Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ramayan Ji Ki Aarti

Aarti Shri Ramayan Ji Ki

Kirti Kalit Lalit Siya Pi Ki

Gaavat Brahmadik Muni Narad

Balmik Bigyaan Visadar

Suk Sankadik Shesh Aru Sarad

Varni Pavan Sut Kirti Niki

Santan Gaavat Shambhu Bhavani

Aru Gat Sambhav Muni Vigyani

Vyas Aadi Kavibarj Bakhaani

Kaakbhusund Garun Ke Hiya Ki

Chariu Ved Puran Ashtdas

Chaho Shastra Granthan Ko Ras

Tan Man Dhan Santan Ko Sarvat

Saar Ans Sammat Sabhi Ki

Kali Mal Harinvishay Ras Fiki

Subhag Singaar Mukti Jugti Ki

Harin Rog Bhav Muri Ami Ki

Taat Maat Sabvidhi Tulsi KiLogo