Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Христо Димитров Кутрулчето

Роден е во с.Робово, Малешевијата. По влегувањето во ВМОРО станува чртник во четата на Х.Чернопеев. Од есента 1902 година е окилиски војвода во родниот крај.

За време не Илинденското востание се бори со мноубројна турска војска кај месноста „Обзона“, до с.Митрошинци.

Загинал во борба со турскиот аскер на 24 септември 1905 година, кај с.Митрашинци.

<< Претходна | Следна>> | Именик

granicnik