Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

SatyaNarayan Katha In Sindhi

Shri Satnarayan Swami Ji Katha


Virt lai Samagri


4 kewre ja thamba, narel, amba ja panna, shri satyanarayan ji moorti, loto, panchamrit-(yani khand, dudh, ghee, makhi,& tulsi ja panna),thakuran je pahiran lai kapra, kacha chawaran, hik janyo, kanka, kapah, agarbatiyoon, gulab ja gula, hik diyo, prasad sawa ser-(yani ghee, kanka jo ato, & khand) jo prasad thai, patasha, mewo, kalo, paan supari, tulasi ja panna, panja ratan, kafoor, sabh shayoon maujood rakhjan.


Virt Rakhan Ji Vidhi


Virt rakhan waro purnamasi, umas, ekadasi ya sankrant je dinh, jadahin shradha thiye tadahin, pahirin jae ke safa kare, kewre ja thamba khodey, suke atey jo mandap thaye, thayin mey navan grahan & byan devtaon je nale puja karey Shri Satyanarayan ji moorti agyan rakhi namaskar karey, poey ganesh & suraj adi navan grahan ji puja karey Shri Satnarayan Swami jo dhyan dharey- Hey Shri Satnarayan Swami, sare jagat jo tu malik aahin- Hey Dukha banjan asanja pap nas kar & man ji kamna puri kar. Poi aanchmani bharey, Shri Satnarayan Swami je charanan te vijhi chavey te "hey Satyanarayan Swami hina jal key grahan kare shanti deh, asanji tokhe waron war namaskar aahey." Bi aanchmani bhare agyan chadey chavey ta "hey kripanidhan hi arak tavan grahan karyo, asanji tokhe namaskar aahe" Vari tee aanchmani bhare agey wangur agya chadey chavey ta "hey purshotam! hey deendayal! tu hee panchamrat kabool kar". Poe kapra pahirahin, un wakt hath jorey chavey ta "Hey Satyanarayan Swami!, tavin razee thi hee janyo kabool karyo!" Tilk dae agarbatiyoon jalai chavey ta "Hey Tinhi lokan ja nath, hi shayoon tu angikar kar." Poe Shri Satnarayan Swami je agyan diyo barey, phal prasad dakhna agyan rakhi chavay ta "Hey Swami ghee & kapa jo banayal hee prasad tavin sweekar karyo." Poe paan supari & elaichi agyan rakhi hath jorey namskar kare ta "Hey prabhu, Jagat Adhar mou jeke shayoon tavan je agyan rakhyoon aahin sey angeekar kar! Mukha puja mein ka bul-chuka thi huje ta hey bakshanhar too baksh. Minji toe agyan hardam namaskar aahe! Tu minja kashta nas kar & man icha purna kandey"Adhyaya Pahiriyon


Kahin samay hikre dinh nem sharanya tirth tey Saunik aad 88 hazar rishi pan mey gadji puran je reyachinder Shri Sutji Maharaj khan puchan laga ta "Hey Munishwar! Virt je rakhan karey kahiro phal to prapt thiye & uho kahiro virt aahen jahin je rakhan san sansar ja sabh kashta nas thi vanan tha & manokamna purna thiye thi - so hey mahamuni- tavin kripa kare asankhe sabh varnan kare budayo."


Shri Sutji Maharaj sabhinin ji ahiri icha disi, prem mein bharji chavan lago ta "Hey Rishyo- Hikre dinh Shri Vishnu Bhagwan khan jeko Narad Muni puchyo ho ain jeka varandi khes Shri Vishnu Bhagwan dini hui sa katha ma tavan khe budayo to, tavin dhyan dai budo"


Hikre dinh Narad Muni sansari manun je kalyan vastey ghanai loka ghumando firando akhir achi mrityoon loka mein aayo. Mrityoon loka je manun khe tahiran tahiran kisman je dukhan mein dukhi disi & anek janam mein jamando marando disi & manun khe papan je karey dukh bhogindo disi, daya aaney vichar karan lago to hinan vecharan jo mauksh kiyan thiye & kiyan hina dukhi rupi daryan maan langhe par pavan. Iho vichar kare narad muni vina vajaindo, hari gun gaendo, Shri Vishnu Bhagwan san milan lai Vaikunth danh halyo. Narad Muni Vaikunth mein achi, Shri Vishnu Bhagwan jo darshan kare prasna chit thi hath jorevenati karan lago ta "Hey Kamlapati Hey Lakshminath tu be-anth aahin. Tu maya kha rahat aahin, shrishti harta-karta aahin. Hey Devan ja Dev, Chatra Bhuj Dhari. Tu bhaktan ji aapra taran lai sarva shaktivan aahin. So hey tinhi lokan ja nath! Tokhe minji varon var namaskar aahey!!!"


