הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

השעמו הכלה :ןוגראב הקיתא

187 ןויליג ,"םיבאשמ" ךותמ
1999 רבמבונב 23

טוקנל לוכי יזכרמ דיקפת אלממ וא להנמ רשאכ ,ןוגראב תימינפ הקיתא רדעהב"
,"תיתועמשמ הדימב ןוגראה לש ותוליעי תעגפנ ,דבוע יפלכ תודבכ תויצקנסב
.(רבוקיר'צ תאצוהב) "תינוגרא העפשה" רפסה רבחמ ,סאוקומ ןד ר"ד רמוא

םיללכב רמאנש הממ רתוי םירומח םידעצ דבוע יפלכ טוקנל לוכי להנמשכ
ןייצמ ,"םיילמרופה םיללכה" .יתא אל ןוגראה זא ,ןוגראה לש םיילמרופה
,ןוגראב תוגהנתהה ידוק תא דבלב תיקלח הרוצב םיראתמ" ,סאוקומ ר"ד
."רבד לש ופוסב ןוגראב םיגהנתמ םהיפלש םיללכה תא

תוטלחה םילבקמ םישנא :העפשה יכילהתב תאטבתמ ןוגראב היכרריהה
:ינפקות ןונגסב תויהל הלוכי תוטלחהה תלבק .ןוגראב םירחא םישנא תובייחמה
."םיעצמאה לכב ךב םחלנ ינא זא ,ךל רמוא ינאש המ השוע אל התא םא"
ילב ילעמ והשימ םע רבדל זעמ התא ךיא" חסונב םג תויהל הלוכי היכרריה
תויטרקורויב תורגסמל םג ךא ,תויאבצ תורגסמל ינייפוא הזכ ןונגס ."יכרד רובעל
,וזכ היכרריה םהב שיש םינוגראב .םייתלשממו םיירוביצ םינוגרא ומכ ,תולודג
.בוט דבוע וניאש ,ללגב אלו ישיא ךוסכס ללגב להנמ ידי-לע ףדרנ דבוע

הכומנ הקיתא תמר םע םישקונ םינוגראב .ליעי ןוגרא תויהל לוכי אל הזכ ןוגרא
םייקתי ןוגראש ידכ .ןוגראהמ וטלפי ,לשמל ,תותיחש ישעמ לע וחוודיש םידבוע
,ןוגראה תוכרעמ ןיב תרושקת ומכ ,םיאנת רפסמ םייקתהל םיכירצ חתפתיו
.ידדה דובכ לש הקיתא חופיטו תושימג

היולת ,סאוקומ ר"ד רפסמ ,"יטרקומד ןוגראל בשחנה ,דבוע ינא ובש דסומב"
ליצאהל ןוגראה בייחתמ ויפלש ףיעס הבו ,ISO 9000תרהצה ןורדסמב
דבוע לכל רשפאלו תויוכמס ,הנוש לעופב בצמה ךא .המודכו ומצע תא חתפל
."הפוכ תעמשמו םילהנמ-תת ,םילהנמ :היומס היכרריה תמייק יכ

ןיעמ ,תוחוכ ןוזיאל הנגהו הרקב ןונגנמ םינוגראב םייקל עיצמ סאוקומ ר"ד
.תינוגראה היכרריהב יולת וניאש ,הדובעה יסחיו תעמשמה םוחתב ימינפ רקבמםישנא לוהינ ףדל