Född utom äktenskapet ca 1667 i Vesslarp, Glimåkra (L) (db Vånga 1746).

Flyttade 1695-10-29 från Jämshög (K) till Filkesboda, Vånga (L) (in- o utfl-lgd Vånga C:2 1693-1742 p 137v).

Flyttade 1697-10-17 från Vånga (L) till Jämshög (K) (in- o utfl-lgd Vånga C:2 1693-1742 p 139).

Flyttade 1699-11-03 från Jämshög (K) till Dyneboda, Vånga (L) (in- o utfl-lgd Vånga C:2 1693-1742 p 140v).

Gift 1:o 1699-12-31 i Vånga (L) (Vånga C:2, µkort 45460:2, p 61) med Oredsdotter, Elna (1064). (Åbohustru. Född omkring 1636 i Dyneboda, Vånga (L) (db Vånga C:2, µkort 45460:3, p 123). Död 1709-01-08 i Skärsnäs, Vånga (L) (Vånga C:2, µkort 45460:3, p123).) Före äktenskapet med efterföljande ana.

Gift 2:o 1712-05-02 i Vånga (L) (vb Vånga 1712, Film KL 2416) med efterföljande ana.

Jeppa fick brännskador vid samma tillfälle som hans hustru Karin blev så illa bränd att hon dog dagen efter. (db Vånga 1732).

Efter Karins död har Jeppa idkat "kötzligt omgänge" med pigan Botilla Sebbesdotter. Jeppas tanke var att "henne til ägta taga", men detta blev ej av eftersom Botilla blev sjuk och avled efter 5 veckor. Detta hade Botilla bekänt strax före sin död. Jeppa nekade inte heller, men blev instämd till tinget 28 febr 1738 för förhör. Här framkommer det att hans barn från tidigare äktenskap inte var nöjda med att ha Botilla som styvmoder. Utslaget vid Tinget blir att Jeppa får böta två daler silvermynt "til Wånga Kyrka för otidigt sängelag".

Villands härads dombok d. 28 februari 1738 No 6

Kronobefalningsm. Wälb:de Christen Cronland har låtit in til Tinget inkalla Enklingen Bonden Jeppa Jönsson i Skjärsnäs, och honom tilkärar ang:de det han skal med sin tienstepiga numera afl:ne Bodel Sebbesdotter, förl:t år kjötsliget umgänge plägat: förmälandes BefalningsM. at han funnit sig befogad å Embetes wägnar häröfver Talan föra, sedan bem:te qvinfolk, straxt efter häfdandet, wid sistl:ne michelsmäss tjd, med döden afgåt men hennes igenlefvande Moder, icke innan det derpå infallande Höste Ting, i så måtte någon lagsökning anstält: dertilmed Jeppas föräldrar under långt före detta döde är.

Jeppa Jönsson widgår at han med ofvanbesagde Bodela något före hennes aflidande, sängelag hafft, men påstår sådant vara skiedt under löfte at vilja henne til ächta taga, efter som hon under dess tienst i fyra års tid vist sig huld och trogen, jemte det hon arbetsam och flitig varit; skolandes han blifvit nödsakad at således detta äktenskap börja, emedan han befarat, det hans Barn hvilka låtit förstå sig vara med besagda Pigan såsom Styfmoder misnögde, torde i annan händelse söka den af honom önskade fulbordan förhindra och afvärja, hvilket alt bod:n Jeppa vil med Nämndemannen Pär Börjessons i Skjärsnäs intygan bestyrka.

