<xmp> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="maroon" VLINK="maroon"> </xmp>
לינקים
כל הזכויות שמורות לעופר

פתיחת הלינקים בעמוד נפרד

האוסף הפרטי שלי: מאמרים ולינקים
'מודלים, תאוריות, שיטות, דיאגרמות וכו ♥
ניהול אנשים ♥
שיווק ♥
ניהול כללי ♥
כישורים אישיים ♥
סגנונות למידה ♥
מדיניות איכות הסביבה ♥
מימון ♥
3 פיתוח המנהל ♥
תפקוד הממונה הישיר ♥
TQM, פיתוח ארגוני, שינוי והתנגדות לשינוי ♥
למידה ארגונית וידע ארגוני ♥
פתרון בעיות וקבלת החלטות ♥
אסטרטגיה, תכנון וניהול פרוייקטים ♥
מנהיגות וסגנונות ניהול ♥
צוותים וקבוצות עבודה ♥
משפט, אתיקה ועסקים ♥
שיטות מחקר ♥
ניהול העסק הזעיר ♥
ניהול משאבים ♥
ניהול ידע ♥
מקרא
     קבצים ללא סימון נצפים בדפדפן האינטרנט-         
ZIP-קבצים מכווצים ב-     
WORD קבצים הנצפים בדפדפן-     
תקציר ספר-      
Acrobat Reader הניתנים לקריאה באמצעות PDF קבצי-      
ZIP -שכווצו ב WORD קבצי- 
TQM, פיתוח ארגוני, שינוי והתנגדות לשינוי
ושינוי ארגוני TQM :מאמר

מאמר: אלתור ארגוני וזכרון ארגוני

מאמר: זהות ארגונית ודימוי ארגוני

מאמר: משאבי הארגון ויתרון תחרותי

מאמר: מתודות של שינוי ארגוני

מאמר: ניהול אפקטיבי של שינויים

פרוצדורה של ניהול שינויים

מאמר: יישום שינויים רדיקליים

מאמר בעברית: ניהול איכות כוללת

מאמר: להוביל שינוי - האתגר האנושי

מאמר: שינוי ארגוני מתמשך

הנקודות של דמינג :TQM

מאמר: שינוי ארגוני ואסטרטגיות בסביבה סוערת

מאמר: אסטרטגיות משותפות להישרדות וצמיחה

TQM -מאמר: תפיסת מנהלים את שיטת ה

TQM מילון למונחי

קישור: הירחון לניהול שינויים ארגוניים

"קישור: הירחון "זמנים משתנים

לראש הרשימה
למידה ארגונית וידע ארגוני
אתר הנותן רשימה מלאה של ביבליוגרפיות בנושא

? מאמר: מה הופך ארגון לארגון לומד

מקורות ביבליוגרפיים בנושא ידע ארגוני

רשימה נוספת בנושא

מקורות בנושא למידה ארגונית

מאמר: הפרעות בתהליך הלמידה הארגונית

מאמר: פיתוח ידע ארגוני

מאמר מקיף: למידה ארגונית

הרבה מאמרים על ידע ארגוני

אתר מעולה על ניהול הידע הארגוני

מאמר: הארגון כמערכת לומדת

הארגון הלומד - אמיתי קרן 

קישור: מאמר ענק על הארגון הלומד

"מאמר: אבחנה בין למידה ארגונית ו"ארגון לומד  

Managing Codified Knowledge: מאמר

לראש הרשימה
פתרון בעיות וקבלת החלטות
מודלים של קבלת החלטות ופתרון בעיות
מאמר: מודלים של קבלת החלטות

