Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

 1. วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000
 2. วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000
 3. วัดไทรใต้ ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000
 4. วัดนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000
 5. วัดปากน้ำโพใต้ ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000
 6. วัดพรหมจริยาวาส ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000
 7. วัดพุทธมงคลนิมิตร ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000
 8. วัดโพธาราม ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000
 9. วัดวรนาถบรรพต ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000
 10. วัดศรีสุวรรณ ม. 1 ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000
 11. วัดสุคตวราราม ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000
 12. วัดกลางแดด ม. 4 ตำบลกลางแดด เมือง นครสวรรค์ 60000
 13. วัดเกตุคีรี ม. 2 ตำบลกลางแดด เมือง นครสวรรค์ 60000
 14. วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์) ม.1 ศาลเจ้า ตำบลกลางแดด เมือง นครสวรรค์ 60000
 15. วัดเกรียงไกรกลาง ม. 5 ตำบลเกรียงไกร เมือง นครสวรรค์ 60000
 16. วัดเกรียงไกรใต้ ม.8 ตำบลเกรียงไกร เมือง นครสวรรค์ 60000
 17. วัดเกรียงไกรเหนือ ม. 10 ตำบลเกรียงไกร เมือง นครสวรรค์ 60000
 18. วัดเทพสามัคคีธรรม ม. 7 ตำบลแควใหญ่ เมือง นครสวรรค์ 60000
 19. วัดปากน้ำโพเหนือ ม. 4 ตำบลแควใหญ่ เมือง นครสวรรค์ 60000
 20. วัดสโมสร ม. 4 ตำบลแควใหญ่ เมือง นครสวรรค์ 60000
 21. วัดเกาะหงษ์ ม. 6 ตำบลตะเคียนเลื่อน เมือง นครสวรรค์ 60000
 22. วัดตะเคียนเลื่อน ม. 1 ตำบลตะเคียนเลื่อน เมือง นครสวรรค์ 60000
 23. วัดวังยาง ม. 11 ตำบลตะเคียนเลื่อน เมือง นครสวรรค์ 60000
 24. วัดท่าทอง ม. 7 ตำบลนครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000
 25. วัดยางโทน ม. 2 ตำบลนครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000
 26. วัดวังไผ่ ม. 8 ตำบลนครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000
 27. วัดสันคู ม. 3 ตำบลนครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000
 28. วัดจอมคีรีนาคพรต ม. 4 ตำบลนครสวรรค์ออก เมือง นครสวรรค์ 60000
 29. วัดป่าเรไลย์ ม. 2 ตำบลนครสวรรค์ออก เมือง นครสวรรค์ 60000
 30. วัดศรีสวรรค์สังฆาราม ม. 2 ตำบลนครสวรรค์ออก เมือง นครสวรรค์ 60000
 31. วัดท่าดินแดง ม. 2 ตำบลบางพระหลวง เมือง นครสวรรค์ 60000
 32. วัดท่าล้อ ม. 5 ตำบลบางพระหลวง เมือง นครสวรรค์ 60000
 33. วัดหัวถนน ม. 3 ตำบลบางพระหลวง เมือง นครสวรรค์ 60000
 34. วัดนิเวศวุฒาราม ม. 8 ตำบลบางม่วง เมือง นครสวรรค์ 60000
 35. วัดยางงาม ม.1 ตำบลบางม่วง เมือง นครสวรรค์ 60000
 36. วัดท่าพระเจริญพรต ม. 5 ตำบลบ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์ 60000
 37. วัดบน ม. 3 ตำบลบ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์ 60000
 38. วัดบึงน้ำใส ม.7 ตำบลบ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์ 60000
 39. วัดเกาะแก้ว ม. 2 ตำบลบ้านแก่ง เมือง นครสวรรค์ 60000
 40. วัดบ้านแก่ง ม. 4 ตำบลบ้านแก่ง เมือง นครสวรรค์ 60000
 41. วัดยาง ม. 3 ตำบลบ้านแก่ง เมือง นครสวรรค์ 60000
 42. วัดวังหยวกใต้ ม.6 ตำบลบ้านแก่ง เมือง นครสวรรค์ 60000
 43. วัดคีรีสวรรค์ ม. 10 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์ 60000
 44. วัดบ้านไร่ ม.3 หนองถ้ำ ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์ 60000
 45. วัดพระนอน ม. 8 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์ 60000
 46. วัดรังงาม ม. 4 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์ 60000
 47. วัดราษฎร์เจริญ ม.11 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์ 60000
 48. วัดราษฎร์บำรุง ม. 1 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์ 60000
 49. วัดศรีมงคล ม. 9 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์ 60000
 50. วัดศรีวรรณาราม ม. 5 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์ 60000
 51. วัดไทรเหนือ ม. 12 ตำบลวัดไทรย์ เมือง นครสวรรค์ 60000
 52. วัดบางม่วง ม. 2 ตำบลวัดไทรย์ เมือง นครสวรรค์ 60000
 53. วัดพระบางมงคล ม. 10 ตำบลวัดไทรย์ เมือง นครสวรรค์ 60000
 54. วัดวังหิน ม. 12 ตำบลวัดไทรย์ เมือง นครสวรรค์ 60000
 55. วัดหาดทรายงาม ม.5 ตำบลวัดไทรย์ เมือง นครสวรรค์ 60000
 56. วัดทัพชุมพล ม. 1 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์ 60240
 57. วัดบ่อพยอม ม.13 บ่อพยอม ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์ 60240
 58. วัดศรีอุทุมพร ม. 9 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์ 60240
 59. วัดสวรรค์ธาราม ม. 12 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์ 60240
 60. วัดสวรรค์ประชากร ม. 11 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์ 60240
 61. วัดสันติธรรม ม. 3 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์ 60240
 62. วัดหนองกระทุ่ม ม. 12 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์ 60240
 63. วัดหนองโรง ม. 8 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์ 60240
 64. วัดอัมพวัน ม. 6 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์ 60240
 65. วัดเขามโน ม. 3 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60240
 66. วัดดอนงาม ม. 1 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60240
 67. วัดเนินมะขามงาม ม. 2 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60240
 68. วัดบริรักษ์ประชาสาร ม. 10 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60000
 69. วัดบวรประชาสัคค์ ม. 6 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60240
 70. วัดวังสวัสดี ม. 16 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60240
 71. วัดศรีประชาสรรค์ ม. 15 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60240
 72. วัดศรีอัมพวัลย์ ม. 8 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60240
 73. วัดสมานประชาชน ม. 1 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
 74. วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม ม. 12 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60240
 75. วัดหนองกระโดน ม. 14 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60240
 76. วัดอมรประสิทธิ์ ม. 8 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60240
 77. วัดเขมิราษฎร์ ม. 3 ตำบลหนองปลิง เมือง นครสวรรค์ 60000
 78. วัดสังฆมงคล ม. 2 ตำบลหนองปลิง เมือง นครสวรรค์ 60000
 79. วัดสุบรรณาราม ม. 5 ตำบลหนองปลิง เมือง นครสวรรค์ 60000
 80. วัดหนองปลิง ม. 1 ตำบลหนองปลิง เมือง นครสวรรค์ 60000
 81. วัดคลองคาง ม. 3 ตำบลบึงเสนาท เมือง นครสวรรค์ 60000

