Vocabulario eslovaco-espaĄol
(C) 1998 Pablo Nieto
Editorial Sísifo
Apartado 9197 - 08080 - Barcelona
Fichero de libre acceso para navegantes
en la Red. Puede usarse sin limitación,
para uso individual no comercial.
Toda forma impresa para distribución
comercial ha de acordarse con el
autor-editor, a menos que se mejore
el contenido sustancialmente (m s del 50%).
Es libre la adaptación a otras lenguas:
catal n, euskera, gallego, portugués,
etc., por sustitución de los términos
castellanos.

https://www.angelfire.com/ok/sisifo/sk8.html
            (ASCII 8 bits)
Convenios:
             ascii modificado
  a aguda    (a )  160
ä  a diéresis   (e)  132
é  e aguda    (eé)  130
í  i aguda    (ií)  161
ó  o aguda    (oó)  162
ô  o circunfleja (uó)  147
ú  u aguda    (uú)  163
ë  y aguda    (ií)  137
Ť  t palatizada  (tch) 155
§  l palatizada  (ll)  245
´  l retroflexa  (l-l) 239
ć  s caron    (sh)  134
ś  z caron    (zh)  152
č  d palatizada  (y)  159
Ĺ  c caron    (ch)  145
ű  r acentuada  (rr)  251

Ą  n tilde /n caron   164
------------------------------
v(o)-en
v biŤ-atraer-seducir
vadiŤ-importar
vagón-vagón
v ha-peso-balanza
v haŤ-dudar-titubear
vajce-huevo
vak-saco
valach-pastor
vak-saco-bolsa
v §aŤ (sa)-enrollar-holgar-amasar
valĹík-vals
valec-rodillo
valuta-divisa
vam-a vosotros
vaĄa-baĄera
vandal-v ndalo
vanilka-vainilla
vanilkovë-de vainilla
vankúć-almohada-cojín
var-ebullición-hervor
varenë-hervido-cocinado
vari-puede ser-quiz 
variĹ-hornillo-cocinilla
variŤ sa-hacer hervir-cocer
varovaŤ-advertir-prevenir-cuidar
v ć-su(s)
v ćeĄ-pasión-afición
vata-uata
v za-jarrón-florero
v śenë-estimado-distinguido
v śiŤ (si)-sopesar-considerar-respetar-apreciar
v śne-en serio-gravemente
v śny-serio-grave
väĹćí-mayor
väĹćina-mayoría
vädnúŤ-palidecer-marchitarse-desteĄir
väzeĄ-prisionero
väzenie-prisión-c rcel
väzy-nuca
väzba-encuadernación-detención
vĹas-a tiempo
vĹela-abeja
vĹera-ayer
vĹítane-inclusive
včaĹiŤ sa-adeudar
včaĹnë-agradecido
včaka-gracias
vdova-viuda
vdovec-viudo
vec-cosa-asunto-causa-cuestión
veĹer-noche
veĹera-cena
veĹeraŤ-cenar
veĹernë-de tarde
veĹierok-velada
veĹnosŤ-eternidad
več-de verdad
veda-ciencia
vedec-científico-erudito
vedenie-liderazgo-gestión-conocimiento-circuito (eléct.)
vedieŤ-saber-conocer
ved§a-junto a-adem s de
ved§ajćí-adyacente-contiguo-anexo-secundario
vedno-juntos
vedome-conscientemente
vedomie-conocimiento-conciencia
vedomosŤ-sabiduría-saber
vedomë-deliberado-preconcebidodo-premeditado-intencionado
vedro-cubo-balde
vedúci-conductor-gerente-jefe-patrón
vegetari n-vegetariano
vej r-abanico
vek-era-edad
veko-tapa-tapadera-cubierta
ve§a-mucho(s)
velenie-orden
veliĹina-cantidad-magnitud-celebridad
velik ćstvo-megalomanía
veliŤ-mandar
velite§-comandante-jefe
ve§komesto-urbe
ve§konoĹnë-pascual
ve§kopredajĄa-supermercado
ve§kosŤ-tamaĄo
ve§kë-grande
ve§mi-muy-mucho
ve§ryba-ballena
ve§trh-feria de muestras
ve§vyslanectvo-embajada
veniec-ramo-guirnalda
veno-dote
venovaŤ-dedicar-donar
ventil-v lvula
ventil tor-ventilador
venúvaŤ-dedicar
verejnë-público
veriŤ-creer-confiar
vernosŤ-fidelidad
vernë-fiel-leal
verć-verso
veru-verdaderamente
veselë-contento-alegre
veslo-remo
veslovanie-remo
veslovaŤ-remar
vesmír-universo-cosmos
vesta-chaleco
većaŤ-colgar
većiak-percha-clavija-soporte
veta-frase-oración
veternë-ventoso
vetraŤ-airear-ventilar
vetva-rama-ramita
veverica-ardilla
veśa-torre
vhodnë-conveniente-apropiado
vchod-entrada
viac-m s
viacej-m s
viacn sobnë-múltiple
Vianoce-Navidad
vianoĹnë-navideĄo
viazanka-corbata-pajarita
viazanë-encuadernado
viazaŤ-atar
viaznutie-estancamiento
video-video
vidiecky-rural-rústico-tosco
vidieĹan-campesino-lugareĄo
vidiek-campiĄa
vidieŤ-ver
vidite§nosŤ-visibilidad
vidliĹka-tenedor
vieĹko-c psula
viera-creencia-fé
viesŤ-conducir-guiar-dirigir-llevar
vietor-viento
viezŤ-transportar-llevar
víkend-fin de semana
vila-villa-quinta
víla-hada
vina-culpa-fallo
vin reĄ-bodega
viniĹ-parra
viniŤ-culpar-acusar
vinnë-culpable
vínny-de vino
víno-vino
vinúŤ-enrollar-arrollar
visieŤ-colgar
vićĄa-cereza
vitamín-vitamina
vítaŤ-dar la bienvenida
vítajte!-bienvenidos!
