1792-04-11 blef Laga Boupteckning förrättad efter åboen Pehr Olssons på Insochne Frälse Hemmanet No 6 Wästra Ljungby, med döden afledna hustru Anna Pällasdotter, hwars arfwingar äro Encklingen förbemelte Per Ohlsson samt 3ne Barn, till hwilka Pehr allenast är Stjuf Fader, myndige Sönerne Pehr Jönsson och Jeppa Jönsson samt dottren Gunnil gift med drängen Joen Knutsson härstädes: hwilka alla härwid närwarande, äro. Och sedan ej mindre Encklingen, än dottren Gunnil och dess man Joen Knutsson, de 2ne sednare äfwen i gården wistande, fådt warning at Egendomen riktigt upgifwa etc. (KL3072 1894)

Anna var alltså gift 3 gånger. 2:dre maken Jöns Jönsson Bou 1774-04-26.