הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

טנרטניאה ןדיעב תינוגרא תוברת

236 ןויליג ,םיבאשמ תבתכל הבחרה
2000 רבמבונב 27

םיכרע השולש ,םירחא םינמזבמ רתוי ,השיגדמ טנרטניאה ןדיעב תינוגראה תוברתה
,תינוגרא תושימגו םיינוגרא-ןיב הלועפ יפותיש ,חוקלב תודקמתה :םייזכרמ
היגטרטסא םוחת תלהנמ ,לטיבא תנע תורמוא - הזב הז םיבלושמ הלא םיכרעו
"םיצעוי ןמלסק"מ ןהיתש ,הריכב תינוגרא תצעוי ,רהליג-רונמ דרו -ו ,תינוגרא
.( PWC)

ןיב ,תורבח ןיב - דועו עדימ תפלחה ,םיתוריש ןתמ ,רחס רשפאמ טנרטניאה
.(טנ-הרטניא) וידבועל ןוגרא ןיבו ,תוחוקלל הרבח

,רהליג-רונמו לטיבא תורמוא ,םירצומב תדקמתמה השיגב ולעפ תורבח םויה דע
םיצמאמ םינוגרא םויכ .םיקפס רפסמ ןיב םיילמיטפוא תונורתפ ושפיח תוחוקלהו
,ףוכת ןפואב תונתשמ תוחוקלה תושירד יכ הנבה ךותמ ,תוחוקלב תדקמתמה השיג
תונורתפ דחא קפס לצא אוצמל ,רמולכ ,רשפאה לככ "תחא תונחב" תונקל םיפצמ םהו
הז ךרע םיעימטמה םינוגרא" .םייפיצפסה םהיכרצל םירופתה םירצומו םיאלמ
."תוחוקל תונמאנ םירצויו תוחוקל םע חווט יכורא םיסחי םיחתפמ

רשפאמה תוחוקלה קוש חוליפ ,יקסע ןיעידומ :ב תאטבתמ חוקלב תודקמתהה .1
תמשרנו תוחוקלה ינותנ םיפסאנ ובש יזכרמ רגאמ תמקה ,רתוי דקוממ קוויש
םאתהב ול עיצהלו חוקל לכ לש ויתופדעה תא תעדל ידכ ,םהיתוינק לש הירוטסיהה
תושירדל םירצומה תמאתהב עייסמ םג הז רגאמ .הרבחה לש םישדח םיתורישו םירצומ
הובגה ךרעה תא םיפיסומה הלאל תוחפל ,תוחוקלה לכ םעטל אל םאו ,תוחוקלה
.הרבחל רתויב

םלועב םייטירק םה םירחא םינוגרא םע םייביטקפא הלועפ יפותיש תריצי .2
אוה ובש קושל ותרידח תא ץיאהל ןוגראל םירשפאמ םה יכ ,טנרטניאב םיקסעה
אלא ,ומצעב תולוכיה לכ חותיפב רקי ןמזו םיבר םיבאשמ עיקשהל ילב ,לעופ
הלועפה יפותיש .(ןבומכ ,ידדה ןפואב) רחא ןוגרא לש ויתולוכיב רזענ ןוגראה
.חוקלב תודקמתהה תשיגל םיעייסמ

םימוחתה יוהיז) ןוגראה לש ךרעה תרשרש תרדגה ידי-לע םיעבקנ הלועפה יפותיש
םיילאיצנטופהו םימייקה םיפתושה יוהיזו ,(רתוי שלח וא קזח ןוגראה םהבש
תידימת ןיזהל שיו ,הלחתהה קר איה תויופתושה תריצי" .ךרעה תרשרשב תובלתשהל
.רהליג-רונמו לטיבא תורמוא ,"הפוצמה ךרעה תא וביניש תנמ לע תויופתושה תא
יעוציב רחא בקעמו ,םיפתושה ןיב םיכשמתמ םירשק דוסימ ידי-לע תאז םישוע"
יוניש דדועל ןוגראה לע ,ליבקמב .ורדגוהש תויפיצל האוושהב םיפתושה
,הלועפ יפותיש תושיגדמה תויוגהנתה למגתלו םידבועהו םילהנמה תויוגהנתהב
."עדי תרבעהו תומזוי יוהיז

תלוכי ,רמולכ ,תינוגרא תושימג אוה וז המגמב בלתשמה ףסונ יזכרמ ךרע .3
תלוכי חותיפ ,תונשדח דודיע ,תכשמתמ הדימל ךות תושדח תוטיש םשייל תינוגרא
הבוגת תלוכי חותיפ ןכו ,תינוציח ןהו תימינפ ןה הנתשמ הביבסב לועפל תינוגרא
.תעל תעמ םינתשמש תוחוקלה יכרוצ לומו םירחתמ לומ הריהמ הלועפו

,םידבועל םייעוציב םידדמ חתפל ךירצ ,תינוגרא תושימג תעמטהב חילצהל ידכ
םימוחתב תוטלחהה תלבק ןמז רחא בקעמ םייקל ,תוינשדח תויוגהנתה למגתל
םירציימה םידבועל םודיק תויונמדזה רוציל ,ןוגראב םיילועפתו םייגטרטסא
תויוסנתהמ הדימל ינונגנמו םיחקל תקפה ינונגנמ תונבל ,םייביטקרטא תונויער
.ןוגראב עדי תרבעהו ףותיש ,הדימל לש תוקיטקרפ םשיילו ,תומדוק


םישנא לוהינ ףדל