Vilans Vänner Kristianstad
NATUR OCH LANDSKAP

UNESCO utser områden som anses ha höga naturvärden genom sitt ”Man and the Biosphere Program, MAB”. Avsikten är att värdena ska bevaras och utvecklas samtidigt som de ska fungera som modellområden för andra liknade områden. Områden har utsetts i alla världsdelar för att utbyta erfarenheter och tankar över landsgränserna och idag finns det runt 500 stycken i 100 länder. Kristianstads vattenrike är sedan år 2005 ett av dessa så kallade godkända biosfärområden (Biosfärsområde Kristianstads vattenrike 2007). Vattenriket omfattar Helge åns avrinningsområde och de kustnära delarna av Hanöbukten. I vattenriket finns flera sällsynta växter och djur liksom flera ekologiska och kulturhistoriska värdefulla områden. Centralt i området finns våtmarksområdet längs Helge å som är 35 km långt och dessutom är av internationellt skyddsvärde, det så kallade Ramsarområdet. Detta område innehåller flera stigar och leder. Två särskilda rundor finns, dels en på 4 km och en annan på 7 km. Dessa två är uppkallade efter Carl von Linné till Linnérundorna då han år 1749 besökte våtmarkerna och beskriv områdets växter. Rundorna är bitvis spångade och längs med stigarna finns bland annat fågeltorn, utsiktsplatser och ett utemuseum.

Våren år 2007 utlyste Kristianstad kommun tillsammans med Naturrum Kristianstads vattenrike en tävlig där målet var att skapa en byggnad i våtmarksområdet som vidare skulle förbinda stadens centrala delar med gång- och cykelbro över Helge å (Kristianstad kommun, Samrådsredogörelse för Detaljplan för del av HÄRLÖV 50:25 m.fl 2007). Arkitekttävlingen är numera avgjord och White Arkitekters bidrag ”Rede i vassen” vann. Byggnaden är tänkt att inrymma en utställningsdel med information om biosfärområdet, akvarier, en hörsal för ca 60-120, aktivitetsrum, naturskolelokaler, cafeteria, reception för bokning av guidade turer på land och till sjöss, båtar för uthyrning med mera. I anslutning till området kommer också ytterligare spångade vandringsleder byggas samt fiskebryggor att anordnas. En större parkering för ca 200 bilar är tänkt öster om Härlövsängaleden, strax norr om planområdet. Parkeringen är till för naturrummet men ska också fungera som arbetsplatsparkering för Kristianstads centrum och till besökande för det framtida rekreationsområdet på Härlövs ängar, som kommer att beskrivas senare. Den planerade gångbron blir också en naturlig entré från Kristianstads centrum till Härlövs ängar.

För närvarande pågår detaljplanering för att medge naturrummet ”Rede i vassen” med målsättning att denna ska vinna laga kraft i slutet av år 2007.

stplf6.jpg