Vilans Vänner Kristianstad
KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLAN OCH ANDRA KOMMUNALA DISKUSSIONER

För att tillgodose stadens framtida utbyggnadsmöjligheter har Kristianstad kommun påbörjat arbetet med att utarbeta en ny fördjupad översiktsplan för staden som har som tidsfrist till år 2025. (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! 2005). Det hittills publicerade planprogrammet kommer redogöras kort nedan, då kommunens visioner och några utvecklingsförslag kommer att ligga till grund för detta arbetets planförslag. Den kommuntäckande översiktsplanen för Kristianstad kommun är från år 1990 och tillhör därmed den första generationens översiktsplaner. Den är till innehållet något föråldrad och kommer inte att redogöras. Innehållet bedöms heller inte påverka planområdets framtida förändringar.

KRISTIANSTADS VISIONER

Kristianstad måste tillgodose framtidens behov av bostäder, vägar, arbetsplatser och grönområden, då stadens befolkning ständigt ökar samtidigt som tillgången på lediga lägenheter och mark för verksamheter minskar. En förtätning inom stadens nuvarande gränser förespråkas (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! s.4). Fördelarna med det är bland annat att befintlig infrastruktur kan användas, underlag för kollektivtrafik, handel och skola förbättras, åkermarken och våtmarkerna kan bevaras då ny mark inte behöver tas i anspråk och avstånden mellan målpunkterna minskas vilket gynnar gång- och cykeltrafiken.

Kommunen vill skapa en stad i balans och detta ska uppnås genom att skapa en attraktiv stad med minskade luftföroreningar och bullerstörningar, förbättrad grönstruktur och en ökad trafiksäkerhet och trygghet mot översvämningar. Kommunen har även som vision att stärka Kristianstad som ett regionalt centrum för nordöstra Skåne. Stadens ska fortstätta att vara centrum för utbildning, vård, kultur och fritid och handel. För det står klart att utan hela nordöstra Skånes befolkningsunderlag hade stadens utbud och service inte vara möjlig att upprätthålla. För att fortsättningsvis åstadkomma ett regionalt centrum ska Kristianstad därför arbeta för:

Goda regionala förbindelser – med bland annat Öresundsregionen.
Nya bostäder i attraktiva lägen– med närhet till centrum och naturen.
Stärkt stadskärna– med hjälp av ett stadsutvecklingsprogram.
Utveckla handelsområde Härlöv– med handel som inte lämpar sig i centrum.
Ny tomtmark för olika typer av företag– som vill expandera.
Bra kollektivtrafik– genom att öka befolkningsunderlaget.
Utbyggt gång- och cykelvägnät– i områden där det i dag saknas.
Satsningar på nya vägar– för att avlasta hårt trafikerade vägavsnitt.
Fler och bättre parker/grönområden– så att boende får nära till rekreationsområden.
Utveckling med respekt för landskapet– jordbruket och vattenriket bevaras.

FRAMTIDA MARKANVÄNDNING

Som tidigare nämnts marknadsför sig Kristianstad som Sveriges livsmedelscentrum, då en stor andel av arbetstillfällena har koppling till livsmedel (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! s.4 ff.). Bara planområdets två stora slakterier har tillsammans ca 1.400 anställda och det finns en fortsatt efterfrågan på mark som är avsatt för livsmedelsindustri och handel. Ny tomtmark finns reserverad invid stadens ytterkanter. Väster om stadens finns bland annat Karpalunds området som anses ha särskilt goda kommunikationer ( se nästa sida) (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! s.10). Som en del i livsmedelsbranschens utveckling har detta område avsatts för denna näring. Tanken är att det ska skapas samverkan mellan livsmedelsbranschens transportjänster och delar i produktionskedjan som förädling, lagring, sortering och förpackning. Planprogrammet föreslår att Vilan/Härlövs området fortfarande ska inriktas på handel , kontor och industri samt bostäder i väster, vilket i princip är dagens användning. Det föreslås dock 100 nya lägenheter på den outnyttjade markarealen som ligger centralt i planområdet strax norr om Långebrogatan. I Kristianstad finns det en efterfrågan på centralt boende med gång- och cykelavstånd till tågstation, resecentrum och stadskärnans utbud. Fler skollokaler anses även behövas framöver i det centrala delarna.