víŤaz-vencedor-triunfador
víŤaziŤ-conquistar-vencer-ganar
víŤazstvo-victoria
vizitka-tarjeta de visita
vízum-visado
vjazd-acceso-entrada
vklad-depósito-imposición
vkladate§-impositor
vkus-gusto
vkusnë-elegante
vl ĹiŤ-remolcar-arrastrar-halar
vl da-gobierno-administración
vl daŤ-poder-gestionar
vl dnúci-reinante-dominante-imperante
vl dnuŤ-gobernar-reinar-dominar
vlajka-bandera
vlak-tren
vl kno-fibra-filamento
vlamaĹ-ladrón
vl manie-robo
vl maŤ sa-robar
vlani-el aĄo pasado
vlas-cabello-pelo
vlasŤ-patria
vlastenec-patriota
vlastne-de hecho-realmente
vlastniŤ-poseer
vlastnosŤ-cualidad-característica-propiedad
vlastnë-propio
v§avo-a la izquierda
vlaśnë-tibio
vlhkosŤ-humedad
vlhë-húmedo
vliecŤ-remolcar-halar-arrastrar
vlk-lobo
vlna-lana-onda-ola
vloĹka-copo
vlośiŤ-meter-insertar-depositar-invertir
vlośka-inciso-relleno
v§údny-amable-amistoso
vmestiŤ-colocar
vmestiŤ sa-caber
vniknúŤ-penetrar
vnímaŤ-percibir-percatarse-divisar
vnuĹka-nieta
vnuk-nieto
vnútornë-interno-interior
vnútro-interior
vnútrozemskë-sin mar
voda-agua
vodca-líder-guía
vodiĹ-líder-conductor
vodiŤ-dirigir-conducir-llevar
vodnë-acuoso
vodop d-cascada
vodorovnë-horizontal
vodovod-suministro de agua
vojak-soldado
vojenskë-militar
vojna-guerra
vojsko-ejército-tropas
vo§aĹo-algo
vo§akë-algo
volanie-llamada
volant-volante
volaŤ (sa)-llamar(se)
vo§ba-elección-opción
voliŤ-elegir-escoger-votar
vo§no-ocio
vo§në-libre-disponible-ocioso-suelto
von-fuera
voĄavka-perfume-aroma
vonkajćí-exterior-externo
vonkoncom-enteramente
vopred-previamente-de antemano
vosk-cera
voć-piojo
vozidlo-vehículo
vozík-carrito
voziŤ-transportar
voz-coche-vehículo
vöbec-realmente
völ-buey
vö§a-voluntad
vöĄa-aroma-olor-perfume
vplyv-influjo-influencia
vp d-invasión
vpravo-a la derecha
vpredu-en frente-delante
vpustiŤ-admitir
vrabec-gorrión
vracaŤ-devolver-vomitar
vrah-asesino
vraj-dícese-según dicen
vrana-grajo
vr ska-arruga
vr stiŤ-arrugarse
vr ta-puerta
vr tane-incluyendo
vr tiŤ-devolver-restituir
vr tnica-portería
vr tnik-portero
vraziŤ-acometer-topar-chocar-embestir
vraśda-asesinato
vraśdiŤ-asesinar
vrece-saco-bolso
vreck r-carterista
vrecko-bolsillo
vreckovka-paĄuelo
vreckovë-de bolsillo
vrelë-hirviente-hirviendo
vrećŤaŤ-gritar
vrieŤ-hervir
vrch-colina-cerro
vrchnë-superior-alto-elevado
vrchol-cima-cumbre-pico-colmo
vűba-sauce
vrstva-capa-estrato-mano (pintura)
vűćiŤ-apilar
vűtaŤ-perforar-taladrar
vsadiŤ-instalar-colocar-plantar-apostar
vstaŤ-levantarse-alzarse
