Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Besluit betreffende den naam, te dragen door de kinderen van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses JULIANA

BESLUIT van den 26sten October 1937, Stb. 5, betreffende den naam, te dragen door de kinderen van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses JULIANA


WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Gezien Ons besluit van 8 Januari 1937, n. 5, luidende als volgt:

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Verlangende, dat de naam van het Geslacht, waaruit Wij zijn gesproten en waaraan voor Ons en voor het Nederlandsche Volk zoo dierbare herinneringen zijn verbonden, ook voor de kinderen van Onze beminde Dochter behouden zal blijven, en overwegende dat in dit verlangen door Onze Dochter en Haren Gemaal wordt gedeeld;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 4 Januari 1937, Kabinet No. 487,H;
Hebben goedgevonden en verstaan:

toe te stemmen, dat de naam "ORANJE-NASSAU" zal worden gedragen door alle kinderen van Onze beminde Dochter, met en benevens den naam, welken Zij aan het Geslacht van Hunnen Vader ontleenen, met dien verstande, dat aan laatstbedoelden naam zal voorafgaan de naam "ORANJE-NASSAU", zoodat genoemde kinderen, onverminderd den titel van Prins of Prinses der Nederlanden en de Hun verder toekomende titels, zullen worden genoemd "Prins (Prinses) van ORANJE-NASSAU, Prins (Prinses) van LIPPE-BIESTERFELD".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat op een nader te bepalen dag in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

's Gravenhage, den 8sten Januari 1937.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
VAN SCHAIK.

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 1 October 1937, Kabinet No. 416,D;
Hebben goedgevonden en verstaan:

als dag, waarop bovenstaand besluit in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst, aan te wijzen den dag, volgende op dien der dagteekening van dit besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Het Loo, den 26sten October 1937.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
C. GOSELING.

Uitgegeven den zeven en twintigsten October 1937.

De Minister van Justitie,
C. GOSELING.