Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Bobojon Ikromov (autor)

Sang

Чтобы правильно отражались таджикские шрифты используйте кодировку "Кириллица (Windows)" и установите шрифт "Tajiki Sophia"

For correct display of tajik fonts you should use the Cyrillic (Windows) coding and then install the "Tajiki Sophia" font to your PC

HOMEPAGE

БобоЌон Икромов соли 1957 таваллуд шудааст. Хатмкардаи факултаи рЎзноманигории ДонишгоЉи давлатии ТоЌикистон мебошад. МуЉаррир, сармуЉаррир, мудири барномаЉои радио ва дар соли 1992 бо Ђарори ИЌлосияи шонздаЉуми ШЎрои Олии ТоЌикистон раиси садо ва симои ЋумЉурҐ таъин шуд. АлЉол мушовири раиси ширкати байналмилалии «Мир» аст. ђиссаЉояш «Ормони модар», «Дидор», «Мушкилкушо» ва маЌмЎаи ЉикояЉояш таЉти унвони «Одам будан мушкил» ва «АшЂи сЎзон» чоп шудааст.

 

Санг. Санги сард. Санги сахт. Санги сахти сарди бесадо.

Санги сари роЉ. Санги соЉили дарё. Санги дашти бекарон. Санги синаи кЎЉ. Санги мазор.

Санг – нишоне аз бенишонҐ. Санг – ёдгор аз талоши худписанди зиндагии Ќовидон.

Санги сарди сахт – ЂиссагЎи рЎзгори аЌдодон. Санг – мунаккиси нахустпадидаЉои Љаёт дар рЎи замин.

Буданд замонаЉое, ки одам аз санги сарди сахти бесадо гармҐ эЉсос кард, шарораро пайдо кард, аз шарора гулхан орост, шЎълаи оташ инсониятро аз торикии зулмот ба рЎшанҐ Љидоят намуд.

Оташ зодаи санг будааст, гарму поку рахшон, баёнгари оЃози зиндагии пурумед.

ШарораЉо. ОташпораЉо. ШЎълаЉои аввалин рамзи гармҐ, нармҐ, рЎшноҐ, покҐ ва нахустпадидаЉои офаринишЉои инсонҐ будаанд.

Корди сангин абзори нахустини шикор, бели сангин нахустин олоти барзгарҐ ва коромЎзи барзгарон будааст.

Инсон паноЉгоЉи нахусти худро дар умЂи сангЉо Ќустааст, нахустин кошонаро Љам барои худ аз сангЉо сохтааст.

НахустпадидаЉои ЉунарҐ низ аз санг ба санг шудаанд. Ба ёд меорем, мусаввараЉои ЗардуштҐ ё нигоришоти маЃораи Шахта ва ё ЧоркЎЉро, ки боЂимондаЉои онон дар сарзамини Вароруд ЉанЎз Љам арзи ЉастҐ мекунанд. Њамбастагии забонЉои Њиндуориёниро низ асри санг дарак медиЉад.

Санг вуЌуди сеЉрноку пурасрор, нишонаЉои Љунари давраи Ђадимтарини Љаётро чун ёдгории пурарзиш ба мо таЂдим доштааст.

ТаърихномаЉои давраи Ђадиме, ки дар рЎи санг нигошта шудаанд, аз пайдоиши хатту забон шаЉодат медиЉанд.

МусаввараЉо ва катибаЉои рЎи санг далели барЌаста ва раднопазири рушди фарЉанги ниёгон аст.

НигоришЉо, ЂиссаЉо, байтЉо, саргузашту корномаЉое, ки дар санг акси хешро ёфтаанд, пайвандгари наслЉо, халЂЉо, кишварЉо ва ифодакунандаи таърихи оламу одаманд.

ЁдгориЉои Тахти Сангин, НаЂши Рустам, Тахти Ћамшед, КЎЉи Бесутун, катибаЉои кЎЉистони Зарафшону Бадахшон ва боз чандин мисолЉои дигар аз садову нидои мо дар вусъати таърих буданду Љастанд.

Яъне санг он набудааст, ки мо Љамчун Ќисми сарду сахти беЌон ба он назар мекунем ва як чизи муЂаррарҐ ва оддҐ меЉисобем. Санг – баёнгари таърихи инсоният, ёдгории беЉамтои пайдоиши аввалин падидаЉои ЉунарҐ ва фарЉангҐ, нигоЉдорандаи хату забони ниёгон ва рамзи эътиЂоду парастиш будааст. Санг бо он сардиву дуруштҐ нарму гарм будааст (санг Љам диле дорад! – Бедил).

Алмосу марЌон, ёЂуту лоЌувард, лаълу фирЎзаву садаф, мармару хоро а замонЉои Ђадим то ба имрЎз одаму одамиёнро ба худ мафтун сохтаанд.

Ба СуЃду Бохтар, Вахону ШуЃнон, Ѓолибан ба Хуросону МовароуннаЉр аЌнабиён бо умеди ба даст овардани ана Љамин ганЌи пурЂимат лашкар кашидаанд.

Искандари МаЂдунҐ аз мулки мо чҐ бурд? Бадавиёни араб аз АЌам чҐ раЉовард бо худ бурданд? Султон МаЉмуд чҐ кор кард? Чингизиён кадом сарватро соЉиᥠнамуданд?

