Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Христо Чернопеев

  1. Предговор
  2. Биографски податоци. – Чернопеев под влијание на Б. Сарафов и Ѓорче Петров се привлекува во македонското дело и заминува во Македонија, каде што отпрвин дејствува во Гевгелиско и Ениджевардарско, а потоа и во Кукушко. Борби со турците?. – Кога се врати во Бугарија, Чернопеев ги затекува односите со врховистите многу заострени. - Делчев го испраќа Чернопеев во Џумајско.
  3. Чернопеев заедно со Сандански во Разлог учествува при фаќањето на Мис Стон. - Борба со врховистите на чело со Саев. - Чернопеев се грижи да ги запре селаните да не востануваат. - Вооружени судири со врховистички чети. – Чернопеев во Струмичко.
  4. Чернопеев, загрижен поради неочекуваното решение за востание, донесено во Солун. - Во недостаток на оружје Чернопеев намислува да дејствува само преку одделни атентати врз железницата и др. - Со неколку чети Чернопеев влегува во внатрешноста. - Неуспешни борби со турската војска. - По многу жртви четите се растураат. - Чернопеев после еден последен обид да дејствува во Разлог се повлекува во Бугарија.

Почеток | <<Назад | Напред>>

granicnik