הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> </xmp>

םיכרצה תייכרריה תיירואית לע םירקחמ לש הריקס :תשדוחמ הניחב - ואולסמ

MASLOW RECONSIDERED: A REVIEW OF RESEARCH ON THE NEED HIERARCHY THEORY.

Mahmoud A. Wahba and Larence G. Bridwell (organizational behaviour and human performance 15, 212-240 1976)

: דוסי תוחנה רפסמ הב שי Maslow לש םיכרצה תיירואית
: תונוש םיכרצ תוירוגטק שמח תווחל לוכי םדא
םייגולויזיפ םיכרצ
ןוחטבב ךרוצה
הבהאב ךרוצה וא ךייש תויהל ךרוצה
הכרעה /דובכב ךרוצה
ימצע שומימב ךרוצה

רדס תניחבמ תיכרריה הרוצב םירדוסמ הלא םיכרצ
ךרוצל דעו םייגולויזיפה - םייסיסבה םיכרצהמ םתובישח
יפל" השענ םיכרצה קופיסש אוה ןורקיעה .ימצע שומימב
.םייסיסבה םיכרצה וקפוסי םינושאר רמולכ "רדסה
שומיש הב השענ היצביטומ לש הירואיתב רבודמש ןוויכמ
:םיגשומ ינשב
.קופיס - Gratification - ו העינמ - Derivation
םיכרצ םירשקמש םיימנידה תוחוכה תא םיקפסמש םיגשומ
ךרוצ לש העינמש איה Maslow לש ותחנה .תוגהנתהל
לש קופיס . הזה ךרוצה לש תויטננימודל ליבות םייוסמ
אבה ךרוצה תא ( activate ) "ליעפי" םייוסמ ךרוצ
: Maslow הנכמ ותוא הזה ימנידה לגעמה .היכרריהב
Deprivation - Domination - Gratification -
ימצע שומימב ךרוצה "לעפומ"ש דע ךישממ Activation
.אלמ שומימ ידכל עיגמ וניא םעפ ףא אוהש
םיכרצה תיירואית לש תיתרוקב יתלבה הלבקב ןד רמאמה
הלבקל יריפמא סיסבב ןורסחה תא שיגדמו Maslow לש
.הירואיתה לש וז תיתרוקב יתלב
שיש ךכ לע העיבצמ אשונב םיחותינו םירקחמ לש הריקס
. Maslow לש םיכרצה תיירואיתל תיקלח הכימת קר
הרורב הכימת ןיאש החיכומ םירקחמ לש הכורא הרוש
ילוא דבלמ Deprivation-Domination - ה ןויערל
.ימצע שומימל סחיב
- Gratification - ה ןויער תא ונחבש םירקחמ םג
וקזחש םירמאמ םתואו הכימת וב ועיבה אל Activation
קפס ליטהל שיש ירה הירואיתה תא תלבגומ הדימב
.הדידמ תויעב לשב םתונמיהמב
םיישק :הירואיתה תניחבבש םיישקב םג קסוע רמאמה
ילכב םירושקה הלאכו םייגולודותמ ,םיילאוטפסנוק
ינוויכ לע םיאצממה לש תוכלשהה תונייוצמ ןכו ,הדידמה
.םיידיתע רקחמ


םישנא לוהינ ףדל