Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Даме Груев

  1. Предговор
  2. Куси биографски податоци. - Настанувањето кај Груев на идеја за дејствување за Македонија. - Неговото апсење по убиството на министерот Белчев. - Во Битола Груев преземи револуционерна агитација. - Каков социјалист бил Груев. – Груев ја основа во Солун Револуционерната организација.
  3. Груев формира месни комитети низ Македонија. - Првата месна организација во Кавадарци. - Груев q во Штип. - Неговото залознавање со Делчев. - Првата предавничка афера во Штипско.
  4. Гоце Делчев и Дели Иванов во Штип. - Просветна агитација. - Груев во Софија и во Солун. - Неговата средба со егзархот. - Интернирањето на Груев во Битола и неговата активност како раководител на битолскиот револуц. округ. - Првата чета. - Неговото апсење во Битола - По две години затвор Груев оди на заточение во Подрум.
  5. Груев, ослободен од заточение, се враќа во Солун. - Решението за востание и Гоце Делчев. - Првата средба на Груев со Б. Сарафов. - Груев на конгресот во Смилево. -Неговото учество во Илинденското востание. - По капитулацијата Груев останува. во Битолско.
  6. Еден разговор со Даме Груев

Почеток | <<Назад | Напред>>

granicnik