อำเภอโกรกพระ

 1. วัดโกรกพระใต้ ม. 4 ตำบลโกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 2. วัดโกรกพระเหนือ ม. 3 ตำบลโกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 3. วัดบ้านหว้า ม. 2 ตำบลยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 4. วัดยางตาล ม. 4 ตำบลยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 5. วัดดงชะพลู ม. 5 ตำบลบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 6. วัดเนินเวียง ม. 5 ตำบลบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 7. วัดบางมะฝ่อ ม. 2 ตำบลบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 8. วัดเกษมศานติ์ ม. 6 ตำบลบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 9. วัดช่องรวก ม. 7 ตำบลบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 10. วัดท่าซุด ม.1 ตำบลบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 11. วัดบางประมุง ม. 5 ตำบลบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 12. วัดมโนราษฎร์ ม. 8 ตำบลบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 13. วัดท่าทราย ม. 4 ตำบลนากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 14. วัดนากลาง ม. 1 ตำบลนากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 15. วัดกระจังงาม ม. 4 ตำบลศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 16. วัดศาลาแดง ม. 2 ตำบลศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 17. วัดบ่อพลับ ม. 3 ตำบลเนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 18. วัดหนองพรมหน่อ ม. 6 ตำบลเนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 19. วัดเขาถ้ำพระ ม. 8 ตำบลเนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 20. วัดทองคำอิง ม. 3 ตำบลเนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 21. วัดเนินกะพี้ ม. 1 ตำบลเนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 22. วัดตากแดด ม. 5 ตำบลหาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 23. วัดเนินหญ้าคา ม. 6 ตำบลหาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
 24. วัดหาดสูง ม. 2 ตำบลหาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170