השימוש במודלים בתהליך קבלת החלטות

vroom & yetton מאמר: המודל של

מאמר: המודל הנורמטיבי לקבלת החלטות

לינק: טכניקות לפתרון בעיות

מאמר: עקרונות חדשים בסיעור-מוחות

קישור: המודל ההקשי (אנלוגי) לפתרון בעיות

Newell & Simon מאמר: התאוריה של

קישור ומקורות: מגוון שיטות לפתרון בעיות

GPS מאמר ומקורות: תאוריית

קישור למאמר: פתרון בעיות בעזרת חשיבה

קישור למאמר: תהליך קבלת החלטות בצוותים וירטואליים
ורב-תרבותיים


מאמר: שיטת דלפי

מאמר: השימוש בשיטת דלפי לצורך הגעה לקונצנזוס

קישור למאמר: תיאור מלא של שיטת דלפי

קישור: פתרון בעיות מבוסס קונפליקטים

מתודולוגיה: קבלת החלטות בקבוצה נומינלית

קישור: השיטה הנומינלית - מדריך למשתמש

לפתרון בעיות TRIZ קישור למאמר: שיטת

TRIZ עוד קישור על שיטת

TRIZ מגזין

מתודולוגיה: פתרון בעיות יצירתי

מאמר: צוותי קבלת החלטות אסטרטגיות

מאמר: תפקיד האינטואיציה בתהליך קבלת ההחלטות

"...מאמר: "החלטות, החלטות

קישור למאמר: מדוע החלטות ארגוניות נכשלות

קישור למאמר: כשלים בהחלטות - למה הם מופיעים ואיך
למנוע אותם


קישור: תהליך ההחלטה הניהולית

קישור למאמר: תפקיד הקונפליקט בקבלת החלטות

Decision-Making in Incident Control Teams: מאמר

קישור: הבניה אנליטית של בעיה

קישור למאמר: קבלת החלטות בסביבה וירטואלית

קישור: קבלת החלטות בקבוצה

לראש הרשימה
אסטרטגיה, תכנון, וניהול פרוייקטים
? קישור: מהו תכנון אסטרטגי

מאמר: קבלת החלטות אסטרטגית

מאמר: ניהול פרוייקט של פיתוח מוצר

מאמר: עליונות אסטרטגית

Strategic Management Journal: קישור

רשימה ביבליוגרפית: תכנון אסטרטגי

מאמר: הגדרת חזון והנחלתו

מאמר: מרכיבי החזון הארגוני

קישור למצגת: תהליך הניהול האסטרטגי

קישור למאמר: הנתיב הקריטי בניהול פרוייקטים

קישור למאמר ענק: ניהול סיכונים

קישור למאמר: תרחישים, אסטרטגיות וההליך האסטרטגי

מאמר: החזון הארגוני

הסבר של מט"י על תכנית עסקית 

דוגמה של מט"י לתכנית עסקית 

תבנית של תכנית עסקית באנגלית 

דוגמה לתכנית עסקית באנגלית

מדריך באנגלית לכתיבת תכנית עסקית

מאמר: חזון - פרדוקס, דימוי ומיקוד

מאמר: יעדים - הכח המניע בתוך הארגון

קישור: מילון למונחי ניהול פרוייקטים

מאמר: ערכת כלים אסטרטגית

קישור למאמר: מנהלים מוצלחים הופכים חזון
לתוכניות אופרטיביות


לראש הרשימה
מנהיגות וסגנונות ניהול
רשימת מודלים ותאוריות מנהיגות

מאמר: מנהיגות כדרך חשיבה

"מאמר של פרופ' אילן משולם: "תפסיקו להדריך, תפתחו

ספר מקוון: המדריך למנהיגות

? מאמר: מי ראוי להיות מנהיג

"תקציר מספרו של מיכה פופר:
"התפתחותם של מנהלים-מנהיגים"
  