vstavaŤ-levantarse
vstrebaŤ-absorber
vstup-ingreso-admisión
vstupné-admisión
vstupenka-billete-entrada
vstúpiŤ-entrar
vsunúŤ-introducir
vćade-pero-mas-en todas partes-sin embargo
vćak-no obstante-pero
vćednë-ordinario-cotidiano
vćeobecnë-general
vćetci-todos
vćetok-todo
vćetko-todo
vćímaŤ si-notar
vćímnúŤ si-notar
vt k-p jaro-ave
vtedy-entonces
vtip-chiste-broma
vtipnosŤ-agudeza-gracia
vy-vosotros/vosotras
Vy-Usted
vybaliŤ-desembalar
vybavenie-equipo personal
vybaviŤ-equipar
vëber-selección-elección
vyberaŤ-escoger-seleccionar
vëbor-comité-junta-consejo
vëbornë-excelente
vybraŤ-sacar-escoger-elegir-seleccionar-tomar
vybudovaŤ-erguir
vëbuch-explosión-estallido
vëĹap-chiringuito-venta
vyĹerpanë-agotado
vyĹerpaŤ-agotar
vyĹítaŤ-reprochar-regaĄar-listar-suponer
vëĹitka-reproche
vëdaj-gasto-despacho
vydanie-edición
vydaŤ-agotarse-gastar-publicar
vydaŤ sa-casarse
vydat -casada
vyd vanie-publicación
vydavate§stvo-editora-editorial
vydieraŤ-chantajear
vydra-nutria
vydrśaŤ-aguantar-mantenerse-resistir-soportar
vëfuk-tubo de escape
vëherca-vencedor
vëh§ad-vista-aspecto
vyhladiŤ-alisar-aniquilar
vyhladovieŤ-pasar hambre-hambrear
vyhl senë-declarado
vyhl siŤ-declarar-proclamar
vyhl ćka-aviso-anuncio
vyhliadka-prospecto
vyhnanstvo-exilio
vyhnaŤ-expulsar-resultar-salir
vyhnúŤ-evitar
vyhnúŤ sa-esquivar
vëhoda-ventaja
vyhodnotiŤ-evaluar
vëhodnë-ventajoso-conveniente
vyhodiŤ-echar-despedir
vyhov raŤ sa-excusarse
vyhovieŤ-complacer-satisfacer
vuhovovaŤ-convenir
vyhovojúci-apropiado-conveniente
vëhra-premio-victoria
vëhrada-reserva
vyhradiŤ (sa)-reservar(se)-guardar(se)
vëhradnë-exclusivo
vyhraŤ-ganar
vyhr śaŤ sa-amenazar
vych dzaŤ-salir
vych dzka-paseo
vychladiŤ-enfriar
vychladnúŤ-enfriarse
vëchod-salida-Este-amanecer
vëchodnë-oriental
vëchova-educación
vychovanë-educado-fino
vychovaŤ-educar
vychov vaŤ-educar
vydediŤ-desheredar
vyjadriŤ (sa)-expresar(se)
vëjazd-salida
vyjedn vanie-negociaciones
vyjedn vaŤ-tratar-negociar
vykaŤ-vusear
vëklad-explicación-interpretación-presentación
vëkon-ejecución
vykonaŤ-ejecutar-realizar-cumplir-efectuar
vykon vaŤ-ejercer-practicar
vëkonnë-eficiente-eficaz-efectivo
vykop vka-excavación
vykúpaŤ sa-baĄarse
vëkupné-rescate
vëlet-excursión
vëlevka-fregadero-pila
vëlet-gira
vylíĹiŤ-describir
vylośiŤ-descargar-explicar-mostrar
vylúĹiŤ-expulsar-excluir-eliminar
vylúpiŤ-robar
vyma§ovaŤ-decorar
vymazaŤ-borrar
vëmena-intercambio
vymeniŤ-intercambiar-comerciar-convertir
