הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

הקיתא יבאשמ לוהינ

145 ןויליג ,םיבאשמ תבתכל הבחרה
1999 ראוניב 20

לש תיכרעה תוגהנתהב האורה ,הקיתא יבאשמ לוהינ םוחת ךלוהו חתפתמ ברעמב םינוגראב
תחולש לש ימדקאה להנמה ,רנרו החמש ר"ד רמוא ,יקסע ינוגרא באשמ םידבועהו הלהנהה
."לוהינב הקיתא ימושייל זכרמה" להנמו לארשיב "קראלק" תטיסרבינוא
הווהתהש (ethics officer) הקיתא הנוממ דיקפתה לש תוחתפתה אוה הקיתא יבאשמ להנמ
םינכתב יונישו הקמעהו הבחרה לע ססובמ הקיתא יבאשמ לוהינ .םיעשתה תונש תליחתב םלועב
.הקיתא הנוממ דיקפת לש תויצקנופבו
םלועב ומכ בושח םוקמ ןאכ ספות אלו ,לארשיב םינוגראב ץופנ דיקפת וניא הקיתא הנוממ
ןכו ,לטניאו מ.ב.י ומכ ,לארשיב םילעופה םיימואלניב םינוגראב קר טעמכ םייק אוה .יברעמה
םלועב ךא ,שונא יבאשמ להנמל ףופכ ללכ ךרדב אוה לארשיב .םיקנבבו תיריוואה הישעתב
,אישנ ןגס וליפא וא ,ל"כנמס תויהל יושע אוהו ,ינוגראה גרדמב רתוי הברה הובג דיקפתה
.םדיקפתמ קלחכ
יסחי לש ךמסמכ הזל םיסחייתמ ךא ,םייתא םידוק םהל םיצמאמ לארשיב םיילנויספורפ םינוגרא
ואיבהל ידכ השענ דאמ טעמ ךא" ,יתא דוק םייק הנידמה תורישב .רנרו ר"ד רמוא ,רוביצ
."הקיתא לע םינוממ ןיא םגו ,םידבועה לא בורקמ
תכרדה ,ןוגראה לש יתאה דוקה תוארוה יולימ לע חוקיפ ללוכ הקיתא הנוממ לש ודיקפת
תויקוח יתלב וא תויתא יתלב תויוגהנתה לע תוריקחו תוקידב לוהינ ,הקיתאה םוחתב םידבוע
.העימטהלו םיכרע לש תוינידמ שבגל הריכבה הלהנהל עויס ,םידבועו םילהנמ לש
,הקיתא יבאשמ להנמ לש דיקפת חתפתמ ,הדנקו ב"הראב דחוימבו ,רומאכ יברעמה םלועב ךא
ןוגראה תלהנה לש תיכרעה תוגהנתהב ריכמה ,ךשמתמ ךילהת" אוה ,רנרו ר"ד רידגמ ,הז לוהינו
ךרעמהמ דרפנ יתלב קלחכ ,חווט-תכורא הייארב ,וחתפל שיש ,רבד לכל ינוגרא באשמכ וידבועו
וידעי תא שממל ןוגראל רשפאל הרטמב ,תינוגראה תוברתהו תיקסעה היגטרטסאה לש ללוכה
."ךוראהו ינוניבה ןמזה חווטב
םייחוורהו םייקסעה םיסרטניאה שומימל דרפנ יתלב יעצמא איה הקיתא יכ ברעמב םויה עודי"
תעה- בתכ ןוימ יפל, ב"הראב תולודגה תורבחה ףלאמ םיזוחא 90 -מ רתוי ,לשמל .המריפה לש
. "הקיתא לע הנוממ תוקיסעמ , "ןצרופ"
יתא דוק חותיפל הדיחי תמקה ,הלהנהה לש תיכרעה היפוסוליפה בוציע לולכת באשמכ הקיתאה
,רשוי לש ההובג המר ילעב םידבוע לש הסינכו ןוימב קוסעת םג הדיחיה .ותעמטהו עוציב-רב
.דודיע לש תוכרעמל השינע לש תוכרעממ דובעל ךירצ ןוגראה ,ןכו .תונימאו תודימ רהוט
הלהנהה לש הלועפ ףותיש ילב הקיתא עימטהלו חתפל רשפא יאש ,ועמשמ הקיתא יבאשמ לוהינ
רשפא יאש םירבוס םויה לבא ,הטמל הלעמלמ תאז ןירקת הלהנההש ובשח ונמזב .םידבועהו
הכרדה ללוכ ףותישה .תוכיא תעמטהב עצבתמ רבדהש ומכ ,םידבועה ףותיש ילב תאז שממל
לש תומליד לע ,םמצע ןיבל םניב ,םידבוע תוצובק ךותב תוחיש ,םידבועה תויעבל החותפ תלדו
.הקיתא
רבדה .תינוגראה תוברתהמ דרפנ יתלב קלח תויהל ךפוה הקיתאה חותיפ ,הקיתא יבאשמ לוהינב
םיימשר תרושקת יצורע תחיתפו ,ןוגראב הערתה תדדועמה הריווא תריצי :םיטביה המכ ללוכ
תאז םע ךא ,הערתהל ("םח וק") יטרקסיד לולסמ הקיתא לע םינוממ םימייקמ םויכ .םיעירתמל
תכרעמל תויאשח ינמיס תסנכה ,הנשלהכ תספתנה תוגהנתה תריצי ןוגכ ,םימגפ םג ךכב םירכינ
םג היולג הרוצב תודדומתהו ,יולגב הערתה תוברת חותיפ ךכיפל איה תטלשה המגמה .המודכו
תמא יחוויד לש תוברת תונבל שי ןכ .תיטנסרטניא וא ,הנוכנ אל ,תקיודמ אל הערתה םע
.ןוגראב
המגוד שמשל קר אל הדיקפתש ,הקיתא לש תוגיהנמ םיחתפמ םג יתאה באשמה חותיפב
תתחשומ וא תירסומ אל וא תיתא אל תוגהנתהב גיהנמ לפטמ דציכ תוארהל םג אלא ,םידבועל
.ףיפכ לש
לש םיכרעה תכרעמ לע תועדיימה ,ןוגראב תויביסנטניא הכרדה תוכרעמ חתפל שי ףסונב
השולש הנורחאב ךירדה ינקירמאה ילארדפה לשממה ,בגא .ןנורתפו תויתא תויעב לע ,הלהנהה
.הקיתא תויגוסב םידבוע ןוילימ


םישנא לוהינ ףדל