מאמר: ניהול לפי ערכים

מאמר: ההבדל בין מנהל למנהיג

קישור למצגת: מנהיגות מצבית

קישור למצגת מעולה על מנהיגות

עוד קישור למצגת מעולה על מנהיגות

ועוד קישור למצגת מעולה על מנהיגות

תאוריות תלויות-מצב במודלי מנהיגות

21-תקציר ספר: מנהיגות במאה ה

ביבליוגרפיה מקיפה על מנהיגות וחזון

פיתוח מנהיגות בארגון לומד

קישור: מנהיגות מכוונת

דף קישורים לאתרי מנהיגות

מאמר: העלויות של ניהול מבוסס-פעילות

לראש הרשימה
צוותים וקבוצות עבודה
מאמר: אנליזה של קבוצות עבודה

מאמר: משימה וקונפליקט כמעצבי תפקידים בצוות

מאמר: להפוך מ"צוות" לצוות-עבודה

קישור: השפעת טכנולוגיית המידע על ארגון הצוות

קישור: דינמיקה קבוצתית

קישור: תהליך מדידה ביצועי צוות

מאמר: השפעת עבודה קבוצתית על ביצועי הארגון

מאמר: מודלים בחשיבה יצירתית

מאמר: 3 מודלים של יעילות צוותית

קישור: תהליכים להנעה קבוצתית

מאמר: מנהיגות בצוותים

מאמר: חשיבות הצבת מטרות להצלחת עבודת הצוות

מאמר: המודל החדש לפיתוח צוות

מאמר: בניית צוות

מאמר: הקמת צוות מחדש

השאלון של בלבין לתפקידים בצוות

קישור: התפיסה של בלבין לתפקידים בצוות

...מאמר: כשהצוות מניף דגל לבן

תקציר: פרדוקס הקונפליקט בקבלת החלטות

? Abilene היכרות: מהו פרדוקס

Abilene הסבר על פרדוקס

Abilene עוד הסבר על פרדוקס

לראש הרשימה
'מודלים, תאוריות, שיטות, דיאגרמות וכו
ששת הכובעים של דה-בונו
מאמר: הסבר על התאוריה

מצגת על ששת הכובעים

הסבר בעברית על הכובעים

PLC - מחזור חיי מוצר
מאמר מעולה על המודל

קישור למצגת על המודל

הסבר על המודל

מודלים - כללי
אתר מעולה המסביר עשרות מודלים

שבעת המופלאים - מודלים לבקרת איכות

מאמר: ניתוח עלות-תועלת

ספר האיכות של ספרינט - שווה להוריד

(עצם-הדג (אישיקאווה
הסבר (1) על הדיאגרמה

הסבר (2) מעולה על בניית הדיאגרמה

הסבר (3) על הדיאגרמה

תרשים פארטו
הסבר (1) על התרשים

הסבר (2) מעולה איך לבנות פארטו

"80/20 -עקרון ה" 

מודל אנסוף
מאמר ומקורות: פרדוקס הגמישות

קישור: הסבר על המודל

PERT שיטת
הסבר על השיטה בעברית

(בוסטון) BCG מודל
קישור: הסבר על המודל

קישור למצגת הכוללת הסבר על המודל

חמשת הכוחות של פורטר
הסבר ומקורות על המודל

המודל הגנרי של פורטר
הסבר על המודל

מודל שרשרת הערך של פורטר
הסבר על המודל

תקציר הפרק הרלוונטי מהספר 

מאמר: השפעת המידע על שרשרת הערך

לראש הרשימה
ניהול אנשים
קישור: מודל להערכת ביצועי עובדים

? מאמר: איך מודדים אנשים

מאמר (1) על תאוריית הצרכים של מסלו

מאמר (2) על תאוריית הצרכים של מסלו

מאמר (3) על תאוריית הצרכים של מסלו

ירחונים מקצועיים לענייני תעסוקה

לראש הרשימה
שיווק
מאמר: מותג = נאמנות

"תקציר הספר "שיווק אינטימי

קישור למצגת מעולה על שיווק

קישור: הגדר את פרופיל הלקוח שלך

קישור: אלפי אתרי שיווק וניהול

מאמר: פתוח ארגון לומד מוכוון-שוק

קישור למאמר: נקודות מתות בניתוח מתחרים

קישור: מילון למונחי שיווק

לראש הרשימה
ניהול - כללי
התיאורטיקנים והפילוסופים של הניהול

קישור: ביבליוגרפיה כללית לניהול

שיפור ביצועים - רשימת תיוג

"לינק: האתר של טום פיטרס, מחבר "הסמינר של טום פיטרס

קישור: תרבות ארגונית

קישור: גדולי התאורטיקנים של הניהול

הדיסציפלינה החמישית" - פיטר סנג'י"  

