Welcome
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Test Browser & Syriac Compatibility


Serto Jerusalem
ܨܠܘܬܳܐ ܡܳܪܢܳܝܬܳܐ
ܐܰܒܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.
ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ
ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.
ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ.
ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.
ܘܰܫܒܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܢ ܠܚܰܝܳܒܰܝ̈ܢ.
ܘܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܘܢܳܐ.
ܐܶܠܳܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ.
ܡܶܛܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܝ ܡܰܠܟܘܬܳܐ
ܘܚܰܝܠܐܳ ܘܬܶܫܒܘܚܬܳܐ
ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܢ.
ܐܰܡܝܢ.


Estrangelo Nisibin
ܨܠܘܬܵܐ ܡܵܪܢܵܝܬܵܐ
ܐܲܒܘܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ.
ܢܹܬܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ
ܬܼܐܬܹܐ ܡܲܠܟܿܘܬܵܟ.
ܢܹܗܘܹܐ ܨܹܒܝܵܢܵܟ
ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܒܲܫܡܲܝܐ ܐܵܦ ܒܲܐܪܥܵܐ.
ܗܲܒܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܣܿܘܢܩܵܢܲܢ ܝܲܘܡܵܢܵܐ.
ܘܲܫܒܘܩ ܠܲܢ ܚܲܘܒܲܝ̈ܢ ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܢ
ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦ ܚܢܲܢ ܫܒܲܩܢ ܠܚܲܝܵܒܲܝ̈ܢ.
ܘܠܵܐ ܬܲܥܠܲܢ ܠܢܹܣܝܘܢܵܐ.
ܐܹܠܵܐ ܦܲܨܵܢ ܡܹܢ ܒܼܝܫܵܐ.
ܡܹܛܠ ܕܕܼܝܠܵܟ ܗܝ ܡܲܠܟܘܬܵܐ
ܘܚܲܝܠܐܵ ܘܬܹܫܒܘܚܬܵܐ
ܠܥܠܲܡ ܥܵܠܡܼܢ.
ܐܲܡܝܢ.


East Syriac Adiabene
ܨܠܘܬܵܐ ܡܵܪܢܵܝܬܵܐ
ܐܲܒܘܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ.
ܢܹܬܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ
ܬܼܐܬܹܐ ܡܲܠܟܿܘܬܵܟ.
ܢܹܗܘܹܐ ܨܹܒܝܵܢܵܟ
ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܒܲܫܡܲܝܐ ܐܵܦ ܒܲܐܪܥܵܐ.
ܗܲܒܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܣܿܘܢܩܵܢܲܢ ܝܲܘܡܵܢܵܐ.
ܘܲܫܒܘܩ ܠܲܢ ܚܲܘܒܲܝ̈ܢ ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܢ
ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦ ܚܢܲܢ ܫܒܲܩܢ ܠܚܲܝܵܒܲܝ̈ܢ.
ܘܠܵܐ ܬܲܥܠܲܢ ܠܢܹܣܝܘܢܵܐ.
ܐܹܠܵܐ ܦܲܨܵܢ ܡܹܢ ܒܼܝܫܵܐ.
ܡܹܛܠ ܕܕܼܝܠܵܟ ܗܝ ܡܲܠܟܘܬܵܐ
ܘܚܲܝܠܐܵ ܘܬܹܫܒܘܚܬܵܐ
ܠܥܠܲܡ ܥܵܠܡܼܢ.
ܐܲܡܝܢ.