Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

leveretthouse (2043) - Wulebgr (1932)
GCS 20 0 GCS, 12.08.2004
[Hiarcs 9 (15s)]

A57: Benko/Volga Gambit

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.Nc3 d6

 [5...g6 6.g3 Bg7 7.Bg2 d6 8.Nf3 axb5 9.Nd2 Ba6 10.0-0 Nbd7 11.Nde4 b4 12.Nxf6+ Nxf6 13.Ne4 Nd7 14.Qc2 Nb6 15.Rd1 0-0 16.Rb1 Bb7 17.Qb3 Ra4 18.Nd2 Qa8 19.a3 Bxd5 20.Bxd5 De la Casa,A-Escofet,J/Luzern 1982/EXT 97-B/0-1]

6.Nf3 g6 7.g3 Bg7 8.Bg2 axb5 Diagram

9.0-0N

 [>=9.Nxb5!? would keep White in the game 9...Qa5+ 10.Nc3=]

9...b4-/+

 Black gains space

10.Nb1 0-0 11.Re1 Nbd7 12.e4 Ba6 13.Qb3 Qb6

 [13...Bb5 14.Nbd2-/+]

14.Nbd2=/+ Rfc8

 Black plans c4

15.Nc4 Bxc4 16.Qxc4 Ng4 Diagram

17.Nd2?

 [17.Qe2!?= looks like a viable alternative]

17...Nge5

 [17...Bd4 18.Rf1 Nde5 19.Qe2-/+]

18.Qc2

 [18.Qe2!?=/+ must definitely be considered]

18...c4-/+ 19.Nf3?

 [>=19.Rf1-/+]

19...b3-+ 20.Qb1 Diagram

[20.Qe2 bxa2 21.Bh3 Nxf3+ 22.Qxf3 Ne5-+]

20...Nd3

 [20...Nxf3+!? and Black can already relax 21.Bxf3 c3 22.axb3-+]

21.Be3 Qb4

 [21...Qb7 makes it even easier for Black 22.axb3 Rxa1 23.Qxa1 Bxb2 24.Qb1 Nxe1 25.Nxe1 Qxb3 26.Bf3-+]

22.Bd2?!

 instead of fighting back [22.axb3 Rxa1 23.Qxa1 Nxe1 24.Qxe1 Qxe1+ 25.Nxe1 cxb3-+]

22...Qb5

 [>=22...Qb7!? keeps an even firmer grip 23.axb3 Rxa1 24.Qxa1 Bxb2 25.Qb1 Nxe1 26.Nxe1 Qxb3 27.Qc2-+]

23.axb3 Rxa1

 [23...Nxe1 24.Qxe1 Qxb3 25.Bc3-+]

24.Qxa1 Bxb2 25.Qb1?

 [25.bxc4 Qb6 26.c5 Qxc5 27.Qa6 Nxe1 28.Nxe1-+]

25...Nxe1 26.Nxe1 c3

 [26...Qxb3 27.Qc2 Ra8 28.Bh3-+]

27.Be3 Qxb3 28.Nc2 Ra8 Diagram

29.Bf1

 [29.Bg5 doesn't change the outcome of the game 29...Ne5 30.h4 e6-+]

29...Ne5 30.Kg2 Nc4 31.Bxc4

 [31.Bd3 doesn't do any good 31...Nxe3+ 32.fxe3 Kg7-+]

31...Qxc4 32.Bc1

 [32.Qd1 what else? 32...Qxe4+ 33.f3-+]

32...Qxe4+ 33.f3 Qe2+

 [33...Qe2+ 34.Kg1 Bxc1-+] 0-1