קישור לאתר-על: הארגון הווירטואלי

(מגזינים אלקטרוניים: האקדמיה לניהול (טקסט מלא

קישור: אתר ענק על תאוריית המערכות

קישור: הסבר על סגנונות למידה

קישור: הסבר על מודל הלמידה של קולב

קישור: ארבעת סגנונות הלמידה לפי קולב

אמנות הניהול: תובנות בפרספקטיבת העובד  

קישור: גישות ניהוליות

קישור: החלוקה לצורות ארגוניות עפ"י מינצברג

(TOC) קישור: הסבר על תורת האילוצים

מאמר מקיף: גישות לתאוריית הארגון

הירחון להתנהגות ארגונית

לראש הרשימה
כישורים אישיים
תקציר הרצאה: שיווק ההון האנושי

כללים למצגת יעילה

לראש הרשימה
סגנונות למידה
קישור: הסבר על סגנונות למידה

קישור: הסבר על מודל הלמידה של קולב

קישור: ארבעת סגנונות הלמידה לפי קולב

תקציר: הלמידה עפ"י רוג'רס

לראש הרשימה
מדיניות איכות הסביבה
אנגלית
אתר-על לקישורים בנושא

קישור: מכון התקנים האמריקני, איכות הסביבה

ISO 14001 :קישור

ISO 14000 :קישור

ISO 14000 :קישור

ISO-קישור: הסבר מקיף על רישום ל

EMS דוגמה לפרוייקט

בעסק קטן ובינוני EMS דוגמה ליישום

יתרונות - ISO 14000

ניתוח עלות-תועלת בסוגיית זיהום אוויר  

השימוש בכלים כלכליים בקביעת מדיניות סביבתית

שיקול דעת בבקרה על זיהום בסין

היבטים גלובליים בזיהום אוויר

Extended product responsibility

כמקור לייתרון תחרותי EMS

עברית
קישור: המשרד לאיכות הסביבה

קישור: אתר איכות הסביבה של מופת

קישור: מכון התקנים, איכות הסביבה

קישור: ירחון המשרד לאיכות הסביבה

קישור: מרכז מידע למדיניות סביבתית

קישור: כל החוקים הסביבתיים

קישור: משרד עו"ד המתמחה באיכות הסביבה

קישור: אתר אקולוגיה של סנונית

מט"ח - איכות הסביבה

לראש הרשימה
משפט, אתיקה ועסקים
אנגלית
אתר-על לקישורים בנושא

מדריך מקורות המידע המשפטיים באינטרנט

LAW.COM פורטל

ספר מקוון: חוק ועסקים

עברית
מדינת ישראל: משרד המשפטים

מדינת ישראל: הרשות השופטת

מדינת ישראל: מבקר המדינה

ביה"ד הארצי לעבודה - פסקי דין

הלכות - הוצאה משפטית

סנהדרין - כתב עת לחשיבה משפטית

פסק דין - אתר המשפט הישראלי

נבו - המאגר המשפטי הישראלי

רשות ההגבלים העסקיים

פורטל המשפט הישראלי - JUDGENET

מכללת שערי משפט

סולחה - פורטל הגישור הישראלי

חובות - מרכז הכוונה

אוניברסיטת חיפה - הפקולטה למשפטים

שי"ל - אוסף חוקים, תקנות ופסקי דין

לראש הרשימה
מימון, כלכלה וכספים
אנגלית
The Theory of Money and Credit   

הלשכה לניתוחים כלכליים

מגזינים כלכליים אלקטרוניים

Measuring and improving corporate information technology

תקציר הרצאה: מבנה ההון ומדיניות תשלומים