อำเภอชุมแสง

 1. วัดคลองปลากดใน ม. 12 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
 2. วัดดอนสนวน ม. 9 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
 3. วัดทับกฤชกลาง ม. 14 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
 4. วัดทับกฤชใต้ ม. 7 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
 5. วัดทับกฤชเหนือ ม. 4 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
 6. วัดทุ่งแว่น ม. 13 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 7. วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา ม. 11 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
 8. วัดหนองแม่พังงา ม. 15 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
 9. วัดชุมแสง ม. 9 ตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 10. วัดบางไซ ม. 1 ตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 11. วัดสองพี่น้อง ม. 6 ตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 12. วัดแสงสวรรค์ ม. 5 ตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 13. วัดหางตลาด ม. 9 ตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 14. วัดเกยไชยใต้ ม. 8 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 15. วัดเกยไชยเหนือ ม. 4 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 16. วัดคลองระนง ม. 15 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 17. วัดท่านา ม. 12 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 18. วัดแสงธรรมสุทธาวาส ม. 15 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 19. วัดหนองคาง ม. 11 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 20. วัดช้าง ม. 5 ตำบลท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 21. วัดดงกะพี้ ม. 10 ตำบลท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 22. วัดท่าไม้ ม. 2 ตำบลท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 23. วัดวังใหญ่ ม. 9 ตำบลท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 24. วัดหนองขอน ม. 8 ตำบลท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 25. วัดคลองยาง ม. 11 ตำบลบางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 26. วัดเนินสะเดา ม. 12 ตำบลบางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 27. วัดบางเคียน ม. 14 ตำบลบางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 28. วัดบ้านลาด ม. 3 ตำบลบางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 29. วัดดงขุย ม. 3 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 30. วัดมงคลสุจริตธรรม ม. 11 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 31. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 8 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 32. วัดหนองกระเจา ม. 6 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 33. วัดหนองกุ่ม ม. 7 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 34. วัดหนองโก ม. 1 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 35. วัดหัวกระทุ่ม ม. 5 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 36. วัดคลองปลากดนอก ม. 6 ตำบลพันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
 37. วัดคลองสำพรึง ม. 7 ตำบลพันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
 38. วัดพันลาน ม. 3 ตำบลพันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
 39. วัดโคกหม้อ ม.3 ตำบลโคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 40. วัดโพธิ์สุทธาวาส ม. 8 ตำบลโคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 41. วัดคลองเกษมกลาง ม. 4 ตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 42. วัดคลองเกษมใต้ ม. 5 ตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 43. วัดไผ่ขวาง ม. 10 ตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 44. วัดไผ่สิงห์ ม. 2 ตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 45. วัดโพธิ์หนองยาว ม.3 ตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 46. วัดฆะมัง ม. 5 ตำบลฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 47. วัดพิกุล ม. 7 ตำบลฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
 48. วัดแหลมยาง ม. 17 ตำบลฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 60120

อำเภอหนองบัว

 1. วัดหนองบัว ม. 1 ตำบลหนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 2. วัดห้วยน้อย ม. 4 ตำบลหนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 3. วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์ ม.5 ตาลิน ตำบลหนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 4. วัดเขามะเกลือ ม. 10 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 5. วัดคลองสมอ ม. 4 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 6. วัดเทพสุทธาวาส ม. 9 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 7. วัดวังมะเดื่อ ม. 7 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 8. วัดวังแรต ม. 7 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 9. วัดหนองกลับ ม. 3 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 10. วัดหนองโบสถ์ ม.6 หนองโบสถ์ ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 11. วัดหนองประดู่ ม. 5 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 12. วัดหัวทำนบ ม. 7 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 13. วัดโคกกระถิน ม. 8 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 14. วัดธารทหาร(ห้วยด้วน) ม. 3 บ้านธารทหาร ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 15. วัดน้ำสาดกลาง ม. 4 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 16. วัดน้ำสาดเหนือ ม. 2 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 17. วัดป่าเรไร ม. 5 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 18. วัดหนองจิก ม. 7 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 19. วัดหนองปลาไหล ม. 1 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 20. วัดห้วยวารีใต้ ม. 6 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 21. วัดเกาะแก้ว ม. 10 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 22. วัดจิกใหญ่ ม. 8 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 23. วัดสามัคคีสุนทร ม. 10 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 24. วัดห้วยถั่วกลาง ม. 11 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 25. วัดห้วยถั่วเหนือ ม. 11 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 26. วัดห้วยร่วม ม. 3 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 27. วัดห้วยร่วมใต้ ม. 5 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 28. วัดทุ่งตาล ม. 5 ตำบลห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 29. วัดห้วยถั่วใต้ ม. 2 ตำบลห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 30. วัดกระดานหน้าแกล(กระดานหน้าแตร) ม. 3 บ้านกระดานหน้าแกล ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 31. วัดโคกมะกอก ม. 8 ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 32. วัดจิกยาวใต้ ม. 1 ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 33. วัดรังย้อยราษฎร์เจริญ ม. 7 ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 34. วัดห้วยถั่ว ม. 6 ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 35. วัดห้วยวารี ม.9 ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 36. วัดสระงาม ม. 4 ตำบลห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 37. วัดหนองแก้ว ม.1 ตำบลห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 38. วัดเขานางต่วม ม. 1 ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 39. วัดทับลุ่มศรีมงคล ม. 5 ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 40. วัดวังข่อย ม.4 วังข่อย ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 41. วัดเวฬุวัน ม. 3 ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 42. วัดห้วยธารทหาร ม. 3 ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
 43. วัดอุดมพัฒนา ม.7 อุดมพัฒนา ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 60110