vymiesiŤ-amasar
vymośenosŤ-perfeccionamiento
vymyslieŤ-inventar
vymëć§aŤ-inventar
vyn jsŤ-inventar
vyn lez-invento-invención
vyn ćaŤ-rendir
vynechaŤ-omitir
vynikajúci-excelente
vynikaŤ-sobresalir
vënimka-excepción
vynoriŤ sa-emerger
vënos-provecho-producto-beneficio-rendimiento-decreto-disposición
vënosnë-aprovechable-lucrativo
vynútenë-forzado
vynutë-apagado
vypa§ovaŤ-asar
vypariŤ sa-evaporarse
vyp traŤ-detectar-encontrar-explorar
vypäŤ-apagar
vypínaĹ-conmutar
vypínaŤ-apagar
vypiŤ-beberse
vypl chnuŤ-enjuagar
vëplata-pago-salario
vyplatiŤ sa-compensar
vyplniŤ-rellenar-cumplir
vypoĹúvaŤ-interrogar
vëpoveč-notificación-declaración
vypraŤ-lavar
vëprava-expedición-excursión-paisaje-medio ambiente
vypr vaŤ-narrar-contar
vypr zdniŤ-vaciar-drenar
vypr śanë-empanado
vypr śaŤ-empanar
vëpredaj-saldo-liquidación
vypredanë-agotado
vypúćŤaŤ-desprender-emitir
vër-búho
vyr baŤ-hacer-producir-manufacturar
vëraz-expresión
vyrez vaŤ-esculpir
vyraziŤ-agotar-tirar-emprender-lanzarse
vyr śka-erupción-grano (piel)
vyrez vaŤ-trinchar
vëroba-producción
vërobiŤ-producir
vërobok-producto
vëroĹie-aniversario
vyrovnaŤ-equilibrar
vyrućovaŤ-perturbar
vys vaĹ-aspiradora
vysielanie-radiodifusión-transmisión
vëskaŤ-gritar de alegría
vëskum-investigación
vyskúćaŤ-examinar
vëskyt-presencia
vyslanec-ministro
vyslanectvo-delegación
vësledok-resultado-producto
vëslovnë-expresivo
vëslovnosŤ-pronunciación
vyslovovaŤ-pronunciar
vyslúch-interrogatorio
vyslúchaŤ-interrogar
vësmech-broma
vysokoćkolskë-universitario
vysokë-alto-elevado-avanzado-despejado-agudo (tono)
vësosŤ-alteza
vyspelë-maduro
vysŤahovaŤ-desalojar-emigrar
vëstava-exhibición
vystaviŤ-exhibir
vëstraha-advertencia
vëstrednë-excéntrico
vëstrel-disparo
vystrojenie-equipamiento
vystrojiŤ-equipar
vystúpiŤ-salir-bajarse-montar-subir-levantarse-ejecutar
vystupovanie-comportamiento
vystupovaŤ-comportarse-ascender
vysvätiŤ-bendecir
vysvedĹenie-notas-certificado
vysvetliŤ-explicar
vysychaŤ-desecarse
vëće-por encima
vyćetrenie-exploración
vyćetrovaŤ-examinar-indagar-investigar
vyćívaŤ-bordar
vëćka-altura-altitud
vyŤ-aullar
vëŤah-ascensor-extracto
vëŤaśok-provecho-esencia-extracto
vytiahnuŤ-sacar-extraer
vëtlaĹok-copia-impresión
vytoĹiŤ-marcar un número
vytrvalë-persistente
vëtrśnosŤ-disturbio
vëtvarny-estético
vytvoriŤ-crear
vyuĹovanie-educación
vyuĹovaŤ-enseĄar
vyuśiŤ-usar-aprovechar
vëvar-caldo
vëvodiŤ-deducir
vëvoj-desarrollo-evolución
vëvojka-revelador (fot.)