Svd om Bodeln hafvande varit? Svd: Nej. Svd: Jeppa huru länge han Enkling varit? Svd: vid pass i Sex års tid, skolandes han icke velat träda i nytt gifte, så framt hans Barn ej begifvit sig ifrån honom, hvar på sin ort. BefalningsM yttrar sig, at han vil väl hålla troligt hwad Jeppa til sin anskÿllan nu förutinnan föregifvit, men påstår likväl at NämndM Pär Börjesson må ndel:n utsäga hwad honom i så måtte witterliget wara kan: hvaruppå förekallas samma vitne, som utan något befintligt Jäf efter aflagd Ed och tienliga undfångne påminnelser berättar, at han hörde Jeppas Barn, långt före Bodelas död, beklaga sig äfven det bet:r deras fader lofvat henne ägtenskapet: så skall och denna piga vid pass Sex veckor före sit aflidande, medan hon ännu frisk varit, i witnes (påbör)? tilfrågat Jeppa huru han ville giöra med den lofven han gifvit at skola henne til ägta taga, hvarjemte hon sagt sig til den änden hafva af honom undfådt et Silferkors och Silkeband: då efterbem:te Jeppa derupå sig således utlåtit, Hvabbe ell:r Tjga sig stilla tils Mickelmässan är förbÿ: du vet hvad jag har sagt, och jag går icke ifrån min ord: vid det sama har en af Jeppas döttrar, som tilstädes varit, yttrat sig at fadern skulle aldrig taga Bodela til hustru: ty har denne Bonde gifvit dottern en Kindpust, sägandes at sådant hans Beslut komme henne icke wid, hvarefter intet mera för den gången om samma ägtenskapshandel talat blifvit så vida witnet sig nu påminna kan.

Svt: at vitnet om han har sig bekant at Bodela varit af Jeppa med Barn rådd? Sv: at såsom hans hustru intet berätta skal betr Bodela icke hafvande varit, emedan hon otta dagar, förr än hon sjuk blifvit sin qvinliga tid haft, mera är ej vitnet i denna sak kunnigt, utan hvad nu anfördt är vidkännes.

BefalningsM. hemställer målet til H Rättens bepröfvande och yrkar derövfer Laga Utslag. Thet lofvas till i morgon ell:r d 1 Martü. ad Num 6 Utslag

Det hafver CronobefalningsM. Wälb:de Christer Cronland icke kunnat öfvertÿga ogifte Bonden Jeppa Jönsson i Skjärsnäs, at hafva annorledes än under ägtenskapslöfte häfdat des förl:t år varande tienstepiga Bodela Sebbesdotter, som straxt derpå med döden afgåt; utan är sådant med Nämndemannen Per Börjessons i Skjärsnäs odeliga vitnesmål omständeligen bestyrkt: altderföre finner H Rätten sig icke befogad at sakfälla bem:de Jeppa Jönsson til någon annan plikt, än det bör han i anled:g af Misg Bn 53 Cap: 5 § såsom för otjdigt Sängelag, gifva til Wånga Kyrka Två dahl:r S:mt. Död 1746-07-17 i Skärsnäs, Vånga (L) (db Vånga C:4 1743-66, µkort 45462:4 p 219).

Dödsorsak: Ålderdom. (varit sängliggande ett halft år). Begravd 1746-07-27 i Vånga (L) (db Vånga C:4 1743-66, µkort 45462:4 p 219).

Barn i andra kullen:

Jeppasdotter, Kirstin (1059). Åbohustru. Född 1710-09-24 i Lilla Skedet, Vånga (L) (fb Vånga dopbok 1710). Död 1772-01-24 i Dyneboda Nº 1, Vånga (L) (db Vånga C:5 1767-1810, µkort 45463:2 p 46).

Barn i tredje kullen

Jeppsson, Bodil (2502). Åbo. Född 1712-12-17 i Skärsnäs Nº 3, Vånga (L) (fb Vånga 1712, Film KL 2416). Död 1782-05-15 i Skärsnäs Nº 3, Vånga (L) (db Vånga C:5 1767-1810, µkort 45463:4 p 138a).

Jeppasdotter, Elna (768). Född 1715-05-10 i Skärsnäs, Vånga (L) (fb Vånga 1715). Död 1774-12-04 i Bökenäs, Vånga (L) (db Vånga C5 1767-1810, µkort 45463:2 p 71H). (Se V:6).

Jeppsson, Jon (1061). Född 1718-10-26 i Skärsnäs, Vånga (L) (fb Vånga 1718-42 p 3v, µkort 45461:1).

Jeppasdotter, Olu (1062). Född 1722-02-10 i Skärsnäs, Vånga (L) (fb Vånga C:3 1718-42 p 14v, µkort 45461:1). Död 1722-02-27 i Skärsnäs, Vånga (L) (db Vånga C:3 1718-42, µkort 45461:2, p 100).

Jeppsson, Jeppa (1063). Född 1723-04-12 i Skärsnäs, Vånga (L) (fb Vånga, Film KL 2416).