Storm Söfrensson, Clas

Ryttare på Fyn och i Skåne, Bonde i Norraryd, Glimåkra (L) och på Lilla Skedet, Mjönäs, Vånga (L). Född omkring 1642 på Fyn, Danmark (db Oppmanna).

Gift beräknat 1662 (db Oppmanna C:1 1693-1717, µkort 45428:2 p88v) med efterföljande ana.

Vad beträffar Clas Söffrensson var han säkerligen vid Lybeckers regemente och i tredje comp när han 1671 fått bruk i Nedraryd på 1/4 mtl och där har löjtnant Nils Håkansson (Trolle) halva bruket medan de övriga bönderna fick nöja sig med 3/16 mtl vardera.

I jordeboken 1680 står Lars Söffrensson ensam upptagen på Nedraryd. (Detta är lite underligt eftersom alla barn fr.o.m. 1675 är födda i Bökenäs) Gården Nedraryd var ju nedbränd 1678, men så kom därefter bestämmelsen att knektarna skulle ej längre annat än i undantagsfall ha bruk och så försvinner han från Nedraryd. I 1683-84 års reg.räkenskaper har gården byggts upp igen och blivit s. k. hästehemman.

Vid barndop på Lilla Skea 6/7 1690, barnets namn Jöns, en son till Kirstena Clasdotter, var hon enligt dopnotisen på besök hos sina föräldrar som då beboddes av Claas Storm o.h.h. Olu.

Vid barndop 1695 på Ryet var "Claas Storm i Lilla Skedet" fadder. I Vånga katekismilängd 1696 är antecknat: "Lilla Skedet - Claus Storm, hustru Olu".

Ovanstående Kirstena Claasdotter var fadder vid barndop 1708 hos sin broder Oluf Claason i Allarp, Oppmanna (L). "Kirstena Clasdotter i Österslöf".

Vid barndop 1699 på Lilla Ryet var "Claas Storm i Lilla Skedet" fadder.

I Vånga mantalslängd 1699 är antecknat: "Lilla Skedet - 1 gathus - Claus Storm, afdankat Ryttare, hustru Olu". Bångtorpet beboddes då av sonen Lars Classon o.h.h. Bereta.

Villands härads dombok 1706 12 oct. Nº 91:

Fullmecktigen Jöns Truetsson i Håsta, å Carsholms herskaps vägnar instämt husmannen Lars Classon i Bongtorpet, Claus Sörensson på Lilla Skeed och Nils Eriksson på Enetorpet derföre dhe föröfvat slagsmål på Håkan Trulsson och Jöns Trulsson i Mjönäs. Svaranderna närvarandes och tillstodh Lars Classon i Bongtorpet att han hårdrog med dem bägge af orsak Håkan Trulsson drog sin knif och svingade med, och då han ville styra denne till godo kom Jöns Trulsson med, som alla 3 sedan på golfvet hårdroges till Måns på Skedet skilde dem.

Clas Sörensson nekade alldeles till att han någon af desse bröderne till det ringaste rört. Nils Eriksson nekade alldeles här till äfven som de förre, derföre käranden begärde vittnen Måns Nilsson på Skeed, Lars Persson i Byrona och Sven Persson i Åsen måtte edeligen afhöras, hvilcke efter svaranderne inthet lagligit jäf hadde moot dem, aflade dhe eden och der äfter vittna som fölier.

Nemligen Måns Nilsson: "att Håkan hade en knif i handen der med han karfvade tobak, då Lars Classon i Bongtorpet toog knifen ifrån honom och flydde till sin hustru, fast Håkan intet ont hads till med, der äfter dätt vittnet fick een sax af Håkan, den hann hade i lomman, for Lars och Håkan ihop på golfvet och hårdroges, hvar till omsider Jöns Trulsson och kom, men Lars hadde dem ändå begge under sig, sedan de voro upkomne barkade dhe ändå een gång ihop, och ingrep Clas, då äfven begge bröderne komme up, då när de då åthskildes blödde näsan på Håkan Trulsson och var illa medfaren, så intet dhe 2 andre svaranden vara dem ej heller veet mera att vittna.

