Vocabulario eslovaco-espaĄol
(C) 1998 Pablo Nieto
Editorial Sísifo
Apartado 9197 - 08080 - Barcelona
Fichero de libre acceso para navegantes
en la Red. Puede usarse sin limitación,
para uso individual no comercial.
Toda forma impresa para distribución
comercial ha de acordarse con el
autor-editor, a menos que se mejore
el contenido sustancialmente (m s del 50%).
Es libre la adaptación a otras lenguas:
catal n, euskera, gallego, portugués,
etc., por sustitución de los términos
castellanos.

https://www.angelfire.com/ok/sisifo/sk4.html
            (ASCII 8 bits)
Convenios:
             ascii modificado
  a aguda    (a )  160
ä  a diéresis   (e)  132
é  e aguda    (eé)  130
í  i aguda    (ií)  161
ó  o aguda    (oó)  162
ô  o circunfleja (uó)  147
ú  u aguda    (uú)  163
ë  y aguda    (ií)  137
Ť  t palatizada  (tch) 155
§  l palatizada  (ll)  245
´  l retroflexa  (l-l) 239
ć  s caron    (sh)  134
ś  z caron    (zh)  152
č  d palatizada  (y)  159
Ĺ  c caron    (ch)  145
ű  r acentuada  (rr)  251

Ą  n tilde /n caron   164
----------------------na-sobre-en
naberaĹka-cazo
naberaŤ-servir con cazo
n boj-carga
n bośenskë-religioso
n bośenstvo-religión
n breśie-embarrancamiento
nabrúsiŤ-afilar
n bytok-mobiliario
naĹas-puntual
n Ĺelník-jefe
nad-sobre
nadanie-regalo
nadanë-dotado
nadarmo-en vano
nad vka-abuso
nad vaŤ-insultar-blasfemar
nadbytok-abundancia-excedente
nadĹlovek-superhombre
n dej-esperanza
n dhera-gloria
n dhernë-maravilloso-espléndido-magnífico-precioso
nadmernë-excesivo
n doba Gp. n dob-recipiente
nadol-abajo
n dor-tumor
Ąadr -pecho-seno
nadriadenë-senior
n drś-estanque
nadćenec-admirador
nadćenie-pasión
nadćenë-entusiasta
n dvorie-atrio
nah ĄaŤ-acosar
nahlas-en voz alta
n hle-de repente
n hly-repentino-brusco-cortante
n hoda-casualidad-azar-accidente-coincidencia
n hodnë-casual
nahor-hacia arriba
nahradiŤ-compensar-restituir
n hradnë-de reserva-de repuesto
nahraŤ-guardar (info)
n hrdelník-gargantilla
nahromadiŤ-acumular
nahë-desnudo
nahnúŤ-doblar
nahëbaŤ-inclinar
nachluchlë-sordete
najaŤ-alquilar
najhorćí-pésimo
najlepćí-óptimo
najmä-especialmente
najmenej-mínimo
n jomné-alquiler
n jomník-arrendatario
najprv-primerísimo
n jsŤ-encontrar
najväĹćí-m ximo
najviac-lo m s
najvëznamnejćí-puntero
n kazlivë-contagioso
n klad-flete-coste
nakladaŤ-fletar-cargar-publicar
n kladnë-de carga-costoso
nakloniŤ sa-inclinarse
n klonnosŤ-inclinación-afección
nakoniec-finalmente
n kup Gp. n kupov-compra
n kupnë-adquisitivo
nakupovaŤ-ir a comprar
n lada-temperamento-humor
na§avo-a la izquierda
n lepka-etiqueta
n lez-hallazgo-descubrimiento
n leśaŤ-encontrarse
naliaŤ-rellenar
naliehaŤ-insistir
nalodiŤ (sa)-embarcar(se)
nalośiŤ-cargar
n maha-esfuerzo-dificultad-pena
n mestie-plaza
namietaŤ-objetar-replicar
n mietka-objección
n morník-marinero
naopak-al revés
naozaj-verdaderamente
n pad-ocurrencia
napadnúŤ-caer-ocurrirse
nap jaŤ-alimentar
napäŤ-tensar
napätie-tensión
n pis-inscripción-letrero
napísanë-escrito
napísaŤ-escribir
napiŤ sa-tomarse algo
naplakaŤ sa-llorar mucho
n plasŤ-esparadrapo
naplaviŤ-depositarse
napnúŤ-tensar-forzar-emocionar
napodobiŤ-imitar
napodob(n)iŤ-copiar
n poj Gp. n pojov-bebida
napokon-finalmente
napolo-a medias
napometnúŤ-advertir
napr.-ej.
