הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

םייתא תונורקע יפ לע לוהינ

177 ןויליג ,"םיבאשמ" ךותמ
1999 רבמטפסב 7

רתויו רתוי הלוע ,תיקסעה הביבסב תואדוו יאו םיריהמ םייוניש לש ןדיעב"
ןוגראב םייוניש ליבוהל תלוכיה לע התעפשהו לוהינב הקיתאה תובישח
הקיתאל הצרמ ,ץנפשוג יפיצ תרמוא ,"םיבוטה םידבועה תא וכותב רומשלו
.הימדקאבו םילהנמל הרשכה תוינכתב לוהינו

ידימת ךרוצבו ,ןוגראב םיימינפ םייוניש לש ההובג תוחיכשב ןייפואמ הז ןדיע
להנמ לש ותלוכי .םישדח םידיקפתל םייתוכיאו םימיאתמ םישנא סויג לש
ידי-לע תוקדוצו תונגוהכ תוספתנה ,תוטלחה םייוניש תלבוה ןמזב לבקל
איה ,תוינמה ילעבו תוחוקלה - םירחאה ןיינעה ילעב ידי-לע קר אלו ,םידבועה
.תילוהינה ותחלצהל חתפמה

חווטל הב ןנכתל ןתינ אלו תיאדו-יאו תימניד ,תיתורחת רתוי הביבסהש לככ
בוט ישונא ןוה ןוגראל סייגל תלוכיה לע תורחתב החלצהה היונב ,ךורא
רכש תמר לש ירמוחה דמימב קר אל היולת וז תלוכי .ןמז ךרואל ורמשלו
תמר תוברל ,ןוגראב םיישיא -ןיבה םידמימב םג אלא ,דיקפתה תובישחו
.תיתא הניחבמ להנמה לש לעופב תוגהנתההו תועדומה

,ולש תויקסעה תויונמוימהמ קר אל םויה עבונ בוט להנמ לש ףסומה ךרעה
םודיק ,לשמל .תונימאו תוניגה לש ךרע םידבועה יניעב גצייל ותלוכימ אלא
המגוד וא ,םירז םילוקיש ךותמ אלו םייביטקייבוא םירטמרפ יפל לומגתו
לש םידוק ןוגראב םוימוי ייחב ומצעב םשיילו לועפל להנמה לע ,רמולכ ,תישיא
ומצעב גהונו ,תויולע םצמצל עבותה להנמ ,לשמל ,םהילע רהצוהש תוגהנתה
.םאתהב

םיעיפשמ ,רמולכ ,ןיינע ילעב ןוגראה ידבועב תוארל להנמה לע ,יללכ ןפואב
תוניגה יסחי לש תכרעמ םמיע רוציל ותלוכי .תוילוהינה תוטלחההמ םיעפשומו
.ךורא חווטל ןוגראה תחלצהו םיעוציבה ביט לע עיפשהל היושע ,ידדה ןומאו
.לוהינב תיתא תוגהנתה שממלו םינפהל ותלוכיב הבר הדימב םייולת הלא לכ


םישנא לוהינ ףדל