Jadahin narad muni Shri ishnu Bhagwan ji ahirin tahra prashansha karey rahiyo ho, tadahin Shri Vishnu Bhagwan prasan thi Narad Muni khe chawan lago ta "Hey Munishwar! Too kahiri mano kamana rakhi hedo pandh kare moo wath aayo aahin. Man totey sadayee prasan aaya. Tinji jeka man ji kamna huje sa budhai ta puri karyan."


Narad Muni Shri Vishnu Bhagwan ja ihe mitha vachana budhi prasan thi hatha badhi ventikaran lago ta " Hey Bhagwan moo ghanai loka ghumi ditha magar mrityu loka jahiro hal moo kithe ba kona ditho aahey. Vechara manushya tahira tahira kisman je dukha & kashta bhogey rahya aahin. Ketra neech juniyun mey janam vathi pap kare dukhi thi rahiya aahin. So hey dayaloo!! haney kripa kare ko ahiro savalo upaya budayo jahinjey karan sa unhan ja kashta door thi vanan."


Shri Vishnu Bhagwan Narad Muni ja iha prem bharya vachan budi, chavan lago ta "Hey Narad Muni, Tokhe shabas hujey, dukhi manushiyan je kalyan lai toe jeko swal kayo aahey tahin lai mukhe dadhi khushi prapt thi aahey. Haaney maa tokhe hik ahir sawalo upaya budayo to jahinje karan sa dukhi manushya anek dukhan kha chuti sukh khe prapt theenda, so tu dhyan dai budh.


"Wadan phalan jo dindar, man ji kamna khe puri karan waro hikro maha pavitra virt aahey jahinje rakhan jo namuno mo aj tai kahinkey ba kon budayo aahey. Hey Narad Muni iho Virt Suraj je devtaun khe ba milan durlabh aahey, so tinji ahiri parupkar & prem khe disi budhaya to. Iho virt Shri Satnarayan Swami jo aahey jahinjey rakhan sa dukhiyan ja dukha nas thi vanan tha, an dhan jo wadharo thiye to & Santan jo sukh paye to."


Shri Vishnu Bhagwan ja ihey vachana budhi Narad Muni hadi badhi puchan lago ta "Hey Kripa Nidhan inha virt rakhan ji vidhi kahiri aahey ain phal kahiro aahey & kahire dinh iho maha pavitra virt rakhjey, so kripa karey sabh budayo."Narad Muni ja ihey vachana budhi Shri Vishnu Bhagwan chavan lago ta "Hey Narad, Dukh Sukh khe nas karan waro & vansh khe vadhayan waro jeko maha pavitra virt aahey, so Purnamasi, Umas ya Ekadasi je dinh jadahin shradha thiye tadahin rakhi sagjey to. Virt je dinh sham jo pahinjey kutumb sudho sushil brahman khey ghurahey Shri Satyanarayan Swami ji puja kare. Hik modak sava ser jo ya sava panjan seran je atey jo, khand jo ya gur vijhi thaye, una mein kewre ji fariyoon vijhi rakhey. Poe shradha sa Shri Satyanarayan Swami ji katha budhi, aarti kare, brahman khe dhan dae, bhojan karaye, poe katha budhan jeke aaya hujan tinhi sabhini khe tayar kayal modak maa prasad dae poe pana virt chorey. Ahiri tarhan virt rakhan kare manushyan khe wado phal milando & man ji kamna puri theendi"


It Shri Sikand Pran je rewa khand mein Shri Satyanarayan Swami ji katha jo pahiron adhyaya samapat thiyo. Sabhayee bolo Shri Satyanarayan Swami ki jai, Raja Ram Chandra ki jai, Murli Manohar Krishna Bhagwan ki jai, Sabhi Devi Devtaun ki jai.Adhyaya Byo


Shri Sutji Maharaj, Saunik aad Rishyoon khe chavan lago ta - Hey Rishyo- Shri Vishnu Bhagwan Narad Muni khey chavan lago ta -"Hey Narad - Iho Shri Satnarayan Swami jo virt jahin rakhi phal pato aahey sa Katha ma tokhe budhaya to; tu dhyan dae budh."


