Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
wordoflife.jpg (5039 bytes)

PASIUNA

Gilusad sa Virtual Bohol Website ang Maayong Balita, ang Biblia, usa ka Cebuano nga hubad na labing una dinhi sa Internet. Kining tibuok Biblia alang sa tanan nga naggamit sa Binisaya nga Sinugboanon dinhi sa Pilipinas ug sa tibook kalibotan.

Josue 1:8 Ayaw pag-ibulag kining basahon sa Kasugalan sa imong baba; hinonoa magpalandung ka niana sa adlaw ug sa gabii, aron himatngonan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha: kay sa ingon niana ikaw magmauswagon sa imong panaw, ug unya makab-ut mo ang kauswagan.

Mateo 4:4 Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, "Nahisulat na: `Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili sa matag-pulong nga magagula sa baba sa Dios'"

Mateo 6:33 Apan maoy unaha ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarung gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo.

Mateo 24:35 Ang langit ug ang yuta mangahanaw, apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw.

Kang Cristo ihatag ang himaya hangtod sa kahangtoran!


The information presented in this site has been carefully check for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. For comments and inquiries mail to kave_dy@yahoo.com