Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอเมือง

 1. วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 2. วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 3. วัดชัยพระเกียรติ ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 4. วัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 5. วัดเชียงยืน เชียงยืน ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 6. วัดดวงดี ม. 2 ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 7. วัดดอกคำ ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 8. วัดดอกเอื้อง ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 9. วัดดับภัย ม. 1 ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 10. วัดทุงยู ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 11. วัดบ้านปิง ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 12. วัดปราสาท ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 13. วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 14. วัดป่าพร้าวใน ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 15. วัดผาบ่อง ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 16. วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
 17. วัดมณเฑียร ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 18. วัดสำเภา ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 19. วัดหม้อคำตวง ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 20. วัดหมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 21. วัดอุโมงค์ ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000
 22. วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 23. วัดช่างแต้ม ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 24. วัดทรายมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 25. วัดพระเจ้าเม็งราย ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 26. วัดพระสิงห์ ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 27. วัดพวกแต้ม ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 28. วัดพวกหงส์ ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 29. วัดพันเตา ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 30. วัดพันแหวน ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 31. วัดพันอ้น ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 32. วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
 33. วัดฟ่อนสร้อย ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 34. วัดเมธัง ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 35. วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 36. วัดหมื่นเงินกอง ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 37. วัดหมื่นตูม ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50000
 38. วัดดาวดึงส์ ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่ 50000
 39. วัดธาตุคำ ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่ 50000
 40. วัดนันทาราม ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่ 50000
 41. วัดพวกช้าง ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่ 50000
 42. วัดพวกเปีย ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่ 50000
 43. วัดเมืองมาง ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่ 50000
 44. วัดศรีปิงเมือง ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่ 50000
 45. วัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่ 50000
 46. วัดหมื่นสาร ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่ 50000
 47. วัดชมพู ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50000
 48. วัดชัยศรีภูมิ ม. 1 ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50000
 49. วัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50000
 50. วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50000
 51. วัดแสนฝาง ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50000
 52. วัดหนองคำ ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50000
 53. วัดอู่ทรายคำ ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50000
 54. วัดชัยมงคล ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50000
 55. วัดช้างฆ้อง ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50000
 56. วัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50000
 57. วัดพันตอง ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50000
 58. วัดลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50000
 59. วัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50000
 60. วัดกู่คำ ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000
 61. วัดเกตการาม(เกตุการาม) ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000
 62. วัดเชตุพน ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000
 63. วัดท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000
 64. วัดเมืองกาย ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000
 65. วัดศรีโขง ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000
 66. วัดสันป่าข่อย ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000
 67. วัดข่วงสิงห์ ม. 3 ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50000
 68. วัดเจ็ดยอด ม. 2 ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50000
 69. วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50000
 70. วัดแม่หยวก ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50000
 71. วัดสันติธรรม ม. 5 ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50000
 72. วัดป่าแดงมหาวิหาร ม. 8 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50000
 73. วัดผาลาด ม. 1 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50000
 74. วัดฝายหิน ม. 1 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50000
 75. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ม. 9 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50000
 76. วัดร่ำเปิง ม. 5 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50000
 77. วัดศรีโสดา ม. 2 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50000
 78. วัดสวนดอก ม. 3 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50000
 79. วัดใหม่ห้วยทราย ม.4 ห้วยทราย ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50000
 80. วัดอุโมงค์ ม. 10 บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50000
 81. วัดต้นปิน ม. 5 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50000
 82. วัดตำหนัก ม. 1 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50000
 83. วัดท่าข้าม ม. 4 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50000
 84. วัดป่าชี ม. 3 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50000
 85. วัดพระธาตุดอยคำ ม. 3 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50000
 86. วัดอุโบสถ ม. 2 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50000
 87. วัดเกาะกลาง ม. 8 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50000
 88. วัดดอนชัย ม. 4 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50000
 89. วัดท่าใหม่อิ ม. 5 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50000
 90. วัดป่าแดด ม. 3 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50000
 91. วัดป่าพร้าวนอก ม. 2 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50000
 92. วัดวังสิงห์คำ ม. 6 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50000
 93. วัดเมืองสาตรน้อย ม. 5 ตำบลหนองหอย เมือง เชียงใหม่ 50000
 94. วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลหนองหอย เมือง เชียงใหม่ 50000
 95. วัดสันป่าเลียง ม.4 ตำบลหนองหอย เมือง เชียงใหม่ 50000
 96. วัดเสาหิน ม. 3 ตำบลหนองหอย เมือง เชียงใหม่ 50000
 97. วัดดอนจั่น ม. 3 ตำบลท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000
 98. วัดศรีบัวเงิน ม. 2 ตำบลท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000
 99. วัดบวกครกน้อย ม. 5 ตำบลหนองป่าครั่ง เมือง เชียงใหม่ 50000
 100. วัดขะจาว ม. 2 ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 50000
 101. วัดท่ากระดาษ ม. 1 ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 50000
 102. วัดฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 50000
 103. วัดลังกา ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 50000
 104. วัดสันทราย ม. 1 ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 50000
 105. วัดบ้านท่อ ม. 2 ตำบลป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50000
 106. วัดป่าตัน ม. 4 ตำบลป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50000
 107. วัดเมืองลัง ม. 3 ตำบลป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50000
 108. วัดท่าเดื่อ ม. 6 ตำบลสันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 50000
 109. วัดท่าหลุก ม. 7 ตำบลสันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 50000
 110. วัดป่าข่อยใต้ ม. 2 ตำบลสันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 50000
 111. วัดร้องอ้อ ม. 3 ตำบลสันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 50000

อำเภอจอมทอง

 1. วัดคันธาวาส ม. 15 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 2. วัดดอนชัย ม. 5 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 3. วัดบ้านถ้ำ ม. 9 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 4. วัดป่าลาน ม. 1 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 5. วัดศรีแดนเมือง ม. 6 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 6. วัดศรีทรายมูล ม. 5 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 7. วัดหนองหลั้ว ม. 4 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 8. วัดใหม่พัฒนา ม. 13 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 9. วัดโขงขาว ม.8 ตำบลสองแคว จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 10. วัดป่าลาน ม. 7 ตำบลสองแคว จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 11. วัดสองแคว ม. 4 ตำบลสองแคว จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 12. วัดหลังถ้ำ ม.1 หลังถ้ำ ตำบลสองแคว จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 13. วัดหัวข่วง ม. 6 ตำบลสองแคว จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 14. วัดเชิงดอย ม. 11 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 15. วัดแท่นคำ ม. 1 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 16. วัดน้ำตกแม่กลาง ม. 10 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 17. วัดน้ำลัด ม. 13 บ้านน้ำลัด ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 18. วัดพระเกิ๊ด ม.13 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 19. วัดพระธาตุศรีจอมทอง ม. 2 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 20. วัดพระบาท ม. 12 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 21. วัดเมืองกลาง ม. 11 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 22. วัดข่วงเปา ม. 4 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 23. วัดขะแมด ม. 2 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 24. วัดมงคลวารี ม.1 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 25. วัดล้านนาญาณสังวราราม ม. 4 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 26. วัดวังดิน ม. 7 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 27. วัดสบรู้ ม. 3 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 28. วัดห้วยตองสัก ม. 4 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 29. วัดใหม่สันตึง ม. 8 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 30. วัดทุ่งปูน ม. 10 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 31. วัดพุทธนิมิตร ม. 6 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 32. วัดโมคคัลลาน ม. 3 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 33. วัดวังจำปา ม. 5 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 34. วัดวังปาน ม. 4 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 35. วัดสบเตี๊ยะ ม. 1 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 36. วัดหนองอาบช้าง ม.9 หนองอาบช้าง ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 37. วัดห้วยม่วง ม.11 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 38. วัดหาดนาค ม.7 ดงหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 39. วัดข่วงเปาใต้ ม. 6 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 40. วัดดงเย็น ม.11 ดงเย็น ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 41. วัดท่าข้าม ม. 7 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 42. วัดนากบ ม. 2 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 43. วัดบ้านแปะ ม. 4 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 44. วัดม่อนหิน ม. 3 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 45. วัดสบแจ่ม ม. 8 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 46. วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย ม. 11 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 47. วัดสบแปะ ม. 1 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 48. วัดห้วยทราย ม. 5 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 49. วัดดอยแก้ว ม. 2 ตำบลดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 50. วัดท่าต้นแหน ม. 6 ตำบลดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 51. วัดบ้านใหม่สารภี ม.4 ใหม่สารภี ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 52. วัดแม่สอย(แม่สรวย) ม. 3 ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 53. วัดโรงวัว ม. 5 ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 54. วัดวังน้ำหยาด ม. 2 ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 55. วัดสบสอย ม. 3 ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 56. วัดหนองคัน ม. 1 ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 57. วัดดอนชื่น ม. 2 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 58. วัดดอยน้อย ม. 5 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 59. วัดดอยหล่อ ม. 6 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 60. วัดปากทางสามัคคี ม.9 ปากทางสามัคคี ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 61. วัดฟ้าหลั่ง ม. 1 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 62. วัดวังขามป้อม ม. 7 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 63. วัดสันคะยอม ม. 4 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 64. วัดหลอด ม. 4 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 65. วัดเหล่าเป้า ม. 3 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 66. วัดอรัญญวาส ม.8 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 67. วัดห้วยดินจี่ ม. 5 ตำบลสันติสุข จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 68. วัดใหม่หนองหอย ม.6 บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข จอมทอง เชียงใหม่50160