อำเภอบรรพตพิสัย

 1. วัดท่างิ้ว ม. 1 ตำบลท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 2. วัดมงคลรัตนาราม ม. 4 ตำบลท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 3. วัดส้มเสี้ยว ม. 2 ตำบลท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 4. วัดมงคลสถิตย์ ม. 4 ตำบลบางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 5. วัดวิวิตตาราม ม. 1 ตำบลบางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 6. วัดกล่ำหูกวาง ม. 2 ตำบลหูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 7. วัดเขากองทอง ม. 3 ตำบลหูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 8. วัดวังกระชอน ม. 4 ตำบลหูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 9. วัดหูกวาง ม. 2 ตำบลหูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
 10. วัดท่าแรต ม. 1 ตำบลอ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 11. วัดธรรมโชติการาม ม. 2 ตำบลอ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 12. วัดบ้านคลอง ม.2 คลอง ตำบลอ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 13. วัดวิมลประชาราษฎร์ ม. 5 บ้านหนองขี้วัว ตำบลอ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 14. วัดอ่างทอง ม. 3 ตำบลอ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 15. วัดเขาหน่อ ม. 2 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 16. วัดเขาห้วยลุง ม. 7 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 17. วัดท่าจันทร์ ม. 3 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 18. วัดเทพสถาพร ม. 8 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 19. วัดนาหุบ ม. 4 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 20. วัดบ้านแดน ม. 1 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 21. วัดบางแก้ว ม. 2 ตำบลบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 22. วัดโบราณธรรมิกาวาส ม. 5 ตำบลบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 23. วัดโบสถ์สามัคคีธรรม ม. 1 ตำบลบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 24. วัดประสาทวิถี ม. 6 ตำบลบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 25. วัดวังพระหิน ม. 4 ตำบลบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 26. วัดคลองขวัญ ม. 5 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 27. วัดดงคู้ ม. 8 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 28. วัดธรรมรักขิตาราม ม. 4 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 29. วัดวงษ์มณีศรัทธา ม. 6 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 30. วัดศรีนิคมรัตนาราม ม. 4 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 31. วัดสังขวิจิตร ม. 2 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 32. วัดสังขสุทธาวาส ม. 1 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 33. วัดคลองวิไล ม. 4 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 34. วัดคลองสองหน่อ ม. 1 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 35. วัดดงป่าจันทร์ ม. 6 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 36. วัดตาสังใต้ ม. 3 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 37. วัดบ้านไผ่ ม. 2 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 38. วัดบ้านวัง ม. 4 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 39. วัดด่านช้าง ม. 1 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 40. วัดทุ่งแคแดง ม. 3 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 41. วัดทุ่งท่าเสา ม. 4 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 42. วัดเนินทราย ม.10 เนินทราย ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 43. วัดวงฆ้อง ม. 2 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 44. วัดหนองปลาไหล ม. 7 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 45. วัดหนองละมาน ม. 5 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 46. วัดคลองธรรม ม. 6 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 47. วัดคลองมงคล ม. 4 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 48. วัดทุ่งสนามชัย ม. 8 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 49. วัดธรรมจริยาวาส ม.13 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 50. วัด พลังไพร ม. 3 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 51. วัดหนองกรด ม. 10 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 52. วัดหนองปรือ ม. 9 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 53. วัดใหม่หนองกรด ม. 7 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 54. วัดคลองจินดา ม. 4 ตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 55. วัดโคกกว้าง ม.6 ตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 56. วัดจิกลาด ม. 2 ตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 57. วัดหนองตางู ม. 1 ตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 58. วัดหนองพลับ ม. 7 ตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 59. วัดบึงปลาทู ม. 3 ตำบลบึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 60. วัดเวฬุวัน ม. 4 ตำบลบึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 61. วัดหนองมะขาม ม. 8 ตำบลบึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 62. วัดเจริญผล ม. 1 ตำบลเจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 63. วัดมาบมะขาม ม. 4 ตำบลเจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 64. วัดศรัทธาราม ม. 3 ตำบลเจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
 65. วัดสี่แพ่ง ม. 4 ตำบลเจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

อำเภอเก้าเลียว

 1. วัดมหาโพธิใต้ ม. 3 ตำบลมหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 2. วัดมหาโพธิเหนือ ม.5 ตำบลมหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 3. วัดหนองหัวเรือ ม. 4 ตำบลมหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 4. วัดเก้าเลี้ยว ม. 1 ตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 5. วัดกัลยารัตน์ ม. 5 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 6. วัดทุ่งตาทั่ง ม. 4 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 7. วัดยางใหญ่ ม. 3 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 8. วัดลาดค้าว ม. 6 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 9. วัดหนองเต่าใต้ ม. 9 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 10. วัดหนองเต่าเหนือ ม. 9 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 11. วัดหนองแพงพวย ม. 1 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 12. วัดห้วยรั้ว ม. 8 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 13. วัดเขาดินเหนือ ม. 3 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 14. วัดดงเมืองใต้ ม. 7 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 15. วัดพระหน่อธรณินทร์ ม. 6 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 16. วัดมรรครังสฤษดิ์ ม.8 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 17. วัดหนองงูเหลือม ม. 5 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 18. วัดแหลมสมอ ม. 9 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 19. วัดคลองช้าง ม.12 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 20. วัดดงบ้านโพธิ์ ม.7 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 21. วัดเนินพยอม ม. 6 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 22. วัดศิลาทองสามัคคี ม.8 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 23. วัดหัวดงใต้ ม. 3 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 24. วัดหัวดงเหนือ ม. 11 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 25. วัดหาดเสลา ม.5 หาดเสลา ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230