Kashi Sahar mein Shatanand naley hik tamam gareeb brahman ravando ho; jo vecharo bukha mein vyakul thi peth palan je lai roz sheher je ghitiyoon mein dhika khaendo ho, majar hunatey kahinkey bhi daya kona eendi hui, jo khani roti tukar dhiyes. Hunajo ahiro buro haal disi Shri Vishnu Bhagwan khe hunatey daya aayee & hikre dinh budhe brahman jo roop dharey huna wat aayo & puchan lago ta "Hey Brahman- tu cho vyakul thi ahiro dukhi guzare rahiyo aahin? " Shatanand, Budhe Brahman khe kalawan disi chawan lago ta "Maharaj, ma tamam garib brahman aaya. Roj pet palan je lai shehar je gitiyoon mein bikhya pinan eendo aaya, majar kismat ka ahiri atham jo mootey ko bhi daya natho aaney. Jian poey tian dado dukhi guzarey rahiyon aaya. Agar ko upaya tavan khe sujhe; ta kripa karey budhayo. Budhe Brahman je roop mein Shri Vishnu Bhagwan chavan lago ta -"Hey Brahman hik upaya aahey jahin je karan sa tu hina dukha kha chuti sukhi guzareendey. So hee ahhey ta tu Shri Satnarayan Swami jo virt rakh & hunajee puja kar jo dil ghurya matlab poora kando aahey. Shatanand budhe brahman ji ahiri gal budhi puchan lago ta "uho Shri Satnarayan Swami kahiro aahey jahinjee puja & virt rakhan sa ma hina dukha ma langhey par pavandus."


Budhe Brahman Shri Satnarayan Swami ji mahima hina reet varnan kayee : "Shri Satnarayan Swami uho aahey, jo Antaryami Har handh hazira hazoor, man ji kamna puri kandar, abnasi, par braham, sabhini je kashtan khe nivrit karan waro kamla-pati aahey. Unajee tu sachi shrada sa puja kandey & virt rakhandey ta dukhan kha chuti, sukhi theendey. Etro chayee, budho brahman jo khud Shri Vishnu Bhagwan huo, Shatnand khe Shri Satnarayan Swami je virt rakhan ji & hunajey pooja path jo namoono budaye halyo vyo.


Shatnand Brahman ghar achi iha gal pahinjey zala khe chayain & man mein pako nishchay kayo ta subhaney kiyan bhi karey virt rakhandasi. Sajhi rat khes inahee chinta mein ninda kona aayee. Subah theenday hee uthi snan pani kare zala khe chayain ta lepo paye ghar khe shudh kar chojo aj asi Shri Satnarayan Swami jo virt rakhanda si. Iyen chaye bikhya lai jholi khani baer nikto. Bhagwan je daya sa una dinh hunakey bikhyan mein agey kha bino-chauno dhan milyo so khush thi, Shri Satnarayan Swami ja guna gaaendo ghar aayo. Poe pahinjey mitan maitan khe ghuraye Shri Satnarayan Swami jo pujan kare venati karan lago ta "Hey Sachidanand Hey Par Braham - ma thori budhi waro tinjey sharan mein aayo aaya. Hey Vishnu Bhagwan - Tu minja dukha door kar. Hey Lakshmi Pati - tu minjey man ji kamna puri kar."


Ahiri tarha puja kare virt choriyain. Aahistey Aahistey uho brahman dukhan kha chuti dhan padarath pae, sukhi guzaran lago. Shatanand, Shri Satnarayan Swami je virt & pooja jo ahiro prabhav disi, mahiney mahiney virt rakhan lago. Aakhir sabhini papan kha chuti vani mukt thiyo.


Shri Sutji Maharaj, Saunik aad rishyoon khe chavan lago ta "Hey Rishyo - Shri Vishnu Bhagwan Narad muni khe chavan lago ta ahiri tarha jeko manushya Shri Satnarayan Swami ji pooja karey virt rakhey to, so avashya dukhan kha chuti mukt theendo."