อำเภอแม่แจ่ม

 1. วัดกู่ ม. 3 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 2. วัดช่างเคิ่ง ม. 4 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 3. วัดต่อเรือ ม. 2 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 4. วัดทุ่งยาว ม. 1 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 5. วัดน้อย ม. 7 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 6. วัดบนนา ม. 6 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 7. วัดบ้านเจียง(เจียง) ม. 3 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 8. วัดบุปผาราม ม. 12 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 9. วัดพร้าวหนุ่ม ม. 6 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 10. วัดพุทธเอ้น ม. 6 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 11. วัดแม่ปาน ม. 10 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 12. วัดห้วยริน ม. 9 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 13. วัดกองแขก ม. 7 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 14. วัดบ้านทัพ ม. 5 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 15. วัดบ้านเหล่า ม.3 เหล่า ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 16. วัดป่าแดด ม. 4 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 17. วัดพระบาท ม. 3 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 18. วัดยางหลวง ม. 6 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 19. วัดอมเม็ง ม. 8 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 20. วัดกองกาน ม. 7 ตำบลแม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 21. วัดนาฮ่อง ม. 5 ตำบลแม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 22. วัดสองยอด ม. 6 ตำบลแม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 23. วัดแม่นาจร ม. 5 ตำบลแม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 24. วัดแม่วาก ม. 6 ตำบลแม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

อำเภอเชียงดาว

 1. วัดเจริญราษฎร์ ม. 10 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 2. วัดใจ ม. 6 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 3. วัดดอนศรีสะอาด ม. 2 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 4. วัดดับภัย ม. 1 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 5. วัดถ้ำเชียงดาว ม. 5 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 6. วัดถ้ำปากเปียง ม.5 ถ้ำ ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 7. วัดแม่อีด ม. 6 บ้านเชียงดาว ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 8. วัดศรีทรายมูล ม. 8 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 9. วัดอัมพวัน ม. 3 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 10. วัดอินทาราม ม. 7 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 11. วัดอุตตาราม ม. 4 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 12. วัดจอมคีรี ม. 3 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 13. วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 14. วัดศรีดอนชัย ม. 2 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 15. วัดศรีอุ่นเมือง ม. 8 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 16. วัดศิริมงคล ม. 4 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 17. วัดสว่างอารมณ์ ม. 7 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 18. วัดชัยมงคล ม. 5 ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 19. วัดเชียงมั่น ม. 2 ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 20. วัดเชียงยืน ม. 1 ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 21. วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 22. วัดอัมพาราม ม. 10 ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 23. วัดนาหวาย ม. 3 ตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 24. วัดโละป่าหาญ ม.4 ตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 25. วัดเวฬุวัน ม. 1 ตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 26. วัดนันติยาราม ม. 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 27. วัดสว่างมงคล ม. 5 ตำบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 28. วัดห้วยตีนตั่ง ม. 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

อำเภอดอยสะเก็ด

 1. วัดดอยกู่(พระธาตุดอยกู่) ม. 1 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 2. วัดดอยสะเก็ด ม. 3 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 3. วัดนาถสำราญ ม. 5 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 4. วัดปทุมสราราม ม. 12 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 5. วัดป่าไผ่ศรีโขง ม. 10 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 6. วัดโพธิ์ทองเจริญ ม. 2 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 7. วัดร้องขี้เหล็ก ม. 7 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 8. วัดรังษีสุทธาวาส ม. 8 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 9. วัดศรีประดิษฐ์ ม. 4 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 10. วัดสุขเกษม ม. 9 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 11. วัดอมราราม ม. 6 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 12. วัดเจติยานุสรณ์ ม. 11 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 13. วัดชัยสถาน ม. 6 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 14. วัดชัยสถิตย์ ม. 8 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 15. วัดเชฏฐาวรคุปต์ ม. 3 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 16. วัดดอนชัย ม. 7 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 17. วัดยางทอง ม. 4 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 18. วัดรัตนปัญญารังสิต ม. 2 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 19. วัดวารีสุทธาวาส(รังษีสุทธาวาส) ม.10 ร้องขุ่น ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่50220
 20. วัดศรีสวัสดิ์ ม. 5 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 21. วัดสันปูเลย ม. 1 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 22. วัดอัมพวัน ม. 9 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 23. วัดมงคลวราราม ม. 7 ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 24. วัดวังธาร ม. 8 ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 25. วัดศรีมุงเมือง ม. 4 ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 26. วัดสารคามรังสรรค์ ม. 3 ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 27. วัดสุขวิเวการาม ม. 6 ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 28. วัดชยาลังการ์ ม. 4 ตำบลป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 29. วัดดวงดี ม. 6 ตำบลป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 30. วัดป่ายาง ม.7 ป่ายาง ตำบลป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 31. วัดไพรสณฑ์สว่าง ม. 2 ตำบลป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 32. วัดดอกแดง ม. 1 ตำบลสง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 33. วัดป่าฝาง ม. 4 ตำบลสง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 34. วัดสุวรรณฉิมพลี ม. 3 ตำบลสง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 35. วัดน้ำแพร่ ม.2 ตำบลป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 36. วัดป่าลาน ม. 2 ตำบลป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 37. วัดปิตยาราม ม. 4 ตำบลป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 38. วัดศรีประดู่ ม. 1 ตำบลป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 39. วัดบ้านถ้ำ ม. 3 ตำบลตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 40. วัดวาลุการาม ม. 4 ตำบลตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 41. วัดศิริมังคลาราม ม. 4 ตำบลตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 42. วัดป่าสักหลวง ม. 3 ตำบลสำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 43. วัดสันต้นม่วงเหนือ ม. 2 ตำบลสำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 44. วัดสันโป่ง ม. 8 ตำบลสำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 45. วัดไชยพฤกษาวาส ม. 3 ตำบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 46. วัดเทพินทราราม ม. 4 ตำบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 47. วัดนาคาสถิตย์ ม. 6 ตำบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 48. วัดแม่คือ ม. 2 ตำบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 49. วัดมหาวนาภิมุข ม. 4 ตำบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 50. วัดศรีชยาราม ม. 1 ตำบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 51. วัดศรีดอนดู่ ม. 2 ตำบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 52. วัดสุนทรศิริ ม. 3 ตำบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 53. วัดกัญจน์นิธยาราม ม. 2 ตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 54. วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) ม. 1 ตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 55. วัดดอยปล่อยนก ม. 4 ตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 56. วัดแม่โป่ง ม. 4 ตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 57. วัดแม่ฮ่องใคร้ ม. 8 ตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 58. วัดตาดเหมย ม. 9 ตำบลป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 59. วัดแม่หวาน ม. 3 ตำบลป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