napraviŤ-corregir-reparar-hacer justicia
napravo-a la derecha
napred-frente
napríklad-por ejemplo
naproti-contra
nar Ĺka-indicación
n radie-herramientas-útiles
n ramok-pulsera
n raz-impacto
naraziŤ-golpear-chocar con
n reĹie-dialecto-habla
nariadenie-ordenanza
nariadiŤ-ordenar-colocar-poner
nariekaŤ-protestar-quejarse
narkotikum-narcótico
n rod Gp. n rodov-nación-gente
narodenie-nacimiento
narodeniny-cumpleaĄos
narodenë-nacido
narodiŤ sa-nacer
n rodnosŤ Gp. n rodností-nacionalidad
n rodnë-nacional
n rok-reclamación-derecho
naruby-del revés
n ruĹ-regazo
nasadiŤ-sembrar
nasekaŤ-cortar en cantidad
naschv l-a propósito-deliberadamente
n silie-violencia-fuerza
n sledok-consecuencia-resultado-efecto
n sledovaŤ-resultar-suceder
n sobiŤ-multiplicar
naspamäŤ-de memoria
n stroj-instrumento
n stupićte Gp. n stupíćŤ-andén
nastúpiŤ-hacer cola-suceder-ingresar
nastupovaŤ-embarcar
n ć-nuestro-nuestra
naćepkaŤ-sugerir
naćŤastie-afortunadamente
n ter-abrigo
n tlak-presión
nauĹiŤ sa-aprender
n ućnica-zarcillo
n val-precipitación
navariŤ-cocer en cantidad
n vod-instrucción
n vrat-retorno
n vrh-propuesta-sugerencia
navrhnúŤ-proponer-sugerir-proyectar
n vćteva Gp. n vćtev-visita
naćtíviŤ-visitar-atender
navz jom-mutuamente
navzdor-a despecho-a pesar
nazdar-hola
naznaĹiŤ-indicar-implicar-marcar-seĄalar
naznaĹovaŤ-indicar
n zor-opinión-vista de punto
n zov-nombre-título
nazvaŤ-llamar-denominar
nazëvaŤ-llamar-denominar
naśive-vivo
nebeskë-celestial
nebećŤan-ser celestial
nebezpeĹenstvo-peligrosidad
nebezpeĹie-peligro
nebezpeĹnë-peligroso
nebo-cielo
neĹakajnë-inesperado
neĹistota-impureza-suciedad
nečaleko-cerquita
ned vno-recientemente
nedbalosŤ-negigencia
nedbalë-negligente
nedbaŤ-descuidar
nede§a-domingo
nedoĹkavë-impaciente
nedodrśaŤ-incumplir lo dicho
nedoknutë-inquebrantable
nedokonalë-imperfecto
nedorozumenie-incomprensión
nedostatok-deficiencia-falta-ausencia
nedövera-desconfianza
nedzvorilë-descortés
nefajĹiar-no fumador
neform lny-informal
nehoda-accidente-contratiempo
nehybnë-inmóvil
nech-que
nech paŤ-comprender mal
nechaŤ-dejar-permitir
necht-uĄa
nechutnë-soso-insípido
neistë-incierto-inseguro
nejako-de alguna manera
nejakë-algunos
nekoneĹnë-infinito
neleg lny-ilegal
nemĹina-idioma alem n
nemeckë-alem n
nemilosrdnë-despiadado-implacabe
nemilë-desagradable
nemluvĄa-bebé-crío
nemoc-enfermedad
nemocnica-hospital
nemocnë-enfermo
nemośnë-imposible
nemravnë-inmoral-indecente
nemë-mudo
nen vidieŤ-odiar-detestar
nen visŤ-odio
nenútenë-pausado
neobvyklë-insólito
neobyĹajnë-inusual-infrecuente
neohraniĹenosŤ-inmensidad
neohraniĹenë-inmenso
neochotnë-renuente-maldispuesto
neopatrnë-descuidado-negligente
neosobnë-impersonal
