Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Lakshmi Mata Ji Ki Aarti


Om Jai Lakshmi Mata, Maiya Jai Lakshmi Mata

Tumko Nishidin Sevat Har Vishnu Vidhata

Om Jai Lakshmi Mata

Uma, Rama, Brahmani, Tumhi Jag Mata

Surya Chandrama Dhiyavat, Narad Rishi Gata

Om Jai Lakshmi Mata

Durga Roop Niranjan, Sukh Sampati Data

Jo Koi Tumko Dhiyavat, Ridhi Sidhi Dhan Pata

Om Jai Lakshmi Mata

Tum Pataal Nivasini, Tum Ho Sukh Data

Karma Prabhav Prakashini, Bhavnidhi Ki Trata

Om Jai Lakshmi Mata

Jis Ghar Mein Tum Rahti, Sab Sadgun Aata

Sab Sambhav Ho Jata, Man Nahi Gabrata

Om Jai Lakshmi Mata

Tum Bin Yagya Na Hovay, Vastra Nahi Pata

Khan Paan Ka Vaibhav, Sab Tumse Aata

Om Jai Lakshmi Mata

Shubh Gun-Mandir Sundar Shirdadhi Jata

Ratan Chaturdash Tum Bin Koi Nahi Pata

Om Jai Lakshmi Mata Mahalakshmiji Ki Aarti Jo Koi Gata

Ur Anand Samata, Paap Utar Jata

Om Jai Lakshmi MataLogo

BACK TO THE CHALISAS & AARTIS PAGE