อำเภอตาคลี

 1. วัดเขาเจดีย์ ม. 15 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 2. วัดเขาถ้ำบุญนาค ม. 11 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 3. วัดเขาใบไม้ ม. 6 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 4. วัดโคกคูณ ม. 9 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 5. วัดชอนเจริญธรรม ม. 15 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 6. วัดดงพลับ ม. 4 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 7. วัดตาคลี ม. 2 บ้านตาคลี ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 8. วัดถ้ำผาสุขใจ ม. 1 บ้านเขาลอยเสือ ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 9. วัดเทพมงคลปานสาราม ม. 21 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 10. วัดธรรมรงค์สวัสดิ์ ม.10 หนองขาม ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 11. วัดโบสถ์เทพนิมิต ม. 6 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 12. วัดพุทธนิมิต ม. 11 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 13. วัดโพนทอง ในเขตเทศบาล ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 14. วัดศรีวังคาง ม.3 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 15. วัดศรีสำราญ ม. 9 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 16. วัดสระแก้ว ม. 17 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 17. วัดสว่างวงษ์ ม. 1 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 18. วัดสันธยาศรัทธาธรรม ม. 18 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 19. วัดหนองขาม ม. 10 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 20. วัดหนองจิกรี ม. 8 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 21. วัดหนองสีนวล ม. 5 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 22. วัดหลาสะแก ม. 14 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 23. วัดหัวเขาตาคลี ในเขตเทศบาล ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 24. วัดเขาทอง ม.2 เขาทอง ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 25. วัดเขาฝา ม. 4 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 26. วัดเขาวงษ์ ม. 8 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 27. วัดเขาสูง ม. 5 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 28. วัดโคกสว่าง ม. 6 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 29. วัดช่องแค ม. 1 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 30. วัดดงน้อย ม. 3 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 31. วัดบ่อนิมิต ม.10 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 32. วัดหนองดุก ม. 7 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 33. วัดอัมพวันคีรี ม. 7 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 34. วัดจันเสน ม. 2 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 35. วัดดงมัน ม. 3 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 36. วัดหนองตะโก ม. 5 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 37. วัดหนองตาปี ม. 6 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 38. วัดหนองถ้ำวัว ม. 4 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 39. วัดอินทรเมรี ม.10 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 40. วัดเขาดุม ม.4 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 41. วัดโคกเจริญ ม. 7 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 42. วัดพุช้างล้วง ม.8 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 43. วัดลาดตะกุด ม. 2 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 44. วัดหนองกระสังข์ ม. 10 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 45. วัดหนองบัว ม. 8 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 46. วัดหนองบัวทอง ม. 5 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 47. วัดห้วยหอม ม. 9 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 48. วัดเขาตอง ม. 2 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 49. วัดเขาภูคา ม. 2 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 50. วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์) ม. 12 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 51. วัดหนองกรวด ม. 3 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 52. วัดหนองตาพัน ม. 8 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 53. วัดหนองยอ ม. 7 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 54. วัดหนองลาดสามัคคี ม. 6 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 55. วัดหัวหวาย ม.1 หัวหวาย ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 56. วัดคีรีรัตนาราม ม. 8 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 57. วัดดงขวาง ม. 8 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 58. วัดรัตตวัน ม. 10 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 59. วัดวาปีรัตนาราม ม. 2 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 60. วัดสอนจันทร์ ม. 2 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 61. วัดหนองตาราม ม. 4 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 62. วัดหนองเต็งรัง ม. 5 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 63. วัดหนองโพ ม. 1 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 64. วัดห้วยดุก ม. 3 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 65. วัดอรัญญิการาม ม. 9 บ้านหนองปืนแตก ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 66. วัดหนองสีซอ ม. 4 ตำบลหนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 67. วัดหนองหม้อ ม.2 ตำบลหนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 68. วัดหนองแอก ม. 1 ตำบลหนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
 69. วัดโคกกร่าง ม. 2 ตำบลสร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 70. วัดชัยมงคล ม.6 ตำบลสร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 71. วัดทุ่งทะเลทราย ม.1 ตำบลสร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 72. วัดหนองแขม ม. 3 ตำบลสร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 73. วัดหนองสร้อยทอง ม. 4 ตำบลสร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 74. วัดโคกกระเทิน ม. 3 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 75. วัดป่าตาล ม. 6 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 76. วัดพรหมประชาราม ม. 4 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 77. วัดลาดทิพยรส ม. 1 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 78. ัด หนองคูน้อย ม. 2 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 79. วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ม. 5 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 60260
 80. วัดกกกว้าว ม. 8 ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 81. วัดคีรีโชติการาม ม. 7 ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 82. วัดโคกสลุด ม. 7 ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 83. วัดประชาสรรค์ ม. 4 ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 84. วัดหนองหญ้ารังกา ม. 6 ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 60210
 85. วัดหลังเขา ม. 2 หลังเขา ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 60210

