הז ףד תספדהל
<xmp> <BODY> </xmp>

תשרב םיגיהנמ

תינוגרא תוברת חתפמ שונא יבאשמ להנמ

263 ןויליג ,םיבאשמ תבתכל הבחרה
2001ינויב 6

לש תואיצמל םידבועה תא ןיכהלו לועפל םויכ ךירצ ןוגראב שונא יבאשמ להנמ
םע ןוכנ דדומתהל תרשפאמש תינוגרא תוברת רוצילו ,הבר תופיכתב םינתשמש םיבצמ
,רטיצ יבוק רמוא ,ןוגראה לש תיקסעה ותביבסב םייונישו םיינוגרא םייוניש
.שונא יבאשמ ילהנמ דוגיא ר"ויו ,"טל - מה" תרבחב שונא יבאשמ ל"כנמס

ייחב םירסמ רודיש ידי לע ,תינוגרא תוברת חתפל ךירצ שונא יבאשמ להנמ
םישחרתמש םייונישו םישדח םיכלהמב ןוגראה ישנא תא ףתשמ אוה םהבש םוימויה
.הנתשמו השדח הביבסב אוהש ןיבהלו ומצע תא אטבל תלוכי דבועל תתלו ,ןוגראב

.םייוניש םע תודדומתהב תעייסמ הניא ןכלו דאמ השקונ םתוברתש םינוגרא םנשי
םירצונ ןכלו ,ידמל םישקונ תוינוגראה תודיחיב םיכילהתהו תויופיפכה ,םילהנה
ונל םימרוגש ףיכ יעוריא קר אל וז החוור .יונישב ךרוצ וב שיש ןמזב םירבשמ
תנכהו הכרדה ,הרשכהב ןוגראה עיקשמ המכ דע אקווד אלא ,המהדתב םייניע רועפל
."םינתשמה םיכרצל וישנא

הליעי ,רטיצ רמוא ,םייוניש םע ןוכנ דדומתהל דבועל תרשפאמש תינוגרא תוברת
ףנעב רבוג ןירוטיפ רועישב תנייפואמש ,םויכ וז ומכ ,רבשמ תפוקתב רתוי דוע
יסדנהמ ,םיתנכתמו ,קט ייהה ףנעב רבשמ לש ומוציעב םויה ונחנא" .קט ייהה
ןיידע יכ הארנש ,ןירוטיפ ילג וב שיש קושב דדומתהל םיכירצ ,'וכו הקינורטקלא
."ומייתסה אל

תובישח וסחיי אל ,קט ייהה 'תחירפ' ןדיעב ומקוהש ,תוריעצה תורבחהמ קלחב
תיזכרמה התמישמש היצקנופ רתוי התיה וזו ,יעוצקמ םרוגכ ישונאה באשמה םוחתל
םויהמ' תורטפמו ,ןירוטיפ םע בוט תוחפ םויה תודדומתמ הלא תורבח .םישנא סויג
.תויאקירמא תורבחב ומכ ,ידיימ ןירוטיפ בתכמב ,'רחמל

להנל ודמלו ,דיבעמהו דבועה יסחי תא דימ תוקתנמ ןניאש תורבח תמועל ,תאז
תוהש םידבועל םינתונ ,ותרגסמב ."ץוח תמשה" ללוכה ,רדוסמ ןירוטיפ ךילהת
ןוגראה ךותב תלעופש המשה תרבחב תועייתסה ךות ,רחא הדובע םוקמ שפחל המיאתמ
םה ,םירטופמה ,הלאה םישנאה .תידיימו הנימז תבותכ שי רטופמה דבועלו ,ומצע
אוהש בשח םהמ דחא לכו ,ואולמו םלוע םדיבש םיחוטב ויה הנש ינפל .םיוסמ םלהב
.תטמשנ עקרקה םואתפו ,ולוכ סובולגב ילואו הנידמב שקובמ יכה שיאה


םישנא לוהינ ףדל