Lars Persson äfter aflagd ed vittnade, att om en knif, kom Lars Classon och Håkan i håret på en annan, då Lars fader Clas Sörensson stötte och sparkade Håkan, hvar äfter han fick håhl i hufvudet, sedan blefvo dhe åtskilde, och åther foro de ihop då Lars hadde begge bröderne Jöns och Håkan under sig, sedan dhe denna gången vore åthskilde, gick hvar till sitt, och undantager vittnet Nils Eriksson att han intet varder dehlacktig, vidare veet han intet.

Svän Pärsson i Åsen vittnade lijka som förra vittnet att den gamle mannen Håkan Trulsson efter hårdragandet var illa sargad och medfaren, den han dock ingen något vet giorde med sin knif, vijdare veet hann intet.

Håkan Trulsson närvarande opvisar håhl och ärr i hufvudet, åtnämnde mannen sin blodiga skiorta, efter det han hanterat honom, beder att få rätt för sig, dett Jöns Trulsson och käranden nu vehl giöra af des lärdom med tingsexpenser.

Resolutio.

Tingsrätten finner skiäligt att Bonden Lars Classon i Bongtorpet och hans fader Clas Sörensson för dett de så illa handterat Håkan trulsson i Niönäs, böta äfter Cap. såramåhla B.H.C. med villia hvardera 20 m Smt och för dett dhe hade hårdragit Jöns Trulsson 20 m Smt medh förosakade rättegångskåstnader 4 s Smt alt inom 14 dagars tijdh eller lijda execution skolandes och i tidspilla betahla inom samma tijd 2 s Smt. (Anders Hernbecker)

Sista anteckningen om Clas Storm som boende på Lilla Skedet är från 1706, han flyttade därifrån till sin son Olof Classon i Allarp, Oppmanna (L) där han och hans hustru dog 1712.

Sonen Bengt övertog Lilla Skedet efter fadern. (Anders Hernbecker)

Död 1712-10-07 i Allarp, Oppmanna (L) (db Oppmanna). Begravd 1712-10-12 i Oppmanna (L) (db Oppmanna).

"Varit Ryttare i Danmark 1 åhr. Sedan blef fången och tog tienst under Svenska Cronan 14 åhr, fick godt afsked och blef bonde och ingick ägtenskap med sl hustru Olu Börgesdotter, bode i Vånga socken många åhr." (db Oppmanna 1712).

Barn:

Clasdotter, Kirstina (2129). Född omkring 1666 i Strönhult, Örkened (L) (Sone Abrahamsson). Död 1710-01-22 i Österslöv Nº 21, Österslöv (L) (Sone Abrahamsson).

Classon, Lars (2127). Åbo. Född omkring 1670 i Strönhult, Örkened (L) (Sone Abrahamsson). Död i Bångtorpet, Vånga (L) (Sone Abrahamsson).

Classon, Hans (2128). Ryttare. Född omkring 1672 i Strönhult, Örkened (L) (Sone Abrahamsson). Död i Allarp, Oppmanna (L) (Sone Abrahamsson).

Classon, Oluf (2442). Frälseåbo, inhysesman. Född omkring 1673 (db Oppmanna 1743-66, p 190, µkort 45430:4). Död 1747-01-?? i Allarp, Oppmanna (L) (db Oppmanna 1743-66, p 190, µkort 45430:4).

Classon, Bengt (2126). Född omkring 1675 i Bökenäs, Vånga (L) (Sone Abrahamsson). Död i Lilla Skedet, Vånga (L) (Sone Abrahamsson).

Clasdotter, Beretha (Britta) (2124). Åbohustru. Född ca 1677 i Bökenäs, Vånga (L) (Sone Abrahamsson). Död i Arkelstorp, Oppmanna (L) (Sone Abrahamsson).

Clasdotter, Karin (Karna) (1052). Född ca 1679 i Bökenäs, Vånga (L) (db Vånga C:3 1718-42, µkort 45461:3 p 126). Död 1732-06-08 i Skärsnäs, Vånga (L) (db Vånga C:3 1718-42, µkort 45461:3 p 126). (Se VI:12).