Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Kritike

 

    Za Vidovdan 2000. godine, u hramu sv. Preobra`ewa u Palanci uz prisustvo wegovog preosve{tenstva episkopa {umadijskog gospodina dr Save, sve{tenstva, i po prvi put muzi~kih kriti~ara iz Beograda, odr`an je koncert posve}en nevinim `rtvama minulog rata. Veliki uspeh hora, zabele`en je na naslovnoj strani "Kaleni}a", u kojem je svoju re~ o ovom koncertu dao vladika Sava:

"Iako smo ~esto slu{ali hor "sv. Simeona Bogoprimca" i o wegovom pevawu imali visoko mi{qewe, moram priznati da smo se ve~eras svi iznenadili. Izabrali su najte`e kompozicije; nisam nikada imao prilike da u [umadiji ~ujem izvo|ewe Mokraw~eve stihire na Veliki Petak "O kako bezakonoje...", pesmu koja se smatra najte`om za izvo|ewe, osim {to sam imao prilike da slu{am od Prvog beogradskog peva~kog dru{tva. ^estitam svim ~lanovima hora, dirigentu, koji su ulo`ili ovoliko truda da danas na Vidovdan pri~ine ovako veliko duhovno zadovoqstvo. Svojim pevawem, a ko peva zlo ne misli, vi puno doprinosite kulturi ovoga grada, a kultura je postala od duhovnog bi}a ~oveka. Nositi ime sv. Simeona Bogoprimca koji je na svojim rukama nosio novoro|enog Bogomladenca Hrista, vi ste ve~era{wim pevawem doprineli da Gospod Isus Hristos u|e u srca mnogih nas ve~eras, koji smo vas slu{ali. Jo{ jednom ~estitam i `elim vam puno uspeha u radu."

 

 

nazad na glavnu stranu