อำเภอท่าตะโก

 1. วัดเขาน้อย ม. 2 ตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 2. วัดท่าตะโก ม. 1 ตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 3. วัดสามัคยาราม ม. 1 ตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 4. วัดหนองขานาง ม. 4 ตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 5. วัดหางน้ำ ม. 3 ตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 6. วัดพนมรอก ม. 1 ตำบลพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 7. วัดวังใหญ่ ม. 5 ตำบลพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 8. วัดหนองคร่อ ม. 3 ตำบลพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 9. วัดหนองไผ่ ม. 2 ตำบลพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 10. วัดเขาขาด ม. 5 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 11. วัดไดตามุ่ย ม. 3 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 12. วัดหนองเนิน ม. 4 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 13. วัดหัวถนนกลาง ม.6 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 14. วัดหัวถนนใต้ ม. 2 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 15. วัดหัวถนนเหนือ ม. 1 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 16. วัดเนินประดู่ ม. 11 ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 17. วัดสายลำโพงกลาง ม. 2 บ้านสายลำโพงกลาง ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 18. วัดสายลำโพงใต้ ม. 1 ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 19. วัดสายลำโพงเหนือ ม. 3 ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 20. วัดหนองเบน ม.7 ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 21. วัดหนองสองห้อง ม. 5 ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 22. วัดขอนดู่ ม.10 ขอนดู่ ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 23. วัดช่องแกระ ม. 3 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 24. วัดท่าสุ่ม ม. 1 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 25. วัดเนินสำราญ ม. 8 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 26. วัดปากง่าม ม. 5 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 27. วัดวังมหากร ม. 5 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 28. วัดวังรอ ม. 9 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 29. วัดหัวพลวง ม. 7 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 30. วัดเขาล้อ ม. 2 ตำบลดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 31. วัดดอนคา ม. 1 ตำบลดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 32. วัดตุ๊กแก ม. 3 ตำบลดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 33. วัดบ้านวังแรง ม.5 วังแรง ตำบลดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 34. วัดสระโบสถ์ ม. 1 ตำบลดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 35. วัดเขาโคกเผ่น ม. 2 ตำบลทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 36. วัดทำนบ ม. 3 ตำบลทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 37. วัดโคกกระถิน ม.5 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 38. วัดดงจันทำ ม. 6 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 39. วัดตะเฆ่ค่าย ม. 4 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 40. วัดทุ่งสว่าง ม. 7 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 41. วัดหนองละมาน ม. 2 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 42. วัดหนองสระ ม. 3 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 43. วัดคร่อเรียงราย ม. 4 ตำบลพนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 44. วัดคลองบอน ม. 7 ตำบลพนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 45. วัดพนมเศษใต้ ม. 6 ตำบลพนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 46. วัดพนมเศษเหนือ ม. 1 ตำบลพนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 47. วัดเขาดินศิริวัฒนา ม. 5 ตำบลหนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 48. วัดหนองสะแก ม. 6 ตำบลหนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 49. วัดหนองหลวง ม. 4 ตำบลหนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160

อำเภอไพศาลี

 1. วัดโคกเดื่อ ม. 5 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 2. วัดเนินทอง ม. 12 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 3. วัดไพศาลี ม.11 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 4. วัดหนองกระทุ่มทอง ม. 6 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 5. วัดหนองแทงแรด ม. 1 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 6. วัดหนองเสือ ม. 1 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 7. วัดห้วยตะโก ม. 2 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 8. วัดหัวพุ ม. 6 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 9. วัดใหม่วารีเย็น ม.8 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 10. วัดโคกมะขวิด ม. 7 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 11. วัดบ้านใหม่ ม. 6 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 12. วัดพระพุทธบาท ม. 9 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 13. วัดวังกรด ม. 8 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 14. วัดวังเตียน ม. 2 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 15. วัดสำโรงชัย ม. 3 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 16. วัดหนองไผ่ ม. 5 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 17. วัดเขาดินวนาราม ม. 2 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 18. วัดเขาหินกลิ้ง ม. 3 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 19. วัดตะกุดภิบาล ม. 7 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 20. วัดบ่อทอง ม. 9 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 21. วัดพุทธนิมิต ม.3 เขาหินกลิ้ง ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 22. วัดโพธิ์งาม ม. 2 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 23. วัดโพธิ์ทอง ม. 4 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 24. วัดวังน้ำลัด ม. 1 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 25. วัดหนองโพธิ์ศรี ม. 6 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 26. วัดหนองม่วง ม. 2 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 27. วัดห้วยขว้าว ม.5 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 28. วัดช่องคีรี ม. 1 ตำบลตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 29. วัดตะคร้อ ม. 4 ตำบลตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 30. วัดประชาสามัคคี ม. 3 ตำบลตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 31. วัดวังกระโดนน้อย ม. 2 ตำบลตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 32. วัดวังกระโดนใหญ่ ม. 1 ตำบลตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 33. วัดเขาหลักชัย ม. 8 ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 34. วัดคีรีล้อม ม.9 คีรีล้อม ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 35. วัดโค้งสวอง ม.6 โค้งสวอง ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 36. วัดตะเคียนทอง ม. 4 ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 37. วัดโพธิ์ประสาท ม.5 โพธิ์ประสาท ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 38. วัดหนองปลาย ม. 12 ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
 39. วัดนาขอม ม.1 นาขอม ตำบลนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
 40. วัดประจันตคีรี ม.6 ประจันตคีรี ตำบลนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
 41. วัดหนองตกกล้า ม.7 หนองตกกล้า ตำบลนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