nep rny-impar
nepopísanë-en blanco
neplatnë-inv lido
neplodnë-estéril
nepoctivë-deshonesto
nepohodlnë-incómodo
nepokoj-perturbación
neporiadny-desaseado-desaliĄado
neporiadok-desorden-lío
neposlúchaŤ-desobedecer
nepośívate§në-no comestible
nepravidelnë-irregular
nepr vom-injustamente
nepremokavë-impermeable
nepresnë-inexacto
nepretrśitë-continuo
nepriamy-indirecto
nepriate§-enemigo
nepriate§skë-enemigo-hostil
neprieh§adnë-opaco
nepríjemnosŤ-inconveniente
nepríjemnë-desagradable
neprítomnë-ausente
neprítomnosŤ-ausencia
nerozhodnë-indeciso
nerozumieŤ-no comprender
nerozumnë-incomprensivo
nerv-nervio
nervózny-nervioso-inquieto
neschopnë-incapaz
neskör-m s tarde
neslanë-soso
neslućnë-indecente
nesmelë-tímido
nesmrte§në-inmortal
nespamätaŤ sa-no recordar
nespokojnë-insatisfecho-descontento
nespomínaŤ si-no acordarse
nespr vny-erróneo
nespravodlivosŤ-injusticia
nespravodlivë-injusto
nest ly-inestable
nesúhlas-desacuerdo
nesúhlasiŤ-discordar
nećkodnë-inofensivo
nećŤastie-infortunio-desgracia
nećŤastnë-desafortunado-desdichado
neter-sobrina
netrpezlivë-impaciente
netvor-monstruo
neúplnë-incompleto
neurĹitë-indeterminado
neurobiŤ-suspender
neúspech-fracaso-revés
neúspećnë-infructuoso
neuverite§në-increíble
nevadí-indiferente
nevarenë-crudo
nevedomë-ignorante
nevera-infidelidad
nevernë-infiel
nevesta Gp. neviest-desposada
nevhodnë-impropio
nevinnë-inocente
nevkusnë-insípido
nevlastnë-impropio
nevo§nosŤ-malestar-n usea
nevyhnutnë-inevitable
nevëhoda-desventaja
nevëhodnë-inconveniente
nez konnë-ilegal
nezamestnanosŤ-desempleo
nez vislosŤ-independencia
nez vislë-independiente
nezbednosŤ-fechoría
nezdravë-insano
nezmysel-absurdo
nezmyselnë-absurdo
nezn my-desconocido
nezodpovednë-irresponsable
nezvestnë-desaparecido
neś-antes de/que-de lo que
niĹ-nada
niĹí-de nadie
niĹiŤ-destruir-arruinar
nie-no
nieĹo-algo
niekam-a algún sitio
niekde-en algún sitio
niekedy-a veces
nieko§ko-algunos
niekto-alguien
niektorë-algunos
nielen-no sólo
niesŤ-llevar
niet(o)-no hay
nikam-a ningún sitio
nikde-en ningún sitio
nikdy-nunca
nikto-nadie
niŤ-hilo
níśina Gp. níśin-tierra baja
nízky-bajo
no-pues
noc Gp. nocí-noche
noc§ah-pernoctación
noc§ah reĄ-dormitorio-hostal
noĹnë-nocturno
noha Gp. nöh-pierna-pie
nohavice-pantalones
nohaviĹky-calzones
nos-nariz
nosiĹ-porteador-mozo
nosiŤ-llevar
novina-noticias
novin r-periodista
noviny Gp. novín-periódico
novë-nuevo
nośnice-tijeras
nöś Gp. nośov-cuchillo
nuda-aburrimiento
nudiŤ sa-aburrirse
nudnë-aburrido
núdza-pobreza-necesidad
núdzovë-salida de emergencia
nula-cero
nútenë-apresurado
nútiŤ-urgir
nutnosŤ-necesidad
nutnë-urgente-imperioso
o-sobre-de
oba-ambos
obaja-ambos
obal-envoltura
ob lka-sobre para cartas