FRAMTIDA BOSTADSBEHOV

I Kristianstads innercentrum, (dit planområdet inräknas) bor det idag ca 14.200 människor och till år 2025 beräknas antalet öka med ca 2.000 personer (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! s.6). Planförslaget avser dock inrymma bostäder för ca 2.500 personer, då områdets popularitet förväntas medföra en markant ökad befolkningstillväxt.

GRÖNSTRUKTUR

Grönstrukturen är bitvis bristfällig i Kristianstad. Dock ska vattenriket och Härlövs tippen förändras så att invånarna får större tillgänglighet till rekreationsområden och grönområden. En generell målsättning som kommunen har är att grönytorna i staden ska öka och parkerna ska komma närmare invånarna. Det nämns även att befintliga grönområden måste skyddas mot exploatering.

FRAMTIDA INFRASTRUKTURSFÖRBÄTTRINGAR

Årligen har biltrafiken ökat med två procent och prognoser tyder på att biltrafiken kommer att öka med upp till 50% på 20 år jämfört med dagens nivå (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! s15). Vägnätet är på vissa ställen mycket ansträngt och för att undvika trängsel, köer, och andra störningar måste bland annat vägnätet byggas ut. Programmet för Kristianstad föreslår flera antal nya vägförbindelser, se karta nedan. För att avlasta Åsumvägen och skapa bättre boendemiljö och trafiksäkerhet på denna väg föreslås en ny förbifart öster om den nuvarande sträckningen i verksamhetsområdet och ytterligare en ny väg som ska anslutas till E22. En annan väg ska skapas söder om Kristianstad vattenrike och Härlövs ängar för att slutligen nå cirkulationsplatsen på Härlöv i väster. Den fördjupade översiktsplanen redovisar även en väg som skulle dras från Härlövsängaleden via planområdet till Långebro (prickmarkerat), men denna är i dagsläget inte längre aktuell. Det finns därför idag inga konkreta förslag på huruvida Långebrogatan ska avlastas från trafik.

stplf9.jpg

HANDELSETABLERING

Kristianstad kommun och Stadsarkitektkontoret gjorde år 2006 ett underlag för var nya handelsetableringar kan tänkas lokaliseras (Kristianstad kommun, Handelsutredning 2006). Skriften var en av flera utredningar som togs fram för att utreda framtida handelsområden. I skiften Handelsutredning 2006 kan man utläsas att området mellan Långebrogatan och Scan, som idag främst används som arbetsparkering, anses som ett mycket attraktivt läge för ett framtida handelsområde. Platsen omfattar 35.000 m² yta. Det framhålls dock i texten att de föreslagna områdena är grova planmässiga bedömningar. Området kan vid en nyexploatering möjliggöra för handel i husens bottenvåningar.

LÅNGEBROS FRAMTID

Kristianstads fördjupade översiktsplan finns ännu bara i programform och är fortfarande under utarbetning. Det föreslås ingen stadsomvandling på Långebro området i den tidsperioden den fördjupade översiktsplanen avser att gälla. Däremot har Kristianstad kommun uttryckt att de stora och störande anläggningarna i Långebro området på lång sikt bör lokaliseras i periferin. Mitt förslag ska därför fungera som underlag och inspirationskälla till Kristianstad kommun för att visa hur området kan nyexploateras såvida det sker en omlokalisering av de verksamheterna som inte lämpar sig i en stadsmiljö. Jag har dock som avsikt att stadsomvandlingen av området ska beakta kommunens visioner och målsättningar enligt ovan.

Nästa avsnitt ska redogöra för planområdets potential att bli en ny stadsdel i Kristianstad.