 1. วัดเขาแก้ว ม. 4 ตำบลพยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 2. วัดอินทาราม ม. 2 ตำบลพยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 3. ัวัดเนินมะกอก ม. 8 ตำบลเนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 4. วัดหนองหมู ม. 5 ตำบลเนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 5. วัดหัวงิ้ว ม. 9 ตำบลเนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 6. วัดเขาบ่อแก้ว ม. 3 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 7. วัดสระนางสรง ม. 6 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 8. วัดสระปทุม ม. 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 9. วัดหนองไม้แดง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 10. วัดเขาบ่อพลับ ม. 10 ตำบลม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 11. วัดคนธารามท้ายวารี(หางน้ำหนองแขม) ม. 8 ตำบลม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 12. วัดบ้านบน ม. 1 ตำบลม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 13. วัดท่าตะโก ม.7 ท่าโก ตำบลยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 14. วัดยางขาว ม. 5 ตำบลยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 15. วัดหาดสะแก ม. 2 ตำบลยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 16. วัดบางปราบ ม. 2 ตำบลย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 17. วัดมณีวงษ์ ม. 3 ตำบลย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 18. วัดย่านมัทรี ม. 2 ตำบลย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 19. วัดเขาทอง ม. 4 ตำบลเขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 20. วัดเขาทองพุทธาราม ม. 10 ตำบลเขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 21. วัดเขาไม้เดน ม.8 ตำบลท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 22. วัดพระปรางค์เหลือง ม. 1 ตำบลท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 23. วัดคลองบางเดื่อ ม. 4 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 24. วัดน้ำทรง ม.10 น้ำทรง ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 25. วัดเพียรอุดมธรรม ม.8 หนองอีเติ่ง ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 26. วัดสระเศรษฐี ม. 7 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 27. วัดสำโรง ม. 2 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 28. วัดสุวรรณรัตนาราม ม. 8 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 29. วัดหนองคล่อ ม. 9 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 30. วัดใหม่ ม. 1 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 31. วัดเขาสามยอด ม. 2 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 32. วัดธารลำไย ม.5 ธารลำไย ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 33. วัดบ่อเพลง ม. 10 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 34. วัดพุหว้า ม. 3 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 35. วัด หนองกลอย ม. 6 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 36. วัดหนองเต่า ม. 4 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 37. วัดห้วยบง ม. 1 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 38. วัดใหม่พรสวรรค์ ม.13 ใหม่พรสวรรค์ ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 39. วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย ม. 11 ตำบลสระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
 40. วัดสระทะเล ม. 3 ตำบลสระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

อำเภอลาดยาว

 1. วัดคลองสาลี ม. 2 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 2. วัดดงมะไฟ ม. 2 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 3. วัดดงสีเสียด ม. 16 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 4. วัดดอนโม่ ม. 17 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 5. วัด ทุ่งแม่น้ำน้อย ม. 3 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 6. วัดประชานิมิต ม. 6 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 7. วัดราษฎร์บำรุง ม. 15 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 8. วัดลาดยาว ม. 5 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 9. วัดวังชมพู ม. 3 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 10. วัดศรีสุธรรมาราม ม. 6 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 11. วัดสระแก้ว ม. 10 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 12. วัดสวนขวัญ ม. 11 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 13. วัดหนองขี้ใต้ ม. 14 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 14. วัดหนองจิก ม. 7 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 15. วัดแหลมทอง ม.1 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 16. วัดเกาะเปา ม. 12 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 17. วัดนกคลาน ม. 13 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 18. วัดบ้านดงตาแวน ม. 8 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 19. วัดวังม้า ม. 5 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 20. วัด วังศรีเจริญ ม. 6 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 21. วัดหนองกระทิง ม. 7 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 22. วัดหนองโพธิ์ ม. 10 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 23. วัดดอนพลอง ม. 3 ตำบลวังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 24. วัดท่ากกแดง ม. 6 ตำบลวังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 25. วัดศรีอัมพวัน ม. 2 ตำบลวังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 26. วัดยางโทน ม. 5 ตำบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 27. วัดสร้อยละคร ม. 3 ตำบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 28. วัดสระปทุม ม. 6 ตำบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 29. วัดหนองจิกรี ม. 2 ตำบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 30. วัดหนองเตย ม. 1 ตำบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 31. วัดมาบแก ม. 1 ตำบลมาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 32. วัดวังแจง ม. 6 ตำบลมาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 33. วัดสนามหลวง ม. 2 ตำบลมาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 34. วัดหน้าเขา ม. 7 ตำบลมาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 35. วัดดงหนองหลวง ม. 2 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 36. วัดวังยิ้มแย้ม ม. 5 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 37. วัดสามัคคีธรรม (ราษฎร์สามัคคีธรรม) ม. 1 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 38. วัดหนองพลับ ม. 8 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 39. วัดหนองยาว ม. 4 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 40. วัดหนองหูช้าง ม. 6 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 41. วัดเขาสมุก (นิวิฐธรรมาราม) ม. 2 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 42. วัดชัยวนาราม ม. 8 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 43. วัดดอนขวาง ม. 4 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 44. วัดสามัคคีประดิษฐ์ ม. 2 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 45. วัดหนองกระดูกเนื้อ ม. 6 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 46. วัดหนองเดิ่น ม. 7 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 47. วัดหนองตาเชียง ม. 5 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 48. วัดหนองนมวัว ม. 3 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 49. วัดจันทราราม ม. 3 ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 50. วัดทุ่งตัน ม.16 ทุ่งตัน ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 51. วัดเนินม่วง ม. 7 ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 52. วัดบ้านไร่ ม. 1 ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 53. วัดสวนหลวง ม. 10 ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 54. วัดหนองน้ำแดง ม.16 หนองน้ำแดง ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 55. วัดหนองแฟบ ม.11 หนองแฟบ ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 56. วัดแหลมชนิน ม. 2 ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 57. วัดเนินขี้เหล็ก ม. 4 ตำบลเนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 58. วัดพรมเขต ม. 9 ตำบลเนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 59. วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ม. 7 ตำบลเนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 60. วัดหนองไร่ ม. 5 ตำบลเนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 61. วัดหนองสังข์ ม. 9 ตำบลเนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 62. วัดบ้านบุ่ง ม. 4 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 63. วัดป่าสันติธรรม ม. 1 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 64. วัดศรีทรงธรรม ม. 2 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
 65. วัดศาลเจ้าไก่ต่อ ม. 3 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