Saunik aad rishi, Shri Sutji Maharaj khe venati karan laga ta "Hey Swami tava jeka katha Shatanand ji budhayee sa budhi daado khush thiya aayun, magar vadhika iho puchan ta ghuriyoon ta Shatanand Brahman ka savaya biyo kahin iho virt rakhiyo, jahin phal pato so kripa karey asankhey varnan karey budhayo." Iha gal budhi Shri Sutji Maharaj khush thi chavan lago ta "Hey Rishyo - hikro kathyar hundo ho jo roz jangal ma kathyoon aaney shehar mein vikni pet ji palna kando ho, so virt rakhi mukt kiyan thiyo, sa katha ma tavan khe budhaya to- tavin dhyan dayee budo--- "Hik kathyar hundo ho jo roz kathiyoon ji bhari mathey te rakhi shehar mein vani vikrando ho. Hik dinh uho brahman Shatanad Brahman je ghar vatan langyo. Brahman khe puja path kando disi puchan lago ta - Maharaj, hi tavin kahinjee puja karey rahiya aayo. Kathyar ji iha gal budhi brahman chavan lago ta- ma Shri Satnarayan Swami ji puja karey rahiyo aaya, jo an dhan je vadhayan varo, dukhan kha chadayan varo, uhahee dukha bhanjan mukhe ahirey padh te aando aahey. Tu bhi thoro tarsi katha budhi,& prasad vathi halyo van. Kathyar iha gal budhi dado khush thi chavan lago ta - Shri Satnarayan Swami kalyug mein sacho aahey ta mootey mahira karey ta ma hi kathyoon vikni subhaney hi Shri Satnarayan Swami jo virt rakhandus & pooja path karey Shri Vishnu Bhagwan khe prasan kandus. Ahiro man mein vichar karey, prasad vathi, kathyoon ji bhari mathey tey khani vani vikyain. Bhagwan je daya sa khes unahee bhari ja bina paisa milya, jo vathi khush thi bazar ma pooja jo saamaan vathi ghar aayo. Mitan Maitan samet Shri Satnarayan Swami jo virt rakhi, pahinjey budhi anusar puja karey Shri Vishnu Bhagwan khe prasan kayo. Virt rakhan je prabhav sa unahee kathyar ju sabh mano kamnayoon priyoon thiyoon & sansar ja sabh sukha bhogey vani mukt thiyo.


It Shri Skand Pran Je Reva Khand mein Shri Satnarayan Swami je katha jo Byo Adhyaya puro thiyo. Sabhayee bolo Shri Satyanarayan Swami ki jai, Raja Ram Chandra ki jai, Murli Manohar Krishna Bhagwan ki jai, Sabhi Devi Devtaun ki jai.


Adhyaya Tyo


Sutji Maharaj Saunik Aad Rishyoon khe chavan lago ta Hey Rishyo - Vishnu Bhagwan Narad Muni khe chavan lago ta "Ma tokhe bi katha Sadhu Naley Vanyey ji to budhaya - jae hi virt base olad varto par virt na rakhyaye, aakhir ghanai dukha disi virt rakhyaye & sukhi thiyo."


Ulka mukh nale satyawadi raja hundo ho jo pahinjey pativrita stri parmughda sa gadji badrashil nadhi je kinarey te Shri Satnarayan Swami jo virt rakhi shradha sa puja path karey rahiyo ho ta etre mein hik sadhu nale wanyo ghumando firando achi utey nikto. Raja khe pooja path kando disi puchyayeen ta "Maharaj, hi tavin kahinjee puja kare rahiya aayo?" Raja Saudagar khe chavan lago to ma hi puja olad je waaste karey rahiyo aaya. Shri Satnarayan Swami jo virt rakhyo atham jo avashya minji kamna puri kando." Sadhu Raja kha inahee virt rakhan jo namoono puchee chavan lago to ma goth vani iho virt zarur rakhundus chojo mukhe bi olad kon aahey.


Sadhu Raja kha moklaye thoran diyan mein achi pahinjey goth pahunto. Ghar achi iha gal pahinjey zala Lilawanti sa karey chayayeen ta "Asa hi virt tadahin rakhandasin jadahin asakhe ko olad paida thindo" Iyen chayee thora dinha guzare, kahin pasey safar te halyo. Thoran diyan mein bhagwan je kripa sa Lilawanti garbawati thi. Poorey 10 mahiney khes hika suputri diya jayee jahinjo nalo Kalawanti rakhyo viyo. Sadhu jadahin safar ta aayo tahinkey hikrey dinh Lilawanti chayyo ta "Hey Swami - Shri Satnarayan Swami asnji ichha puri kayee ahey, so chho kon ta virt rakhyo?" Sadhu chayo ta kuch wakt tars ta Kalawanti jo vinha karey poe virt rakhandasee.