vëvoz-exportación
vyvoziŤ-sacar todo
vyvrcholenie-clímax
vëvrtka-sacacorchos
vëzdoba-decoración
vyzliecŤ-desnudarse-desvestirse
vëznaĹnë-prominente
vëznam-significado-sentido-importancia
vyznamenanie-condecoración-distinción-honores
vyznamenaŤ sa-distinguirse
vëznamë-importante-significativo
vyznaŤ-declarar
vëzor-aspecto-apariencia
vyzuŤ-descalzarse
vëzva-llamamiento-llamada-reto
vyzvaŤ-exhortar-desafiar
vyzvedaĹ-espía
vyzëvaŤ-provocar
vyśarovaŤ-radiar
vëśiva-nutrición-suero (glucosa)
vëśivnë-nutritivo-alimenticio
vz cny-raro-precioso
vzadu-detr s
vz jomnë-mutuo
vzbura-motín-revuelta
vzburiŤ sa-amotinarse
vzdaŤ sa-rendirse-abandonar-comparecer
vzdelanie-formación
vzdelanosŤ-educación
vzdel vaŤ-educar-formar
vzdialenosŤ-distancia
vzdialenë-lejano
vzdych-suspiro
vzdychaŤ-suspirar
vzdor-porfía-obstinación-terquedad-empecinamiento
vzdorovaŤ-porfiar-obstinarse-desafiar
vzduch-aire
vzh§ad-aspecto-aire
vziaŤ-tomar-asir-coger-quedarse
vziaŤ sa/si-casarse
vziaŤ si-quitarse-servirse
vznećenë-noble-sublime
vznik-origen-nacimiento
vznikaŤ-producirse-originarse
vzniknúŤ-fundarse
vzor-modelo-ejemplo-patrón
vzorec-fórmula
vzorka-muestra-patrón
vzornë-ejemplar
vzplanúŤ-encenderse-inflamarse
vzrast-estatura-talla
vzruch-excitación-emoción
vzrućenie-excitación
vzrućiŤ-excitar
vzŤah-relación
vzŤaśnë-relativo
vztëĹiŤ-erigir
vzëvaŤ-invocar
vśdy-siempre
z(o)-de-desde
za-tras-por-durante
zabaliŤ-embalar-empaquetar-liar
z bava-diversión-entretenimiento-fiesta
zab vaŤ (sa)-divertir(se)
zabaviŤ-confiscar-quitar
zabaviŤ sa-divertir-entretener
z bavnë-divertido
zabezpeĹovaŤ-asegurar
zabiŤ-matar-asesinar
zablysnutie-fogonazo
zablokovaŤ-bloquear
zablúdiŤ-perderse
z bradlie-barandilla-pasamano-balaustre
zabraŤ-confiscar-secuestrar-absorber (mente)
zabudnúŤ-olvidar
zabudnúŤ sa-propasarse
zabudnutie-olvido
z clona-cortina
zacloniŤ-apantallar
zaĹaŤ-empezar-iniciar
zaĹiatok-comienzo-inicio-principio
zadarmo-gratis
zadnë-trasero-último-zaguero
zadok-culo
zadov śiŤ-suministrar
zadrśanie-detención
zadrśaŤ-detener (ladrón)
z hada-misterio
zah §aŤ-holgar
zahanbiŤ-avergonzar
zahasiŤ-apagar soplando
zahnaŤ-expulsar-repeler
zahnúŤ-doblar-combar
z hon-parterre
z hrada-jardín-huerto
zahraniĹie-país extranjero
zahraniĹnë-extranjero
zahrĄovaŤ-involucrar
zahrnúŤ-comprender
z hyb-pliege
zahynúŤ-perecer
z chod-lavabo-aseo-W.C.
zachovaŤ-preservar-mantener-funcionar
z chrana-rescate
zachr niŤ-rescatar-salvar
z chranka-ambulancia
z chvat-ataque-acceso
zaistiŤ-asegurar
zajac-liebre
zajatec-cautivo
zajatë-cautivo
z jazd-gira-viaje-excursión
zajtra-maĄana
z kaz-prohibición
zak zaŤ-prohibir-impedir
z kazník-usuario
z klad-base-fundamento
zakladaŤ-basar
z kladnë-primario-b sico-fundamental
z kladĄa-base
z kon-ley-principio
zakopaŤ-enterrar
zakroĹiŤ-intervenir-mediar
z kusok-dulces-postre
z leśaŤ-depender-importar
z leśitosŤ-asunto-negocio-tema
z loha-reserva-adelanto-depósito-paga&seĄal
zalośiŤ-fundar-establecer
z §uba-afición-devoción-gusto
za§úbiŤ sa-enamorarse
zamaskovanie-m scara
zamat-terciopelo
zamdlieŤ-desmayarse
z meno-pronombre
zameniŤ-confundir-permutar-intercambiar
z mer-intención-propósito