קישור: מילון למונחי כלכלה

מאמר: תשלומי מנהלים ומטרת הניהול

מאמר: חוק ופיננסים

מצגת: המודלים של מודיליאני ומילר

הכלכלה הארגונית בתפיסה הוובריאנית

דיבידנד, חוב, השקעות ורווח

YAHOO אגרון המונחים הפיננסיים של

מתודה לתקצוב הון כפונקציה של תשואה

מאמר: תמחור אופציות

עברית
אומנות הניהול - ניהול כספים

ביזנס פורטל

מדינת ישראל - משרד התמ"ס

מדינת ישראל - משרד האוצר

התאחדות התעשיינים בישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון

לראש הרשימה
שיטות מחקר
? מאמר: מהו מחקר

(אוסף: מהו סקר ? (האגודה האמריקאית לסטטיסטיקה

קישור: מקורות מידע בעסקים

(מגזין אלקטרוני: מחקר חברתי (מאמרים מלאים

מאמר וקישורים: בחירה בשיטת המחקר הנכונה

קישור: אוסף מדריכים לשיטות מחקר

"מבחר מאמרים בנושא "שיטות מחקר במדעי החברה

קישור למצגת: שיטות מחקר ארגוניות

מצגת להורדה: שיטות מחקר

(Abstracts) מגזין אלקטרוני: שיטות מחקר ארגוניות

? תקציר הרצאה: מהי מדידה

(!!! ספר אלקטרוני: סטטיסטיקה (מומלץ

קישור למאמר: הערות על שיטות מחקר

מאמר: הגדלת האובייקטיביות של ראיונות קוגניטיביים

מאמר: איסוף מידע באמצעות ראיונות עומק

מאמר: שיטות מחקר בעסקים

הקישור הגדול ביותר ברשת למקורות בנושא סטטיסטיקה

(הגישה של פופר (1

(הגישה של פופר (2

(הגישה של פופר (3

ספר להורדה: היכרות עם הסתברות

הקורס "שיטות מחקר בעסקים" של אונ' חיפה

המדריך לפיתוח שאלונים

מילון למונחי מדידה

מילון למונחי סטטיסטיקה

מרכז האינטרנט למחקר איכותי

קישור 1: עיצוב שאלונים

קישור 2: עיצוב שאלונים

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - תקצירי הרצאות

מאמר: תהליך יצירת התאוריה

מאמר: השימוש באינטרנט לצורך ביצוע מחקרי סקר

מאמר: חקירת שינויים ארגוניים ולימוד ארגוני

(טקסט מלא) The Qualitative Report :מגזין אלקטרוני

מאמר מקיף: מחקרי סקר

מצגת בנושא דגימה  להורדת המצגת

"מאמר מקיף: "על שיטות מחקר

הסבר: השיטה המדעית

היכרות עם אפיסטמולוגיה

מהו ידע לפי הפילוסופים הגדולים

(מאמר: יסודות הערך (ידע

Grounded Theory as Scientific Method: מאמרו של הייג

Grounded Theory as Scientific Method: מאמר על הייג

The Grounded Theory: הסבר

לראש הרשימה
ניהול העסק הזעיר
אנגלית
מאמר: תכנון מוגבל וחזון ייזומי

ראשי פרקים לבניית תכנית עסקית

מאמר: כישורי בוגרי לימודים אקדמיים והעסק הזעיר

מאמר: חדשנות בפיתוח מיומנויות לניהול העסק הזעיר

מאמר: יצירת אסטרטגיה תחרותית

קישור:פדרציית העסקים הקטנים בבריטניה