Kalawanti vadi theendi vae aakhir achi vinha je laik thi. Tadahin hikrey dinh sadhu pahinjey ghar Brahman khe Kalawanti je laik war jai janch lai chayyo. Brahman sadhu je chavan sa war ji golha kando kando aakhir achi Kanchipur mein pahunto. Utey hika set je put khe sushil & maha sunder disi pan sa wathi aayo. Sadhu khe iho chokro pasand aayo & mooro chitey brahman je hatha chokrey je maitan khe mokliyo. Thoran diyan kha poye sukh sa Kalawanti jo vinhya thi guzrio. Kuch diya poye Sadhu Nathi samet beriyoon bharaye wapar lai pardes vanan ji tayari kayee.


Vinhya guzran kha poye bhi Sadhu khe virt rakhan kha be-parwa disi Shri Satnarayan Swami mathis naraz thiyo. Jadahin Sadhu Nathi samet Ratanpur mein achi pahunto tadahin chho na iyen thiye ta Raja Chandraketu je mahal ma chor chori karey & uho chori jo mal utey fito karey bhajee vanan jitey Sadhu Nathi samet tikyal huo.


Chori ji khabar budandey hee Raja choran je putiyan siphayun khe bhajayo. Siphahee golindey golindey aakhir achi unahee sadhu wat pahunta. Sadhu je bhari sa chori thyal mal sunataun. Wadika shak jaagan te bini khe hath-karyoon hani achi Raja je darbar mein pesh kayaun. Raja bina kai soch vichar je bini khe khani jel mein mokliyo. Hunan ghanyee pukaryo ta asi be-dohi aayu par Shri Satnarayan Swami je naraz thiyan karey Raja hunan ji ka bhi gal kon budhi. Pan jeko dhan mal khein ho so bhi subh fure pan wath rakhi chadyayee.


Hodha Sadhu je zala & dhiya ja kahira na bura hal thiya. Jeko dhan ho so sabh chor chori karey viya. Maa Diya daado dukhi guzaran lagiyoo. Hitan uta tukara wati guzraan kandyoo huyoo. Hikrey dinh kae Brahman je ghar vayoo. Uho Brahman Shri Satnarayan Swami jo virt rakhi pooja karey rahiyo ho. Ute vae katha budhyaoo & jeko prasad milyo so khadaoo. Lilawanti dhiya khe chayo ta - Tinjey jaaey ji Shri Satnarayan Swami ji sukha rayal aahey ja piney baasi huyee. Alaijey chha kha ahira dukh disi rahiya aayuu. Chho na pan khani subhaney Shri Satnarayan Swami jo virt rakhyoo. Iyan chayee bayee janiyoo ghar aayuu & biye dinh mita maita ghuraye virt rakhyayoo. Lilawanti Shri Satnarayan Swami kha hath jore bakshain lagi ta "Hey Sachidanand Hey Anathan ja Nath Hey Par-Braham, tu asan tey daya kar. Minjey pati jo jeko doh aahey so Hey Shri Satnarayan Swami tu baksh. Hu Nathi samet sukh sa khati chuti ghar achey."


Shri Satnarayan Swami Lilawanti ji ahiri prathna te daado khush thiyo. Hikrey dee Raja Chandraketu khe sapney mein chayayee ta -"Hee jekey ba wapari jel mein chori je tohmat tey toe vidha aahin sey be-dohee aahin. Tu bini khe subhaney sandan mal samet ravano kare chhad na ta ta nuksaan kandosein." Subah theenday hee Raja sapnay wari gal Vazir khe budayaee, jae bini janan khe jel ma kadi snan pani karaye; sandan jeko dhan ho tahinka bino dhan dayee chavan lago ta "Tavan jeko dukh bhogyo aahey so pralbudh je karey bhogyo aahey. Inhee mein asan jo ko bhi kasoor na aahey. Haney tavin bayee jana azad aayo. Bhaley pahinjey goth halya wano. Hu bayee jana khush thi Raja khe hath jorey namaskar karey sukh sa acchi pahinjey goth pahunta.


It Shri Sikand Pran je rewa khand mein Shri Satyanarayan Swami ji katha jo tyo adhyaya samapat thiyo. Sabhayee bolo Shri Satyanarayan Swami ki jai, Raja Ram Chandra ki jai, Murli Manohar Krishna Bhagwan ki jai, Sabhi Devi Devtaun ki jai.


