הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>
תשרב םיגיהנמ

םינוגראב הקיתא - לארשי ליבש

207 ןויליג ,םיבאשמ תבתכל הבחרה
2000 לירפא 11

קינעי ( TI) "תימואלניב תופיקש" ןוגראה לש ילארשיה ףינסה ,"לארשי ל"יבש"
הרוצב ומרתו ולעפש ,ןוגראב םידבועל וא םינוגראל "תופיקשה ןגמ" תא הנושארב
.םנוגראב הקיתאה םודיקל ,תונורחאה םינשה שמחב ,תיתועמשמ

,םייתכלממ םינוגראב תותיחשב ,ירטנולוו ןפואב ,קבאנ ימואלניבה ןוגראה
תונידממ םינוגרא ןיב תויורשקתהו תואקסעבו ,תונידמ תורשעב םייקסעו םיירוביצ
םמושייו םחותיפ תמדקמה תילבולג היצילאוק תריצי ידי-לע םייקתמ קבאמה .תונוש
ינפל םקוה ילארשיה ףינסה .םינוגראב ןיקת לוהינלו הקיתאל תוינכתו םידוק לש
.ביבא-לת תטיסרבינואב לוהינל הטלוקפהמ ילאערזי בד 'פורפ תמזויב םייתנשכ

הליעפה ,ביבא-לת תטיסרבינואבו לארשיל הללכמב הקיתאל הצרמ ,הליש האל ר"ד
ירוביצ דה ןתמ" אלא ,רחא ירמוח וא יפסכ היהי אל סרפה יכ הרסמ ,ל"יבשב
לולכיש םיטפושה תווצ ."םייח ךרד ולצא איה תופיקשה יכ הארמה ןוגרא לש ולעפל
18 -ב ךרעייש סקטב םיסרפה תא קינעי ,רשכ אסא 'פורפ םשארבש רוביצ ישנא
.יאמב

ןייצל םיצור ונחנא סרפה תועצמאבו ,תותיחשב קבאיהל ידכ ץראב יד םישוע ןיא"
אל םינוגרא .תירוביצה תועדומה תא ביחרהלו ,הז םוחתב שגד םימשש םינוגראה תא
םירקמ טעמ אל ויהש אלא" ,הליש ר"ד תרמוא ,"תותיחשב יד םיקבאנ םניאש קר
וא ורטופ רמולכ ,ןוגראל ץוחמ ףוסב םמצע ואצמו ,תותיחש ופשח םידבוע םהבש
."רטפתהל תוצרל םהל ומרגש

תעמטהו םושייב םינינועמה םינוגרא תווללו תוחנהל בורקב ליחתת לארשי ל"יבש
הזכ דוק ךא ,יתא דוק םישבגמ םיבר םינוגרא" .םהידבוע ברקב םהלש יתאה דוקה
תינכת ללוכ וניא םא ,'קבא הלעמ' ללכ ךרדב אוהו ,ליעומ וניא ומצעשכל
ךירצ אוה אלא ,תושעל ול רוסא המו רתומ המ עדיי דבועש הזב יד אל .תיביטרפוא
דוקל םאתהב 'םוימוי'ב דקפתלו דובעלו ,רוסא עודמו רתומ עודמ ןיבהל םג
."יתאה

קר ,הליש ר"ד תרמוא ,ומצעל שביגש הקיתאה םוחתב םיגשיהל עיגהל לוכי ןוגרא
.הטמלמ חמצת אל הקיתא יכ ,םהל םאתהב תגהונו ,םיללכל תביוחמ הלהנהה םא


םישנא לוהינ ףדל