Vilans Vänner Kristianstad
MÖJLIGHETER OCH PROBLEMFORMULERING

Kristianstad liksom Öresundsregionen växer, vilket ställer krav på att upprätta mark för nya bostäder och verksamheter. Kristianstad kommun har en uttalad vision om att förtäta staden och bygga bostäder i attraktiva lägen nära centrum och naturen. Detta samtidigt som de vill utveckla handelsområdena och skapa ny tomtmark för olika typer av företag.

För närvarande upptar bland annat två stora slakterier ett större verksamhetsområde i direkt anslutning till sydvästra stadskärnan, vilka bidrar med olägenheter såsom lukt, buller och stor andel tung trafik. Denna areal har stor potential att bli en vacker och attraktiv stadsdel genom att integrera bostäder, och möjligen viss del verksamheter, handel och kontor, till några av dagens verksamheter. De större och de störande verksamheterna har möjlighet att utlokaliseras till ny tomtmark i stadens periferi. Detta område har förutom närheten till centrum även direktanslutning till Kristianstads vattenrike och Helge å samt till det planerade rekreationsområdet på Härlövs ängar. Infrastrukturen såsom gång-, cykel-, bil- och motorväg som idag finns som en naturlig del till verksamhetsområdet kan återanvändas vid en nyexploatering. Stadsdelen kan komma att bidra med att länka samman närområdena och skapa en mer integrerad stadsbild. Detta skapar en bättre tillgänglighet med större social kontroll och trygghet till följd, inte bara för det nya potentiella stadsdelen utan också för grannområdena. Området blir dessutom kompakt och bilsnålt med korta avstånd mellan målpunkterna vilket främjar gång- och cykeltrafikanterna. Sammantaget kan området förändras så att Kristianstads kommuns intentioner om en tätare stad med nya centrumnära bostäder i anslutning till naturen uppfylls.

Området har dock en rad problem. Här finns hårt belastade vägar med stor trafiktillströmning, dels genom området och dels till de större verksamheterna. Området har överlag brist på trivsel då många hus är i sämre skick och utemiljöerna är eftersatta. Området karaktäriseras av stora gaturum och splittrad utformning. Grönstrukturen är delvis eftersatt/obefintlig. Problematiken ligger även i att marken troligtvis är starkt påverkad av gifter och utsläpp och marksanering kan därför behöva utföras innan ny bebyggelse uppförs. Att överbygga problematiken med de dåliga grundläggningsförhållanden liksom översvämningsproblemen är också en förutsättning för att kunna utveckla området.

SYFTE

Jag ämnar ge ett förslag till stadsomvandling av verksamhetsområdet sydväst om Kristianstad centrum. Syftet är att skapa en vacker och attraktiv stadsdel genom att integrera bostäder, och möjligen viss del verksamheter, handel och kontor, till några av dagens verksamheter och handel. Förslaget ska fungera som underlag och inspirationskälla till Kristianstad kommun för att visa hur området kring slakterierna kan nyexploateras under förutsättning att områdets störande verksamheter flyttar ut till stadens periferi.

METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För att arbetet ska mynna ut i ett fullgott planförslag skall en grundlig inventering genomföras och planeringsförutsättningarna utredas. Avsikten är även att göra en kort historisk tillbakablick över stadsdelens framväxt för att förstå dagens utformning. Några liknande svenska exempel på centrumnära verksamhetsområden som stadsomvandlats alternativt är i planeringsfasen ska presenteras. Det bör också utredas vilken typ av kvartersmark som efterfrågas i kommunen. Dessa referensstudier, liksom de tidigare utredningarna som grund, ska resultera i ett slutligt planförslag som kommer att beskrivas ingående.

stplf1.jpg