הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

םיכרעו ,היגטרטסא ,תינוגרא תוברת

243 ןויליג ,םיבאשמ תבתכל הבחרה
2001 ראוניב 22

יתוברת יוניש ךילהת ראתמ ,"ירוא" ןוכמ להנמ ,ףרוצ ירוא ינוגראה ץעויה
תיצועייה תוברעתהה תנווכ .ץראה יבחרב םירוזפ ויפינסש ,יסנניפ דסומב םשויש
.םידיקפה ןורחא דע ףינסה ילהנממ ,תוגהנתה יונישל םורגל התיה

דקפתל הידבועו תכרעמל םורגל םיחילצמ םניא יכ ושיגרה ןוגראה ל"כנמסו ל"כנמ
אל "תיתוריש" .תיקסע-תיתוריש תוגהנתהב ,תיקסע הבישח ךותמ תוחוקלה לומ
חוקלה לש יקסעה סרטניאה תייאר ךות תוריש ןתמ תניחבמ אלא ,םיסומינ ןבומב
גוהנל אל דבב דבו ,חוקלה לש ויכרצל הנעמ תתל יסנניפה דסומה תלוכיו
רסוח לשב דספה ןוגראל םורגלו ,"ןמש"ו לודג חוקל לומ תרתוימ תונרתווב
.תויתפכא-יא וא ,תיקסע הנבה רסוח ,תוירחא

תוברת לע ןוידו החישל םיפינסה ילהנמ לכ תא סניכ ץעויה ,ןושארה בלשב
תואצות תגשה לע תוברת העיפשמ דציכו ,טרפב הז גוסמ דסומבו ,ללכב תינוגרא
.תויקסע

בל תמיש ךות ,ולוהינבש ףינסל יטנוולר יגטרטסא חותינ ךורעל שקבתה להנמ לכ
:ומכ םיטביה ללכ חותינה .ףינסה לעופ ובש היחמה רוזאל

ףינסה לש דעיה להק .1
ותביבסב 'ןוכיס ימרוג'ו םירחתמ .2
תוחפ םקוושל חילצמש הלאכו קוושל חילצמ ףינסהש םייסנניפ םירצומ .3
ולש הפרותה תודוקנו ףינסה לש חוכה רוקמ .4
.ידדה חותינו תוצובקב ןוידל ורזחו ,יגטרטסאה חותינה ילכ תא ודמל םילהנמה

םיריכבה לומ הליחתב ,ולש ופינסב דמלש המ תא םשיי ףינס להנמ לכ אבה בלשב
ןמ" .ץעויה יווילבו תטרופמ הכרדה תכרע עויסב ,םידבועה ללכ לומ ךכ רחא
,םייכרעה ,םייתוברתה םיטביהה תא םינוב" ,ףרוצ רמוא ,"תיגטרטסאה הבישחה
."היגטרטסאב ךומתל םירומאש

המבו ,םיאג שיגרהל םהל םרוגו ,ןוכנו בוט םתדובעב המ םמצעל ורידגה םידבועה
.םיאג תוחפ םה
:ב םיאג םה ,לשמל
היסולכואל עדימ רוקמ ונתויה *
ןיבל םניבו ,םמצע ןיבל םניב ףינסה ידבוע ןיב הניקתה םיסחיה תכרעמ *
.הלהנהה
:ב םיאג םניא םה
םידיקפהמ קלח דצמ המזוי רסוח *
תוירחא תלבק רסוח *
תילמרופ לטומל רבעמ הלועפו היאר רסוח *
תונלבוס רסוח *
.ףינסה ירצומ קווישב םידיקפה לכ לש תופתתשה יא *

השימח-העברא ,םיינוגרא םיכרע תמישר ךותמ ,ומצעל עבק ףינס לכ ,ישילשה בלשב
םיצור םתואש םיכרע דחוימב ועבקנ .וישנאל ליחנהל הצור אוה םתואש םיכרע
.שרשל םיצורש םיכרע דגנכ ,ץמאל
:םיכרע העברא המגודל
חוקלל דובכ .1
ןטק שאר תריקע .2
הדובעה םוקמ תבהאו תוהדזה ,תוכייש חופיטו קוזיח .3
.תויעוצקמ .4
תומיוסמ תויוליעפ יתש ץמאל בייחתה דבוע לכו ,הלועפ תינכת הרבוח ךרע לכל
.םשייל הצור אוה ןתואש
:םידבועה ברקב השדח חור הרצי תינכתה
.תיפסכ תפסות אלל ,ברעב רחואמ דע ףינסב וראשנ םה *
הדובעה םוקמב םייזיפ םייוניש וכרע םה *
םיימינפ םינולע ואיצוה םה *
גישהל קחשת לא םלועל" ומכ) 'דודיע תואמסיס' ןוטרק תוסיפ לע ורייצ םה *
לומ קפלדה לע וא דבועה יניע לומ ןחלושה לע וחנוהש ,("ןוחצנ לע ךל ,וקית
.חוקלה


םישנא לוהינ ףדל