อำเภอแม่แตง

 1. วัดติยะสถาน ม. 2 ตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 2. วัดปากทาง ม. 7 ตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 3. วัดป่าอาจารย์ตื้อ ม. 7 ตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 4. วัดแม่แตง ม. 2 ตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 5. วัดหนองหล่ม ม. 4 ตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 6. วัดทุ่งหลวง ม. 1 ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 7. วัดม่วงชุม ม. 4 ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 8. วัดแม่กะหลวง ม. 3 ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 9. วัดสันปูเลย ม.6 ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 10. วัดทรายมูล ม. 5 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 11. วัดบวกหมื้อ ม. 1 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 12. วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง ม. 5 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 13. วัดมะองค์นก ม.3 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 14. วัดแม่ขะจาน ม. 7 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 15. วัดร่ำเปิง ม. 6 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 16. วัดสันป่าสัก ม. 2 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 17. วัดห้วยไร่ ม.1 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 18. วัดจิตตาราม ม.1 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 19. วัดช่อแลพระงาม ม. 1 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 20. วัดบ้านกาด ม. 4 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 21. วัดบ้านใหม่ ม. 5 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 22. วัดป่าไผ่ ม. 4 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 23. วัดสันป่าสัก ม. 2 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 24. วัดหนองบัว ม. 6 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 25. วัดเหล่าก๋อง ม. 4 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 26. วัดขันติวนาราม ม. 3 ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 27. วัดบ้านผึ้ง ม. 3 ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 28. วัดแม่หอพระ ม. 5 ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 29. วัดสันนาเม็ง ม. 7 ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 30. วัดหัวฝาย ม. 2 ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 31. วัดดอนเจียง ม. 8 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 50330
 32. วัดดอยตะแคง ม. 4 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 50330
 33. วัดท่าข้าม ม. 6 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 50330
 34. วัดปางฮ่าง ม. 1 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 35. วัดสบเปิง ม. 3 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 50330
 36. วัดหนองบัวหลวง ม. 9 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 50330
 37. วัดดอย ม. 3 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 38. วัดทุ่งล้อม ม. 5 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 39. วัดบ้านเป้า ม.4 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 40. วัดบ้านแพะ ม. 5 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 41. วัดป่าตึงงาม ม. 6 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 42. วัดสบเลิม ม. 2 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 43. วัดสบเลิม ม. 3 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 44. วัดสันป่าตึง ม. 3 ตำบลสันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 50330
 45. วัดสันป่ายาง ม. 2 ตำบลสันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 50330
 46. วัดหนองก๋าย ม. 4 ตำบลสันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 50330
 47. วัดหนองบัวน้อย ม.1 ตำบลสันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 50330
 48. วัดท่าผา ม. 11 ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 49. วัดปางมะกล้วย ม. 2 ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 50. วัดปางลัน ม. 6 ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 51. วัดป่ายางหนาด(ปางยางหนาด) ม. 1 ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 52. วัดผาเด็ง ม. 3 ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 53. วัดก๋ายน้อย ม. 1 ตำบลเมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 54. วัดบ้านเหล่า ม. 4 ตำบลเมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 55. วัดบ้านออบ ม. 3 ตำบลเมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 56. วัดเมืองก๋าย ม. 2 ตำบลเมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 57. วัดบ้านช้าง ม. 2 ตำบลบ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 58. วัดปางไม้แดง ม. 3 ตำบลบ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 59. วัดเมืองกื้ด ม. 1 ตำบลกื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 60. วัดแม่ตะมาน ม. 2 ตำบลกื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 61. วัดบ้านเด่น ม. 8 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 62. วัดบ้านปง ม. 7 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 63. วัดปางกว้าง ม.13 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 64. วัดป่าจี้ ม. 1 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 65. วัดม่วงคำ ม. 4 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 66. วัดมืดกาพัฒนาราม ม.17 มืดกาพัฒนา ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 67. วัดวังแดง ม. 2 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 68. วัดหนองผึ้ง ม. 13 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 69. วัดหนองออน ม. 10 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 70. วัดหางดง ม. 6 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 71. วัดอรัญญวิเวก ม. 7 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 72. วัดอินทขิล ม. 11 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150

อำเภอแม่ริม

 1. วัดบุปผาราม ม. 4 ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 2. วัดป่าดาราภิรมย์ ม. 1 ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 3. วัดแม่ริม ม.1 ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 4. วัดอรุณนิวาส ม. 1 ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 5. วัดเจดีย์สถาน ม. 1 ตำบลริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 6. วัดหัวดง ม. 3 ตำบลริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 7. วัดกุมภประดิษฐ ม. 6 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 8. วัดนันทาราม ม. 5 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 9. วัดโพธินิมิตร ม. 4 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 10. วัดมณีประดิษฐ์ ม. 4 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 11. วัดศรีชมพู ม. 2 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 12. วัดสระฉัททันต์ ม. 1 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 13. วัดสันโป่ง ม. 3 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 14. วัดสุวรรณาวาส ม. 5 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 15. วัดคุณานุสรณ์ ม. 2 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 16. วัดป่าน้ำริน ม. 3 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 17. วัดมงคลประสิทธิ์ ม. 5 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 18. วัดศรีชลาธาร ม. 3 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 19. วัดหนองปันเจียง ม. 7 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 20. วัดอินทาราม ม. 6 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 21. วัดชลประทาน ม. 5 ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 50330
 22. วัดพระพุทธบาทสี่รอย ม.6 ดอยพระบาท ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 50330
 23. วัดสะลอง ม. 3 ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 50330
 24. วัดสิทธิทรงธรรม ม. 2 ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 50330
 25. วัดสุวรรณาวา ม. 1 ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 50330
 26. วัดตำหนักธรรมนิมิตร ม. 1 ตำบลห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 27. วัดแม่แอน ม. 4 ตำบลห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 28. วัดวาลุการาม ม. 3 ตำบลห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 29. วัดคีรีบรรพต ม. 3 ตำบลแม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 30. วัดน้ำตกแม่สา ม. 1 ตำบลแม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 31. วัดบ้านโห้ง ม. 2 ตำบลแม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 32. วัดเทพาราม ม.1 โป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 33. วัดโป่งแยง ม.2 โป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 34. วัดดอนชัย ม. 1 ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 35. วัดท่าใคร้ ม. 2 ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 36. วัดแม่สา ม.3 แม่สาหลวง ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 37. วัดศรีบุญเรือง ม.1 ศรีบุญเรือง ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 38. วัดสว่างบรรเทิง ม. 4 ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 39. วัดดอนแก้ว ม. 2 ตำบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 40. วัดปิยาราม ม. 4 ตำบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 41. วัดพระนอน ม. 5 ตำบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 42. วัดโสภณาราม ม. 3 ตำบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 43. วัดชมพูนุท ม. 6 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 44. วัดดอนตัน ม. 4 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 45. วัดนันทาวาส ม. 4 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 46. วัดพรหมประดิษฐ์ ม. 2 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 47. วัดวิจิตรวารี ม. 1 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 48. วัดเวฬุวัน ม. 3 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 49. วัดศรีปิงชัย ม. 5 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180

อำเภอสะเมิง

 1. วัดกองขากน้อย ม. 8 บ้านกองขากน้อย ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 2. วัดกองขากหลวง ม. 7 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 3. วัดทรายมูล ม. 5 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 4. วัดท่าศาลา ม. 4 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 5. วัดน้ำริน ม. 2 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 6. วัดป่ากล้วย ม. 4 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 7. วัดแม่สาบใต้ ม. 1 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 8. วัดแม่สาบเหนือ ม. 1 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 9. วัดแสนทอง ม. 5 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 10. วัดห้วยคอก ม. 3 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 11. วัดต้นลาน ม. 4 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 12. วัดทุ่งล้อม ม. 4 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 13. วัดบ้านพอก(บ้านป้อก) ม. 5 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 14. วัดโป่งปะ ม. 6 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 15. วัดแม่แพะ ม. 2 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 16. วัดแม่เลย ม. 1 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 17. วัดศาลาโป่งกวาว(ศาลา) ม. 3 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 18. วัดงาแมง ม. 3 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 19. วัดงิ้วเฒ่า ม. 8 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 20. วัดต้นผึ้ง ม. 4 บ้านต้นผึ้ง ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 21. วัดปางเติม ม. 4 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 22. วัดแม่ขาน ม. 1 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 23. วัดอมลอง ม. 2 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 24. วัดศรีรัตนวาฏคีรี ม. 5 ตำบลบ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 25. วัดยั้งเมิน ม. 3 ตำบลยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 26. วัดศรีดอนมูล ม. 3 ตำบลยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 27. วัดอังคาย ม. 4 ตำบลยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 50250

