Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Martial Arts

This extensive list of Martial Arts web sites includes links to Japanese Martial Arts | Aikido | Aikijutsu | Bu Jutsu | | Judo | Jujutsu | Jujutsu Federations/Schools | Ninjutsu | Karate | Karate Associations/Federations | Chito-Ryu Karate | Gojuryu | Kenpo/Kempo | Koro Ken | Kyokushin | Myo Sim | Shindo Jinen Ryu | Shito Ryu | Shotokai | Shotokan | Wado Ryu | Washin Ryu | Yoshukai | Koppo | Sumo Wrestling | and Weapons


Japanese Martial Arts


Aikido Web Sites

Aikijutsu Web Sites

Bu Jutsu

Iaido/Kendo Sword Arts Sites

Judo Sites

Jujutsu Sites

Jujutsu Federations and Schools

Ninjutsu

Karate Sites

Karate Associations and Federations

Chito-Ryu Karate-Do

Gojuryu Karate

Kenpo/Kempo Karate

Koro Ken Karate

Kyokushin Karate

Myo Sim Karate

Shindo Jinen Ryu Karate

Shito Ryu Karate

Shotokai Karate

Shotokan Karate

Wado Ryu Karate

Washin Ryu Karate

Yoshukai Karate

Koppo

Sumo Wrestling

Weapons Sites


The Directory of Okinawan Martial Arts, Chinese Martial Arts, Filipino Martial Arts, Russian Martial Arts, Thai Martial Arts, Hawaiian Martial Arts, Vietnamese Martial Arts, Indonesian Martial Arts, Brazilian Martial Arts, Greek Martial Arts, French Martial Arts, Israeli Martial Arts, African Martial Arts, Self Defense Systems, and Kickboxing is available at The Martial Arts Menu Page Part 3.

The Directory of Martial Arts Resources is available at The Martial Arts Menu Page Part 4.Back to Home Page