ob vaŤ sa-temer
obĹan-ciudadano
obĹerstvenie-refrigerio
obĹianstvo-ciudadanía
obdiv-admiración
obdivovaŤ-admirar
obd´śnik-rect ngulo
obdobie Gp. období-estación-periodo
obec Gp. obcí-comunidad
obecenstvo-audiencia-público
obecnë-comunitario-público
obed-almuerzo
obedovaŤ-almorzar
obeh-divisas
obesiŤ-colgar-ahorcar
obeŤ-sacrificio-víctima
obetovaŤ-sacrificar
obhajovaŤ-defender
obchod Gp. obchodov-comercio-tienda-negocio
obchodník-negociante-mercader
obchodnë-comercial
obchodovaŤ-comerciar
obchödza-desvío
obiehaŤ-circular
obilie-grano
obilniny-cereales
obísŤ-esquivar-eludir-rodear
objatie-abrazo
objaŤ-abrazar
objav-descubrimiento
objaviŤ-descubrir-encontrar-desvelar
objaviŤ sa-aparecer
objednaŤ-encargar
objednaŤ si-reservar
objedn vka Gp. objedn vok-pedido-reserva
objem-volumen
objemnë-voluminoso
objímaŤ (sa)-abrazar(se)
obklad-compresa
oblak-nube
oblasŤ Gp. oblastí-región
obl tka-oblea
oblek-traje
obliĹaj-cara
obliĹka Gp. obliĹiek-riĄón
obliecŤ (sa)-vestir(se)
oblieĹka-cubierta
obloha-cielo
oblok-ventana
ob§úbenë-popular-favorito
obluda-monstruo
oblúk-arco
obmedziŤ-limitar-restringir
obnoviŤ-restaurar-renovar
oboĹie Gp. oboĹí-ceja
obohatenie-enriquecimiento
obojok-collar
obor-gigante
oboriŤ sa-acometer-atacar
obrad-ceremonia
obrana-defensa
obratnë-h bil
obr tenë-vuelto
obr tiŤ-voltear-volver-convertir
obraz Gp. obrazov-imagen-cuadro-pintura
obr zok Gp. obr zkov-foto
obrazovka-pantalla
obriadiŤ-limpiar-ordenar
obroda Gp. obröd-reposición
obrovskë-enorme
obrúbiŤ-limitar con
obrus Gp. obrusov-mantel
obrúsok-servilleta
obrys-contorno
obsadenie-reparto
obsadenë-ocupado
obsadiŤ-ocupar-invadir-reservar
obsah-abasto-contenido
obsahovaŤ-contener-abarcar
obsluha Gp. obslúh-servicio-atención
obsluhovaŤ-atender
obstaraŤ-conseguir-obtener
obŤaśovaŤ-preocupar
obuŤ-calzar
obuv-calzado
obväz-vendaje
obviazaŤ-vendar
obvinenie-cargo
obviniŤ-acusar
obvod-distrito
obyĹaj-costumbre-h bito
obyĹajne-usualmente-habitualmente
obyĹajnë-usual-común-ordinario-habitual
obvyklë-usual-acostumbrado
obëvaĹka Gp. obëvaĹiek-sala de estar
obëvanë-habitado
obëvaŤ-ocupar-habitar
obyvate§ Gp. obyvate§ov-habitante
obyvate§stvo-población
obśalovanë-acusado
oce n Gp. oce nov-océano
oce§-acero
oceniŤ-apreciar
ocko Gp. ockov-papi
ocot Gp. ocotov-vinagre
oĹak vaŤ-esperar
oĹividne-aparentemente
oĹkovanie-inoculación
od-de-desde
odb ĹaŤ-desviar
odboĹiŤ-desviar
odboĹovaŤ-desviar
odborník Gp. odborníkov-especialista-experto
odbyt-venta-salida
odcestovaŤ-partir
odĹítaŤ-sustraer-deducir
oddanë-devoto
odd vna-de antaĄo
oddelene-aparte
oddelenie-departamento-sección-separación
oddeliŤ-separar-arrancar
oddëchnuŤ si-descansar
odev-vestimenta-vestido