อำเภอฝาง

 1. วัดกลางทุ่ง ม. 9 บ้านสันป่าไหน่ ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 2. วัดคลองศิลา ม. 6 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 3. วัดคูหาวารีเกษม ม. 9 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 4. วัดจองแป้น ม. 3 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 5. วัดเจดีย์งาม ม.4 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 6. วัดชยาราม ม. 8 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 7. วัดต้นรุง ม. 3 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 8. วัดท่าสะแล ม. 11 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 9. วัดเทพอำนวย ม. 2 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 10. วัดปัณณาราม ม. 5 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 11. วัดป่าแดง ม. 4 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 12. วัดพระบาทอุดม ม. 3 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 13. วัดม่วงคำ ม. 10 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 14. วัดแม่ใจใต้ ม.7 ศรีดอนชัย ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 15. วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
 16. วัดศรีดอนชัย ม. 4 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 17. วัดสระนิคม ม. 1 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 18. วัดเสาหิน ม.2 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
 19. วัดคงคานิมิตร ม. 2 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 20. วัดธัมมิกาวาส ม. 8 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 21. วัดบ้านลาน ม. 15 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 22. วัดประทุมมาวาส ม.8 หนองบัว ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 23. วัดปิตยาราม ม. 14 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 24. วัดโพธิ์ทอง ม. 15 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 25. วัดมธุราวาส ม. 5 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 26. วัดม่วงชุม ม.10 ม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 27. วัดสวนชา ม. 8 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 28. วัดสุนทราวาส ม. 9 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 29. วัดสุวรรณาราม ม. 3 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 30. วัดหัวนา ม. 6 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110
 31. วัดคงคาราม ม. 6 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50320
 32. วัดทุ่งจำลอง ม. 7 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50320
 33. วัดพรหมจริยาวาส ม. 4 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50320
 34. วัดพระธาตุดอยแก้ว ม. 12 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50320
 35. วัดแม่งอน ม. 2 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50320
 36. วัดสุคันธวารี ม. 8 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50320
 37. วัดห้วยห้อม ม. 8 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50320
 38. วัดหาดสำราญ ม. 1 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50320
 39. วัดอุดมมงคล ม. 5 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50320
 40. วัดอุทกวารี ม. 9 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50320
 41. วัดคยานุสิทธิ์ ม. 8 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
 42. วัดชัยเกษม ม. 6 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
 43. วัดเชียงยืน ม. 5 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
 44. วัดเทพประสิทธิ์ ม. 2 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
 45. วัดโป่งทรายคำ ม. 4 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
 46. วัดแม่สูน ม. 1 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
 47. วัดล้องอ้อ ม. 9 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
 48. วัดวิเวกการาม ม. 3 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
 49. วัดสันปูเลย ม. 4 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
 50. วัดหนองยาว ม. 7 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
 51. วัดต้นส้านสามัคคี ม.6 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
 52. วัดนันทาราม ม. 2 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
 53. วัดศรีถ้อย ม. 4 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
 54. วัดศรีบุญเรือง ม. 7 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
 55. วัดศรีมงคล ม. 3 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
 56. วัดสันต้นดู่ ม. 8 สันต้นดู่ ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
 57. วัดสุนทราราม ม. 9 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
 58. วัดโสตยาราม ม. 4 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
 59. วัดโสภณาราม ม. 5 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
 60. วัดหนองผักหนาม ม.2 สันป่าก่อ ตำบลแม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 50110
 61. วัดเหมืองแร่(ปางควาย) ม. 6 ตำบลแม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 50110
 62. วัดศรีบัวเงิน ม. 3 ตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 50110
 63. วัดสันต้นเปา ม. 7 บ้านสันต้นเปา ตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 50110
 64. วัดห้วยโจ้ ม.10 ตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 50110
 65. วัดวาฬุการาม ม.9 ตำบลโป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่

อำเภอแม่อาย

 1. วัดชัยสถาน ม. 12 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 2. วัดดอนชัย ม. 2 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 3. วัดดอยแก้ว ม. 1 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 4. วัดนิวาสสถาน ม. 8 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 5. วัดปางต้นเดื่อ ม. 9 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 6. วัดพระธาตุปูแช่ ม. 4 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 7. วัดมงคลนิมิต ม. 10 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 8. วัดมงคลสถาน ม. 3 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 9. วัดมาตุการาม ม. 6 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 10. วัดแม่อายหลวง(แม่อาย) ม. 5 บ้านแม่อายหลวง ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่50280
 11. วัดสันต้นม่วง ม. 16 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 12. วัดสันผักหละ ม. 11 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 13. วัดปัญจคณานุสรณ์ ม. 5 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 14. วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง ม. 10 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 15. วัดเมืองหนอง ม. 10 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 16. วัดแม่สาว ม. 1 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 17. วัดรัตนาวาส ม. 3 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 18. วัดศรีดอนแก้ว ม. 8 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 19. วัดศรีบุญเรือง ม. 6 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 20. วัดศรีเวียง ม. 4 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 21. วัดสันเวียงมูล ม. 9 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 22. วัดชัยชนาราม ม. 2 ตำบลสันตันหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 23. วัดทรายแดง ม. 3 ตำบลสันตันหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 24. วัดสันต้นหมื้อ ม. 4 ตำบลสันตันหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 25. วัดสันติวัน ม. 1 ตำบลสันตันหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 26. วัดชัยมงคล ม. 4 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 27. วัดธัมมิกาวาส ม. 2 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 28. วัดบ้านหนองขี้นกยาง ม. 3 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 29. วัดพระธาตุสบฝาง ม. 7 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 30. วัดร่องห้า ม. 5 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 31. วัดสีลาอาสน์ ม. 1 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 32. วัดห้วยม่วง ม. 4 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 33. วัดท่าตอน ม. 3 ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 34. วัดท่ามะแกง ม. 7 ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 35. วัดสันต้นดู่ ม. 6 ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 36. วัดหมอกจ๋าม ม.8 ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 37. วัดห้วยปู ม. 1 ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 38. วัดป่าแดง ม. 5 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 39. วัดม่วงสามฮ้อย ม. 4 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 40. วัดวัฒนาราม ม. 1 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 41. วัดศรีสองเมือง ม. 4 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 42. วัดสว่างไพบูลย์ ม.2 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 43. วัดสันห้าง ม. 3 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 50280

