Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Planovi

 

    Hor "Sveti Simeon Bogoprimac" planira da u predstoje}oj sezoni realizuje gostovawe na festivalu "Stara Planina" u Velikom Tarnovu u Bugarskoj, gde }e u~estvovati vi{e od 12 hiqada u~esnika. Tako|e, u planu je i nastup u Sloveniji, za koji je stigao zvani~ni poziv kao i za u~e{}e na Jugoslovenskim horskim smotrama u Ni{u.

Najambiciozniji projekat hor }e tokom prole}a 2002. godine, uz Bo`iju pomo}, realizivati sa horovima iz Kragujevca i Topole. U planu je snimawe novog kompakt diska, na kome }e ova tri hora otpevati "Liturgiju svetog Jovana Zlatoustog" Aleksandra Mitrovi}a, kao i jo{ neka dela doma}ih klasika duhovne muzike. Ovaj disk bi}e posve}en bla`enopo~iv{em episkopu Savi, ~ijoj podr{ci i blagoslovu zahvaquju}i, ovi horovi i daqe uspe{no opstaju.

 

 

nazad na glavnu stranu