Adhyaya Chauthon


Shri Sutji Maharaj Saunik Aad Rishyoon khe chavan lago ta Hey Rishyo- Shri Vishnu Bhagwan Narad Muni khe chavan lago ta ---Ihey bayee jana sahuro & nathi desan ja desa ghumanda, wapar ma nano kamainda goth aaya. Jadin goth je vejo achi pahunta tadin Vishnu Bhagwan hunanjee aazmaaish whatan lai Sanyasi jo roop dharey beri wat achi puchan lago ta --- Hey Saudagar tavan ji beri mein cha pyal aahey; inhi ma mukhey kuch daan dinda? Saudagar dhan ji magroori mein chavan lago ta ---"Hey Brahman asanjee beri mein kuch koney; hee sabh kakha & pana aaheen. Too asnakhey furan aayo aayee chha? Haney ita halyo wan - asan wat dhan kon aahey."


Sanyasi roop Vishnu Bhagwan unaji ahiri magroori & nitharta disi chayo ta koor koney tinjo sabh chavan sach aahey. Hina beri mein kakhan & panan kha savai kuch ba kon ravando. Iyen chayee Sanyasi halyo viyo.


Jadin Sadhu beri hakaran jo hukum dino tadin beri halki disi vairo thi viyo. Jan andar disan ta barabar hitey kakha & pana laga pya aahin. Dhan Mal jo ta nalo hi konhey. Sadhu iho hal disi behosh thi kiri pyo. Nathes dori watis aao & hosh mein aaney puchan lago ta "Etrey kadur viyakul chho thiya aayo?" Sadhu dhan mal ji sajhi gal karey budayain ja budi sandas nathi chayyo ta "Iho hina Sanasi je shrap karey thiyo aahey, halo ta halee khes bakshayoo." Sadhu nathi samet sanyasi khe golan nikto. Sanyasi khe paryan disi, takro takro vadhi achi sandas peran te kiri pya & zarozar roi virlap karey chavan laga ta "Hey Swami- asan tey khimya karo. Asan dadho apradh kayo aahey jo tavan sa koor galayo atham."


Uho Sanyasi jo pan Vishnu Bhagwan ho tahin unantey daya aaney chayo ta "Murkh sadhu tu Shri Satnarayan Swami je virt ji sukha karey firi vyo aahin. Hetra dukha bhi ina karey disi rahiyo aahin." Sadhu khe haney yadgiri payee ta barabar ma ba dafa sukha kare firyo aaya so sharmindo thi bakshayan lago ta "Hey Swami Barabar moo apradhi kha bula thi aahey. haaney mootey dana aaney minjo dhan mal jian agey ho, tiya karyo, ma goth vani zarur virt rakhandus."


Sanyasi Sadhu ji iha venti budi khush thiyo & man gharyo war dayee antardhyan thi vyo. Sadhu beri tey achi disey ta agay vangur dhan sa bhari payee aahey. Khush thi beri hakaley ghar dan halyo. Thoran diyan kha poe pahinjey goth je vejoy achi pahunto. Hikrey naukar khe agwat khabar diyan lai ghar dan moklayee.


Naukar Sadhu je istri Lilawanti khe unan je achan ji gal budayaee. Lilawanti una wakt Shri Satnarayan Swami ji pooja karey rahee hui, tahin jadin iha khabar budhi so jhat-pat puja puri karey hali aayee. Kalawanti khe chavandi vayee ta "Dhiya tu bhi puja karey jaldi beri tey achjay." Kalawanti pahinjey pati sa milan je khushi mein jahiri tahiri puja karey prasad chaddey ma je puthya halee vayee. Kalawanti beri tey mas achi pahuntee ta beri achi budan lagi. Iho hal disi sabhayee achi ruan pitan laga. Kalawanti be-hosh thi kiri pae. Manas khes utharey hosh mein aaney dhiraj dyan lagi.


Sadhu ahiro hal disi Shri Satnarayan Swami mein yakeen & virlap aaney chaven lago ta "Hey deen bandhu asan jeke agey janam mein ya hina janam mein ahira ka pap kayan hujan ta baksh. Hey Bhagwan Tu asan khe bachai.


Itey Akashwani thi ta tinjey dhiya Shri Satnarayan Swami je prasad jo apmaan kayo aahey. So shradha sa uho khayee eendi ta khes pati milando.


Kalawanti ghar achi prasad khayee bula bakshayain poe beri tey achi pahinjey pati jo darshan kayain. Poe ta sabh gadji khushyoon kanda ghar aaya. Sadhu ghar achi Shri Satnarayan Swami jo virt vadey dhoom-dham sa rakhyo. Aakhir sansar mein sukh pae, sabhini papan kha chhuti vani mukt thiyo.