อำเภอพร้าว

 1. วัดกลางเวียง ม. 2 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 2. วัดขามสุ่มเวียง ม. 2 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 3. วัดป่าเสี้ยว ม. 3 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 4. วัดป่าอาจารย์มั่น ม. 6 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 5. วัดแม่กอย ม. 6 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 6. วัดหนองอ้อ ม. 5 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 7. วัดทุ่งหลวง ม. 3 ตำบลทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 8. วัดบ้านหม้อ ม. 5 ตำบลทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 9. วัดป่าจี้ ม. 2 ตำบลทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 10. วัดต้นกอก ม. 4 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 50190
 11. วัดต้นรุง ม. 3 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 50190
 12. วัดทุ่งกู่ ม. 2 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 50190
 13. วัดทุ่งห้า ม. 5 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 50190
 14. วัดป่าตุ้มดอน ม. 9 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 50190
 15. วัดป่าตุ้มโห้ง ม. 8 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 50190
 16. วัดสันคะมอก ม. 1 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 50190
 17. วัดสันถนน ม. 6 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 50190
 18. วัดห้วยกุ ม. 7 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 50190
 19. วัดบ้านโละ ม. 8 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 50190
 20. วัดบ้านเหล่า ม. 3 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 50190
 21. วัดม่วงถ้อย ม. 7 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 50190
 22. วัดสันกลาง ม. 5 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 50190
 23. วัดสันปอธง ม. 6 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 50190
 24. วัดสันยาว ม. 2 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 50190
 25. วัดขามสุ่ม ม. 6 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190
 26. วัดท่ามะเกี๋ยง ม. 4 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190
 27. วัดบ่อเต่า ม. 3 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190
 28. วัดพระธาตุกลางใจเมือง ม. 8 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190
 29. วัดสันทราย ม. 7 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190
 30. วัดสันปง ม. 5 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190
 31. วัดหนองครก ม. 10 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190
 32. วัดหนองปิด ม. 2 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190
 33. วัดห้วยส้าน ม. 1 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190
 34. วัดบ้านดง ม.8 ตำบลบ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 35. วัดบ้านโป่ง ม. 1 ตำบลบ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 36. วัดป่าลัน ม.5 ตำบลบ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 37. วัดป่าฮิ้น ม. 4 ตำบลบ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 38. วัดน้ำแพร่ ม. 4 ตำบลน้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 50190
 39. วัดป่างิ้ว ม. 2 ตำบลน้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 50190
 40. วัดสันขวาง ม. 3 ตำบลน้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 50190
 41. วัดหนองปลามัน ม. 1 ตำบลน้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 50190
 42. วัดสหกรณ์แปลงสอง ม. 6 ตำบลเขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 50190
 43. วัดสามัคคีธรรม ม. 1 ตำบลเขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 50190
 44. วัดนิคมสหกรณ์ ม.7 ตำบลแม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 50190
 45. วัดบ้านล้อง ม. 1 ตำบลแม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 50190
 46. วัดแม่แวน ม. 5 ตำบลแม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 50190
 47. วัดแม่เหียะ ม. 2 ตำบลแม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 50190
 48. วัดดอยแม่ปั๋ง ม. 5 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 49. วัดทุ่งบวกข้าว ม. 6 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 50. วัดป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง ม. 7 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 51. วัดม่อนหินไหล ม. 9 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 52. วัดแม่ปั๋ง ม. 5 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 53. วัดแม่แพง ม. 3 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 54. วัดห้วยงู ม. 1 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 55. วัดเจติยบรรพต ม. 1 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 50190
 56. วัดดงมะไฟ ม. 4 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 50190
 57. วัดทุ่งแดง ม. 1 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 50190
 58. วัดบ้านหลวง ม. 6 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 50190
 59. วัดป่าห้า ม. 5 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 50190
 60. วัดสันนาเม็ง ม. 3 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 50190

อำเภอสันป่าตอง

 1. วัดกิ่วแลหลวง ม. 4 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 2. วัดกู่คำ ม. 1 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 3. วัดต้นโชค ม. 8 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 4. วัดต้นผึ้ง ม. 9 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 5. วัดบ้านกลาง ม. 2 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 6. วัดป่าเจริญธรรม ม. 9 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 7. วัดมะกับตอง ม. 11 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 8. วัดร้องส้าน(ร้องสร้าน) ม. 10 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 9. วัดศรีเกิด ม. 8 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 10. วัดศรีปันเงิน ม. 11 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 11. วัดสันป่าตอง ม. 1 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 12. วัดหนองปึ๋ง ม. 6 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 13. วัดหนองพันเงิน ม. 6 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 14. วัดอุเม็ง ม. 5 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 15. วัดคันธาราม ม. 1 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 16. วัดจอมแจ้ง ม. 9 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 17. วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ม. 5 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 18. วัดน้ำบ่อหลวง ม.5 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 19. วัดบุปผาราม ม. 2 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 20. วัดโรงวัว ม. 4 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 21. วัดหนองหวาย ม.4 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 22. วัดห้วยโท้ง ม. 7 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 23. วัดห้วยส้ม ม.8 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 24. วัดใหม่หัวฝาย ม.10 หัวฝาย ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 25. วัดอุโบสถ ม. 3 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 26. วัดต้นแหนหลวง ม. 1 ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 27. วัดท่าวังพร้าว ม. 5 ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 28. วัดมงคล ม.2 ทุ่งแป้ง ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 29. วัดศรีรัตนาราม ม. 3 ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 30. วัดสันควงคำ ม.6 ท่าตุ้ม ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 31. วัดกอม่วง ม. 11 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 32. วัดควรนิมิตร ม. 1 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 33. วัดต้นแก้ว ม. 6 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 34. วัดทุ่งตูม ม. 13 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 35. วัดป่าจู้ ม. 4 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 36. วัดป่าซาง ม. 9 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 37. วัดพระบาทยั้งหวีด ม. 11 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 38. วัดมงคล ม. 7 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 39. วัดมะขามหลวง ม.2 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 40. วัดมะขุนหวาน ม. 10 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 41. วัดส้มป่อย(ส้มปล่อย) ม. 13 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 42. วัดสันคะยอม ม.3 สันคะยอม ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 43. วัดสันทรายมูล ม. 12 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 44. วัดแสงสว่าง ม. 5 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 45. วัดอุโบสถ ม. 1 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 46. วัดกอโชค ม. 3 บ้านต้นตัน ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 47. วัดทรายมูล ม.6 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 48. วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม ม. 4 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 49. วัดแม่ก๊า ม. 12 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 50. วัดร้องขุด ม. 10 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 51. วัดโรงวัว ม. 2 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 52. วัดสันกาวาฬ ม. 5 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 53. วัดสันคอกช้าง ม. 7 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 54. วัดหนองแขม ม. 7 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 55. วัดหนองครอบ ม. 4 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 56. วัดอินทะวิชัย(อินทรวิชัย) ม. 9 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 57. วัดกิ่วแลน้อย ม. 10 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 58. วัดต้นงิ้ว ม. 4 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 59. วัดท่าเดื่อ ม. 12 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 60. วัดท่าโป่ง ม. 3 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 61. วัดธรรมชัย ม. 9 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 62. วัดบ้านดง ม. 11 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 63. วัดบ้านเปียง ม. 13 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 64. วัดบ้านสัน ม.6 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 65. วัดร้องขุ้ม ม. 7 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 66. วัดหางดง ม. 5 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 67. วัดต้นกอก ม. 4 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 68. วัดท้องฝาย ม. 11 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 69. วัดท่ากาน ม. 5 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 70. วัดปวงสนุก ม. 1 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 71. วัดป่าสัก ม. 9 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 72. วัดพระเจ้าทองทิพย์ ม. 6 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 73. วัดร้องธาน ม. 1 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 74. วัดเวฬุวนาราม ม.10 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 75. วัดศรีนวรัฐ ม. 3 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 76. วัดสันห่าว ม. 7 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 77. วัดสามหลัง ม. 8 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 78. วัดดอนแก้ว ม. 4 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 79. วัดตลาดแก้ว ม. 6 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 80. วัดท่าจำปี ม. 8 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 81. วัดท่าสา ม. 10 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 82. วัดทุ่งเกี้ยง ม. 12 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 83. วัดปราสาท ม. 6 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 84. วัดป่าชี ม. 1 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 85. วัดป่าไม้แดง ม. 5 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 86. วัดร้องส้มป่อย ม. 4 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 87. วัดศรีบุญเรือง ม.9 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 88. วัดสว่างอารมณ์ ม. 7 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 89. วัดหัวริน ม. 11 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 90. วัดกลางทุ่ง ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 91. วัดก่อเก๊า ม. 4 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 92. วัดช่างกระดาษ ม. 1 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 93. วัดบุญนาค ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 94. วัดป่าลาน ม. 2 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 95. วัดรัตนาราม ม. 8 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 96. วัดศรีอรุณ ม. 5 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 97. วัดสบหาร ม. 3 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 98. วัดสุวรรณรังษี ม. 6 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 99. วัดศรีอุดม ม.5 หนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
 100. วัดป่างิ้ว ม.8 ดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่

