. - Поради интриги од противниците и положбата на Т. како лекар и општествен деец станува тешка.
  5. Спомени од минатото

Почеток | <<Назад | Напред>>

granicnik