הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

םידבועה לש תורשקתה תריציל םימרוגכ המצעהו ןומא

234 ןויליג ,םיבאשמ תבתכל הבחרה
2000 רבמבונב 14

.ןוגראהמ םהלש ןוצרה תועיבש תמר יפ לע רבעב הקדבנ ןוגראל םידבוע תורשקתה
לוהינו הישעת תסדנהל הקלחמהמ תיטנרוטקוד ,הפי לט תרמוא ,ןוצר תועיבש ךא
תמר תא םינחוב םא ,תאז תמועל .יוושכע בצמל תסחייתמ ,ןוירוג ןב תטיסרבינואב
,דיתעל טבמב ונוגראמ דבועה תויפיצל סחייתהל ןתינ ןוגראב דבועה לש ןומאה
םינוגראו םייתקוסעת ,םייקסע םייוניש לש הז ןדיעב תועמשמ רתוי שי הז גשומלו
לט לש טרוטקודה תדובע תרגסמב תקדבנ ,ןוגראל םידבוע תורשקתהה ןכל .םיימניד
תוגהנתהבו ,וב ראשיהל הנווכב ,ןוגראל תישגר תוביוחמ ןוגכ םידממה יפל ,הפי
תרגסמב אלש ,המודכו רופישל תומזוי תטיקנ ,ןוגראב םירחאל הרזע) "תיחרזא"
.(ירמוח לומגת אללו תוילמרופה דיקפתה תושירד

תדימו םנוגראב םידבועה ןומא תמר יכ םיעיבצמ טרוטקוד תדובעב םייניב יאצממ
לש תורשקתהה תמר לע יתועמשמ ןפואב םיעיפשמ ,םהלש תיגולוכיספה המצעהה
.ןוגראל םידבועה

איהו .ןוגראב ודיקפתו ומוקימ תא דבועה תסיפתמ תעבונ המצעהה - המצעהה .1
תימינפ היצביטומ ןיעמ - תיגולוכיספ המצעה - םויה לבוקמה בחר ןבומב הקדבנ
וז ןכו ,חוכ ול ןתונ ןוגראה המכ דע ,ןוגראב ותלוכי לע דבועה תסיפתמ תינבנש
לע טרפה לש העפשהה תשוחת) הטילש םוקימ ומכ םיישיא םימרוגמ תעבונה המצעה
.תויוכמס תלצאה לש רצה ןבומב קר הקדבנ אל המצעהה .(ותביבס

ונוגראמ דבועה תויפיצו תוסיפתמ הנבנ ןומאה - ןומא .2

תריציל םויה םייטירק ,המצעהו ןומא ,הלא םייגולוכיספ םינונגנמ ינש"
תונתשה שיש ,םיימניד םינוגראב דחוימב םיבושחו ,םנוגראל םידבוע לש תורשקתה
הדימב םימילשמ םינונגנמה ינש ."קט ייה תורבח ומכ ,םהלש הנבמב תידימת טעמכ
.הז תא הז תמיוסמ

לדומ יפל ,םנוגראב םידבועה ןומא תא םיררועמה םימרוגה םהמ הקדב םג תרקוחה
:ןומא תריציל םייטירק םינתשמ העברא ללוכה

ויתועדב בשחתמו ,דבועה יכרצל בושק ןוגראה המכ דע - תינוגרא הכימת .1
.ויתורטמבו
,םידבועל תוחטבה תמייקמ איה המכ דע - הלהנהה לש (יטירגטניא) הרשויה .2
.תירסומו תיתא הניחבמ םידבועה יפלכ התוליעפב תיבקע ,תונגוהב םהילא תסחייתמ
המכ דע ,תרושקתה תוכיא ,ןוגראל דבועה ןיב םיסחיב תוחיתפה תדימ .3
תוצעו תועצה לבקמו ,םייופצ םייוניש לע םנכדעמ ,וידבועל עדימ קפסמ ןוגראה
.וידבועמ
.דבועה ידי לע ןוגראה לש תילוהינ-תיעוצקמה תלוכיה תכרעה .4

לש ותואר תדוקנמ ןוגראה תונימא לע תוכרעה םצעב םה הלאה םידממה תעברא"
השיגדמ ,"ונוגראב דבועה לש ןומאה תוחתפתהב יטירק םרוג איה תונימאו ,דבועה
.הפי לט

ייה תורבח שמחב םידבוע 300 -כ ידי-לע ואלומש םינולאשמ ולבקתה םיאצממה
,קוויש ,הכרדה ישנא ומכ ,םייגולונכט תועוצקממ םניאש םידבוע ללוכ ,קט
,רקחמה תדובעב םייניב בלשמ םיאצממ הלא יכ תנייצמ תרקוחה .דועו תוריכזמ
דבוע לש תורשקתהה תדימ לע עיפשהלו "ברעתהל" םילוכיש םיפסונ םינתשמ וקדבייו
.ונוגראל


םישנא לוהינ ףדל