อำเภอสันกำแพง

 1. วัดคำซาว ม.4 คำซาว ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 2. วัดบ้านน้อย ม. 11 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 3. วัดป่าแดง ม. 13 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 4. วัดป่าเห็ว ม. 2 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 5. วัดโรงธรรมสามัคคี ม. 7 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 6. วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ป่าเส้า ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 7. วัดสันกำแพง ม. 5 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 8. วัดสันติวนาราม ม. 3 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 9. วัดสันใต้ ม. 9 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 10. วัดสันปูเลย ม. 2 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 11. วัดชัยชนะมงคล(ป่าเป้า) ม. 3 ตำบลทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 12. วัดดอนมูล ม. 1 ตำบลทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 13. วัดทรายมูล ม. 7 ตำบลทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 14. วัดสันก้างปลา ม.6 สันก้างปลา ตำบลทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 15. วัดสันโค้ง ม. 4 ตำบลทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 16. วัดน้ำจำ(น้ำชำ) ม. 6 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 17. วัดม่วงเขียว ม.4 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 18. วัดม่วงม้าใต้ ม. 9 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 19. วัดม่วงม้าเหนือ ม. 8 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 20. วัดร้องวัวแดง ม. 3 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 21. วัดลังการ์ ม. 2 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 22. วัดกอสะเลียม ม. 8 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 23. วัดช่างเพี้ยน ม. 10 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 24. วัดบวกค้าง ม. 1 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 25. วัดบ้านโป่ง ม. 11 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 26. วัดป่าตาล ม. 4 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 27. วัดย่าพาย ม. 7 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 28. วัดร้องกองข้าว ม. 9 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 29. วัดร้อยพร้อม ม. 6 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 30. วัดกฤษณา ม. 1 ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 31. วัดแช่ช้าง ม. 7 ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 32. วัดดงขี้เหล็ก ม. 4 ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 33. วัดดอนปืน ม. 5 ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 34. วัดป่าเปา ม. 3 ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 35. วัดบ้านโห้ง ม. 2 ตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 36. วัดป่าแงะ ม. 4 ตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 37. วัดป่าตึง ม. 7 ตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 38. วัดแม่ผาแหน ม. 6 ตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 39. วัดอรุณโชติการาม ม. 3 ตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 40. วัดดอนทราย ม. 15 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 41. วัดบ้านวาก ม. 12 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 42. วัดเปาสามขา ม. 13 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 43. วัดโป่งวนาราม ม. 7 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 44. วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ม. 9 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 45. วัดหนองหอย ม. 2 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 46. วัดหัวฝาย ม. 5 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 47. วัดออนหลวย ม. 6 ออนหลวย ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 48. วัดถ้ำเมืองออน ม. 2 สหกรณ์ ตำบลสหกรณ์ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 49. วัดคันธาพฤกษา ม. 3 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 50. วัดบ้านป๊อก ม. 1 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 51. วัดปางกอง ม. 6 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 52. วัดแม่เตาดิน ม. 4 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 53. วัดแม่ลาย ม. 2 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 54. วัดห้วยแก้ว ม. 5 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 55. วัดปงป่าเอื้อง ม. 4 ตำบลแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 56. วัดป่าสักน้อย ม. 3 ตำบลแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 57. วัดปูคาใต้ ม. 6 ตำบลแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 58. วัดแม่ปูคาเหนือ ม. 5 ตำบลแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 59. วัดสันมะแปป ม. 2 ตำบลแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 60. วัดดอยซิว ม. 6 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 61. วัดทุ่งต้อม ม.5 หม้อ ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 62. วัดป่าตึง ม.7 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 63. วัดแม่ตาด ม. 1 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 64. วัดล้านทอง ม. 3 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 65. วัดสันข้าวแคบกลาง ม. 4 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 66. วัดหนองแสะ ม.2 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 67. วัดต้นเปา ม. 1 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 68. วัดต้นผึ้ง ม. 19 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 69. วัดบวกเป็ด ม. 4 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 70. วัดบ่อสร้าง ม. 3 บ่อสร้าง ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 71. วัดพระป้าน ม. 5 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 72. วัดสันป่าค่า ม. 8 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 73. วัดสันมะฮกฟ้า ม. 7 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 74. วัดหนองโค้ง ม. 2 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 75. วัดบ้านมอญ ม.1 ตำบลสันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 76. วัดสันกลางใต้ ม. 5 ตำบลสันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 77. วัดสันกลางเหนือ ม. 4 ตำบลสันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 78. วัดสีมาราม ม. 2 ตำบลสันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 79. วัดจอมธรรม ม. 1 ตำบลแม่ทา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 80. วัดดอนชัย ม. 6 ตำบลแม่ทา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 81. วัดแม่ตะไคร้ ตำบลแม่ทา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 82. วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลแม่ทา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 83. วัดห้วยทราย ม. 4 ตำบลแม่ทา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 84. วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว ม. 2 ตำบลทาเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

อำเภอสันทราย

 1. วัดข้าวแท่นน้อย ม.3 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 2. วัดข้าวแท่นหลวง ม. 3 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 3. วัดบ้านท่อ ม. 2 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 4. วัดป่าลาน ม. 2 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 5. วัดสันทรายหลวง ม. 4 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 6. วัดแม่ย้อย ม. 1 ตำบลสันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210
 7. วัดสันคะยอม ม. 4 ตำบลสันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210
 8. วัดสันทรายมูล ม. 3 ตำบลสันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210
 9. วัดท่าทุ่ม ม. 4 ตำบลสันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 50210
 10. วัดแม่คาว ม. 2 ตำบลสันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 50210
 11. วัดสันพระเนตร ม. 4 ตำบลสันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 50210
 12. วัดสันศรี ม. 1 ตำบลสันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 50210
 13. วัดคอกหมูป่า ม. 7 ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 14. วัดแม่กวง ม.6 แม่กวง ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 15. วัดร้องสัก ม. 1 ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 16. วัดสันนาเม็ง ม. 3 ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 17. วัดสันหลวง ม. 4 ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 18. วัดหลักพัน ม. 5 ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 19. วัดต้นสาร ม. 1 ตำบลสันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ 50210
 20. วัดพยากน้อย ม. 3 ตำบลสันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ 50210
 21. วัดสันต้นเปา ม. 1 ตำบลสันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ 50210
 22. วัดสันป่าค่าง ม. 2 ตำบลสันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ 50210
 23. วัดทุ่งข้าวตอก ม. 4 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 24. วัดบวกเปา ม. 3 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 25. วัดบ้านดงเจริญชัย ม. 6 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 26. วัดพระบาทตีนนก ม. 7 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 27. วัดร้องเม็ง ม. 2 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 28. วัดหนองแหย่ง ม. 1 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 29. วัดใหม่ชลประทาน ม. 9 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 30. วัดต้นจันทน์ ม. 1 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 31. วัดท่าเกวียน ม. 4 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 32. วัดนางเหลียว ม. 2 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 33. วัดฟ้ามุ่ย ม. 1 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 34. วัดแม่แก้ดหลวง ม. 5 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 35. วัดศรีทรายมูล ม. 6 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 36. วัดสันป่าสัก ม. 3 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 37. วัดหนองไคร้หลวง ม. 2 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 38. วัดทิพวนาราม ม. 7 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
 39. วัดทุ่งป่าเก็ด ม. 6 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
 40. วัดทุ่งหมื่นน้อย ม. 4 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
 41. วัดป่าบง ม. 1 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
 42. วัดแม่โจ้ ม. 4 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
 43. วัดแม่เตาไห ม. 1 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
 44. วัดห้วยเกี๋ยง ม. 3 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
 45. วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ ม. 9 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50210
 46. วัดบ้านโป่ง ม. 2 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50210
 47. วัดศรีงาม ม. 5 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50210
 48. วัดศรีทรายมูล ม. 6 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50210
 49. วัดหนองแฉะ ม. 8 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50210
 50. วัดหนองมะจับ ม. 1 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50210
 51. วัดห้วยแก้ว ม. 3 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50210
 52. วัดขัวมุง ม. 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290
 53. วัดเจดีย์แม่ครัว ม. 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290
 54. วัดแม่แฝก ม. 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290
 55. วัดวังขุมเงิน ม. 7 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290
 56. วัดสบแฝก ม. 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290
 57. วัดห้วยบงวัฒนาราม ม.5 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290
 58. วัดขัวสูง ม. 1 ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 50210
 59. วัดเมืองเล็น ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 50210
 60. วัดเมืองวะ ม. 4 ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 50210
 61. วัดหนองก้นครุ ม.5 ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 50210
 62. วัดหัวฝาย ม. 3 ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 50210
 63. วัดดอยแท่นพระผาหลวง ม.6 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 64. วัดป่าแดด ม. 3 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 65. วัดป่าเหมือด ม. 4 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 66. วัดเมืองขอน ม. 1 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 67. วัดแม่แก้ดน้อย ม. 5 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 68. วัดหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 69. วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
 70. วัดหนองอุโบสถ ม. 10 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 71. วัดร่มหลวง ม. 4 ตำบลแม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ 50290