zamestnanec-empleado
zamestnanie-empleo-ocupación-trabajo
zamestnanë-ocupado
zamestnaŤ-emplear-ocupar
zamestn vate§-empleador
zametaŤ-barrer
z mienka-pretexto-excusa
zamietnuŤ-rechazar-rehusar-negarse
z mka-cerradura
zamknúŤ-bloquear
z mok-castillo
z morskë-ultramarino
zanedbaŤ-despreciar
z nik-hado
zaniknúŤ-cesar
zanovitë-obstinado
zaobch dzaŤ-tratar-manejar
zaoberaŤ sa-ocuparse
zaostalë-atrasado
z pad-ocaso
z padnë-occidental
z pach-hedor
zap liŤ-encender
z palka-cerilla-fósforo-mixto
z pas-lucha-concurso-partido
z pasiŤ-concursar-luchar
z pästie-muĄeca
z pcha-estreĄimiento
zapchaŤ-enchufar-atorar
zapínaŤ-alabearse-pandear
z pis-acepción-registro
zapísaŤ-inscribir-introducir-grabar-anotar
z pisník-agenda
zaplatiŤ-pagar
zapiesŤ sa-involucrarse
zapnúŤ-abotonarse-conectar-encender-enchufar
z pornë-negativo
zaprieŤ-denegar
zapëriŤ sa-ruborizarse
zar baŤ-ganar dinero
zariadenie-dispositivo-mobiliario-equipamiento
zariadenë-amueblado
zariadiŤ-arreglar-amueblar
z rmutok-arrepentimiento-pena
z roveĄ-simult neamente
zaruĹiŤ-garantizar
z ruka-garantía-seguro
zas-de nuevo
z sada-principio
zasadanie-sesión
zasadiŤ-plantar
z sah-intervención
zasahovaŤ-interferir
zase-de nuevo-otra vez
zasiahnuŤ-interferir-intervenir-acertar
zaskrutkovaŤ-atornillar
zaslúśiŤ si-merecer
zasnúbenie-compromiso
zasnúbiŤ sa-prometerse
z soba-reserva-suministro-estock-fondo
z sobovaŤ-suministrar
zaspaŤ-trasnochar-dormirse
zastaviŤ-parar-cesar-detener-empeĄar
zast vka-parada
z stera-delantal-mandil
zastraćiŤ-intimidar
z strĹka-enchufe
z stup-fila-multitud-muchedumbre
z stupca-representante-delegado-agente-suplente
zastúpiŤ-representar-sustituir
zastupite§stvo-agencia
z syp-polvos de talco
zaŤ-yerno
zatajiŤ-ocultar
zaŤaśiŤ-cargar
zat Ĺka-curva
zatia§-mientras
z tka-tapón
zatknúŤ-arrestar-capturar
zatknutie-arresto
zatv rací-de cierre
zatvorenë-cerrado
zatvoriŤ-cerrar
z tylok-nuca
zaujaŤ-absorber
z ujem-interés
zaujímaŤ (sa)-ocupar(se)-interesar(se)
zaujímavë-interesante
z vada-defecto-dificultad
zav dzaŤ-obstaculizar
zav ranina-compota
z vaśie-peso
z vaśnë-relevante
z väzok-obligación-mandamiento
zavĹas-temprano
z ver-final-conclusión
zaviazaŤ-liar-atar-obligar-comprometer
z vidieŤ-envidiar
zaviesŤ-conducir-tomar-instalar-introducir
z vin-pastel de manzana
zaviniŤ-causar-cometer
z visieŤ-depender
z vislë-dependiente
z vistivë-envidioso
z vod-carrera-concurso-planta-establecimiento
z voj-velo
zavolaŤ-llamar
z vora-barrera
zavraśdiŤ-asesinar
zavrieŤ-cerrar
z znam-registro
z zrak-milagro
z zvoniŤ-sonar (timbre)
z zvor-gengibre
zaśiŤ-experimentar
z śitok-experiencia
zaśívaŤ-resumir
zbabelec-cobarde
zbaviŤ-privar-relevar
zbaviŤ sa-deshacerse de
zbieraŤ-recoger-recolectar
zbierka-selección
zbohatnúŤ-enriqucerse
zbohom-adiós
zbośĄovaŤ-adorar
zbraĄ-arma-pistola
zbytoĹnë-innecesario-inútil
zdanie-apariencia
zdaŤ sa-parecer
zdatnë-robusto-h bil
zdediŤ-heredar
zdokonaliŤ-mejorar-perfeccionarse
zdörazniŤ-enfatizar-acentuar
zdravie-salud
zdraviŤ-saludar
zdravotnícky-sanitario
zdravćí-m s saludable
zdravë-saludable-sano
zdriemnuŤ si-adormilarse
zdroj-fuente-manantial
zdruśenie-asociación