อำเภอตากฟ้า

 1. วัดเขากา ม.10 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 2. วัดเขาบันไดกลีบ ม. 1 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 3. วัดคีรีวง ม.2 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 4. วัดคูหาโสภณ ม. 9 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 5. วัดชายธงวราราม ม. 8 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 6. วัดชุมพลสามัคคีธรรม ม. 5 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 7. วัดตากฟ้า ม. 4 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 8. วัดไผ่นาเริง ม. 9 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 9. วัดพุนิมิต ม. 8 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 10. วัดซับไพรเงิน ม. 3 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 11. วัดถ้ำพรสวรรค์ ม. 3 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 12. วัดเทพพนม ม. 6 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
 13. วัดพุนาค ม. 4 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 14. วัดลำพยนต์ ม. 10 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 15. วัดศรีเจริญธรรม ม. 2 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60150
 16. วัดเขาบัวขาว ม. 7 ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 17. วัดธรรมโสภณ ม.8 ทรัพย์สำราญ ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 18. วัดประชาสรรค์ ม. 2 ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 19. วัดพุขมิ้น ม. 6 ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 20. วัดวังสำราญ ม. 5 ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 21. วัดสุขสำราญ ม. 1 ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 22. วัดพลับพลาชัย ม. 8 ตำบลหนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 23. วัดหนองพิกุล ม. 1 ตำบลหนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 24. วัดห้วยลำใย ม. 4 ตำบลหนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 25. วัดชอนทุเรียน ม. 2 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 26. วัดชอนพลูวราราม ม. 1 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 27. วัดไตรคีรีวราราม ม. 6 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 28. วัดโป่งสังข์ ม. 8 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 29. วัดไผ่เจริญ ม. 10 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 30. วัดพุนกยูง ม. 7 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 31. วัดพุเม่น ม. 3 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 32. วัดแคทราย ม. 10 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 33. วัดโคกขาม ม.1 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 34. วัดดำรงธรรม ม. 3 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 35. วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ม. 9 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 36. วัดบ้านใหม่สามัคคี ม. 7 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 37. วัดพุสว่าง ม. 6 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 38. วัดล้ำเจริญ ม. 2 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 39. วัดสระเกตุโมลี ม. 12 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 40. วัดสุขสันต์สามัคคี ม. 11 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 41. วัดอุดมธัญญา ม. 11 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 42. วัดอุดมพร ม. 5 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190

อำเภอแม่วงก์

 1. วัดมฤคทายวัน ม.5 ตลิ่งสูง ตำบลแม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 2. วัดวังน้ำขาว ม.1 ตำบลแม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 3. วัดวิกสิตวิทยาราม ม. 6 ตำบลแม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 4. วัดคลองม่วง ม. 8 ตำบลวังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 5. วัดตะเคียนงาม ม. 3 ตำบลวังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 6. วัดบ้านเปราะ ม. 2 ตำบลวังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 7. วัดวังซ่าน ม. 1 ตำบลวังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 8. วัดศรีกัลยาณนิคม ม. 7 ตำบลวังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 9. วัดสีมาราม ม. 8 ตำบลเขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 10. วัดกกกอก ม. 4 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 11. วัดทุ่งนาผาสุข ม. 9 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 12. วัดวังหิน ม. 2 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 13. วัดศรีไกรลาศ ม. 1 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 14. วัดศรีทอง ม. 6 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 15. วัดสะเดาซ้าย ม. 5 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 16. วัดหัวเขาลานคา ม. 3 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
 17. วัดพนาสวรรค์ ม.8 พนาสวรรค์ ตำบลแม่เปิน แม่วงก์ นครสวรรค์
 18. วัดหนองจิกทรายมูล ม. 1 ตำบลชุมตาบง แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150