Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

การเรียนการสอน


การสอน
ดำเนินการสอนโดยใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมเครื่องเล่น ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยอันดีงาม พร้อมที่จะดำเนินชีวิตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายหน้า และพร้อมที่จะรับการศึกษาในระดับต่อไป
หลักสูตร
คู่มือการจัดอนุบาลศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2531
ชั้นเรียน
แผนกเนอร์เซอรี่ เปิดสอน 3 ชั้น ดังนี้
ชั้นเตรียมอนุบาล 1 รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 8 เดือน ขึ้นไป
ชั้นเตรียมอนุบาล 2 รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 1 ปี 3 เดือน ขึ้นไป
ชั้นเตรียมอนุบาล 3 รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
แผนกอนุบาล เปิดสอน 3 ชั้น ดังนี้
ชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปี 9 เดือน ขึ้นไป
ชั้นอนุบาล 2 รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปี 9 เดือน ขึ้นไป
ชั้นอนุบาล 3 รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 4 ปี 9 เดือน ขึ้นไป
เวลาเรียน
แผนกเนอร์เซอรี่ เปิดสอนตลอดปี
แผนกอนุบาลแบ่งเป็น 2 ภาค การศึกษา ดังนี้
ภาคที่ 1 ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน
ภาคที่ 2 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 มีนาคม
การทดสอบและการเลื่อนชั้น
มีการทดสอบภาคละ 1 ครั้ง
การเลื่อนชั้นพิจารณาตามอายุ ความสามารถและความพร้อม