(קישור: הרשות לעסקים קטנים בבריטניה (ממשלתי

סקירה: השפעת העסקים הקטנים על אמריקה החדשה

רשימת ירחונים אקדמיים בנושא העסק הזעיר

מאמר: חדשנות בפיתוח מיומנויות לניהול העסק הזעיר

אתר העסקים הקטנים של מאיר לירז

האתר למקים העסק הקטן - INC

המינהל לעסקים קטנים בארצות-הברית

אתר האו"ם לעסקים קטנים

עברית
(ראשי פרקים לתכנית עסקית (מט"י

אתר מעולה של מט"י מינעם

הרשות לעסקים קטנים בישראל

התאחדות התעשיינים בישראל

משרד האוצר

איגוד לשכות המסחר בישראל

משרד התעשיה והמסחר

אתר המדען הראשי

מס הכנסה: המדריך לפתיחת עסק

"דף היזמות של אתר "אמנות הניהול

לניהול SWOT אתר

לראש הרשימה
3 פיתוח המנהל
אנגלית
עשרות מאמרים על קריירה

21-מאמר: יישומים של פיתוח קריירה במאה ה

עשרות מאמרים של הפורטל לפיתוח קריירה

מאמר: העתיד של פיתוח קריירה

מדריך און-ליין לפיתוח קריירה

"המגזין "קריירה

הסברים על תאוריית הצרכים של מסלו
1 קישור
2 קישור
3 קישור
4 קישור
5 קישור
6 קישור
7 קישור
8 קישור
9 קישור
10 קישור
11 קישור
(קישור 12 (מצגת
עברית
האתר של מכון נועם

פורטל "פרנסה" למציאת עבודה

מאמר: ערכם של כשלונות בפיתוח קריירה

מאמר: הבדלים בתכנון קריירה

מאמר: תכנון קריירה במהלך הלימודים האקדמיים

לראש הרשימה
ניהול משאבים
אנגלית
ISO - הארגון הבינלאומי לתקינה

IndustryWeek מאמרים מקצועיים של

APICS - ירחון האגודה לניהול משאבים

הירחון לניהול האיכות - מאמרים מלאים

הירחון לאיכות בטכנולוגיה - מאמרים מלאים

ירחון אלקטרוני המוקדש לתורת האילוצים

עוד קישור לאתר המוקדש לתורת האילוצים

ERP מאמרים מלאים בנושא

מאמרים בנושא ניהול פרוייקטים

?ERP הסברים מקצועיים: מהו

המון מאמרים מקצועיים בנושא ניהול פרוייקטים

מאמרים וביקורות ספרים בניהול פרוייקטים

JIT מצגת בנושא

המון מאמרים בנושא שרשרת האספקה

מאמרים בנושא לוגיסטיקה ושרשרת האספקה

Distribution מאמרים בנושאי לוגיסטיקה מהמגזין

מאמרים בנושא ניהול מלאי יעיל

Reengineering-המדריך המלא ל

מאמר מקיף בנושא בקרת מלאי

אתר המוקדש לתורת האילוצים

מאמר מקיף על תורת האילוצים

עברית
"מאמרים מקצועיים של "שער התעשיה

"מאמרים מקצועיים של "לוגיסטי-נט

מאמרים בנושאי תעשיה וניהול מבית עמל-נט

ERP מאמרים בעברית בנושא

ERP מאמר: היבטים ארגוניים בהטמעת מערכת

לא רק יתרונות :ERP - מאמר בעברית

מאמרים של איגוד מנהלי הרכש בישראל

האתר הלא-רשמי של הסטודנטים ללוגיסטיקה בבר-אילןחומרים נוספים ניתן למצוא בדף זה
לראש הרשימה
תפקוד הממונה הישיר
עברית
? מאמר: איך להתמודד עם קונפליקטים