อำเภอหางดง

 1. วัดกำแพงงาม ม. 3 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่ 50270
 2. วัดทรายมูล ม. 4 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
 3. วัดท้าวคำวัง ม. 1 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่ 50270
 4. วัดประสาทธรรม ม. 5 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่ 50270
 5. วัดสุวรรณประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่ 50270
 6. วัดหางดง ม. 9 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่ 50270
 7. วัดเจริญราษฎร์ ม. 5 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 8. วัดมงคลเกษม ม. 6 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 9. วัดละโว้ ม. 8 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 10. วัดศรีสุพรรณ ม. 2 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 11. วัดสะอาดกุญชร ม. 4 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 12. วัดสันทราย ม. 7 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 13. วัดขันแก้ว ม. 2 ตำบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 14. วัดทุ่งอ้อ ม. 3 ตำบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 15. วัดศรีล้อม ม. 4 ตำบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 16. วัดศรีสว่าง ม. 6 ตำบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 17. วัดคันธรส ม. 1 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 18. วัดเทพกุญชร ม. 7 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 19. วัดนาคนิมิตร ม. 6 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 20. วัดป่าลาน ม. 4 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 21. วัดพระเจ้าเหลื้อม ม. 2 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 22. วัดพฤกษาราม ม. 8 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 23. วัดวาฬุการาม ม. 5 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 24. วัดศรีลังกา ม. 1 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 25. วัดหนองตอง ม. 3 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 26. วัดอินทราพิบูลย์ ม. 9 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 27. วัดขุนคง ม. 5 บ้านขุนคง ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่ 50230
 28. วัดเดชดำรงค์ ม. 6 ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่ 50230
 29. วัดถวาย ม. 2 ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่ 50230
 30. วัดวงค์เมธา ม. 3 ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่ 50230
 31. วัดสระแก้ว ม. 7 ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่ 50230
 32. วัดจันทราวาส ม. 5 ตำบลสบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ 50230
 33. วัดไชยสถาน ม. 3 ตำบลสบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ 50230
 34. วัดโขงขาว ม. 2 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 35. วัดจอมทอง ม. 10 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 36. วัดชัยวุฒิ ม. 1 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 37. วัดช่างคำ ม. 5 บ้านช่างคำ ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 38. วัดท้าวบุญเรือง ม. 3 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 39. วัดวรเวทย์วิศิษฐ์ ม. 9 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 40. วัดศรีโพธิ์ทอง ม. 1 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 41. วัดฉิมพลีวัน ม. 2 ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 42. วัดชัยสถิต ม. 1 ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 43. วัดถาวรธรรม ม. 5 ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 44. วัดผาสุการาม ม. 3 ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 45. วัดลัฎฐิวนาราม ม. 4 ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 46. วัดขุนเส ม. 8 บ้านขุนเส ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 47. วัดดอยเปา ม. 5 บ้านหนองควาย ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 48. วัดตองกาย ม. 1 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 49. วัดนาบุก ม. 3 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 50. วัดโพธิพิชิต ม. 5 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 51. วัดร้อยจันทร์ ม. 6 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 52. วัดวุฑฒิราษฏร์ ม. 2 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 53. วัดสหัสสคุณ ม. 4 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 54. วัดอินทราวาส ม. 4 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 55. วัดคีรีเขต ม. 4 ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 56. วัดทองศิริ ม. 6 ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 57. วัดประชาเกษม ม. 5 ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 58. วัดห้วยไร่ ม. 4 ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 59. วัดอรัญญวาส ม. 2 ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 60. วัดนิลประภา ม. 8 ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 61. วัดเวียงด้ง ม. 1 ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 62. วัดศาลา ม. 1 ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 63. วัดอุโบสถ ม. 6 ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 64. วัดเอรัณฑวัน ม. 3 ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230

อำเภอฮอด

 1. วัดโค้งงาม ม.7 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 2. วัดท่าข้าม ม. 2 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 3. วัดบ้านโป่ง ม. 1 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 4. วัดปัญญาวุธาราม ม. 2 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 5. วัดมัคคาราม ม. 1 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 6. วัดรัตนวราราม ม.9 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 7. วัดวังลุง ม. 10 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 8. วัดศิลานิมิต ม.6 กองหิน ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 9. วัดหางดง ม. 3 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 10. วัดอินทาราม ม. 5 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 11. วัดคัมภีราราม ม. 1 ตำบลฮอด ฮอด เชียงใหม่ 50240
 12. วัดหลวงฮอด ม. 2 ตำบลฮอด ฮอด เชียงใหม่ 50240
 13. วัดห้วยทราย ม. 4 ตำบลฮอด ฮอด เชียงใหม่ 50240
 14. วัดเด่นสารภี ม.6 ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 50240
 15. วัดทุ่งโป่ง ม. 4 ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 50240
 16. วัดบ่อสะแง๋ ม. 11 ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 50240
 17. วัดพิมพิสารรังสรรค์ ม. 3 ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 50240
 18. วัดแม่ยุย ม.7 แม่ยุย ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 50240
 19. วัดลัฏฐิวัน ม. 1 ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 50240
 20. วัดนาฟ่อน ม. 4 ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 21. วัดบ่อหลวง ม. 1 ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 22. วัดบ้านขุน ม. 3 ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 23. วัดวังกอง ม. 2 ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 24. วัดทุ่งหลวง ม. 5 ตำบลบ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 50240
 25. วัดบ่อสลี ม. 6 ตำบลบ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 50240
 26. วัดอรัญญาวาส ม. 2 ตำบลนาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 50240
 27. วัดบ่อพะแวน ม. 12 ตำบลบ่อพลอย ฮอด เชียงใหม่ 50240

?


อำเภอดอยเต่า

 1. วัดดอยเต่า ม. 3 ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 2. วัดเด่นคา ม. 1 ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 3. วัดบ้านไร่ ม. 2 ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 4. วัดสันติสุข ม. 7 ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 5. วัดบ้านชั่ง ม. 2 ตำบลท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 6. วัดแปลงห้า ม.6 แปลงห้า ตำบลท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 7. วัดฉิมพลีวุฒาราม ม. 3 ตำบลมืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 8. วัดประถมการาม ม. 2 ตำบลมืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 9. วัดปัจฉิมการาม ม. 1 ตำบลมืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 10. วัดบ้านแอ่น ม. 2 ตำบลบ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 11. วัดพิงคาราม ม. 1 ตำบลบ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 12. วัดท่าเดื่อ ม. 4 ตำบลบงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 13. วัดบ้านโท้ง ม. 2 ตำบลบงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 14. วัดบ้านน้อย ม. 1 ตำบลบงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 15. วัดท่าครั่ง ม. 5 ตำบลโป่งทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 16. วัดบ้านโปง ม.4 โปง ตำบลโป่งทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 17. วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ม. 9 ตำบลโป่งทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260

อำเภออมก๋อย

 1. วัดแสนทอง ม. 1 ตำบลอมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 2. วัดบ้านหลวง ม. 1 ตำบลยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 3. วัดยางเปียง ม. 2 ตำบลยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 4. วัดจอมแจ้ง ม. 1 ตำบลแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 5. วัดดอยชัยมงคล ม. 2 ตำบลแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 6. วัดป่าคา ม. 3 ตำบลแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 7. วัดสถิตบุญวาส ม. 2 ตำบลแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 8. วัดกู่พฤกษาราม ม. 2 ตำบลม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 9. วัดจอมหมอก ม. 6 ตำบลม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 10. วัดสะฐาน ม. 8 ตำบลม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 50310