It Shri Sikand Pran je rewa khand mein Shri Satyanarayan Swami ji katha jo chautho adhyaya samapat thiyo. Sabhayee bolo Shri Satyanarayan Swami ki jai, Raja Ram Chandra ki jai, Murli Manohar Krishna Bhagwan ki jai, Sabhi Devi Devtaun ki jai.


Adhyaya Panjo


Shri Sutji Maharaj Saunik Aad Rishyoon khe chavan lago ta "Hey Rishyo Shri Vishnu Bhagwan Narad Muni khe jeka Raja Tunghdwaj ji katha budayee hui, jahin prasad jo niradhar karan karey dukh pato ho, sa katha tavin dhyan dae budho."


Tunghdwaj nale hikro praja-palak raja hundo ho. Hikre dinh ochto shikar kandey kahin ban mein achi nikto, jite gwal pahinjey kutumb samet Shri Satnarayan Swami jo virt rakhi vethey pooja kayaun. Raja pahinjey abhiman mein Shri Satnarayan Swami khe namaskar bhi kon kayo,& prasad bhi kon vartayee. Pahinjey abhimaan mein hee ghorey te chari ghar dah halyo vyo.


Parmeshwar ji leela ajeeb aahey. Tunghdwaj Raja khe hik saw put hua, se sabh prasad je niradhar karan karey mari vya & mal milkyat bhi bhasm thi vyas. Raja jadin iho hal ditho tadahin dado dukh thiyas. Vichar karey malum kayai ta hi dukh kurey abhiman karan karey prapt thiyo atham jo Shri Satnarayan Swami je prasad jo niradhar kayum. Raja pachtaeendo un waqt ghorey te chari sagye handh gwalan wat aayo. Hath jorey Shri Satnarayan Swami je agya bakshayan lago, poe prasad khai shradha dharey, charnamrit wathi ghar aayo & sabhini putan je wat mein vidhai. Kudrat ishwar ji jo hu sabh uthi jeeara thiya & dhan padarath bhi agey wangur thi pyo. Raja dadho khush thiyo & una diya kha wathi Shri Satyanarayan Swami jo virt rakhi pooja path kando rahiyo. Aakhir sansari padarathan ja sukha bhogey vani mukt thiyo.


Shri Sutji Maharaj Saunik Aad Rishyoon khe chavan lago ta "Hey Rishyo! Shri Vishnu Bhagwan Narad Muni khe chayo ta - Shri Satyanarayan Swami ji katha tokhey budhayam jai jinee rakhi tai phal pato. Kalyug mein hi virt jaldi phal diyan waro aahey & ant mein vaikunth pahuchayan varo theendo aahey & jeko hi virt sachhi bhavna sa rakhando tahinju sabh mano kamnaaun puri theendu, an dhan jo wadharo theendo & vansh wadhando. Ghaney wakt tahin duniya ja sukha bhogey vani mukt theendo. Hey Narad jin jin virt rakhi mukti hasul kayee, tin je bye janam ja nala budh. - Shatanand Brahman Sudama jo janam varto jo Shri Krishna jo bhagt thi mukt thiyo. Kathier Dhiraj jo janam varto jo Bhilan jo Raja thi & Shri Ramchandra jo bhajan karey mukt thiyo. Ulkamukh naley Raja Dasrat Maharaj jo janam varto jo Shri Raghunath j dhyan dharey mukt thiyo. Sadhu naley wanyo Raja Mordhwaj jo janam varto jahin pahinjey hath sa pahinjo adh sarir karai sa chirey Shri Krishna khe arpan karey mukt thiyo. Tunghdwaj nale Raja Swabhimanyoo jo janam vathi, dharm-purvak raj halaye mukt thiyo. Jo manushya Shri Satnarayan Swami je katha jo path karey to athwa budey to so sansar je bandhan kha chuti moksh pae to. Inhi mein ko shak konhe.


It Shri Sikand Pran je rewa khand mein Shri Satyanarayan Swami ji katha jo panjo adhyaya samapat thiyo. Sabhayee bolo Shri Satyanarayan Swami ki jai, Raja Ram Chandra ki jai, Murli Manohar Krishna Bhagwan ki jai, Sabhi Devi Devtaun ki jai.Aarti


Jai Lakshmi Ramana, Swami Jai Lashmi Ramana, Satyanarayan Swami, Jan Patak Harana, Jai Lakshmi Ramana


Ratan Ja Rat Singhasan, Adhbut Chabee Rajey Narad Kahat Niranjan, Ghanta dhun bhajey Jai Lakshmi Ramana.............