מצגת בנושא הערכות ביצוע

(TACK) עקרונות עבודה לצוות אפקטיבי

(TACK) הערכות ביצועי עובדים

(TACK) מניהול למנהיגות מעצבת

חומרים נוספים ניתן למצוא בדף הקישורים
אנגלית
ניהול ביצועי עובדים

תפיסת התפקיד בצוות על-פי בלבין

תמצית התפקידים בצוות על-פי בלבין

האתר הרשמי של מרדית' בלבין

מאמרים בנושא עבודת צוות

מאמרים נוספים מדף הקישורים בנושא עבודת צוות

מאמרים נוספים מדף הקישורים בנושא מנהיגות

Janis חשיבה קבוצתית על פי

"כח ומנהיגות"

מאמר: מנהיגות ושימוש יעיל בכח

תקציר: מנהיגות וכח בארגונים

הרצאה: בין מנהיגות וכח

עקרונות ומקורות הכח

תקשורת בארגון

מאמרים נוספים מדף הקישורים בנושא פתרון בעיות

מאמרים נוספים מדף הקישורים בנושא שינוי בארגון

פיתוח אנשים ועבודת צוות

(TACK) סגנונות ניהול

מנהיגות כפונקציה של כח

לראש הרשימה
ניהול ידע
אתרים

מאמר: פיתוח אסטרטגיית ידע

? מאמר: מהו ניהול ידע

? מאמר: מהו ידע, והאם ניתן לנהל אותו

? מאמר: מהו ניהול ידע

מיני-פורטל: ניהול ידע בעולם העסקים החדש

Intelligent KM :אתר

KMworld :פורטל

שער ניהול הידע בעברית

אתר "ניהול עם ידע" בעברית

ירחונים ומגזינים

Meta KM מאמרים של

Knowledge management הירחון האלקטרוני של

Knowledge Management Practice :ירחון

KnowMap :ירחון

Knowledge Magazine :מגזין

Total Knowledge Management :ירחון

Knowledge Management News :מגזין

Knowledge Management Magazine :מגזין

2-Know :ירחון בעברית

Word מסמכי


(248kb) מסמך: כלים לניהול ידע

(42kb) ? מסמך: מהו ניהול ידע

(35kb) מסמך: היכרות עם ניהול ידע

(63kb) מסמך: מתודולוגיה ליישום ניהול ידע

(53kb) ? מסמך: כיצד ניהול הידע יסייע לפיתוח הארגון

(50kb) "מסמך: הגדרת "ניהול ידע

(61kb) מסמך: תרומת טכנולוגיית המידע לניהול הידע

(50kb) "מסמך: "על ניהול הידע

Power-Point מצגות
(zip כל המצגות מכווצות בעזרת)


(165kb) מצגת: פורטלי ידע ארגוניים

(80kb) ? מצגת: ניהול ידע - שגעון חולף או מהות

(424kb) מצגת: ידע - המשאב בעל הערך הרב ביותר

(520kb) מצגת: ניהול משאבי הידע בארגון החכם

(139kb) מצגת: עקרונות ניהול הידע

(9kb) מצגת: ניהול ידע

(31kb) מצגת: ניהול ידע

(351kb) מצגת: ניהול ידע - מפת דרכים

לראש הרשימה
שונות עיתונות כלכלה
בריטניקה
אנציקלופדיה
מידע
אלף מילונים
הלמ"ס
מאגר עבודות
עבודות בחינם
הכל שיווק
מגזיני שיווק
אתר הכנסת
Life Magazine
סטטוס
גלובס
מעריב
ידיעות
מגמות
משאבי אנוש
WorkForce
N.Y Times
ESU
Time Magazine
Life Magazine
Financial Times
הון-ליין
ביזנס פורטל
Dow Jones
CNN Financial
Newsweek
Forbes
מכון הייצוא
אנליסט און-ליין
Time Magazine
קולדון
The Marker
התאחדות התעשיינים
משרד האוצר
MIT מאמרים מאוניברסיטת
"מאמרים מהמגזין "אסטרטגיה ועסקים