odhad-estimación-apreciación-evaluación
odhadnúŤ-estimar-evaluar
odhaliŤ-revelar
odhodlanie-resolución
odhodlanë-decidido-resuelto
odch dzaŤ-partir-marchar(se)
odchëliŤ sa-desviarse
odchod-partida-salida
odísŤ-salir-partir
odjazd-salida
odkaz-mensaje-referencia-herencia
odkedy-desde entonces
odkia§-desde donde
odklad-demora-retraso-aplazamiento
odkladaŤ-demorar-retrasar-posponer
odlet Gp. odletov-salida
odlićnë-diferente-distinto
odliv-bajamar
odlośiŤ-demorar-retrasar
odlúĹiŤ-aislar
odmena-recompensa
odmeniŤ-recompensar
odmietaŤ-rehusar-rechazar-negarse
odmietnuŤ-rehusar
odmietnutie-rechazo-recusación
odniesŤ-llevarse
odo§avaŤ-soportar
odomknúŤ-desbloquear
odomkënaŤ-desbloquear
odosielate§-remitente
odovzdaŤ-entregar-retornar
odpad-salida-desagüe-vertidos-residuos-desechos
odpadnúŤ-desprenderse-perderse-desgajarse
odpoĹinok-descanso
odpoĹívaŤ-descansar
odpoludnie-tarde
odpor-resistencia-oposición
odpornë-repulsivo
odporovaŤ-resistir
odporovaŤ si-oponerse
odporuĹiŤ-recomendar
odpoveč Gp. odpovedí-respuesta-contestación
odpovedaŤ-responder-contestar
odpustiŤ-perdonar
odraziŤ-reflejar-rebotar
odstr niŤ-apartar
odstup-distancia
odstúpiŤ-retirarse-dimitir
odsúdiŤ-condenar-sentenciar
odsunúŤ-apartar-posponer
odćkodniŤ-compensar
odtia§-desde allí
odtok-drenaje
odvaha-valor-valentía
odv śiŤ-pesar
odv śiŤ sa-osar-atreverse-arriesgar
odv śny-osado-atrevido
odviesŤ-devolver-llevarse-alistarse
odvodniŤ-drenar
odvolanie-apelación
odvolaŤ-aplazar-cancelar-retirar
odvolaŤ sa-apelar
odznak-identificación
oheĄ-hoguera-hogar
oh§ad-consideración-respeto
ohl siŤ-anunciar
ohnúŤ sa-curvar-doblar
ohĄostroj-fuegos artificiales
oholenie-afeitado
oholiŤ (sa)-afeitar(se)
ohov raĹka-calumnia
ohov raŤ-calumniar-difamar
ohraniĹovaŤ-limitar
ohromiŤ-asombrar-consternar
ohrozovanë-amenazado
ohryzok-hueso de fruta
ohyb-(re)codo-doblez
ohëbaŤ-flexionar-arquear
ochorenie-afección-enfermedad-mal
ochorieŤ-enfermar
ochota-disposición-presteza
ochotnë-dispuesto-presto-listo
ochrana-protección-salvaguardia
okamih-momento-instante
okamśite-inmediatamente-al momento
oklamaŤ-haber engaĄado
okno Gp. okien-ventana
oko Gp. oĹí-ojo
okolie-alrededores
okolnosŤ-circunstancias-condiciones
okolo-alrededor
okoreniŤ-condimentar-sazonar
okraj-margen-borde-filo-bordillo
okrem-salvo-exceptuando-excepto
okres Gp. okresov-distrito
okruh-círculo-circuito-ronda
okrúhly-redondo
október Gp. októbrov-octubre
okuliare-gafas
okúzliŤ-encantar-fascinar
olej-aceite
olemovaŤ-ribetear
oliva-oliva
olovo-plomo
olovrant-merienda
olovrantovaŤ-merendar
olt r Gp. olt rov-altar
olúpiŤ-robar
olympijskë-olímpico
om Ĺka-salsa
omdlieŤ-desmayarse
omća-misa
omyl-error-equivocación
on-él
