Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

O nama

 

 

   

    Crkveni hor "Sv. Simeon Bogoprimac" osnovan je 17. Februara 1995. Godine u Smederevskoj Palanci (Sr Srbija). Hor je osnovan na inicijativu Velibora Ran|i}a, sve{tenika i Aleksandra Mitrovi}a, nastavnika muzi~ke kulture, a uz blagoslov bla`enopo~iv{eg episkopa {umadijskog gospodina dr Save.

    Od osnivawa, hor je redovni slu`iteq na svetim Liturgijama, kao i na arhijerejskim liturgijama i o praznicima. U gradu kao {to je Smed. Palanka u~estvovawe hora na Bogoslu`ewu doprinelo je ne samo pove}awu broja vernika u crkvi, nego i pove}awu duhovnih i kulturnih aktivnosti. U po~etku, rad hora bio je vezan iskqu~ivo za slu`be u crkvi, ali postepenim pove}awem ~lanstva i poboq{awem kvaliteta peva~a, hor polako po~iwe da uzima u~e{}e i u javnom `ivotu.

    Od osnivawa, hor slavi svoju slavu sv. Simeona Bogoprimca i zahvaquju}i ovom lepom srpskom pravoslavnom obi~aju, hor je ostvario uspe{nu saradwu i izuzetno prijateqstvo s drugim crkvenim horovima u Eparhiji {umadijskoj, me|u kojima je najtrajnije prijateqstvo sa "Horom Mladih" iz Kragujevca. Osim toga, hor "Sv. Simeon Bogoprimac" redovno razmewuje iskustva i sa horovima iz Topole, Aran|elovca i Zrewanina.

 

nazad na glavnu stranu