ђасру кЎшкЉои Мисру Яман, БаЃдоду ДимишЂ, Њинду Чин бо ёЂуту лоЌвард, лаълу фирЎза зебу зиннати беЉамторо соЉиб гардидаанд.

АЌнабиён лашкар кашиданд. Куштанд. Оташ заданд. ѓорат карданд. Њар чҐ ёфтанд бо худ бурданд.

Бале, Љоло Љам мебаранд ва ё дар фикри бурдан Љастанд. Агар боз Љам бурдани ва боз Љам Ѓорат карданҐ бошанд, пас мо куЌоем?

Магар кЎри пойбаста Љастем, ки намебинем? Оё Ђудрате надорем ва гунг Љастем магар, ки садо баланд намекунем?

Намедонам чҐ гЎям, намефаЉмам чҐ фалокат бар сар омадааст!?

Дод мезанам, фарёд мекашаму вале садоямро касе намешунавад, додрасе надорам, гЎё одам овораи кору пайкори хеш касеро намебинад, садоеро намешунавад, дардеро эЉсос намекунад. БеЉис, бесадо, бетафовут, бетараф шудааст одам.

БераЉм, бешафЂат, сангдилу ЌоЉил шудааст одам.

Хато кардам, одам не, замон сахту сангин шуд, замон – замоне филкушу мушпарвар гардида. Боз хато шуд. Замонро гардолуд кардааст одам.

ЊаЂгЎву ЉаЂиЂатЌЎҐ даЉонбаста, чашми ЉаЂбин баста, балки хира гардида. АЌоиб давру замон шуд. Њадду Људуд аз байни некиву бадҐ, нармиву сахтҐ, хирадмандиву ЌоЉилҐ, покиву зиштҐ бардошта шуд магар!?

Магар аз Ѓофилист, ки инсон ноомади кор ва мушкилии Љаёташро ба санг шабоЉат медиЉад? Ва Ќои тааЌЌуб нест, ки одамон ба сари Љам санги маломат мезананд, ба Ђасди Љам дар баЃал санг мегиранд, алайЉи Љам сангар мегиранд, ба сЎи Љам санг мепартоянд. Аммо Љаёт собит месозад, ки асри нав Ђарни санг, яъне, кашфи асрори санг хоЉад шуд. ПешбинҐ мешавад, ки дар Ђарни XXI сангу кЎЉшиносҐ беЉтарин сарватЉои моддию маънавиро барои инсон таЂдим медорад. Ва оё одам сарвату гавЉарро аз Ђаъри замин хеле зиёд берун наовардааст? Водиро ба харобаЉ табдил кардааст одам! Ана дар Љамин айём, дар оЃози Ђарни нав чашми тезбину аЂли расои одам ба сЎи санг, ба кЎЉу кЎЉсор нигароонида шудааст. Вале дар баЉри чашмЉо чашмЉое Љастанд хеле Љарис ва бадбин. АниЂтараш, чашмЉои нотавонбин чун пештара боз ба Љамон санг, ба дурахшу Ќилои гавЉари асрЉо ва наслЉо бо Љасад пурхашму Ѓазаболуд менигаранд.

Аз афташ чашмЉои гурЎсна, чашмЉои хунгирифта боз нияти Ђасди ганЌи кишварро доранд. Вале сад дареЃ, ки онро касе аз соЉиб заминон пайхас намекунад. ТанЉо дили абгори мо фиЃон мекашаду бас. Садои нолиши Ќонгудози ЂалбЉо ба гЎши касе намерасад, ба дилу дида асар намекунад, шояд аз Љамин сабаб бошад, ки садои фарёди дардолуди Ђалби ман рЎз ба рЎз баланд мешавад: «Шумо – эй, соЉибони мулки давр, шумо – эй, ватандорони кишвари пурган! Ба олам, ба Ватан бо чашми хирад нигаред! Њушёру зирак, якЌону яктан бошед, Ђадри гавЉар, Ђадри Ватан, Ђадри давлат, Ђадри миллатро бидонед!...»

Шитоб набояд кард, исён набояд кард, бадбини забону миллат набояд шуд. Сабр, тамкин, таЉаммул, маслиЉату мадороро пеша карда, ба Ќамъияти худ, ба табиати зебову дилфиреб, ба замини муЂаддаси худ, ба кЎЉсори пурганЌи кишвар бо чашми оштҐ, бо меЉру муЉаббат ва бо чашми дил бояд нигарист.

Яздони пок замини пурсаховат, кЎЉсори пурганЌ, рудхонаЉои шодобро ба мову шумо эЉсону ато кардааст. Мо бояд Љамеша сипосгузори Худованди меЉрубону бахшоянда бошем. Шукргузор бошем, меЉру шафЂатро пеша кунем, ба Ђадри Љамдигар бирасем. То Љамдигарро ба оЃуши сидЂу вафо нагирем, ба Ђадри ганЌи кЎЉсори худ, ба Ђадри Ватани муЂаддаси худ, ба Ђадри шири модар нахоЉем расид!…

HOMEPAGE

© 2000-2004

Bobojon Ikromov.

 

Edit by Jamshed Dodkhoyev