zdrśanie-demora
zdrśaŤ-detener
zdrśaŤ (sa)-demorar(se)-retrasar(se)
zdvihnúŤ-recoger
zdvorilë-cortés
zdvorilosŤ-cortesía
zdvorilostnë-cortés
zebra-cebra
zelenina-vegetales
zelenë-verde
zeler-apio
zelovoc-verdulería
zem-país-tierra
zemegu§a-globo terr queo
zemepis-geografía
zemepisnë-geogr fico
zemetrasenie-terremoto
zemiak-patata-papa
zemiakovë-patatero
zhanobiŤ-contaminar
zh ĄaŤ-buscar
zhasnúŤ-extinguir-apagar
zh dzaŤ-esparcir migajas
zhnusiŤ-asquear
zhoda-acuerdo-unanimidad-coincidencia
zhorćiŤ sa-empeorarse-agravarse
zhrnutie-sumario-resumen
zhromaśdenie-reunión-asamblea
ziabnuŤ-helar
zima-invierno
zimnë-invernal
zips-cremallera
zisk-ganancia-provecho-beneficio
získaŤ-obtener-ganar
získaŤ si-hacerse famoso
získavaŤ-estar logrando
zísŤ sa-encontrarse-acompaĄar-convenir
zistiŤ-descubrir
zívaŤ-bostezar
zívanie-bostezo
zjav-fenómeno-aparición
zjazd-congreso-convención
zjazdnë-transitable-viable
zjednodućiŤ-simplificar
zjednotenë-uni(fica)do
zjednotiŤ-unirse
zlato-oro
z§ava-rebaja-de/por la izquierda
zle-mal
zlepćenie-mejora
zlepćiŤ (sa)-mejorar
zlo-malo-malvado-enfermo
zloĹin-crimen
zloĹinec-criminal
zlodej-ladrón
zlom-fractura
zlomiŤ-romper
zlomok-fragmento-trozo
zlosŤ-ira-cólera
zlośiŤ-plegar-depositar
zlośitë-complicado
zlë-malo-malvado-viciado-nefasto
zmätenë-confundido
zmätok-confusión-lío-barullo
zmena-cambio-alteración
zmeniŤ-cambiar-alterar
zmenćiŤ-decrecer-disminuir
zmes-mezcla-compuesto
zmećkaŤ-fallar-perder
zmet k-escoba
zmiasŤ-confundir-equivocar
zmieniŤ sa-mencionar
zmieriŤ sa-resignarse
zmiznúŤ-desaparecer-desvanecerse
zmluva-contrato-tratado
zmontovaŤ-montar
zmrazenë-helado
zmrzaĹiŤ-lisiar
zmrzlina-helado
zmrznúŤ-helar
zmëliŤ sa-equivocarse
zmysel-sentido
znaĹka-signo-marca
znak-signo-marca-símbolo
znalosŤ-conocimiento
znamenaŤ-opinar-mantener
znamenie-denominación-seĄal
zn mka-sello-matasellos-signo-marca-indicio-seĄal
zn my-conocido-familiar-amigo-amistad
zn rodniŤ-nacionalizar
zn silniŤ-raptar-violar
zn ćanlivë-tolerante
zn ćaŤ-soportar-tolerar
znaŤ-saber
zn zorniŤ-representar
zneĹistenë-contaminado
zneĹistiŤ-contaminar
zneĹisŤovaŤ-estar contaminando
znehodnotenie-depreciación-devaluación
znechutenie-desgana
znelë-sonoro
znepokojiŤ-intranquilizar-alarmar
znesite§në-tolerable
zneuśiŤ-abusar
zneuśitie-abuso
zniĹiŤ-destruir-daĄar
zniesŤ-resistir
znieŤ-sonar
zníśiŤ-rebajar-reducir-humillar
znova-otra vez-de nuevo
znovuzrodenë-renacido
zo-de
zob k-pico
zobraŤ-coger-tomar-escoger
zobudiŤ (sa)-despertar(se)
zohriaŤ-calentar-recalentar
zodpovedaŤ-responder
zodpovednë-responsable
zodraŤ-pelar
zohnúŤ sa-inclinarse
zomrieŤ-morir
zorniĹka-lucero
zostaŤ-permanecer-quedar(se)-estar
zostatok-equilibrio
zostrojiŤ-hacer m quinas
zostup-descenso
zoćit-cuaderno
zotaviŤ sa-recuperarse-reponerse
zotmieŤ-anochecer
zoznam-lista-listín
zozn menie-conocido
zozn miŤ-informar-conocer-presentar-ser presentado
zrada-traición
zradca-traidor
zrak-vista-visión-rayo
zranenie-herida
zraniŤ-herir-lesionar
zr śka-colisión
zr taŤ-contar
zrazenina-co gulo
zraziŤ sa-chocar-colisionar-encoger(se)
zrazu-de repente
zr śka-accidente-colisión-descuento
zrejmë-evidente-obvio