ona-ella
oneskoriŤ sa-retrasarse
oni-ellos
ony-ellas
ono-ello-lo
opaĹnë-contrario-opuesto
opak-opuesto-contrario
opakovaŤ-repetir-revisar
op liŤ sa-broncearse
opasok-cinturón
opatrenie-medida-previsión
opatriŤ-atender-cuidar
opatrnosŤ-precaución
opatrnë-cauteloso-precavido-circunspecto
opatrovanie-custodia
opatrovaŤ-custodiar-cuidar-atender
opäŤ-otra vez
opätok-talón
opera-ópera
oper cia-operación
operadlo-lomo de aves
opernë-operístico
opevniŤ-fortificar
opica-mono-simio
opísaŤ-copiar
opiŤ sa-emborracharse
oplatiŤ-reembolsar-resarcir
oplotiŤ-vallar
opona-cortina
opovrhovaŤ-despreciar-desdeĄar
oprava-corrección-reparación
opravenë-reparado
opraviŤ-reparar-arreglar
oprieŤ sa-apoyarse
oproti-contra
opustiŤ-dejar-abandonar
opëtaŤ sa-preguntar
oranśovë-anaranjado
oraŤ-arado
orech-nuez
org n-órgano
organizovaŤ-organizar
orgov n-lila
orchester-orquesta
orientovaŤ-orientar
oriećok-nuececita
origin l-original
origin lny-original
orol- guila
ortuŤ-mercurio
os-eje
osa-avispa
osem-ocho
osemdesiat-ochenta
osemn sŤ-dieciocho
oslava Gp. osl v-celebración
oslavovaŤ-celebrar
oslniŤ-deslumbrar
oslobodiŤ-liberar
oslovenie Gp. oslovení-aproximación
osloviŤ-abordar a alguien
osoba-persona
osobitë-individual
osobnosŤ Gp. osobností-personalidad
osobnë-personal
osol-asno
ospalë-adormilado
ospravedlniŤ sa-disculparse
ostatne-adem s
ostatnë-restante
ostrov-isla
ostraśitë-alerta
ostrie-filo
ostrë-afilado-agudo
osud Gp. osudov-destino-hado-fortuna-sino
osvedĹenë-comprobado
osvetlenie-iluminación
osëpky-sarampión
oćetrenie-asistencia (méd.)
oćetrovaŤ-atender-tratar-cuidar
oćetrovate§ka-niĄera
oćípan  Gp. oćípanëch-cerdo
ot ĹaŤ sa-girarse-voltear(se)
ot zka Gp. ot zok-pregunta-cuestión
oŤarchavieŤ-quedarse embarazada
otcov-paterno
otec Gp. otcov-padre
otras-sacudida
otrasnë-conmovedor
otrava-envenenamiento-aburrimiento-fastidio
otr viŤ-envenenar
otrhanec-indigente
otrhanë-andrajoso
otriasŤ-agitar-sacudir
otroctvo-esclavitud
otrok-esclavo
otruby-afrecho
otuśilë-temerario
otv raŤ-abrir
otvor-apertura-orificio
otvorenë-abierto
otvoriŤ (sa)-abrir
ov lny-oval(ado)
ovca Gp. oviec-oveja
ovĹí-ovino
ove§a-mucho
overiŤ-verificar-comprobar
ovinka-faja
ovisnutë-colgante
ovl daŤ-controlar-dominar
ovocie-fruta(s)
ovos-avena
ovtedy-desde
ovzdućie-atmósfera
ozaj-de veras
ozajstnë-verdadero-real
ozbrojenë-armado
ozdoba-decoración-adorno
ozdobiŤ-decorar-adornar
oziablina-sabaĄón
ozimnë-otoĄal
oznaĹenie-indicación
oznaĹiŤ-seĄalar-indicar
ozn menie-aviso-anuncio-noticia
ozn miŤ-anunciar-informar
ozvaŤ sa-resonar
ozvena-resonancia-eco
ozvuĹnë-resonante
ozëvaŤ sa-resonar-hacerse notar
ośeniŤ sa-casarse
ośiŤ-renacer
ośiviŤ-reanimar-reactivar
ösmy-octavo