Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

กิจกรรมพิเศษทุกวันศุกร์
ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมเข้าจังหวะ พลศึกษา ศิลปะ เชิดหุ่น เล่านิทาน ดูวีดีโอ
กิจกรรมพิเศษประจำปี
วันไหว้ครู การประชุมผู้ปกครอง การแจกประกาศนียบัตร การแข่งกีฬาสี การแสดงวันปีใหม่ การแจกบัตรเกียรติยศ งานเลี้ยงวันปิดภาค การตรวจสุขภาพประจำปี วันสถาปนาโรงเรียน ทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมพิเศษประจำปี
กิจกรรมตามประเพณี เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปิยมหาราช วันมหาธีรราชเจ้า วันลอยกระทง วันสงกรานต์ เป็นต้น