zrelë-maduro
zrenica-pupila
zrećtaurovanë-restaurado
zrete§-respeto
zrete§në-despejado
zriadenec-empleado
zriadiŤ-fundar-establecer-instituir
zriediŤ-diluir
zriedka-raramente
zriedkavë-raro-singular
zriedkakedy-rara vez
zrkadlo-espejo
zrnko-pepita
zrno-grano
zrovnaŤ-nivelar-aplanar
zrozumite§në-inteligible-comprensible
zrúcanina-ruina
zruĹnosŤ-habilidad
zrućenë-cancelado-anulado
zrućiŤ-anular-cancelar-suprimir-revocar-rescindir
zrútenie-fracaso-colapso
zrútiŤ sa-derrumbarse
zrëchliŤ-acelerar-agilizar
zub-diente-muela
zubnë-dental
zúbkovanë-dentado
zúĹastniŤ sa-participar
zúfalstvo-desesperación
zúfalë-desesperado
zunovaŤ-cansar-aburrir
zúrivosŤ-furia
zúrivë-furioso
zvada-querella-disputa-pelea-riĄa
zv raĹ-soldador
zvariŤ-soldar
zväĹća-mayormente
zväĹćiŤ-aumentar-ampliar-agrandar
zväĹćovaŤ-magnificar
zväz-liga-unión
zväzok-enlace-unión-lazo-puĄado-fajo-volumen-carpeta
zvedavë-curioso-intrigado
zver-animal-caza
zverina-gamo-venado
zveriŤ-confiar
zverolek r-veterinario
zviazaŤ-atar
zvidenia-de vista
zviera-animal-fiera
zviesŤ-seducir
zvislë-vertical-erecto-erguido
zvíŤaziŤ-vencer-ganar
zvitok-rollo
zvl dnuŤ-gestionar
zvl ćŤ-especialmente
zvl ćtny-especial-particular-diferente-extraĄo
zvodnë-seductor-tentador
zvon-campana
zvonec-campanilla
zvonica-campanario
zvoniŤ-sonar
zvracaŤ-vomitar
zvrat-cambio-viraje
zvr tiŤ-devolver
zvrchovanosŤ-soberanía
zvuĹnë-sonoro
zvuk-sonido
zvyk-costumbre-h bito
zvyknúŤ si-habituarse
zvëćenë-elevado-aumentado
zvëćiŤ-incrementar-elevar
zvyćnë-restante-excedente
zvyćok-residuo-resto
śaba-rana
śal r-c rcel-prisión
śaloba-demanda
śalobca-demandante
śalostnë-lamentable
śalovaŤ-enjuiciar-acusar-pleitear
śaluč-bellota
śalúdok-estómago
ś ner-género
śarnov-piedra de afilar
śart-broma
śartovaŤ-bromear
śaŤ-cosechar
śatva-cosecha
śe-que
śehliĹka-plancha
śehliŤ-planchar
śelanie-deseo-anhelo
śelaŤ (si)-desear
śelé-jalea
śeleziarstvo-siderurgia
śeleznica-ferrocarril
śeleznë-férreo
śelezo-hierro
śem§a-panecillo-bollito
śena-mujer-hembra-esposa
śenatë-casado
śeních-novio
śeniŤ sa-casarse
śenskë-femenino
śeriav-grúa
śetón-ficha
śiaĹka-alumna
śiadaŤ-solicitar-recurrir
śiaden-nadie
śiadosŤ-petición
śiadúci-deseable
śiak-alumno
śia§-pena-tristeza
śiar-llama
śiara-fulgor
śiariŤ-resplandecer-irradiar
śiarivka-fluorescente (tubo)
śiarliŤ-estar celoso
śiarlivë-celoso
śiarovka-bombilla
Łid-judío
śidovskë-judío
śila-vena
śiletka-afeitar (maqui.)
śinenka-colchoneta
śirafa-girafa
śiŤ-vivir
śito-centeno
śivel-elemento-ambiente
śivelnë-natural
śivica-resina
śiviŤ-sustentar-alimentar-mantener
śivobytie-subsistencia
śivoĹích-animal
śivoĹíćny-de animales
śivot-vida
śivotnë-vital-animado
śivotopis-biografía
śivë-vivo-viviente-vivaz-vivaracho-activo
ś§aza-gl ndula
ślĹ-bilis
ślĹník-vesícula
śltaĹka-ictericia
śltë-amarillo
ś´tok-yema
śmëkaĹka-escurridor
śmëkaŤ-escurrir
śobr k-mendigo
śobraŤ-pedir
śoldnier-mercenario
śonglér-prestidigitador
śralok-tiburón
śraŤ-devorar
śravosŤ-voracidad
śravë-voraz
śrč-m stil
śriebä-potro
śrebovaŤ-sortear
śriedlo-manantial
śrút-glotón
śula-granito
śupan-baĄador
śurnalista-periodista
śu(va)Ť-mascar
śuvaĹka-chicle