Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Besluit houdende voorzieningen in verband met het huwelijk van H.K.H. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven

BESLUIT van 2 januari 1967, Stb. 1, houdende voorzieningen in verband met het huwelijk van H.K.H. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven


WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Overwegende, dat het wenselijk is te bepalen dat Pieter van Vollenhoven na zijn huwelijk met Onze dochter Margriet lid is van Ons Huis;
Verlangende, dat aan de kinderen die uit dit huwelijk mochten worden geborende de persoonlijke titel van Prins (Prinses) van Oranje-Nassau wordt verleend en overwegende, dat dit verlangen door de aanstaande echtgenoten wordt gedeeld;
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1966, nr. 170639;
Gelet op artikel 74 van de Grondwet, artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 3 van de Rijkswet van 21 juli 1966, Stb. 314;
De Hoge Raad van Adel gehoord;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Te rekenen van de voltrekking van het huwelijk met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet is Pieter van Vollenhoven lid van Ons Huis.

Artikel 2

Aan de kinderen, die uit voormeld huwelijk geboren mochten worden, wordt de persoonlijke titel Prins (Prinses) van Oranje-Nassau verleend met het predikaat "Hoogheid". Deze titel zal worden gevoerd voor de geslachtsnaam van de vader, zodat deze kinderen zullen zijn: Zijne (Hare) Hoogheid Prins(es) .................... van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven.

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad, het Gouvernementsblad van Suriname, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk en de Hoge Raad van Adel.

Soestdijk, 2 januari 1967.

JULIANA.

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
J. ZIJLSTRA.

De Minister van Justitie,
STRUYCKEN.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. J. VERDAM.

Uitgegeven de negende januari 1967.

De Minister van Justitie,
STRUYCKEN.