Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Projekti

    Od osnivawa, hor "Sveti Simeon Bogoprimac" bele`i vi{e desetina nastupa {irom zemqe. Na poziv vladike Save, hor je saslu`ivao parastose kraqu Petru I i kraqu Aleksandru na Oplencu, veliko osve}ewe novog hrama sv. Ilije u Trnavi, veliko osve}ewe hrama sv. vra~eva Kozme i Damjana u Ba{inu, osve}ewe temeqa crkve sv. Petke u Palanci,... Jedan od bitnijih momenata u radu hora jeste i u~e{}e na centralnoj proslavi punoletstva mladog princa Kara|or|evi}a u Smed. Palanci. Pored svih ovih aktivnosti u okviru svoje eparhije, hor je na pozive arhijereja saslu`ivao u eparhiji sremskoj prilikom osve}ewa hrama u Kr~edinu i u Eparhiji brani~evskoj u manastiru Koporinu na praznik sv. arhi|. Stefana. Hor je uspe{no nastupio i u Zrewaninu u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice, na poziv tamo{weg mu{kog hora Prepodobni Rafailo Banatski. Kritika je bila bez ijedne primedbe.

- U prole}e 2000. godine, hor "Sveti Simeon Bogoprimac" ostvaruje svoj najve}i dosada{wi uspeh u oblasti izvo|a{tva Kompakt dick i kasetu posve}enu 2000. godi{wici hri{}anstva na kome su trajno zabele`ena dela Mokrawca, Kedrova i Arhangelskog, dok centralno mesto zauzimaju dve izvo|a~ki izuzetno zahtevne kompozicije: Rahmawinova "Liturgija svetog Jovana Zlatoustog" i Hristi}evo "Opelo". Omot izdawa izgleda ovako:

- Nakog toga, hor ostvaruje izuzetno zapa`en nastup na Festivalu pravoslavne duhovne muzike "Horovi me|u freskama", odr`anom u jesen 2000. godine u Atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu.

- Septembra 2001. godine, hor "Sveti Simeon Bogoprimac" prelazi granice na{e zemqe i svoje iskustvo i znawe o duhovnoj muzici prenosi u Poqsku (sledi nekoliko slika sa tog putovawa).

    Na poziv sve{tenika Poqske pravoslavne crkve, stacionirane u Bjalistoku gradu na severu dr`ave, hor uspe{no nastupa na tamo{wim Danima crkvene muzike, koji su tri ve~eri zaredom odr`avani u crkvama svetog Duha, svete Sofije i gradskom pozori{tu.

 Tom prilikom, premijerno je izvedeno delo "Liturgija svetog Jovana Zlatoustog" koju potpisuje horovo|a Aleksandar Mitrovi}. Naravno, nisu zaobi|ena ni dela Mokrawca, Hristi}a i G. Maksimovi}a. Tokom gostovawa u Poqskoj, hor je obi{ao brojne crkve i manastire, a ostvario je i zna~ajne kontakte s horovima iz Poqske i Rusije.

- Jedan od najzanimqivijih ostvarenih projekata hora jeste svakako u~e{}e u snimawu sredwemetra`nog filma "De~ak i |eneral". Za tu priliku, hor je snimio delo "O~e na{" Gavanskog sa |akonom Vladom Rumeni}em kao solistom.

nazad na glavnu stranu