อำเภอสารภี

 1. วัดกู่เสือ ม. 1 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 2. วัดต้นเหียว ม. 6 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 3. วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ม. 4 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 4. วัดเวฬุวัน ม. 2 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 5. วัดศรีโพธาราม ม. 5 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 6. วัดแสนหลวง ม. 3 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 7. วัดช่างเคิ่ง ม. 4 ตำบลสารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
 8. วัดปากกอง ม. 6 ตำบลสารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
 9. วัดมงคลวนาราม ม. 1 ตำบลสารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
 10. วัดสารภี ม. 2 ตำบลสารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
 11. วัดท่าต้นกวาว ม. 4 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่ 50140
 12. วัดบุบผาราม ม. 6 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่ 50140
 13. วัดพญาชมภู ม. 2 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่ 50140
 14. วัดแม่สะลาบ ม. 7 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่ 50140
 15. วัดศรีดอนมูล ม. 8 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่ 50140
 16. วัดหนองป่าแสะ ม. 1 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่ 50140
 17. วัดเชียงขาง ม. 7 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140
 18. วัดต้นโชคหลวง ม. 1 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140
 19. วัดต้นยางหลวง ม. 4 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140
 20. วัดนันทาราม ม. 4 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140
 21. วัดโพธิมงคล ม. 6 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140
 22. วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140
 23. วัดศรีสองเมือง ม. 2 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140
 24. วัดอุโบสถ ม. 5 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140
 25. วัดขัวมุง ม. 5 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 50140
 26. วัดปากเหมือง ม. 3 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 50140
 27. วัดป่าเดื่อ ม. 1 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 50140
 28. วัดศรีมูลเรือง ม. 3 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 50140
 29. วัดหัวดง ม. 7 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 50140
 30. วัดอุทุมพราราม ม. 9 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 50140
 31. วัดกู่แดง ม. 6 ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 50140
 32. วัดหนองแฝก ม. 5 ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 50140
 33. วัดหนองสี่แจ่ง ม.8 หนองสี่แจ่ง ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 50140
 34. วัดหวลการณ์ ม. 2 ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 50140
 35. วัดกองทราย ม. 6 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 36. วัดเชียงแสน ม. 2 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 37. วัดดอนจืน ม. 3 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 38. วัดป่าแคโยง ม. 5 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 39. วัดผางยอย ม. 3 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 40. วัดพระนอนหนองผึ้ง ม. 4 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 41. วัดสันคือ ม. 8 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 42. วัดสันดอนมูล ม. 3 ตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ 50140
 43. วัดดอนแก้ว ม. 5 ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 50140
 44. วัดตำหนัก ม. 2 ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 50140
 45. วัดน้ำโจ้ ม. 6 ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 50140
 46. วัดสันกลาง ม. 7 ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 50140
 47. วัดสันต้นกอก ม. 4 ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 50140
 48. วัดเจดีย์เหลี่ยม ม. 1 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 49. วัดช้างค้ำ ม. 11 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 50. วัดบวกครกใต้ ม. 9 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 51. วัดบวกครกเหนือ ม. 8 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 52. วัดป่ากล้วย ม. 4 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 53. วัดป่างิ้ว ม.5 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 54. วัดป่าเปอะ ม. 2 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 55. วัดต้นผึ้ง ม. 4 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่ 50140
 56. วัดบุปผาราม ม. 5 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่ 50140
 57. วัดปากคลอง ม. 9 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่ 50140
 58. วัดป่าสา ม. 2 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่ 50140
 59. วัดศรีดอนชัย ม. 4 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่ 50140
 60. วัดสันทราย ม. 1 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่ 50140
 61. วัดหนองแบน ม. 6 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่ 50140
 62. วัดไชยสถาน ม. 1 ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่ 50140
 63. วัดเทพาราม ม. 5 ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่ 50140
 64. วัดป่าบงหลวง ม. 4 ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่ 50140
 65. วัดศรีคำชมภู ม. 3 ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่ 50140
 66. วัดสุพรรณ ม.6 ป่ากล้วย ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่ 50140

อำเภอเวียงแหง

 1. วัดกองลม ม. 2 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 2. วัดกำแพงใหม่ ม. 3 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 3. วัดแม่หาด ม. 1 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 4. วัดเวียงแหง ม. 4 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 5. วัดห้วยหก ม. 5 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 6. วัดเปียงหลวง ม. 1 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 7. วัดพระธาตุแสนไห ม. 5 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 8. วัดฟ้าเวียงอินทร์ ม. 1 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 9. วัดมกายอน ม. 2 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 10. วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
 11. วัดม่วงเครือ ม. 6 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 12. วัดม่วงป๊อก ม. 4 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 13. วัดสามภู ม. 7 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 14. วัดห้วยไคร้ ม. 3 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170
 15. วัดอุทัยธาราม ม. 5 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 50170

อำเภอไชยปราการ

 1. วัดกิ่วจำปี ม. 11 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 2. วัดเชียงหมั้น ม. 15 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 3. วัดถ้ำตับเตา ม. 10 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 4. วัดทรายขาว ม. 16 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 5. วัดศรีดงเย็น ม. 8 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 6. วัดสันต้นเปา ม.5 อ่าย ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 7. วัดสันทราย ม. 8 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 8. วัดสุกาวาส ม. 7 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 9. วัดหนองเทียนคำ ม. 4 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 10. วัดหัวฝาย ม. 10 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 11. วัดอินทาราม ม. 4 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 12. วัดฉิมพลีวัน ม. 3 ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 13. วัดดอยหล่อ ม. 4 ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 14. วัดปักกัณตาวาส ม. 1 ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 15. วัดป่าแดง ม.2 ป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 16. วัดพระธาตุจอมคีรี ม. 1 ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 17. วัดต้นโชค ม. 5 ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 18. วัดถ้ำผาผึ้ง ม. 11 ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 19. วัดบ้านปง ม. 7 ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 20. วัดบุญฑริกาวาส ม. 3 ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 21. วัดป่าไม้แดง ม. 9 ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 22. วัดทุ่งยาว ม. 7 ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 23. วัดปงตำ ม. 1 ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 24. วัดมหิงสาวาส ม. 3 ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 25. วัดสุปัฎนาราม ม. 2 ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 26. วัดอรัญญวาสี ม.4 ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

อำเภอแม่วาง

 1. วัดจำลอง ม. 5 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 2. วัดชัยมงคล ม. 3 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 3. วัดทุ่งศิลา ม. 1 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 4. วัดบ้านใหม่ปางเติม ม.9 ใหม่ปางเติม ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 5. วัดป่าแดด ม. 6 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 6. วัดรังษีสุทธาราม ม. 2 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 7. วัดศิริชัยนิมิตร ม. 8 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 8. วัดสันปูเลย ม. 12 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 9. วัดโสภาราม ม. 9 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 10. วัดห้วยแก้ว ม. 10 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 11. วัดอัมพาราม ม. 5 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 12. วัดจอมแจ้ง ม. 3 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 13. วัดจันทร์เกษม ม. 10 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 14. วัดดอนแก้ว ม. 2 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 15. วัดดอนชัย ม. 10 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 16. วัดดอนบิน(ดอนปิน) ม. 6 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 17. วัดท่าช้าง ม. 5 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 18. วัดบุญยืน ม. 3 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 19. วัดพันตน ม. 3 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 20. วัดมหาวัน ม. 10 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 21. วัดมะกับตองหลวง ม. 8 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 22. วัดศรีชุม ม.7 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 23. วัดสารภี ม. 9 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 24. วัดแสนคันธา ม. 6 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 25. วัดถ้ำดอยโตน ม.5 แม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 26. วัดมัชฒิมาราม ม. 9 ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 27. วัดวิมุตติการาม ม. 6 ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 28. วัดสบวิน ม. 9 ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 29. วัดดอนเปา ม.4 ตำบลดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
 30. วัดใหม่สวรรค์ ม.7 ใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่

กิ่งอำเภอแม่ออน-กิ่งอำเภอดอยหล่อ

 1. วัดออนกลาง ม.9 ตำบลออนกลาง กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่
 2. วัดหนองเหียง ม.2 บ้านหนองเหียง ตำบลสันติสุข กิ่งอ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 3. วัดทุ่งท้อ ม.2 ทุ่งท้อ ตำบลสองแคว กิ่งอ.ดอยหล่อ เชียงใหม่