Praghat Bhaye Kali Karan, Dwaj Ko Daras Diya Budha Brahman Bankey, Kanchan Mahal Kiya Jai Lakshmi Ramana.............


Durbal Bhil Kathier, Jan Par Kripa Karey Chandra Choor Ik Raja, Jinaki Vipat Hare Jai Lakshmi Ramana.............


Vayesh Manorath Payo, Shradha Uj Dini So Fal Bhogyo Prabhji, Fer Ustati Kini Jai Lakshmi Ramana.............


Bhav Bhagti Ke Karan, Chhin Chhin Roop Dharya Sharda Dharan Kini, Tin Ka Karj Sarya Jai Lakshmi Ramana.............


Gwal Bal Sang Raja, Ban Mein Bhagti Karey Man Vanchit Fal Dino, Deen Dayal Harey Jai Lakshmi Ramana.............


Charhat Prasad Sawayo, Kadali Fal Mewa Doop Dheep Tulsi Se, Raje Sat Deva Jai Lakshmi Ramana.............


Shri Satya Narayan Ji Ki Aarti jo koi gaavey Kahat Shianand Swami Man Van Chit Fal Paavey Jai Lakshmi Ramana.............Shri Vishnu Aarti


Om jai jagdish harey, Swami jai jagdish harey Bhagt jano ke sankat, shan mein door karey Om jai jagdish harey

Jo Dhiyavay phal pavay dukh binase man ka Swami dukh binase man ka Sukh Sampati ghar aavey kasht mitay tan ka Om jai jagdish harey

Mat Pita tum mere, sharan pau kisaki Swami sharan pau kisaki Tum bin aur na duja aash karoo jisaki Om jai jagdish harey

Tum pooran parmatma tum antaryami Swami tum antaryami Par Brahm parmeshwar tum sabke swami Om jai jagdish harey


Tum karuna ke sagar tum palan karta Swami tum palan karta Mae murakh kul kami kripa karo bharta Om jai jagdish harey


Tum ho ek agochar sabh ke pranpati Swami sabh ke pranpati Kisa bida milu gusai tumko mae kumati Om jai jagdish harey


Din Bandu dukh harta thakur tum mere Swami thakur tum mere Apne hath uthao, apnay charan lagao Dwar khada tere Om jai jagdish harey


Vishay vikar mitao pap haro deva Swami pap haro deva Sharda Bhakti Badao, Santan ki sewa Om jai jagdish harey


Om jai jagdish harey, Swami jai jagdish harey Bhagt jano ke sankat, shan mein door karey Om jai jagdish hareyBhog


Prabhu tu bhojan kar angeekar Bhagwan bhojan kar angeekar Tinjo dinal ma tokhe ti arpya (2)


Bhilinia bera chakey chakey aanda (2) Vathi vishambar tahinja toe khada Gadlai jo kayai na gumaan (2) Tinjo dinal ma tokhe ti arpya (2)


Jian karmia khani kichri aayee (2) Kachi Paki vayee tahinjee khayee Khari fiki kayai khand je samaan (2) Tinjo dinal ma tokhe ti arpya (2)


Dhaney bhagat ji rukhi sukhi roti (2) Pakal paroothi tahinjee roti Swami tahinjo bhi kayai sanmaan (2) Tinjo dinal ma tokhe ti arpya (2)


Laye Sudama ja dukh & dokha (2) Kacha chabariya chawar choka Sona mandar kayai makaan (2) Tinjo dinal ma tokhe ti arpya (2)


Jian toe byan sa kayee aahey bhalai (2) Raazee thi moo te Ram raghurai Bhoj khaijai minja mithra bhagwan (2) Tinjo dinal ma tokhe ti arpya (2)Palav


Paayo palav prem sa, Ta thiye bhalo sabh jo Raja jo raj rahey kayam, praja jo thiye kalyan Un pani ja thiyan bhandar,Janiye tilk ji jai thiye Gau&Brahman ji rikhya thiyePainchan ji jai thiye Jahinji jahiri man ji murad Uha Shri Satnarayan Swami tu purna kar Sabheyi bolo Shri Satnarayan Swami ki jai

Ardas


Aashwandi guru to dar aai, tum bin thaur na kai Tu har data Tu har mata, meri aash pujaee Pae palav ma pere pyadi, aayas heta manjhai Tan man dhan ardas karey mein, mangat naam sanehi Naam tumhara sabun kar mein, dhosan paap sabhayee Kahey Teo Guru loka teen mein aavagaman mitayeeLogo