FÖRENADE GAMLA DRUID-ORDEN
F.G.D.O.


EN KORT INFORMATIONSSKRIFT
UTGIVEN AV
SVENSKA RIKSSTORLOGEN F.G.D.O.


Malmö i april 1982

kingsarm.jpg

Människan i vår tid lever under förändringens tryck. Tidshetsen och det materiella jäktet utmärker vår vardagstillvaro och det blir allt svårare att finna sig själv till rätta, att klart se sin egen situation som kulturbärare. Behovet av balans mellan materiella och andliga värden upplever de flesta människor som en förutsättning för personlig utveckling och självförverkligande.Den svenska Druid-Orden är en kulturell organisation som har till målsättning att verka för fostran till idealitet, broderlighet och hjälpsamhet. Detta är helt i linje med vårt mänskliga hehov att utveckla oss personligt och i samverkan.

Druidismens historia har intimt samband med den keltiska kulturen och kan följas långt tillbaka i tiden, ändatill femte århundradet f Kr. En mängd kvarvarande minnesmärken i framförallt England, Belgien, Frankrike, Tyskland och f.ö. hela Mellaneuropa vittnar om druidernas stora roll som kulturbärare.

Druiderna var sålunda sin tids lärare, präster, domare och läkare.

Dessa forntida druider var den andliga odlingens vördare bland de keltiska folken och spred sina lärdomar och kunskaper från generation till generation genom muntlig undervisning och tradition.

Under renässansen återuppstod intresset för de gamla druidernas verksamhet, och på 1600-l700-talen blev stu diet av den keltiska kulturen mera intensivt. På 1700-talet utkom en diktsamling, Ossians sånger, som behandlar gammalkeltiska förhållanden.

Druidismen i modern tid räknar sitt ursprung från det tillfälle i slutet av år 1781, då några vänner, som samlats på värdshuset "The Kings Arms" i London till vänskaplig samvaro med sång och annan underhållning, beslöt att grunda ett sällskap, där man kunde vidareutveckla sitt behov och sin önskan att glädjas i broderlig gemenskap. Sällskapet borde ha ett namn, och en i kretsen vid namn Henry Hurle väckte ett förslag, som antogs enhälligt.

Hans tal har bevarats till eftervärlden och lyder i översättning:

" Det synes mig som om man i England saknar en träffpunkt för Vänskap, Glädje och Broderlighet. Vår kyla och reservation gentemot främlingar känner vi alla till, den är väl bekant. Det fanns en gång lärda män här, som påtog sig att förklara människans livsmål och inviga de gamla britterna i de sköna konsterna - det var druiderna. Mitt förslag är, att vi bildar en sammanslutning för sällskaplig samvaro och att vi övertar dessa lärda mäns namn. Det är visserligen sant, att vår situation är helt annorlunda än våra druidiska förfäders, men våra avsikter är desamma: de försökte att förbättra människans tillvaro, och vi vill detsamma. Låt oss bilda ett sällskap, som ledes av en president som vi kallar Stor Ädel Ärk - det var också titeln, som bars av de gamla druidernas högste ledare. Låt honom stödjas av två män - Barderna - på samma sätt som Barderna eller Sångarna understödde den druidiske ledaren i gammal tid och låt oss använda druidernas namn på våra medlemmar och kalla varandra Bröder. Våra stora föregångare höll orubbligt på sin lära vars strävan och mål var att skaffa sig själslig bildning, befordra harmonin och att uppmuntra till goda seder, dådkraftigt och verkningsfullt. Låt oss också sätta samma höga mål före och av all vår kraft arbeta för dess förverkligande."

Så talade Henry Hurle och innebörden är lika aktuell i dag trots föränderligheten i vårt samhälle.

Druidismens idé mötte en oanad anklang och i snabb takt tillkom ett flertal loger, som samordnades i Ancient Order of Druids (A.O.D.).


Internationell driudism

Det druidiska ordensväsendet är i dag aktivt verksamt i Europa, USA, Australien, Nya Zeeland och Syd-Afrika och samarbetar i International Grand Lodge of Druidism, I.G.L.D., som bildades 1905 i München.

Länder i Europa med druidisk verksamhet är Danmark, England, Norge, Schweiz, Sverige och Tyskland. De tre nordiska länderna utgör tillsamman en regional storloge, Grand Lodge of International Grand Lodge Scandinavia.Tyskland och Schweiz bildar Central European Lodge of International Grand Lodge.

De olika Ordensgrenarna i England bildar Grand Lodge of Great Britain International Grand Lodge.

I Australien bildar de fem olika Ordensgrenarna Grand Lodge of International Grand Lodge Australia.

På Nya Zeeland bildar de tre olika Ordensgrenarna Grand Lodge of International Grand Lodge, New Zeeland.

Vart tredje år hålles en världskongress i något av de aktuella landen. I dessa världskongressers spår följer ofta berikande kontakter mellan druidbröderna och deras loger över alla gränser. Det samförstånd, som utmärker druidernas uppgifter, bör på längre sikt kunna bli en allt viktigare global kulturinsats.

Från England överfördes Orden till Amerika, Australien, Nya Zeeland och Tyskland.

Till Sverige kom den år 1904 genom konsul Gustaf Smith i Trelleborg, som tog initiativet till den första svenska logen Ad Astra i Malmö. År 1906 instiftades logen Stella Polaris i Trelleborg och 1913 bildades logen Mimer i Malmö. Dessa tre loger utgjorde grunden till den Svenska Riksstorlogen av Förenade Gamla Druid-Orden (F.G.D.O.), som konstituerades den 9 novemher 1913.

De danska och norska ordensgrenarna har utgått från den svenska. Samarbetet mellan de nordiska logerna är mycket livaktigt.

Skilda länders riksstorloger är samordnade i The International Grand Lodge of Druidism (I.G.L.D.). Ledare för all världens druider är en världspresident, som utses på de regelbundet återkommande världskongresserna.

Antalet druidbröder i Sverige är för närvarande nära femtusen, fördelade på 11 Storloger och 60 arbetande grundloger från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Intresset för Druid-Orden är tilltagande och nya loger är under bildande.

Högsta beslutande organ i Sverige är Riksmötet, som hålles vart fjärde år. Verkställande myndighet mellan riksmötena är Ordensledningen.

I den svenska ordenslagens första paragraf anges Ordens mål vara att för fostran till idealitet, broderlighet och hjälpsamhet på etiska grunder sammanföra män oavsett nationalitet, samhällsställning, politisk åsikt och religiös bekännelse.

stonehenge1982.jpg

Hur detta höga mål skall kunna förverkligas beror på den enskilde brodern. Idealism och samförståndsvilja är förutsättningar för ett broderskap, som sträcker sig över sociala och nationella gränser. Sammankomster i en anda av enhet, frid och endräkt utvecklar och befäster brödernas sinne för Vänskap, Glädje och Broderlighet.

Genom föredrag, sång och musik samt kamratligt umgänge efter den rituella delen av logemötena skapas och befästes det goda broderskapet. Ordens internationella omfattning medverkar till förståelse individer och folk emellan.

Den till synes obetydliga insats en enskild broder inom Druid-Orden kan göra bidrar ändå i stort till att skapa förutsättningar för en bättre mänsklighet i en bättre värld.

För att bli medlem i Druid-Orden skall man ha fyllt 21 år och äga sina medmänniskors aktning och förtroende.

Vår förhoppning är, att denna information har givit Dig en bild av Druid-Orden, dess mål och syften. Har den dessutom inspirerat Dig till medlemskap, så hälsar vi Dig varmt välkommen i vår druidiska brödrakrets.