Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Besluit betreffende den naam, te dragen door de nakomelingen van Hare Majesteit de Koningin

BESLUIT van den 30sten December 1908, Stb. 425, betreffende den naam, te dragen door de nakomelingen van Hare Majesteit de Koningin


WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Gezien Ons besluit van den 8sten Februari 1901, n. 5, luidende als volgt:

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Overwegende den wensch van Onzen beminden Gemaal en verlangende, dat de naam van het Geslacht, waaruit Wij zijn gesproten en waaraan voor Ons en voor het Nederlandsche Volk zoo dierbare herinneringen zijn verbonden, ook voor Onze nakomelingen behouden zal blijven;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 2den Februari 1901, 1ste Afdeeling C, n. 15, Geheim;
Hebben goedgevonden en verstaan:

toe te stemmen, dat de naam "ORANJE NASSAU" zal worden gedragen door alle Prinsen en Prinsessen der Nederlanden, Onze wettige nakomelingen, met en benevens den naam of namen, die Zij aan het Geslacht van Hunnen Vader ontleenen, met dien verstande, dat aan laatstbedoelden naam of namen zal voorafgaan de naam "ORANJE NASSAU", zoodat genoemde Prinsen en Prinsessen, onverminderd de titels die Hun uit anderen hoofde nog toekomen, zullen worden genoemd "Prins (Prinses) van Oranje Nassau Hertog (Hertogin) van MECKLENBURG".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat op een nader te bepalen dag in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Loo, den 8sten Februari 1901.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
CORT V.D. LINDEN.

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 23sten December 1908, Algemeen Secretariaat, n. 142, Geheim;
Hebben goedgevonden en verstaan:

als dag, waarop bovenstaand besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst, aan te wijzen den dag, volgende op dien der dagteekening van dit besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's Gravenhage, den 30sten December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Uitgegeven den een en dertigsten December 1908.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.